Doctor Ali Dashtishfii

Doctor Ali Dashtishfii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آلودگی های محیط زیست(پیدایش وعلل اصلی آن) (Download Paper) The 2d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
2 اثرات احداث شهرک صنعتی رجه برتوسعه پایدارشهرستان بابل (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
3 احداث باغ موزه زلزله با هدف آموزش فرهنگ سازی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی میتواند روشی موثر در راستای کاهش تلفات جانی و خسارات مالی (Download Paper) 1st National Conference approaches to architecture and urban planning ahead
4 ارایه ی الگوریتم جدید مدیریت محل پارک خودرو در پارکینگ های هوشمند شهری مبتنی بر آشکارسازی لبه در پردازش کامپیوتری تصاویر (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
5 ارزیابی الگوهای بهینه و هوشمند در شهر با تاکید بر پارامترهای توسعه پایدار (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
6 ارزیابی فناوری نانو در معماری پایدار (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
7 از تاثیر نمایش شرقی برتئاتر غربی تا تبدیل نظام ثابت به نظام غیر رسمی و پویای مکانی در طراحی فضاهای نمایشی (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
8 استفاده از سامانه های سبز به منظور رسیدن به معماری پایدار در ابنیه تبریز (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
9 اصول طراحی سیرکولاسیون در محلات مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه مسکونی کاج در حافظیه و مجموعه مسکونی شهرک بهارستان واقع در گرگان) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
10 اصول طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
11 اقامتگاه موقت (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
12 اقلیم و معماری (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
13 اندازه گیری وشبیه سازی نوفه تماشاگران درورزشگاه های بزرگ (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
14 اهمیت معماری در چیست؟ (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
15 اهمیت نور در معماری و تاثیر آن بر روان انسان (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
16 اهمیت نور در معماری و تاثیر آن بر روان انسان (Download Paper)
17 بادگیر در ایران و جهان (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
18 باززنده سازی بافت فرسوده باتاکید برتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی: بافت فرسوده آمل (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
19 بازشناسی الگوهای ساخت و ساز با رویکرد توسعه پایدار در مراکز هنرهای نمایشی (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
20 بازشناسی قابلیت های روستای یوش مازندران در جهت توسعه ی گردشگری با نگاهبر شاخصه های بومی منطقه (Download Paper) National Conference on Architecture, Urbanism and sustainable development with a focus on local architecture and sustainable city
21 بازنگری تاثیر نقص فرهنگ و هنر در جوان (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
22 بازنگری مکانیابی فرهنگسرا در پایداری فرهنگی جوان (نمونه موردی شهر شیراز) (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
23 بازوگری تا ثیر طراحی فرهنگسرا در پایداری هویت فرهنگی جوان (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
24 بحرانهای معاصردرنمای ساختمان ازنگاه معماری و شهرسازی ایرانی، اسلامی (Download Paper) National Conference on Urban Design & Iranian - Islamic Architecture
25 برررسی نقش مکانیابی صحیح تاسیسات شهری در پایداری توسعه و امنیت در شهرها (Download Paper) The 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development
26 برررسی نقش مکانیابی صحیح تاسیسات شهری در پایداری توسعه و امنیت در شهرها (Download Paper) 4th National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
27 بررسی آیتم های مورد نیاز در ایجاد حس دلبستگی به مکان در مرکز بازپروری اعتیاد (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
28 بررسی اثرات طرح هادی بر سیمای روستا نمونه موردی : روستای سادات محله (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
29 بررسی اجزای معماری مساجد ایرانی (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
30 بررسی اجزای معماری مساجد ایرانی (Download Paper)
31 بررسی ارتباط بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی (Download Paper) Second National Conference of the Dynamics of Management, Economic Development and Financial Management
32 بررسی اصول طراحی شهرک مسکونی جهت ارتقا رضایتمندی اجتماعی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Environment
33 بررسی اصول و جایگاه معماری سبز در ایران و ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن (Download Paper) The Second National Conference on Climate, Building and Energy Efficiency
34 بررسی الگوهای معماری پایدار در مناطق سرد و خشک نمونه موردی:شهر سنندج (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
35 بررسی اهمیت معماری در ارتقاء اکوتوریسم مطالعه موردی: کوه دماوند (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
36 بررسی اهمیت مقوله فرهنگ و لزوم پرداختن به فضاهای فرهنگی در معماری (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
37 بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری (باتوجه به عوامل هیدرولوژیک، زیست محیطی، قانونی، اجتماعی واقتصادی) (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
38 بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر طراحی بنیاد رسانه های جمعی (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
39 بررسی تاثیرات اقلیم شهر تبریز بر روی الگوهای رفتاری مردم شهر دراستفاده از کاربری ها شهری (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
40 بررسی تأثیر نور طبیعی فضاهای مسکونی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی افراد (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
41 بررسی تحول نقوش گیاهی و هندسی در دوره قاجار با تکیه بر نقوش بکاررفته در خانه حاج مهدی سلطان امل (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
42 بررسی تطبیقی تاثیر دین بر معماری مکان هنرهای نمایشی در ایران (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
43 بررسی چالش های تعیین تراکن شهری، چگونگی بهینه سازی آن با تاکید بر پایداری (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
44 بررسی چرخه ی پایدار طبیعت، معماری و مردم در روستای یوش مازندران و مقایسه ی تطبیقیبا (الگوهای پایدار روستایی) در ایران وجهان (Download Paper) International Conference on Research in Science and Engineering
45 بررسی دلایل اصلی تخریب بناهای خشتی روستایی در زلزله های آذربایجان و ارائه راهکارهایی جهت مقاومسازی آنها (Download Paper) The First National Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
46 بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کش بستی(تنسگریتی) در طراحی مراکز هنرهای نمایشی (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
47 بررسی ریخت شناسی و فضاهای شهری بافت های تاریخی شهرهای اسلامی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر ساری (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
48 بررسی سامانه های ساختاری ساختمان های بلند (Download Paper) 1st International Congress on target architecture
49 بررسی سبک های ساختمان های بلند در دهه های اخیر (Download Paper) 1st International Congress on target architecture
50 بررسی شاخصه های معماری پیش از اسلام (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
51 بررسی شیوه های صنعتی سازی مرتبط با معماری ساختمانها و ارائه راهکارهایی جهت گسترش کاربرد آن (Download Paper) Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC
52 بررسی عناصر شکل گیری یک گذرعابر پیاده (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
53 بررسی عوامل مؤثر در طراحی مراکز فرهنگی هنری جت ارتقاء و توسعه ی فرهنگی پایدار در بافت شهری (نمونه موردی: فرهنگستان هنر تهران) (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
54 بررسی عوامل موثردر ایجاد حس امنیت در زنان در شهرک های مسکونی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی در جهت ارتقا سطح رضایتمندی افراد با تاکید بر نقش نورپردازی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Environment
55 بررسی فضا در معماری (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
56 بررسی قابلیت های روستای یوش مازندران در جهت ایجاد قطب فرهنگی گردشگری روستایی با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (Download Paper)
57 بررسی قابلیت های روستای یوش مازندران در جهت ایجاد قطب فرهنگی، گردشگری روستایی (با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری روستایی) (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
58 بررسی معماری اکسپرسونیست تکنوکرات وتاثیرش بر تحول فضای معماری (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
59 بررسی معماری کتابخانه عمومی با رویکرد تعاملات اجتماعی (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
60 بررسی معماری کتابخانه عمومی با رویکرد توسعه فرهنگی (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
61 بررسی مولفه ای هویت بخش درشهرهای ساحلی مطالعه موردی: لبه آب شهسوار (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
62 بررسی میزان تاثیر حس دلبستگی به مکان بر بهبود زندگی کودکان بی سرپرست (Download Paper) 2nd National Conference on Geography Planning, Architecture and New Urbanism
