Doctor Mahdi Modiri

Doctor Mahdi Modiri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mahdi Modiri in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تحلیلی بر پاراد وکس الزامات پد افند غیرعامل با اصول توسعه پاید ارشهری د ر بهسازی بافت های تاریخی شهری مطالعه مورد ی: بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 26, Issue: 102
2 ارزیابی روش های محاسبه GDOP در سیستم زمین پایه لورن و تعیین آرایش بهینه ایستگاه های فرستنده (Download Paper) Electronics Industries Quarterly Volume: 7, Issue: 1
3 ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگی SDI (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 25, Issue: 99
4 استراتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه- سلماس) (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 26, Issue: 104
5 اولوی تسنجی شاخص های عدالت اسلامی - ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه ی متعادل در ایران (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 24, Issue: 95
6 بررسی تغییرات مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی بازه زمانی 1987 تا 2014 و تاثیر سازه های احداثی در اصلاح مسیر رودخانه ( از اصلاندوز تا پارس آباد ) (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 5, Issue: 20
7 بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی مطالعه موردی: دوربین رقومی UltraCam (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 23, Issue: 92
8 چالش های پیش روی جغرافیدانان (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 23, Issue: 89
9 طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحرا ن های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 25, Issue: 97
10 طراحی و برنامه ریزی پارکهای واحدشهری جهت اجرای طرح اسکان و امدادازمنظرپدافندغیرعامل (Download Paper) APDI Journal Volume: 1, Issue: 1
11 مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 25, Issue: 98
12 مدلسازی آسی بپذیری ساختما نهای شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 23, Issue: 91
13 نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 24, Issue: 96
Conference Papers
row paper title conference name
1 آمایش سرزمین با رویکرد دفاعی در سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه: استان مازندران (Download Paper) Land use planning conference, Caspian status and development prospects of Gilan
2 آموزش شهروندی ونقش آن درتحقق توسعه پایدار شهرهای جدید (نمونه موردی شهر جدید اندیشه) (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
3 ارائهی الگویی برای درجهبندی حساسیت کاربریهای شهری مستقر در اطراف تأسیسات خطرناک مطالعه موردی: کاربریهای همجوار انبار نفت شمالشرق تهران (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
4 ارایه راهکاری نوین برای حفاظت از شهر در مقابل تهدیدات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
5 ارزیابی آسیب پذیری شریان های حیاتی در برابر تهدیدات با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی مخازن نفت شهران در منطقه 5 شهر تهران (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
6 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهرها در برابر مخاطرات انسان ساخت (نمونه موردی: منطقه 7 شهر تهران) (Download Paper) 2nd Passive Defense Conference on Sustainable Development
7 ارزیابی اسکان های غیررسمی با معیارهای پدافند غیرعامل- نمونه موردی محله فرحزاد تهران (Download Paper) The 2nd National Conference on New Findings in Civil, Architectural and Urban Planning
8 ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از روش های شبکه عصبی و الگوریتم ماشین بردار (مطالعه موردی: گردنه ی حیران- استان اردبیل) (Download Paper) 5th National Conference on Geomorphology and Environmental Challenges
9 ارزیابی دقت تعیین موقعیت مطلق کینماتیک دقیق به منظور استفاده در ناوبری در دریا (Download Paper) 4th International Conference on Oceanographic Oceanography in the Persian Gulf
10 ارزیابی وضعیت چیدمان عناصر تسهیلات ترافیکی مجاور معابر شریانی شهری در تسهیل تخلیه و انتقال جمعیت (مطالعه موردی: محور کریمخان -کشاورز) (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
11 استفاده از روشهای بهینهسازی تکاملی برای کمینهسازی خطای تعیینموقعیت در سامانه ناوبری لورن (Download Paper) 2nd National Conference on navigation
12 اسیب شناسی مبلمان شهری در تخلیه اضطراری جمعیت (نمونه موردی: خیابان جمهوری اسلامی) (Download Paper) 1st regional conference on architecture, urban development (urban management challenges and solutions)
13 اسیب شناسی مبلمان شهری در تخلیه اضطراری جمعیت (نمونه موردی: خیابان جمهوری اسلامی) (Download Paper) 1st regional conference on architecture, urban development (urban management challenges and solutions)
14 اولویت بندی شهرها بر اساس سطوح آسیب پذیری آب و هواییاز دیدگاه پدافند غیر عامل در نیمه شرقی ایران (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
15 بررسی آسیب پذیری وضعیت چیدمان مبلمان شهری به کمک GIS (نمونه موردی خیابان ولی‎عصر تهران) (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
16 بررسی تطبیقی رویکرد پدافندغیرعامل و نظریه توسعه پایدارشهری درحفاظت بافت های تاریخی شهری از مخاطرات و تهدیدات انسانی مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
17 بررسی جایگاه برنامهریزی کاربری اراضی در مدیریت ریسک تأسیسات پرخطربر اساس سناریوی وقوع حوادث عظیم در آنها (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
18 بررسی دمای سطح زمین (LST (و دمای برداشت شده از دماسنج جهت آشکارسازی ساختارفضایی جزیره حرارتی شهر تهران مطالعه موردی: دمای فروردین ماه مناطق6،5،13،14،17شهر تهران (Download Paper) First International Climate Change Conference
19 بررسی ژیونیم دریای شمال ایران در اسناد و منابع تاریخی و ملاحظاتی پیرامون آن (Download Paper) Land use planning conference, Caspian status and development prospects of Gilan
20 بررسی سطوح آسیب پذیری زیست محیطی حاصل از تغییرات الگوی بارش در استان‌های شرقی ایران (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
21 بررسی مجموعه ورزشی از دیدگاه پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: ورزشگاه آزادی تهران) (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
22 بهبود تصاویر سونار اسکن جانبی به کمک یک تکنیک فیلترینگ بهبود یافته (Download Paper) 2nd National Conference on navigation
23 بهبود کشف و حذف پوشش گیاهی در ابر نقاط حاصل از تصاویر التراکم XPبا استفاده از باند مادون قرمز به منظور تولید مدل رقومی ارتفاعی (Download Paper) 1st National Conference on Geospatial Information Technology Engineering
24 بهبود ناوبری با استفاده از ترکیب سامانه های LORAN-C و GPS (Download Paper) 2nd National Conference on navigation
25 بهینه سازی مسیر و آرایش بندی ناوبری رباتهای متحرک در ساختار رهبر پیرو با استفاده از الگوریتم تکاملی ARO (Download Paper) 16th Conference of Iranian Aerospace Society
26 تجزیه و تحلیل پیکربندی فضایی و پویایی رشد شهری با استفاده از مدل های مبتنی بر سلول های خودکار (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
27 تحلیل آینده نگرانه از الزامات فرایندی مدیریت هوشمند در هوشمند سازی (مطالعه موردی: شهر کرمان) (Download Paper) First National Conference Strategic Forecasting in the Field of Geosciences and Urban-Regional Studies
28 تحلیل فضایی گردشگری با استفاده از مدل هایRBF و آمار فضایی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهرستان رشت (Download Paper) Land use planning conference, Caspian status and development prospects of Gilan
29 تحلیل مکان گزینی مناطق مسکونی در منطقه جنوب شرق کشور وپهنه بندی آن با توجه به معیارهای ژیومورفولوژیکی با رویکرد دفاع غیرعامل با استفاده ازGISوRS (Download Paper) 9th Congress of Iranian geopolitics & Planning the border areas of Iran
30 تعیین معیارهای پایش تاسیسات آبرسانی مناطق شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونه وردی تصفیه خانه آب) (Download Paper) 4th International Conference on Sustainable Development and Urban
31 جایگاه مدیریت بحران با تاکید بر جلوه های نوین بحران در شهرتهران (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
32 جمع آوری اطلاعات سه بعدی سطح زمین با استفاده از فتوگرامتری سکوهای پرنده بدون سرنشین (Download Paper) 1st National Conference on Geospatial Information Technology Engineering
33 روند شکل گیری گسلهای مذهبی در مرزهای شمالشرق شور (مطالعه موردی استان گلستان) (Download Paper) National Conference on Frontiersman,sustainable development & investment opportunities
34 سنسورهای مورد نیاز برای توسعه هوشمندسازی شهرهای ایران با رویکرد آینده نگری (مطالعه موردی: شهر کرمان) (Download Paper) First National Conference Strategic Forecasting in the Field of Geosciences and Urban-Regional Studies
35 شناسایی عوامل و عناصر تاثیر گذار در آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیر عامل در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از روش کیو (Download Paper) The first national conference on new approaches in spatial planning
36 عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر اردبیل (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urbanism
37 مدل سازی تخمین عمق آب خلیج فارس برمبنای درون یابی با استفاده از تصاویر سنجش از دور ماهواره ای (Download Paper) 4th International Conference on Oceanographic Oceanography in the Persian Gulf
38 مدیریت بحران با تاکید بر آمایش و سنجش مکانی نیروگاههای برق استان کرمانشاه از منظر پدافند غیر عامل (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
39 مقایسه منحنی انعکاس طیفی سطح رو و پشت برگ سبز و زرد گونه های شالک توت و انجیر با استفاده از طیف سنجی زمینی و شاخص های گیاهی (Download Paper) 1st National Conference on Geospatial Information Technology Engineering