Doctor Farshad Kiomarsi

Doctor Farshad Kiomarsi

Doctor Farshad Kiomarsi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی رابطه بین هوش سازمانی و هوش تجاری با مدیریت (مطالعه مورد شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری) (Download Paper) Studies of Management and Entrepreneurship Volume: 2, Issue: 4
2 مروری بر ذخیره سازی و انتقال امن پیام در شبکه های مبتنی بر رایانش ابری (Download Paper) Studies of Applied Sciences in Engineering Volume: 3, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آشکارسازی تغییرات در تصاویر متحرک (Download Paper) 4th National Conference on Information Technology, Computer and Telecommunications
2 ارایه یک روش احرازهویت مبتنی بر رمزهای عبور گرافیکی در فضای ابری موبایل (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
3 ارزیابی و ارایه الگوریتم بهینه در تحلیل امنیت شبکه های اجتماعی (Download Paper) National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering
4 استفاده از تئوری صف در سیستم های سرویس دهی مشتری وسرور انسانی (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
5 الگوریتم بهینه سازی جستجوی ارگانیسم همزیستی فازی در مسیریابی شبکه های VANET (Download Paper) 4th National Conference on Electrical and Computer Engineering, Distributed Systems and Smart Networks and the First National Conference on Medical Engineering
6 انتخاب سرخوشه مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در مسیریابی شبکه حسگر بی سیم (Download Paper) 4th National Conference of ICT in science and engineering
7 انتخاب سرخوشه مناسب درسطح دوم بااستفاده ازمنطق فازی درالگوریتم DD-TL-LEACH (Download Paper) 2nd Outlook Conference on Computer and Network Technology in 2030
8 انتشار نفوذ چند گامه و هدف گرا با استفاده از الگوریتم مورچه (Download Paper) 3rd National Conference on Innovation and Research in Electrical Engineering and Computer Engineering and Mechanics of Iran
9 بررسی پایگاه داده های SQL و NOSQL و ارزیابی عملکرد پایگاه داده مانگودیبی با دیگر پایگاه داده های رابطه ای (Download Paper) 3rd International Conference on Computer, Electrical and Telecommunications
10 بررسی تاثیر سایز ویژگی های انبار داده بر روش های طبقه بندی ایمیل با استفاده ازدرخت های تصمیم گیری (Download Paper) 2nd Conference on New Ideas in Electrical Engineering
11 بررسی رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت مورد مطالعه شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری (Download Paper) 2nd Outlook Conference on Computer and Network Technology in 2030
12 بررسی صف آزمایش مجدد سرور با پذیرش گروهی مشتریان (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
13 بررسی ضرورت مهاجرت پایگاه داده های رابطه ای برای مدیریت و ذخیره سازی داده های حجیم به پایگاه داده های NOSQL (Download Paper) 3rd International Conference on Computer, Electrical and Telecommunications
14 بررسی طرحی برای نرمال سازی پایگاه داده های رابطه ای و رویکرد مهاجرت به سمت NOSQL (Download Paper) 3rd International Conference on Computer, Electrical and Telecommunications
15 بررسی مدل ریاضی صف بندی و خطوط انتقال (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
16 بررسی مدل سازی صف بندی عابر پیاده با استفاده از شبیه ساز VISSIM (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
17 بررسی مدل های برآورد صف در شبکه های چراغدار (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
18 بررسی و ارایه روش بهینه در حفظ امنیت شبکه های اجتماعی با حفظ مسیرهای کوتاه در شبکه های پویا (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
19 بهبود الگوریتم خوشه بندی K-means با استفاده از مدل برنامه نویسی توزیعی موازی نگاشت /کاهش در داده های حجیم (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
20 بهبود طول عمر شبکه های سنسوری زیر آب با استفاده از خوشه بندی تحت منطق فازی (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
21 بهبود کارایی الگوریتم کلونی مورچگان، به منظور مدیریت چراغ راهنمایی و رانندگی در سطح شهر (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
22 بهبودانرژی مصرفی نودهادرالگوریتم DD-TL-LEACH بااستفاده ازمنطق فازی (Download Paper) 2nd Outlook Conference on Computer and Network Technology in 2030
23 بهینه سازی پس زمینه های دینامیک (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
24 بهینه سازی کلونی مورچگان مبتنی بر فازی جهت تشخیص توده های سرطانی (Download Paper) 3rd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
25 پایگاه داده های NOSQL برای مدیریت اطلاعات حجیم توسط مانگودیبی و دیگر نمونه ها (Download Paper) 3rd International Conference on Computer, Electrical and Telecommunications
26 تجزیه صف در شبکه های صف بسته و محدود (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
27 تحلیلی از صف بافر محدود با سرویس و ورود وابسته (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
28 تحمل پذیری خطا به کوک checkpointing و rollback (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
29 تشخیص بد افزارها با استفاده از سیستم خبره (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
30 تشخیص بهینه حرکت در پس زمینه های دینامیک (Download Paper) 1st International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology
31 تشخیص رفتار ناهنجار شبکه به روش چند سطحی مبتنی بر بکارگیری همزمان ویژگی های عددی و دستهای (Download Paper) 4th National Conference on Information Technology, Computer and Telecommunications
32 رتبه بندی صفحات وب به کمک رگرسیون بردار پشتیبان (Download Paper) 2nd Outlook Conference on Computer and Network Technology in 2030
33 روش های بهینه سازی منابع در چند رسانه ای مبتنی بر ابر (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
34 روشی جدید برای خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (Download Paper) 4th National Conference of ICT in science and engineering
35 سیستم خبره برای پیکربندی سلول قطعه بندی شده توسط آنالیز داده اثر انگشت رادیو در شبکه های سلول بی سیم (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
36 سیستم خرید و فروش در بازار بورس تهران با استفاده از بهینه سازی قواید تکنیکال با الگوریتم ژنتیک و ترکیب سیگنال ها (Download Paper) 4th National Conference on Electrical and Computer Engineering, Distributed Systems and Smart Networks and the First National Conference on Medical Engineering
37 سیستم های خبره و کاربرد آن برای انتخاب لباس مناسب (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
38 شاخص های بوم شناختی سیستم خبره برای گنجاندن تنوع زیستی در ارزیابی چرخه حیات زیستی (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
39 صف بندی مجازی در خطوط امنیت فرودگاه (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
40 طراحی فیلتر های پسیو کاهش دهنده ی هارمونیک با استفاده از تبدیل موجک (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
41 متن کاوی توسط تکنیک خوشه بندی K میانگین بهینه شده، با استفاده از ابرداه ها به منظور بدست آوردن اطلاعات بیشتر (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Second Commission: Sustainable Land of Computer and Information Technology
42 مدیریت فعال صف در شبکه های ارتباطی (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
43 مروری از روش های تجزیه و تحلیل متون مرتبط با کاربرد هوش تجاری در بانکداری (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
44 مروری بر الگوریتم های مسیر یابی هوشمند و بررسی بهبود مسیر یابی به کمک الگوریتم کلونی مورچگان در شبکه های حسگر بیسیم (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
45 مروری بر الگوریتمهای مدیریت صف فعال و کنترل ازدحام در شبکه (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
46 مروری بر انواع روش های صف بندی و کاربرد تئوری صف در بانک (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
47 مروری بر ذخیره سازی و انتقال امن پیام در شبکه های مبتنی بر رایانش ابری (Download Paper) National Conference on Landscape 1420 and technological advances in electrical engineering, computer and information technology
48 مروری بر سیستم های خبره در بخش کشاورزی (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
49 مروری بر صف های زمان گسسته با فرآیند ورود مارکوفی (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
50 مروری بر مشکلات درون صفی و درون کابردی و راح حل های مربوط به آنها (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
51 مروری بر هوش تجاری در سازمانها (Download Paper) 2nd National Conference on Science and New Technologies of Iran
52 مروری برروش های بهبودیافته بهینه سازی ازدحام ذرات در مسایل پویا (Download Paper) Computerized National Conference, Information Technology and AI Applications
53 مطالعه رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
54 معرفی شبکه های حسگر بیسیم و بررسی کاربرد آنها در بهداشت و درمان (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
55 هارکوف زنجیره از استفاده با صف احتمالی های سیستم سازی مدل (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
56 یافتن تعداد پردازنده بهینه و زمان بندی فرایندها با الگوریتم تکاملی با تابع برازندگی مبتنی بر اولویت در شبکه های محاسبات ابری (Download Paper) 2nd International Conference on Computer Engineering and Information Technology
57 یک سیستم خبره برای پشتیبانی از تشخیص و درمان در طب سنتی چین (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering