Doctor Morteza Mosakhani

Doctor Morteza Mosakhani

Doctor Morteza Mosakhani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Morteza Mosakhani in Journals

Position Journal Name
managing editorQuarterly Journal of Development & Evolution Management

Scientific positions of MR. Doctor Morteza Mosakhani in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه الگویی به منظور سنجش الزامات اجرای پروژه ERP (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 6, Issue: 19
2 ارایه الگویی به منظور سنجش میزان آمادگی مدیران برای اجرای نظام ارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 4, Issue: 10
3 بررسی رابطه بین تونمندسازی کارکنان و تحقق بانکداری الکترونیکی (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 3, Issue: 7
4 بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین- با رویکرد MADM (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 7, Issue: 23
5 بررسی و تجزیه و تحلیل اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان ( مطالعه موردی: شرکت تولیدی والا قطعه) (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 3, Issue: 6
6 برنامه ریزی راهبردی بر پایه تحلیل کارکردی (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 8, Issue: 25
7 ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از سیستم استنتاج فازی (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 15, Issue: 44
8 شناسایی استراتژی های منابع انسانیQIAU با رویکرد SRP (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 5, Issue: 12
9 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک های MADM (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 5, Issue: 15
10 طراحی الگوی ارزش های رقابتی اخلاقی برای مدیران نظام اداری ایران (Download Paper) Iranian Journal of Ethics in Science and Technology Volume: 12, Issue: 1
11 مطالعه عناصر ساختاری الگوی مدیریت شهری تهران در حوزه های شش گانه شهری (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 2, Issue: 6
12 موانع و تسهیل کننده های برنامه ها و راهبردهای پیشگیرانه از خطاهای پزشکی (Download Paper) Management Strategies in Health System Volume: 3, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع رویکرد مدیریت عملکرد یا ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: ارزیابی در دستگاه های اجرایی استان قزوین) (Download Paper) 02nd National Conference on Performance Management
2 آنالیز SWOT نظام ارزشیابی سالیانه سراسری نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش خودرو در ایران (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
3 ارائه مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، جهت کسب مزیت رقابتی در سازمان های پروژه محور (Download Paper) 10th International Conference on Strategic Management
4 ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC (Download Paper) 05th International Conference on Strategic Management
5 ارایه الگوی برای ارزیابی آمادگی سازمان های دولتی برای پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها BPR (Download Paper) 1st International Conference on Economics, Management, Accounting, Humanities and Islamic Banking
6 ارتباط استراتژی چابکی و ابعاد سازماندهی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (Download Paper) 3rd International Management Conference, Accounting and Knowledge Based Economics with Emphasis on Resistance Economics
7 ارزیابی فرآیندهای مدیریت فن آوری اطلاعات بر اساس چارچوب COBIT با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (Download Paper) 06th International Industrial Engineering Conference
8 ارزیابی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات براساس چارچوب COBIT با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی GFAHP (Download Paper) 07th International Management Conference
9 استفاده از مدل Servequal در عبور از گذرگاه تغییر در بکارگیری از فناوری اطلاعات در تبدیل Organization به Lean Enterprise (Download Paper) 01st International Conference on Electronic Municipality
10 بررسی استراتژیک ارتقا کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان(مطالعه موردی:شرکت مهندسی و ساخت نارگان) (Download Paper) 2nd international conference on urban development management and economic cohesion
11 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق تهران (Download Paper) 4th World Conference on Management, Economics, accounting and humanities
12 بررسی تاثیر عدالت ادراک شده سازمانی بر نشاط کارکنان و رفتارهای ضدتولیدی (مطالعه موردی کارکنان شرکت آراشیمی ) (Download Paper) 2nd international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
13 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و رضایت ارباب رجوع در دادگستری شهرستان رشت (Download Paper) 2nd International Conference on tools and management techniques
14 بررسی رابطه میان جهتگیری استراتژیک و میزان بازارگرایی در شرکت شهرکهای صنعتی کرج (Download Paper) Integrated Conference Management Sciences and Accounting
15 بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (Download Paper) 1st International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Innovation
16 بررسی نقش میانجی ارزش ویژه برند، کارایی وبسایت و رضایت مشتری بر رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و وفاداری مشتری در بانک کارآفرین (Download Paper) 3rd International Management Conference, Accounting and Knowledge Based Economics with Emphasis on Resistance Economics
17 تاثیر کارآفرین محوری بر برند سازی در صنعت پتروشیمی (Download Paper) Conference on Modern Research in Science and Engineering
18 تاثیر کارآفرین محوری بر رشد کسب وکار در صنعت پتروشیمی (Download Paper) Conference on Modern Research in Science and Engineering
19 شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیمارستان های دولتی رشت (Download Paper) 2nd International Conference on tools and management techniques
20 طراحی فرآیند سیستماتیک یه منظور پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS تحقیق تجربی در سازمانهای ایران (Download Paper) 1th National Conference on System Approach
21 طراحی مدل نقش مدیریت دانش در کاهش حوادث شغلی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - اهواز (Download Paper) 02nd conference on safety and inspection in oil and energy industries
22 مدیریت دانش و نقش آن در توسعه بهره وری سازمانی (Download Paper) The First National Conference on Investigating Methods of Improving Issues in Management, Accounting and Industrial Engineering in Organizations
23 مفهوم نوآورنه پلیس الکترونیک در کسب و کارهای آنی و تاثیر آن بر فروش (Download Paper) 1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership
24 موانع و چالشهای فراروی بهره وری سازمانی (Download Paper) The First National Conference on Investigating Methods of Improving Issues in Management, Accounting and Industrial Engineering in Organizations
25 نقش سیستم مدیریت ایمنی وفرآیند(P.S.M) در چابک سازی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- اهواز (Download Paper) 02nd conference on safety and inspection in oil and energy industries
26 نقش صنعت گردشگری الکترونیک در توسعه جوامع روستایی (Download Paper) Regional Conference on Tourism