Doctor Hasan Zoghi

Doctor Hasan Zoghi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آسفالت در روسازی ریلی (Download Paper) 02nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
2 آلودگی صوتی و لرزش سازههای مرتفع ریلی ناشی از تردد قطار و تأثیر آنها بر محیط پیرامون (Download Paper) 02nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
3 آنالیز عملکردی سیستم های حمل و نقل هوشمند در افزایش ایمنی جاده های کوهستانی مطالعه موردی جاده هراز (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
4 آنالیز عملکردی سیستم های هوشمند ERP در توسعه صنعت حمل و نقل (Download Paper) 1st National Road Its Congress
5 آنالیز عملکردی میدان ها در مقایسه با تقاطع های همسطح در شبکه معابر شهری با ارائه مدل (Download Paper) 2nd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
6 آنالیز عملکردی میدان ها و تقاطع های همسطح در ایمنی معابر شهری و ارائه مدل ریاضی (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
7 اثر تراکم و سطح سرویس LOS) بر مصرفسوخت 1 وسایل نقلیه در بزرگراهها و خیابانهای شهری (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
8 اثر علائم جهت نما بر عملکرد رانندگان در قوس های افقی با هندسه متفاوت راه ها (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
9 اثر فضای پیاده راه ها بر رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی مراکز تجاری با مطالعه موردی خیابان پانزده خرداد بازار تهران (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
10 ارائه الگویی جهت افزایش ایمنی و عملکرد جاده ها براساس آنالیز هزینه چرخه عمر (Download Paper) 01st national Conference of Roadway and Railway Accident and Furtuities
11 ارائه راهکار نوین طراحی هندسی قوس های افقی و قائم در بهینه سازی طراحی تقاطع های غیرهمسطح شهری (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
12 ارائه راهکارهای آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان در کلانشهر ها (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
13 ارائه راهکاری جهت بهبود نگهداری و تعمیر ابنیه فنی راه (Download Paper) 03rd National Conference on Maintenance
14 ارائه طرح خط‌کشی علائم شورون جهت کاهش تصادفات جلو به عقب در جاده‌های کشور (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
15 ارائه مدل بهینه حاصل از بازیافت مصالح در ساختمان های متداول شهری (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
16 ارائه مدل پیش بینی رابطه بین نوع تخلفات رانندگان و میزان تصادفات در راههای برون شهری مطالعه موردی محور اصلی قزوین به همدان (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
17 ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیکی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی (Download Paper) 10th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
18 ارایه روشی موثر برای ارزیابی میزان پایداری حمل ونقل در فضاهای تفریحی و بوستان های شهری (مطالعه موردی: اراضی عباس آباد تهران) (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
19 ارایه متدولوژی ارزیابی کیفیت عملکرد ترافیکی تقاطع های غیر همسطح شهری (مطالعه موردی: تقاطع های غیر همسطح شهر ارومیه) (Download Paper) 17th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
20 ارایه مدل اولویت بندی اقدامات اجرایی جهت افزایش ایمنی موتورسواران درتهران برمبنای دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
21 ارایه ی راهکار های مدیریت پارکینگ های شهری جهت کاهش تقاضای سفر با استفاده از تکنیک ها تصمیم گیری (مطالعه ی موردی شهر کرج ) (Download Paper) 17th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
22 ارزیابی آزمایشگاهی اثر چگالی خشک و درصد جذب آب بر دوام روسازی های بتن غلتکی حاوی الیاف پلی پروپیلن تحت چرخه های یخ بندان (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
23 ارزیابی اثرات فرهنگ برایمنی ترافیک مطالعه تطبیقی فرهنگ ایمنی ترافیک ایران ،چین وژاپن (Download Paper) Conference on Civil and Environmental Engineering
24 ارزیابی انواع مختلف پل و معرفی شاخصهای خرابی ، ایمنی و روشهای بازرسی آن (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
25 ارزیابی انواع مختلف دیوارهای حایل و معرفی شاخصهای خرابی، ایمنی و کنترل ضوابط پایداری آن (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
26 ارزیابی ایمنی و اقتصادی پلهای روگذر عابرین پیاده و سهم استفاده از آنها (مطالعه موردی تهران) (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
27 ارزیابی تاثیر آموزش و علائم ترافیکی بر ایمنی عابرین پیاده )مطالعه موردی دانش آموزان شهرتهران( (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
28 ارزیابی تاثیر رعایت روابط بین کارفرما و پیمانکار بر بهبود شاخص های زمان، هزینه و کیفیت در ساخت پروژه های عمرانی با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره با چند فرد خبره (ME-MCDM) (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
29 ارزیابی چرایی تأخیر پروژه های عمرانی با بکارگیری مدل ریاضی (مطالعه موردی طرح جامع آبرسانی روستاهای استان گیلان) (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and modern urban development
30 ارزیابی راهکارهای کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی ازحمل و نقل شهری (Download Paper) 3rd National Venialation & Hygiene Conference
31 ارزیابی زیرساختهای حمل و نقل ، اینترمدال و سرمایه گذاری مرتبط در برنامه ریزی بلند مدت ( استراتژیک) (Download Paper) 08th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
32 ارزیابی زیرساختهای حمل و نقل چند وجهی مرتبط با برنامه ریزی بلند مدت با استفاده از شبیه سازی حمل و نقل اینترمدال دربندر شهید رجایی (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
33 ارزیابی سامانه های هشدار دهنده عابر پیاده (Download Paper) 08th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
34 ارزیابی سیاست های جامع حمل و نقل در کاهش مصرف سوخت و آلاینده های ناشی از آن (Download Paper) 2nd conference on air and noise pollution management
35 ارزیابی سیستم حمل و نقل هوشمند ITS و چگونگی توسعه آن در ایران (Download Paper) 09th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
36 ارزیابی فاکتورهای ترافیکی برای عبور و مرور معلولین با استفاده از روشTOPSIS و AHP در شهر تهران (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
37 ارزیابی کیفیت نقش آسفالت رنگی بر روی ایمنی ترافیک (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
38 ارزیابی مشخصات طرح هندسی دسترسی ها و تقاطع های همسطح در ایمنی جاده های برون شهری (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
39 ارزیابی مشخصات فنی مخلوط های آسفالتی در جایگزین کردن با سنگدانه ها (Download Paper) International Conference on Civil Engineering
40 ارزیابی میزان تاثیر پارامترهای محیطی بر رفتار رانندگان،ایمنی مسیر و سرعت حرکت وسایل نقلیه در راههای دو خطه روستایی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
41 ارزیابی وامکان سنجی استفاده ازسیستم های مدیریت تعمیرونگهداری خطوط ریلی درایران جهت رده بندی کیفی آنها (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
42 استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه ای جهت بررسی شاخص های موثر بر تأخیر پروژه های عمرانی (مطالعه موردی طرح جامع آبرسانی روستاهای استان گیلان) (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
43 استفاده از فناوری نانو در مصالح ساختمانی جهت دستیابی به توسعه پایدار (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
44 اصلاح مقادیر حداقل شعاع قوسهای سه بعدی درطرح هندسی راه با استفاده از شبیه ساز کامپیوتری Truck SIM (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
45 الگوی مدیریت ایمنی رانندگان و متصدیان بارگیری مواد خطرناک در حمل و نقل جاده ای مطالعه موردی سیستم حمل و نقل پالایشگاه شرکت نفت ایران (Download Paper) 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
46 امکان سنجی استفاده ازسیستم ترکیبی حفاظهای جانبی ودیواره های صوتی جهت افزایش ایمنی و کاهش آلودگی صوتی دربزرگراه ها (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
47 امکان سنجی جایگزینی تقاطع لوزوی واگرا در مقابل تقاطع شهری تک نقطه ای توسط شبیه سازی میکروسکوپیک (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
48 امکان سنجی مقدماتی اجرای اشتراک خودرو و بررسی منافع آن (مطالعه موردی شهر تهران) (Download Paper) 17th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
49 امکان سنجی و طراحی مسیرهای ویژه موتورسیکلت درشهریزد و ارزیابی وضعیت معابربعد از ایجادخطوط ویژه با نرم افزار TransCAD (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
50 امکانسنجی روش های صنعتی سازی در ساخت و سازهای شهری و ارائه ی راهکار با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی روش تیلت آپ در شهر کرج) (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
51 انتخاب بهینه نوع تقاطع غیر همسطح بر اساس تحلیل های ترافیکی ایمنی و اقتصادی (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
52 انتخاب روش های جایگزین حل اختلاف در صنعت ساخت با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
53 انتخاب نوع حفاظ ایمنی برای راههای کشور بر اساس رویکرد ترکیبی تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و TOPSIS (Download Paper) 3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS
54 اولویت بندی پارامترهای طرح هندسی راه های اصلی بر اساس تحلیل ریسک (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
55 اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار با رعایت قوانین و استانداردهای تدوین شده در تجهیزات سیستم های حمل و نقل هوشمند خودروها (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
56 ایمنی حمل کالاهای خطرناک داخل تونل (Download Paper) International Conference on Civil Engineering
57 ایمنی در حمل و نقل زمینی کالاهای خطرناک (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
58 Comparing the geometric regulations in spacing between ramps and studying the effect of speed on ramp spacing lengths (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
59 Review the parameters of geometric design of roads and its influence on highway safety (Iran's comparative analysis and case study) (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
60 بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی پروپیلن بر دوام یخ زدن و آب شدن روسازی بتن غلتکی (Download Paper) 6th National Conference of Concrete
61 بررسی اثر استفاده از بلیت های الکترونیکی بر افزایش ظرفیت اپراتوری سیستم های اتوبوس رانی (مطالعه موردی شهر ساری) (Download Paper) 17th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
62 بررسی اثر تراکم ناحیه و طول گذر عابر پیاده در عملکرد میدان های با چراغ راهنمایی (مطالعه موردی: میدان آزادی و انقلاب شهر تهران) (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
63 بررسی استفاده از سیستم های هوشمند شناسایی خودرو در ایران با استفاده از تجربیات سایر کشورها (Download Paper) 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
64 بررسی ایمنی طرح هندسی راه ها بر پایه اصطکاک جانبی لاستیک و جاده (Download Paper) 17th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
65 بررسی پارامترهای موثر طرح دوچرخه در شهر تهران از دیدگاه کاربران (Download Paper) 1st International City Bike
66 بررسی تاثیر آموزش و اجرای قوانین در ایمنی و کنترل تصادفات جاده ای (Download Paper) Congress of the technology in civil engineering, architecture, electrical and mechanical
67 بررسی تاثیر حمل و نقل V2V و سیستم های هشدار دهنده خطر CWS بر سیستم بزرگراه خودکار (Download Paper) 1st National Road Its Congress
68 بررسی تاثیر زیر ساخت ها و حفاظ های ایمنی کنار راه بر سرعت وتغییر مکان جانبی رانندگان توسط شبیه سازی رانندگی (Download Paper) 3rd International Traffic Accident Conference
69 بررسی تاثیر زیولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به عنوان فیلر در عملکرد آسفالت (Download Paper) 2nd Regional Conference on Civil Engineering
70 بررسی تاثیر عوامل طرح هندسی راه درکاهش آلودگی محیط زیست با کاربرد نرم افزار CORSIM (Download Paper) 3rd National Venialation & Hygiene Conference
71 بررسی تاثیر موانع سازه ای و گیاهی حاشیه راه ها در آلودگی ذرات معلق و در شدت ها و جهت های مختلف باد (Download Paper) The first conference on air and noise pollution management
72 بررسی تاثیر موانع سازه ای و گیاهی حاشیه راه ها در آلودگی ذرات معلق و درشدت ها و جهت های مختلف باد (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
73 بررسی تاثیر هماهنگ سازی چراغ های ترافیکی در کاهش انتشار آلاینده ها تحت سناریو های مختلف (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
74 بررسی تأ ثیر سن رانن دگان در احتمال مرگ و میر در تصادفات با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP (Download Paper) 07th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
75 بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر کاهش مصرف سوخت خودروها در راه برون‌شهری (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
76 بررسی تأثیر عرض خطوط عبوری در ایمنی حرکت گردش به چپ وسایل نقلیه در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی، با استفاده از برخوردهای ترافیکی (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
77 بررسی جایگاه جزایر ایمنی عابرپیاده در افزایش ایمنی معابرشهری (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
78 بررسی خصوصیات روانشناختی موتورسواران بدون گواهینامه (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
79 بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی افزودنی های پودرلاستیک و پلی اتیلن ترفتالات (Download Paper) The 9th Iranian Bitumen and Asphalt Workshop
80 بررسی روش های نوین آموزشی و فرهنگ سازی در مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شهر مقدس قم (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
81 بررسی روشهای صحیح شناسایی و الویت بندی نقاط حادثه خیز درجاده های برون شهری (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
82 بررسی رویکردهای مختلف محاسبه ظرفیت تاخیروهزینه وارد برکاربران راه درمناطق کارگاهی بزرگراهی (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
83 بررسی ساختار مدل پیش بینی وضعیت تصادفات در جاده های بین شهری کشور (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
84 بررسی شاخص های موثر بر تأخیر پروژه های عمرانی مطالعه موردی طرح جامع آبرسانی روستاهای استان گیلان (Download Paper) National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
85 بررسی کاربرد فناوری شناسایی فرکانس رادیویی در ایمنی و مدیریت ترافیک (Download Paper) 3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS
86 بررسی نرم افزار HDM-4 و کاربرد آن در اولویت بندی پروژه های نگهداری راه (Download Paper) 03rd National Conference on Maintenance
87 بررسی نرم‌افزار Civil 3D و مقایسه نتایج آن با نرم‌افزارهایLand desktop وSDR map (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
88 بررسی نقش عوامل روانشناختی در تصادفات و راهکارهای مقابله با آن (نمونه موردی:رانندگان تاکسی شهرستان ملارد) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
89 بررسی نقش مدیریت دانش و شیوه های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری در شرکت های ساخت وساز استان تهران (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
90 بررسی نقش و اثر دریافت گواهینامه و آموزش مناسب بر کاهش میزان تصادفات و تخلفات موتورسیکلت سواران (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
91 بررسی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی راه و ابنیه‌های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی (Download Paper) 01st National Conference of Dam and Hydraulic Structures
92 بکارگیری مهندسی ارزش در بهینه سازی طراحی خط پروژه و مولفه قائم راهها با ارائه راهکار نوین (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
93 بهره وری علم مدیریت در بررسی شاخص های اثربخش در اجرای تقاطع های غیرهمسطح (مطالعه موردی: تقاطع غیرهمسطح باستانی شعار شهر رشت) (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
94 بهسازی مدلهای طراحی قوسهای عمودی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
95 بهینه سازی جانمایی تجهیزات خط تولید کارخانه آسفالت گرم با الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 1st  National Conference on Sustainable Urban Development
96 بهینه سازی روش های مختلف تحلیل و تعیین ظرفیت میدان بااستفاده از روش رگرسیون خطی (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
97 بهینه سازی مسیر افقی راه ها در یک کریدور مشخص (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
98 پایداری حرکت کامیون روی انواع مختلف قوس های افقی درترکیب با قوسهای قائم (Download Paper) National Conference on Structure, road, Architecture
99 پیش بینی حداکثر دوره های یخ زدن و آب شدن روسازی بتن غلتکی توسط مقاومت کششی دو نیم (Download Paper) 6th National Conference of Concrete
100 پیش‌بینی رفتار عابر پیاده براساس الگوهای حرکتی به منظور جلوگیری از برخورد وسیله نقلیه با عابر (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
101 پیشگیری از خطر برخورد خودروها در محوطه کارگاهی با استفاده از تکنولوژی VII (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
102 تاثیر استفاده از مخلوط های آسفالتی WMA ر کاهش مصرف انرژی و آلایندگی هوا )مطالعه موردی استان اصفهان و فارس (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
103 تاثیر انواع فیلرهای میکرونیزه بردوام بتن اسفالتی (Download Paper) First Regional Conference on Civil Engineering
104 تاثیر بکارگیری تجهیزات و سیستم های تامین ایمنی راه ها و تعیین نقش آنها بر عملکرد ایمنی جاده های برون شهری (Download Paper) 2nd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
105 تاثیر بکارگیری تجهیزات هوشمند درون خودرویی بر تامین ایمنی ناوگان حمل و نقل جاده ای (Download Paper) 3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS
106 تاثیر بکارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند در مدیریت حمل و نقل عمومی (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
107 تاثیر جذب سرمایه گذاری خارجی در ایجاد زیرساخت های عمرانی و توسعه پایدار منطقه آزاد بانه و مریوان (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Cultural Management of Cities
108 تاثیر خط کشی ، پهنای خط و رفتار رانندگی بر فاصله و سرعت وسایل نقلیه به هنگام سبقت از دوچرخه سواران (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
109 تاثیر خطوط وسایل نقلیه پرسرنشین HOV در بهبود عملکرد بزرگراه ها (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
110 تاثیر دوربین های ثبت سرعت بر تغییر الگوهای رفتاری رانندگان (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
111 تاثیر روش های کنترل و مدیریت سرعت در افزایش ایمنی جاده های برون شهری و ارائه مدل بهینه بکارگیری (Download Paper) 2nd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
112 تاثیر سرباره فولادی بر مقاومت لغزندگی مخلوط های آسفالتی (Download Paper) The 9th Iranian Bitumen and Asphalt Workshop
113 تاثیر سیستم های کنترل هوشمند در بهبود ایمنی جاده های برون شهری استان اردبیل و ارائه مدل (Download Paper) 3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS
114 تاثیر عملکرد انواع رمپهای خروجی بر ایمنی آزادراه ها در نواحی تاثیر واگرایی (مطالعه موردی آزاد راه های استان تهران) (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
115 تاثیر عملکرد تکنیک های مدیریت دسترسی و تقاطع های همسطح در ایمنی راه ها و مناطق شهری (Download Paper) 1st International Conference on Sustainability and Urban Development
116 تاثیر عملکرد تکنیکهای مدیریتدسترسی و تقاطع های همسطح در ایمنی راه ها و مناطق شهری (Download Paper) National Conference of Sustainable Development and Urban Construction
117 تاثیر عملکرد کیسه های هوا برروی سرنشینان خودروهای سواری و ارزیابی نحوه قرارگیری آنها در خودروهای سواری (Download Paper) The 1st Conference on Traffic Safety
118 تاثیر عملکرد مناطق مسکونی و تجاریحاشیه راه بر ایمنی جاده های برون شهری با ارائه مدل ریاضی (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
119 تاثیر عناصر بصری در برنامه ریزی سیستمهای حمل و نقل (Download Paper) International Conference on Architecture and Urbanism
120 تاثیر نحوه انتخاب پارامترهای تاثیرگذار بر رتبه بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی; پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب روش حفاری تونلهای شهری (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
121 تاثیر نحوه انتخاب شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در عدم موفقیت پروژه های انبوه سازی مسکن مهر (Download Paper) 2nd Annual National Civil Engineering Congress
122 تاثیرانواع فیلرهای میکرونیزه بر دوام بتن آسفالتی (Download Paper) The first regional conference of Civil Engineering
123 تاثیررفتاررانندگی تراکم وسایل نقلیه وکاهش شتاب لازم برکاهش نرخ تصادفات جلو به عقب ناشی ازتغییرخط دربزرگراه های چندخطه (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
124 تأثیر نسبت آب به سیمان و درصد حجمی الیاف بر مقاومت روسازی های بتن غلتکی بدون حباب زا حاوی الیاف پلی پروپیلن تحت سیکل های ذوب و انجماد (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
125 تجهیزات اضطراری و نحوه عملکرد آنها برای افزایش سطح ایمنی در تونل ها (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
126 تحلیل ایمنی و ارزیابی شاخص‌های طراحی رمپ‌های ورودی و خروجی متوالی در بزرگراه‌های تهران (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
127 تحلیل سه بعدی تنش-کرنش روسازی های انعطاف پذیر تحت سیستم های مختلف محورها (Download Paper) First National Conference on Road and Transportation Engineering
128 تحلیل و ارزیابی مدل های کلان نگر جریان ترافیک در آزاد راه های برون شهری (مطالعه موردی: آزادراه تهران - کرج) (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
129 تحلیل و طراحی مدل تخمین جریان ترافیک در جاده های برون شهری بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
130 تحلیل وضعیت موجود و بررسی زیرساخت های جابجایی بارهای ترافیکی در عبور از تقاطع های غیرهمسطح شهری و برون شهری (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
131 تدوین مدلی برای برآورد هزینه تعمیر و نگهداری در سطح شبکه در مدیریت روسازی بر اساس شاخص وضعیت روسازی (pci) (Download Paper) 3rd International Conference on Civil, Architectural and Structural
132 ترکیب قوس های افقی و قائم در جادههای برون شهری دوخطه (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
133 تطابق سنجی روشهای مختلف تحلیل ظرفیت میدان براساس میزان ریسک پذیری (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
134 تعیین حداقل فاصله بین راه فرعی و دوربرگردان بر اساسمیانگین نرخ برخوردها (Download Paper) 10th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
135 تعیین نقش سیستم های هوشمند RFID بر عملکرد ایمنی و ترافیکی شبکه راه های شهری و برون شهری (Download Paper) 2nd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
136 توسعه ایمنی ترافیک درشبکه های شهری بااستفاده ازمدلهای کلان براساس ویژگیهای سفرومشخصات معابر (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
137 تهویه طولی برای کنترل دود درتونل زاویه دار نسبت به افق با مدلسازی مقیاسی - مطالعه موردی تونل رسالت (Download Paper) 3rd National Venialation & Hygiene Conference
138 رابطه بین سرمایه اجتماعی و اطاعت پذیری از قوانین ترافیکی (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
139 راهکارهای ایمنی طراحی هندسی قوس های افقی درراه های ایران درراستای توسعه پایدار (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
140 رتبهبندی پارامترهای تاثیرگذار بر انتخاب روش حفاری تونلها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
141 روش بهینه بازیافت نخاله های بتنی حاصل از تخریب (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
142 روش بهینه سازی قوس های افقی با فاصله دید محدود برای ایمنی بزرگراه ها (Download Paper) 3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS
143 روش تخمین هزینه های اجتماعی سفر با وسایل حمل و نقل عمومی و اتومبیلها و نحوه تخصیص یارانه (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
144 سنجش سطح پایداری حمل و نقل در فضاهای سبز و بوستان های کلانشهر تهران (مطالعه موردی: اراضی عباس آباد) (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
145 سیستم اطلاعات آماری تصادفات و ارزیابی خطر تصادف (Download Paper) The 1st Conference on Traffic Safety
146 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) راهکاری جهت مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
147 سیستم های بهره برداری اتوبوسهای تندرو از جنبه های فنی و طراحی سیستم جهت افزایش کارایی (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
148 سیستم های نوین حمل و نقل زمینی وچشم انداز آن در ایران (Download Paper) 08th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
149 شناخت رفتار تغییر خط بر مبنای خصوصیات شخصیتی رانندگان (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
150 شناسایی پدیده هیسترسیس ترافیکی درسطح جزیی و کلی نگرمبتنی بررفتارسنجی راننده (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
151 شناسایی عوامل مؤثر بر ایمنی عابرین پیاده در معابر و ارائه راهکارهایی جهت افزایش ایمنی آنها (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
152 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در افزایش خودروهای هیبریدی به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهر تهران (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
153 شناسایی و اولویت بندی نقاط حادثه خیز در جاده های برون شهری و ارائه نرم افزار (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
154 شناسایی و بررسی عوامل موثر بر تصادفات رانندگی و راه های کاهش تصادفات جاده ای (Download Paper) Congress of the technology in civil engineering, architecture, electrical and mechanical
155 شناسایی و رتبه بندی ریسک های پروژه های بلند مرتبه سازی با رویکرد (FMEA) در شهر تهران (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
156 شیوه استقرار قوس ها و منحنی ها در مناطق با شیب زیاد و بررسی خطر پدیده آکواپلانینگ در این مناطق (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
157 طراحی تقاطعات غیرهمسطح نانو در مناطق متراکم شهری (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
158 طراحی شبکه های ریزبافت حمل و نقل در جاده های جنگلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی(GIS) (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
159 طراحی مسیر ویژه دوچرخه سواری برای گردشگران در بافت تاریخی شهر یزد(LBT) (Download Paper) 1st International City Bike
160 طراحی هندسی بزرگراه ها و تاثیرات آن بر نرخ تصادفات مطالعه موردی در بزرگراهای استان تهران (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
161 عوامل موثر در افزایش استفاده از پل‌های عابر پیاده (مطالعه موردی منطقه یک شهرداری تهران) (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
162 کاربرد تحلیل عاملی درشناسایی عوامل موثر بر روابط بین کارفرما و پیمانکار در راستای بهبود شاخص های زمان، هزینه و کیفیت ساخت پروژههای عمرانی (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
163 کاربرد تکنولوژی های نوین در تونل ها ی شهر تهران (مطالعه موردی: تونل نیایش) (Download Paper) The First World Summit of Soviets and Mayors 2016
164 کاهش آسیب های انسانی در تصادفات موتورسواران با استفاده از تجهیزات ایمنی نوین (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
165 محاسبه تاخیروارد برکاربران را درمناطق کارگاهی بزرگراهی بارویکرد شبیه سازی مطالعه موردی بزرگراه شهیدچراغی تهران (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
166 محاسبه و تحلیل ریسک ایمنی تونلهای راه آهن برای مسافرین قطارها بر پایه FTA و ACCA (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
167 محدودیت ها و موانع کاربرد بتن غلطکی RCC در روسازی راه ها(مطالعات موردی:پروژه راه دسترسی سد و نیروگاه رودبار لرستان) (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
168 مدل ارزیابی تاثیر رعایت روابط بین کارفرما و پیمانکار بر بهبود شاخص کیفیت در ساخت پروژههای عمرانی با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی ANFIS (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
169 مدل افزایش قیمت جابجایی کالا بر حسب تن کیلومتر در حمل ونقل جاده ای پس از –اجرای طرح هدفمندی یارانه (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
170 مدل افزایش نرخ سفر - مسافر درحمل و نقل جاده ای دراثر حذف یارانه (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
171 مدل پیش بینی تقاضای جابجایی بار در سیستم جاده ای و ریلی کشور با رویکرد توسعه پایدار (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
172 مدل تاثیرریزگردها بر تصادفات جاده های برون شهری (مطالعه موردی:جاده ها ی برون شهری خوزستان) (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
173 مدلسازی کرایه حمل کالا در شبکه حمل ونقل جاده ای با رویکرد افزایش قیمت سوخت (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
174 مدلسازی و تحلیل ریسک مبتنی بر شبیه سازی مونتکارلو در بررسی گزینه های مختلف راه سازی (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
175 مدیریت مصالح قابل بازیافت در صنعت ساختمان (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
176 مطالعه تطبیقی پارک های آموزش ترافیک ایران با پارک های ترافیک کشور های پیشرفته جهان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آن ها (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
177 مطالعه دلایل تأخیر در پروژه های عمرانی با استفاده از سیستم تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی طرح جامع آبرسانی روستاهای استان گیلان) (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
178 معرفی آسفالت متخلخل و بررسی مزایا و معایب آن با تاکید بر مسائل زیست محیطی (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
179 معرفی پنج نوع سیستم دستیار راننده ( ADAS ) جهت افزایش ایمنی عابر و خودرو و سهم آنها در اقتصاد حمل و نقل (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
180 معرفی سیستم CHPو کاربرد آن در کاهش هزینه های انرژی ساختمان (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
181 معرفی سیستم های حمل ونقل عمومی و مقایسه آماری ازسیستم های حمل و نقل موجود مترو، اتوبوس و تاکسی شهرتهران (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
182 معرفی نشان گذارهای خودکار (روباتیک) برای افزایش ایمنی بزرگراه های درحال تعمیر کلان شهرها (تهران) (Download Paper) 08th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
183 معرفی یک روش بهینه افزایش ایمنی در تقاطع های چهار راهه (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
184 معیارهای شناسایی نقاط حادثه خیز و روشهای اصلاح آنها در راه های کشور (Download Paper) 01st national Conference of Roadway and Railway Accident and Furtuities
185 مفهوم و اصول توسعه پایدار و ارتباط آن با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در مدیریت انرژی (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
186 مقایسه ایمنی قوس کلوتوئید با قوس سه مرکزی متقارن با طول مماس یکسان (Download Paper) 3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS
187 مقایسه روش های عددی تفاضل محدود و المان محدود در تحلیل روسازی انعطاف پذیر (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
188 مقایسه سناریوهای بهسازی ترافیکی مختلف در تقاطعات همسطح نامنظم با استفاده از نرم افزار Aimsun (Download Paper) First National Conference on Road and Transportation Engineering
189 مقایسه سه قوس ساده، سه مرکزی متقارن و سیستم کلوتئید- دایره- کلوتئید، از منظر شتاب گریز از مرکز وارد بر خودروها در راه سازی (Download Paper) 3rd International Conference on Civil, Architectural and Structural
190 نقش ترافیک رمپهای خروجی در بزرگراه ها و تاثیر آن در تقاطعات پیرامونی با استفاده از مدل شبیه سازی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
191 نقش خودروهای الکتریکی در کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست محیطی در ایران (Download Paper) 17th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
192 نقش خودروهای الکتریکی در کاهش آلودگی هوا و بهبودشرایط زیست محیطی در ایران (Download Paper) National Conference on the Application of New Technologies in Science and Engineering, Electrical and Computer and IT
193 نقش شاخص ارزیابی CMF در بازرسی ایمنی حاشیه راه‌ها ارائه مدل ریاضی (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
194 نقش مدیریت تخریب در ساختمان ها (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
195 نقش مدیریت در ارزیابی فنی و اقتصادی شاخص های تاثیرگذار در اجرای تقاطع های غیر همسطح (مطالعه موردی: تقاطع غیر همسطح باستانی شعار شهر رشت) (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
196 نقش مشترک به کارگیری سیستم های هوشمند ERP, ESC در افزایش ایمنی خودروها و کنترل ترافیک (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city