63 بررسی نانوزایکوسیل وقابلیت استفاده ازآن درحفاظت ومقاوم سازی بناهای تاریخی (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
64 بررسی نقش اقتصادی شهرها در اقتصاد و جغرافیا (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
65 بررسی نقش فرآیند پیشرفت تکنولوژی و رسانه های جمعی در روند احیای فرهنگ در معماری (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
66 بررسی نقش فضاهای سبزشهری در بهبود عملکرد شهروندان (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
67 بررسی و تحلیل مولفه های نوین موثر بر توسعه و طراحی فضایی ویژه بانوان به منظور افزایش سطح سلامت اجتماعی (Download Paper) International Conference on New Architectural and Construction Findings of Iran Building
68 بررسی وشناخت هویت شهری (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
69 بررسی وضعیت عماری حال و آینده ایران (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
70 بررسی وضعیت معماری حال و آینده ایران (Download Paper)
71 بررسی ویژگی های بنیادین منظر فرهنگی در فضای روستایی شمال ایران نمونه موردی : روستای سادات محله (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
72 به کارگیری انرژی زمین گرمایی در مجموعه آب درمانی رامسر جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
73 بیمارستان فوق تخصصی قلب چالوس با رویکرد روانشناسی محیط با فضا سازی معمارانه (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
74 پایش کارکردی فضای سبز و چگونگی بازتاب آن در معماری داخلی ساختمانهای بلند مرتبه (Download Paper) 3rd conference of high-rise buildings
75 تاثیر اصول پویای معماری کهن ایران در طراحی مجموعه های فرهنگی (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
76 تاثیر تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه بر روی جذب اکوتوریسم و طراحی مجتمع تفریحی توریستی (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
77 تأثیر فضاهای عمومی شهر معاصر براوقات فراغت سالمندان (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
78 تحلیل صنعت گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار روستایی (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
79 تحلیلی بر تأثیر صنعت حمل و نقل هوایی بر رونق گردشگری و توسعه اقتصادی شهرستان مهاباد (Download Paper) Annual scientific specialized conference on civil engineering, architecture, urbanism and geography of ancient and contemporary
80 جایگاه مدیریت ایمنی ترافیک درشکوفایی اقتصاد شهری (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
81 جایگاه هویت درمعماری سنتی و معاصر ایران (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
82 چگونگی الحاق پوسته سبز به عنوان نما در ساختمان های بلند (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Cultural Management of Cities
83 خانه کودک (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
84 خانه هنرتبریز تعامل جامعه، هنرومعماری با رویکردمعماری بیونیک (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
85 خیابان، شریان حیاتی شهر (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Cultural Management of Cities
86 دبیرستان دخترانه (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
87 در تکاپوی طراحی فرم اقلیمی بهینه با در نظر گرفتن حدود و اصول براساس بررسی قیاسی دو بخش قاجار و پهلوی خانه فاضلی ساری (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
88 راهی به سوی معماری پایدار (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
89 رهیافت هایی در توسعه پایدار با تاکید بر مصالح بازیافتی سیستم (LSF) (Download Paper) Third National Conference on Sustainable Development Strategies in Iranian Architecture and Urban Science
90 زیبا شناسی در معماری (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
91 سیمای فرهنگستان هنر و ارزیابی آن بر منزلت  هنر از آرمان تا واقعیت (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
92 شهر پایدار در کشور های درحال توسعه (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
93 شهرک تفریحی ورزشی (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
94 ضرورت احداث و بازطراحی گذرگاه های عابرین پیاده (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
95 ضرورت الگوهای پایداری در طراحی ساختمان ها و توسعه شهری (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
96 طراحی باغ آپارتمان با رویکرد معماری سبز (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
97 طراحی پایدار پیاده رو های شهری در جهت ارتقای ایمنی عابران پیاده با رویکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
98 طراحی خانه سالمندان با رویکرد تاثیرات روانشناسی فضا و معماری نوین (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
99 طراحی خانه کودکان بی سرپرست (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
100 طراحی فرهنگسرا با هویت و پایداری برای جوانان (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
101 طراحی مترو و کاربرد روش های برنامه ریزی شهری (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
102 طراحی مجتمع آموزشی در روستا (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
103 طراحی مسکن پایدار با استفاده از اصول معماری بومی (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
104 طراحی معماری، چالشی دراثنای واقعیت ها (Download Paper) 3rd National Conference on Interior Design & Decoration
105 طراحی موزه موسیقی تبریزبا تاکیدبر معماری دوره قاجار (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
106 عنوان مقاله: نقش و جایگاه آب در معماری و شهرسازی ایران (نمونه موردی: مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر) (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
107 عوامل موثر در شکلگیری روستاهای پلکانی در کردستان (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
108 فراکتالها و نقش آنها در معماری (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
109 فلسفه پست مدرن (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
110 فلسفه پست مدرن (Download Paper)
111 کاربرد کنترل پروژه در صنعت ساخت و ساز ایران (Download Paper)
112 کاربرد کنترل پروژه در صنعت ساخت و ساز ایران (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
113 کاربرد کنترل پروژه در صنعت ساخت و ساز ایران (Download Paper)
114 کالبدشهرتابع هویت یا هویت تابع کالبدشهر؟ (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
115 گازهای گلخانه ای و تاثیرات آن بر روی زمین مطالعه موردی: دی اکسیدکربن و کلروفلوروکربنها CFCs (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
116 گذر چفد چمانه از طاق آهنگ و گنبد سبویی (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
117 گونه شناسی قوس و طاق و چگونگی انتقال نیروها در پل خشتی لنگرود (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
118 لزوم استفاده از انرژی های نو(انرژی خورشیدی) در معماری جهت حفظ محیط زیست (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
119 مجتمع خدماتی رفاهی و توانمند سازی سالخوردگان تهران با رویکرد افزایش شوق زندگی (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
120 مجموعه اقامتی تفریحی-توریستی با رویکرد معماری بومی (Download Paper) The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in Geography, Architecture and Urban Science of Iran
121 مجموعه تفریحی توریستی چالوس با رویکرد بوم گردشگری (Download Paper) The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in Geography, Architecture and Urban Science of Iran
122 مجموعه توریسم تاریخی ایرانشناسی مرودشت (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
123 مجموعه مسکونی آشیانه آرام (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
124 مراکز تجاری فرهنگی امروز=بازار دیروز (Download Paper)
125 مراکس تجاری، فرهنگی امروز= بازار دیروز (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
126 مروری گذرا بر اهمیت نقش نشانه های شهری در خوانایی شهر (مطالعه موردی: برخی از میادین شهر اصفهان) (Download Paper) 4th National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
127 مروری گذرا بر اهمیت نقش نشانه های شهری در خوانایی شهر مطالعه موردی: برخی از میادین شهر اصفهان (Download Paper) The 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development
128 مطالعه ی معیارهای مکان گزینی و اصول طراحی مسیر دوچرخه (با تأکید بر مسیرهای دوچرخه ی منطقه ی 8 تهران) (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
129 مطالعه ی معیارهای مکان گزینی و اصول طراحی مسیر دوچرخه با تاکید بر مسیرهای دوچرخه ی منطقه 8 تهران (Download Paper)
130 معاصرسازی الگوی مسکن بومی (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
131 معرفت های نظری و عملی در معماری ایران (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
132 معماری پایدار با رویکرد معماری خورشیدی (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
133 معماری پایدار چیست؟ (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
134 معماری پایدار چیست؟ (Download Paper)
135 معماری پایدار چیست؟ (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
136 معماری پایدار مبتنی بر تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
137 معماری پایدار نگاهی به معماری فردا (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
138 معماری پرش کیهانی (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
139 معماری دیجیتال و تاثیر فناوری CAM.CAD بر روند طراحی و اجرای سازه (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Cultural Management of Cities
140 معماری سبز روش های تولید انرژی (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
141 معماری محسن فروغی از نقطه نظر برخورد با سنت و مدرنیته (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
142 معماری هم ساز با اقلیم ایران (Download Paper)
143 معماری هم ساز با اقلیم ایران (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
144 مفهوم نور در اندیشه اسلامی و نمایان شدن آن در اندام ها و بناهای اسلامی مقرنس،شمسه،قوس،تاق،گنبد (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
145 مقاله طراحی تالار شهر و شورای شهر (پلازای شهری) با رویکرد اجتماعی (Download Paper) 4th Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
146 مقاله طراحی خانه سالمندان با رویکرد آرامش روانی (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
147 مقاله طراحی مرکز تفریحی اقامتی با رویکرد توریسم (Download Paper) 4th Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
148 مقایسه تطبیقی مفاهیم مورد استفاده در طراحی معماری خانه های سبز با خانه های معماری سنتی ایران (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
149 مقایسه نمادهای یک شهر از منظر هویت شهری نمونه ی موردی مقایسه برج آزادی و برج میلاد تهران (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
150 موزه و طراحی مناسب (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
151 نقش استفاده از فناوری های نوین در ساخت و سازهای کشور (Download Paper)
152 نقش استفادهاز فناوری های نوین در ساخت و سازهای کشور (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
153 نقش فن آوری نوین در مدیریت شهری به منظور توسعه پایدار شهری (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
154 نقش و جایگاه آب در معماری و شهرسازی ایران نمونه موردی:مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر (Download Paper)
155 نقش و جایگاه موزه (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
156 نگاهی به خانه های دوره ی قاجارنمونه موردی: خانه مقدم (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
157 نگرش معمارانه به شهرهای جدید در ایران و جهان (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
158 نگرش معمارانه به شهرهای جدید در ایران و جهان (Download Paper)
159 نگرشی بر خواستگاه مرکز هنرهای نمایشی (Download Paper) 3rd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
160 نگرشی بر مرکز خلاقیت کودک با رویکرد تاثیر فضا بر خلاقیت (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
161 نگرشی بر معماری کودکان (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
162 نگرشی بر معماری کودکان (Download Paper)
163 نگرشی برمعماری مراکزناباروری (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
164 نگرشی به تاریخ توریسم در دنیا (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
165 نگرشی به تاریخچه سینما در جهان (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
166 نگرشی به خانه سالمندان در ایران (Download Paper)
167 نگرشی به خانه سالمندان در ایران (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
168 نگرشی به شهرهای جدید ایران (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
169 نگرشی به طراحی مجتمع تجاری نمایشگاهی باسقف چادری سبک های تک (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
170 نگرشی به کانون حمایتی فرهنگی کودکان کار مطالعه موردی در کلانشهر تهران (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
171 نگرشی به کویر در ایران و جهان (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
172 نگرشی به مرکز اطلاعات و رسانه مدیاتک (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
173 نگرشی به معماری سبز، ساختمان سبز طراحی پایدار (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
174 واکاوی تاریخچه ساختمان های بلند در جهت طراحی ساختمان بلند با کاربری مختلط (Download Paper) International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
175 واکاوی فاکتور هویت در حس هحیط فزهنگی جواى (Download Paper) Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
176 واکاوی گردشگری سلامت و توریسم درمانی با نگاه بر چشمه های آب گرم رامسر (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
177 واکاوی نقش طراحی و احداث مجموعه اقامتی در ارتقاء و جذب اکوتوریسم در ارتفاعات کوه دماوند (Download Paper) 3nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium