Doctor Ahmad Ramezan Zadeh

Doctor Ahmad Ramezan Zadeh

Doctor Ahmad Ramezan Zadeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ahmad Ramezan Zadeh in Journals

Position Journal Name
managing editorTunneling & underground spaces Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تاثیر خصوصیات درزهها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونلمطالعهی موردی: تونل سوم کوهرنگ (Download Paper) Tunneling & underground spaces Engineering Volume: 2, Issue: 2
2 بررسی و انتخاب غار طبیعی مناسب برای ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام با استفاده از ترکیب دو روشFAHP و TOPSIS (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 8, Issue: 3
3 بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی مطالعه موردی تزریق آب بند تونل کرج-تهران (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 5, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر پارامترهای ژئومکانیکی بر پایداری مغارهای نمکی ذخیره سازی گاز طبیعی (Download Paper) 5th Iranian Rock Mechanics Conference
2 ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران برمبنای نشست در زمین های شهری (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
3 الزامات طراحی ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی فشرده شده با استفاده از فناوری مغازهای سنگی دارای پوشش (Download Paper) 03rd National Conference on CNG
4 الزامات طراحی سامانه ی مهار نشت در مغارهای سنگی دارای پوشش برای ذخیره سازی گاز طبیعی فشرده شده (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
5 الزامات طراحی مغارهای سنگی بدون پوشش به منظور ذخیره سازی مواد هیدروکربوری (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
6 الگوریتم اولیه انتخاب روش مناسب ذخیره سازی زیرزمینی موادهیدروکربوری در مغارهای سنگی (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
7 امکان سنجی استفاده از معادن زیرزمینی متروکه به عنوان سازه های پدافند غیرعامل (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
8 امکانسنجی استفاده از روش های حفاری مکانیزه در ساخت مغارهای سنگی ذخیره سازی مواد هیدروکربنی (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
9 بانک اطلاعات آنلاین تونل ایران (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
10 بررسی تأثیر طول درزه بر مقاومت توده سنگ (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
11 بررسی جایگاه اقتصادی فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغالسنگ(UCG)در معدن کاری زغالسنگ (Download Paper) 1st Iranian Coal Congress
12 بررسی ذخیرهسازی گاز دیاکسیدکربن در مخازن نفت و گاز (Download Paper) 31st Symposium of Geosciences
13 بررسی عددی تاثیر ویژگی های تماسی بر یکپارچگی سیمان چاه نفت در یکی از میادین جنوب غرب ایران (Download Paper) National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mining, Iran
14 بررسی فنی- اقتصادی احداث مغارهای ذخیره سازی زیرزمینی موادهیدروکربوری در سنگ آهک با استفاده از روش معدن کاری انحلالی (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
15 بررسی گسترش ناحیه ترک خورده در اطراف مقاطع حفاری براثر انفجار و تاثیر آن بر پایداری سازه (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
16 بررسی مقدماتی پتانسیل ذخیره سازی نفت خام در غارهای طبیعی ایران (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
17 تاثیر شرایط توده سنگ برتوقفات TBM در تونل انتقال آب کرج (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
18 تحلیل ارتباط بین طول و بازشدگی درزه در سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی (Download Paper) 04th Iranian Mining Engineering Conference
19 تحلیل پایداری و تعیین سامانه ی نگهداری مغارهای ذخیره سازی نفت خام گناوه (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
20 تحلیل دینامیکی سازه زیرزمینی تحت بارگذاری ناشی از انفجار پرتابه نفوذ کننده درزمین (Download Paper) 06th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
21 تحلیل عددی تأثیر شیب و آزیموت حفاری بر پایداری چاه های جهت دار مطالعه موردی: یکی از میادین نفت خیز جنوب ایران (Download Paper) The First National Conference of Petroleum Goemechanics
22 تخمین موج فشاری و موج برشی از داده های انرژی ویژه حفاری با استفاده از تبدیل موجک و شبکه ANFIS-PSO (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
23 تدوین پارامترهای طراحی فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغالسنگ (UCG) (Download Paper) 1st Iranian Coal Congress
24 تفاوت اثر شکست پروپانتی و اسیدی (مطالعه موردی در سازند سروک میدان نفتی آزادگان) (Download Paper) The First National Conference of Petroleum Goemechanics
25 تمهیدات و انتخاب روش مناسب تقویت دهانه های ورودی و خروجی ایستگاههای پشتیبان مطالعه موردی: ایستگاه - 7 U خط هفت مترو تهران (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
26 ذخیره سازی حامل های انرژی در ساختارهای زیرزمینی به عنوانسازه های پدافند غیر عامل (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
27 ساخت مدل ژئومکانیکی یک بعدی در میدان نفتی آغاجاری (مطالعه موردی) (Download Paper) The First National Conference of Petroleum Goemechanics
28 ساخت مدل ژیومکانیکی زمین به منظور تعیین رژیم حاکم تنش در مخزن بنگستان اهواز (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Science and Engineering
29 ساخت مدل ژیومکانیکی یک بعدی به کمک معیار موهرکلمب و موگی کلمب برای یکی از چاه های قایم میدان نفتی پارسی (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Science and Engineering
30 کاربرد فناوری Thin Spray-on Liner در نگهداری فضاهای زیرزمینی (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
31 کاربرد همگرائی سنجی به عنوان ساده ترین سیستم رفتارنگاری تونلها مطالعه موردی تونل انتقال آب دشت عباس (Download Paper) 05th Iranian Tunneling Conference
32 مبانی ذخیره سازی گاز طبیعی مایع شده در مغارهای سنگی دارایپوشش (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
33 مخاطرات ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری در سازندهاینمک و راهکارهای مقابله با آن (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
34 مخاطرات زیست محیطی ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن در ساختارهای زمین شناسی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
35 مدل ژئومکانیکی سه بعدی، ابزاری کاربردی در توسعه میادین نفت و گاز (Download Paper) The Third Scientific Conference of Hydrocarbon Reservoir Engineering, Science and Related Industries
36 مدل سازی ژئومکانیکی و تعیین پنجره ایمن گل حفاری (مطالعه موردی در یکی از چاه های میدان نفتی آزادگان) (Download Paper) The First National Conference of Petroleum Goemechanics
37 مدل سازی عددی شکافت هیدرولیکی چاه های نفتی (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Science and Engineering
38 مدلسازی نرخ نفوذ حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی در یکی از چاه های میدان نفتی آزادگان (Download Paper) National Conference on Mineral Sciences
39 مطالعه ی امکان سنجی مقدماتی از فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغال سنگ(UCG)در ناحیه ی زغال دار مزینوی طبس (Download Paper) 1st Iranian Coal Congress
40 مطالعه ی تأثیر پارامترهای مقاومتی توده سنگ بر وضعیت پایداریمغارهای ذخیره سازی نفت خام در سازند آغاجاری (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
41 مقایسه بین نتایج معیار شکست موهر کلمب، هوک براون و موگی کلمب در ساخت مدل ژئومکانیکی (Download Paper) The First National Conference of Petroleum Goemechanics
42 مقایسه نشت گاز از کارگاههای استخراج گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ در اعماق مختلف با استفاده از روش CFD مطالعه موردی: لایه زغالسنگ 26M ناحیه مزینو (Download Paper) 04th Iranian Mining Engineering Conference
43 مقایسهی مفاهیم ذخیرهسازی گاز طبیعی در ساختارها و سازههایزیرزمینی (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons