Doctor Hossen Soltanzadeh

Doctor Hossen Soltanzadeh Associate Professor of Architecture

Doctor Hossen Soltanzadeh

Associate Professor of Architecture

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بازتاب فرهنگ غرب درتحول سبک زندگی و معماری خانه های اواخر قاجار شهر همدان (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 14, Issue: 47
2 بازتعریف نقش زن در خانواده و تأثیر آن بر تزیینات نقاشی و ساختار خانه های اعیانی تهران در دوره قاجار (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 12, Issue: 34
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی و بررسی مشکلات موجود در بافت تاریخی محله عودلاجان و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود آن (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism native to Iran
2 ارزیابی تطبیقی ساختار میدان در شهرهای دوره اسلامی (Download Paper) National Conference on New Theories in Architecture and Urbanism
3 الگوی شکل گیری فضاهای معماری در منطقه معتدل و مرطوب - لنگرود (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
4 انعطاف پذیری محیط و تاثیرآن بر رفتار کودکان بی سرپرست (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
5 بارشناسی ویژگی های معماری بناهای آرامگاهی استان همدان (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
6 بازتاب ترسیمات هندسی ریاضیدان ایرانی، ابوسهل بیژن بن رستم کوهی در نقوش هندسی معماری (Download Paper) 4th National Conference on Architecture and Urbanism Sustainability and Resilience from Idea to Reality
7 بازتاب نقش آثار و ترسیمات هندسی اسماعیل بن رزاز الجزری در معماری اسلامی (Download Paper) 4th National Conference on Architecture and Urbanism Sustainability and Resilience from Idea to Reality
8 بررسی تاثیر پایداری اجتماعی در طراحی مراکز آموزشی شبانه روزی کودکان بی سرپرست (Download Paper) The 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development
9 بررسی تطبیقی تزیینات هر یک از بناهای عمارت عین الدوله، موزه مقدم، ارباب هرمز مقایسه تزیینات این سه عمارت با تزیینات عمارت مسعودیه (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism from theory to practice
10 بررسی تطبیقی تزیینات هر یک از بناهای عمارت مسعودیه (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism from theory to practice
11 بررسی تطبیقی نقوش شمسه در تزئینات بناهای دوره قاجار نمونه های موردی حسنیه امینی ها یاخانه امینی ها و مسجد النبی در قزوین (Download Paper) National Conference on Architecture, Urbanism and sustainable development with a focus on local architecture and sustainable city
12 بررسی عملکرد لرزهای سازه بتنی در اثر توزیع های مختلف میراگر اصطکاکی به روش تحلیل دینامیکی فزاینده (Download Paper) 4th national conference on science and technology for sustainable role in Civil Engineering and Architecture
13 بررسی عوامل اصلی آلودگی هوای اهواز و کاهش آن با تاکید بر مفاهیم فرهنگ (Download Paper) The Iranian National Conference on Environment and Energy
14 بررسی کیفی کاخ سعد آباد و تحولات مجموعه در گذر از تاریخ (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism from theory to practice
15 بررسی کیفیت تنوع پذیری در گونه شناسی محوطه باز مدارس (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
16 بررسی منطقه آزاد تجاری - صنعتی کاسپین از نظر مکانیابی و توسعه گردشگری (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
17 بررسی نقش استفاده از آب و حیاط در پایداری معماری سنتی ایران (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
18 بررسی نقش فرهنگ، سنت و هویت درخانه های ایرانی مطالعه موردی: خانه های اصفهان (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
19 بررسی و تحلیل الگوهای پایداری در معماری مناطق گرم وخشک مطالعه موردی شهر میبد (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
20 تاثیر حضور گیاهان در محیط های آموزشی بر روحیه و عملکرد دانش آموزان نابینا (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Technology
21 تاثیر محیط انعطاف پذیر در یادگیری و رشد خلاقیت کودکان (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
22 تاثیرترسیمات ثابت بن قره در معماری (Download Paper) 4th National Conference on Architecture and Urbanism Sustainability and Resilience from Idea to Reality
23 تحلیل نقوش کاشیکاری در دوره قاجاربا نگاهی بر نقوش کاشیهای قاجاری در کاخ گلستان نمونه موردی – ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism from theory to practice
24 تحولات کالبدی اهواز در دوره معاصر (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
25 تطبیق ترسیمات ریاضیداوان مسلمان با نقوش هندسی در تزیینات معماری اسلامی دوره تیموری (قاضی زاده رومی و سمرقندی قوشچی) (Download Paper) 4th National Conference on Architecture and Urbanism Sustainability and Resilience from Idea to Reality
26 تعیین شاخصه های طراحی داخلی فضای مناسب اقامت کودکان بی سرپرست (Download Paper) The 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development
27 تغییرات منحنی IDA در اثر توزیع های مختلف میراگر اصطکاکی در سازه بتنی (Download Paper) 3rd national conference on building materials and new technologies in the construction industry
28 توجه به فضاهای عمومی شهری در جهت ایجاد ارتباطی خصوصی میان کاربر و هویت مکان (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
29 جستاری برآثار معماری و شهرسازی (از عصر روشنگری تا هنرنو) (Download Paper) 1th National Conference on Searching for Future City
30 چالش ها و آسیب شناسی پیشینه معماری، دوره اسلامی (مطالعه موردی: سرای حاج رضا، شهر قزوین) (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
31 رهیافتی بر مفاهیم فضاهای شهری، شهرسازی گذشته ایران و الگوبرداری از آن در فضاهای شهری معاصر (مطالعه نمونه موردی بازار) (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
32 سرای نابینایان و کم بینایان (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism from theory to practice
33 سنجش پایداری فرآیند طراحی، در آرامگاه های ایران (Download Paper) 4th National Conference on Architecture and Urbanism Sustainability and Resilience from Idea to Reality
34 شاخصه های معماری بومی در بافت مسکونی گرم و خشک(نمونه موردی:روستای سریزد) (Download Paper) National Conference on Urban Development and tourism sustainable development of urban architecture
35 ضرورت و اهمیت بوم گرایی با بررسی نحوه ی شکل گیری معماری کرانه دریای خزر با تاکید بر ابعاد کمی و کیفی معماری بومی متاثر از معماری روستایی (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
36 طراحی اقامتگاه توریستی – تفریحی در شهر آمل (Download Paper) 1st International Conference on Smart City and Smart Environment Strategies
37 عناصر و اجزای اصلی در شهر های سنتی ایران (نمونه موردی:شهرعقدا) (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
38 عوامل موثر بر افزایش کیفیت زندگی سالمندان (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management in the Third Millennium
39 فضاهای عمومی شهری و مشخصه های محیطی موثر بر حیات جمعی سالمندان (Download Paper)
40 کارکرد حرارتی- اقلیمی حیاط در خانه های سنتی شهمیرزاد (نمونه مورد بررسی: خانه ارجمند) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
41 کیفیت های محیطی موثر بر حیات جمعی زنان در فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی شهرک اکباتان) (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
42 گونه شناسی الگوی ساخت آب انبارهای شهر قزوین (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
43 گونه شناسی ساختار مساجد سنتی مصر بر اساس حکومت های اسلامی (Download Paper) National Conference on Culture, physical and environmental architecture and urbanism in the Islamic
44 لیپوزم های نوین غیر سمی (Download Paper) 6th National Conference on Science
45 مشخصه های محیطی موثر بر افزایش امنیت در فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی شهرک اکباتان) (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
46 مصالح نانو در ساختمان و تاثیر آنها در طراحی فرم و معماری پایدار (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
47 معماری چین در گذر زمان از سنت به مدرنیسم (Download Paper) National Conference on Culture, physical and environmental architecture and urbanism in the Islamic
48 معماری عبابافی های محمدیه به عنوان فضایی برای حیات و اشتغال سالمندان (Download Paper) National Conference deteriorated areas and urban history: Challenges and Solutions
49 معماری کودک محور ازدیدگاه روانشناسی محیط (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
50 معماری وشهرسازی دردوران اکسپرسیونیسم (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
51 مکانیابی مسجد جامع در رابطه با سایر عناصر شهریدر شهرهای اسلامی شبه قاره هند(مطالعه موردی: شهرهای شاه جهان آباد، فاتح پور سیکری) (Download Paper) 2ND International Conference on Science and Engineering
52 موقعیت مسجد جامع نسبت به سایر عناصر شهری مطالعه موردی:شهرهای فاس، مراکش، مکنس و رباط (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
53 نقش اقلیم و جریان هوا در شکل دهی فضای معماری درمنطقه معتدل و مرطوب( لنگرود) (Download Paper) The Second National Conference on Climate, Building and Energy Efficiency
54 نقش روانشناسی محیط و ادراکات حسی در طراحی فضای معماری برای کودکان دچاراختلالات بینایی (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism from theory to practice
55 هویت و معماری (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development