Doctor Mahin Shafii

Doctor Mahin Shafii

Doctor Mahin Shafii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Mahin Shafii in Journals

Position Journal Name
Executive ExpertJournal of Separation Science and Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آشکار سازی فرآیند مسدودسازی میکروبی در محیط متخلخل ناهمگن با بهره گیری از میکرومدل Glass bead (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
2 آشکارسازی تاثیر بیومواد فعال کننده سطحی بر جریان دو فازی (نفت و آب) در محیط های متخلخل (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
3 آشکارسازی تاثیر سیستم های پلیمری بر جریان سیالات در محیط های متخلخل (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
4 آنالیز اثر نرمالسازی میدان چگالی بر تولید خواص هیدرودینامیکی جریان در محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن (Download Paper) 7TH National CFD Applications Conference in Chemical Industries and petroleum
5 آنالیز عدم قطعیت بازده تولید با استفاده از شبکه های عصبی (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
6 آنالیز هیدرولیک مته برایتمیزی موثر چاه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
7 ارائه مدل برای تقسیم بهینه گاز در فرازآوری برای یکی از میادین خلیج فارس (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
8 ارز یابی فرآیند سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت از محلول پساب معدنی (Download Paper) The tenth joint meeting of the Fifth International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
9 ارزیابی خاصیت فتوکاتالیزوری و جذب سطحی ایلمنیت تخریب شده با پتاسیم هیدروکسید به منظور حذف رنگ متلین بلو از محلول (Download Paper) First National Conference on Environment, Sustainable Environment and Health
10 ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق امولسیون آب در نفت (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
11 استفاده از هیدرات های گازی در ذخیره سازی گازو پیش بینی ظرفیت ذخیره سازی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
12 امکان سنجی ازدیاد برداشت به کمک مواد فعال کننده سطحی در مخازن کربناته شکافدار (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
13 بررسی آزمایشگاهی تغییرات تر شوندگی سنگ مخزن بر اثر آلودگی سیالات حفاری (Download Paper) The Second Scientific Conference of Hydrocarbon Reservoir Engineering, Science and Related Industries
14 بررسی اثر عمق مشبک کاری بر میزان ازدیاد برداشت در فرآیند تزریق تناوبی آب و گاز با در نظر گرفتن پدیده تغییر ترکیب سیال نسبت به عمق (Download Paper) 4th international oil, Gas & petrochemical
15 بررسی تاثیر ابعاد ذرات بر پاشش میانی بیولیچینگ کانسنگ کم عیار سولفیدی (Download Paper) 6th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
16 بررسی تاثیر شدتجریان الکتریکی و پیریت بر سینتیک رشد باکتریهایترموفیل معتدل اکسیدکننده آهن و گوگرد (Download Paper) International Conference on New Horizons in Science and Engineering
17 بررسی تاثیر متقابل PH و دما بر انحلال مس از کانسنگ به کار رفته در هیپ ۳ مجتمع مس سرچشمه به روش بیولیچینگ (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
18 بررسی تاثیر متقابل یون نقره و PH بر استحصال مس از کانسنگ کم عیار هیپ 3 مجتمع مس سرچشمه به روش بیولیچینگ به کمک باتری اسیدیانوس بریلی (Download Paper) National Conference on Chemical Engineering
19 بررسی تاثیر مدول یانگ و نسبت پواسون سیمان برپایداری چاه با استفاده ازآنالیز المان محدود (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
20 بررسی تاثیر یون فریک بر مصرف آهن و مورفولوژی پودر مس در سمنتاسیون مس بوسیله آهن (Download Paper) Second Congress of Mining Industries
21 بررسی تغییر پروفایل تولید دراثررسوب و ته نشینی آسفالتین دردیواره چاه های تولیدی (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
22 بررسی تغییرات ترشوندگی در اثر روشهای حرارتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
23 بررسی حذف فلزات کروم (VI) وآهن (III) از پساب های صنعتی به روش استخراج با استفاده از آلیکوات 336 (Download Paper) 1st national conference on applied research in maintaining the environment, water and natural resources
24 بررسی رفتار حلالیت کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه با استفاده از روشهای الکتروشیمایی (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
25 بررسی شرایط تشکیل هیدرات های گازی و تخمین ظرفیت ذخیره سازی گازطبیعی در مخازن هیدرات گازی (Download Paper) 1st National Iranian Conference on Gas Hydrate
26 بررسی عملکرد و تحلیل حساسیت فرآیىد استخراج توسط بخار هیدروکربىی در یک میدان نفت سىگین ایران (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
27 بررسی و مقایسه بازیافت نفت با استفاده از شبیه سازی تزریق آب و گاز غیر امتزاجی در یکی از مخازن شکافدار ایران (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
28 بررسی وتقسیم بندی عوامل موثربرتوزیع تنشهای واردبردیواره چاه های تولید (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
29 بهینه سازی پارامترهای عملیاتی آگلومراسیون به منظور بازیافت زیستی مس از باطله های کم عیار (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
30 بهینه سازی تزریق نیتروژن به منور تثبیت فشار و بررسی افزایش بازده نهایی در یکی از مخازن نفتی ایران (Download Paper) Petroleum Technical Conference and Exhibition
31 بهینهسازی پارامترهای موٌثر بر تولید چاه بااستفاده از الگوریتم هارمونی (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
32 بیولیچینگ الکتروشیمیایی: مسیری نو در استحصال انتخابی مس از منابع سولفیدی پرعیار (Download Paper) First National Copper Conference
33 پتانسیل کاربرد میکروارگانیزم های ترموفیل در استحصال مس از خاکهای کم عیار (Download Paper) 1st Mineral Industries Conference
34 پرعیارسازی کنسانتره ایلمنیت کهنوج با ترکیب روشهای تجزیه قلیایی و فعالسازی مکانیکی (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
35 پیش بینی دمای تشکیل هیدرات گازی دریکی ازمیدانهای گازی ایران (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
36 پیش بینی شاخصهای پتروفیزیکی مخزن به کمک شبکه های عصبی با انتخاب ویژگی های مناسب (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
37 پیشبینی افت فشار در اثر تشکیل رسوب سولفات کلسیم در عملیات سیلابزنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
38 تاثیر امواج فراصوت و نانوکاتالیست ها بر گرانروی نفت میدان مارون (Download Paper) The 5th International Conference on Oil, Gas, Refining and Petrochemicals, Developing the Relationship between Government, University and Industry
39 تاثیر PH بر استخراج مس از کانسنگ کم عیار سولفیدی و اکسیدی مجتمع مس سرچشمه با استفاده از طرح ازمایشی مرکب مرکزی (Download Paper) National Conference on Chemical Engineering
40 تاثیر دما بر استخراج مس و آهن با استفاده از طرح آزمایشی تاگوچی در راکتورهای ستونی (Download Paper) National Conference on Chemical Engineering
41 تاثیر فرکانس و توان امواج فراصوت بر گرانروی نفت میدان مارون (Download Paper) 1st annual chemistry and chemical engineering conference in Iran
42 تاثیر نانو کاتالیست ها بر رئولوژی نفت خام در ازدیاد برداشت (Download Paper) 3rd National Iranian Petroleum Conference & Related Industries
43 تاثیرات تراوایی نسبی وابسته به سرعت بر بهره دهی مخازن گاز میعانی (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
44 تاثیرفناوری چاه افقی درکنترل پدیده انسداد میعانی درمخازن گاز میعانی (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
45 تأثیر نانو ذرات بر کشش بین سطحی آب و نفت در احتراق زیر زمینی (Download Paper) 3rd National Iranian Petroleum Conference & Related Industries
46 تأثیر نانو سیلیکای آبگریز در پایداری امولسیون آب در نفت (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
47 تأثیر نانوذرات بر ویسکوزیته نانوسیال (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
48 تخریب رسوبات آسفالتین به روش تجزیه زیستی با استفاده ازمیکروارگانیسمهای جداسازی شده (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
49 تخمین تراوایی نسبی مخزن در تزریق گاز دی اکسید کربن با استفاده از مدل سازی شبکه حفره (Download Paper) 3rd National Iranian Petroleum Conference & Related Industries
50 تزریق نیتروژن در کلاهک گازی و ناحیه نفتی برای افزایش بازده نهایی مخزن (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
51 تشخیص انسدادمیعانی درمخازن گاز میعانی بااستفاده ازچاه آزمایی (Download Paper) 3rd Iranian Petroleum Engineering Congress
52 تعیین حداقل وزن مجاز گل در حفاری تحت تعادل به روش تحلیلی در یکی از میادین جنوب غرب ایران (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
53 تعیین واحدهای جریانی با کمک روش خوشه بندی سلسله مراتبی در مخزن کربناته گازی در خلیج فارس (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
54 تفسیر داده های چاه آزمایی با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون غیرخطی (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
55 تکنیک مدیریت فشار حفاری MPD کاندیدای مناسب برای حفاری مخازن شکافدار کربناته مخازن تخلیه شده و سازندهای متراکم (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
56 تولید فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم از کنسانتره ایلمنیت کهنوج با استفاده از روش تجزیه قلیایی/ فروشویی اسیدی (Download Paper) 1st National Industrial Catalyst Conference
57 تولید نانوذرات پیریت توسط آسیاب گلوله ای سیارهای (Download Paper)  5th International Conference onThe new findings of the  Chemistry and Chemical Engineering
58 تولید و خصوصیت سنجی تیتانات پتاسیم از کنسانتره ایلمنیت مجتمع تیتانیوم کهنوج (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
59 شبیه سازی فرایند تزریق آب با شوری کم در یکی از مخازن جنوب ایران (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
60 شبیه سازی فرایند سیلابزنی با بخار در مخازن نفت سنگین برای تعیین اثر پارامترهای عملیاتی در تولید از مخزن (Download Paper) National Conference on Chemical Engineering
61 شناسایی باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans به روش PCR به منظور ارزیابی کمی میکروارکانیسم ها در بیولیچینگ کانیهای سولفیدی (Download Paper) 1st Mineral Industries Conference
62 طراحی بهینه چاه های افقی و جهت دار با استفاده از الگوریتم های هوشمند (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
63 طراحی شبکه عصبی مصنوعی بهینه برای پیش بینی شاخص تخلخل (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
64 طراحی، بهینه سازی و بررسی عملکرد انواع سیستمهای فازی در پیشبینی لزجت مخلوط گازهای هیدروکربنی (Download Paper) The Second Scientific Conference of Hydrocarbon Reservoir Engineering, Science and Related Industries
65 کاربرد روشهای نوین هیدرومتالورژیکی در استحصال مس از منابع کالکوپیریتی کم عیار (Download Paper) First National Copper Conference
66 کانیزدایی شیمیایی زغالسنگ به منظور تهیه ماده اولیه مناسب برای تولیدکربن فعال (Download Paper) 1st Mineral Industries Conference
67 مطالعه آزمایشگاهی رسوب آسفالتین در تزریق امتزاجی گاز دی اکسید کربن (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
68 مطالعه سینتیکی رشدمصرف گلوکز و تولید پروتئین توسط قارچ فوساریوم به منظور تولید نانوذرات فلزی (Download Paper) 3rd Conference of Separation Science and Engineering
69 مقایسه شبیه سازهای ترکیبی و نفت سیاه برای سیال یکی از مخازن گاز میعانی کشور (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
70 مقایسه کارایی روش های سیلابزنی و ازدیاد برداشت میکروبی نفت در محیط های متخلخل ناهمگن با بهره گیری از میکرومدل Glass bead (Download Paper) 02nd Iranian Mining Engineering Conference