Doctor Mohammadjavad Fadaii

Doctor Mohammadjavad Fadaii   Department of Civil Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

Doctor Mohammadjavad Fadaii

Department of Civil Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammadjavad Fadaii in Journals

Position Journal Name
Editorial Board Environmental Health Engineering and Management Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز عیب یابی سازه ها با استفاده از سیستم های هیبریدی الگوریتم های تکاملی و منطق فازی (Download Paper) 5th National Conference of Concrete
2 اثر موقعیت دیوارهای برشی بر پاسخ سازههای فولادی مجهز به جداسازهایلاستیکی سربی (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
3 ارائه ی ضرایب لنگربرای طراحی دالهای دوطرفه ی بتن مسلح تحت اثردوبارمتمرکز (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
4 ارائه یک نموگرام برای تعیین خیز دالهای دو طرفه بتن مسلح (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
5 ارائه یک نموگرام برای تعیین خیزدال های دو طرفه ی بتن مسلح (Download Paper) 13th Students Conference on Civil Engineering
6 ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی بناهای تاریخی با استفاده از شبکه فولادی (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
7 ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی مناره بنای شاه نعمت الله ولی ماهان کرمان با استفاده از FRP (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
8 ارزیابی ساختمان های فولادی موجود تحت بارهای انفجاری با تحلیل دینامیکی غیرخطی (Download Paper) annual conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
9 ارزیابی ساختمانهای فولادی موجود تحتبارهای انفجاری با تحلیل دینامیکی غیر-خطی (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
10 ارزیابی سیستم های مقاوم لرزهای قابهای سه بعدی بتن آرمه با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده و آنالیز قابلیت اطمینان (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
11 ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی بر اساس سطح عملکرد (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
12 ارزیابی قابلیت اعتمادبهسازی لرزه ای فضاهای آموزشی بااستفاده ازشبیه سازی مونت کارلو (Download Paper) Fourth National Conference on Earthquake and Structural
13 استفاده از شبکه های عصبی در تعیین سطح مقطع هواده دریچه ها (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
14 استفاده از شبکه های عصبی و تحلیل غیرخطی در تعیین ضریب رفتار شبکه های سه لایه فضا کار تحت اثر مولفه قائم زلزله (Download Paper) 02nd National Conference on Space Structures
15 استقراربهینه‌ سنسورهای کنترل کیفیت در سیستم آب‌رسانی شهری (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
16 اصلاح خواص برشی بتن توسط الیاف پلاستیک (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
17 اندرکنش لوله‌های مدفون وخاک در اثر بارهای دینامیکی (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
18 بررسی اثرات خوردگی بر روی کمانش بال فشاری تیرهای فولادی (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
19 بررسی اثرات خوردگی در تیر ورقها و سخت کننده های جان انها (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
20 بررسی پارامترهای دینامیکی قاب ویراندیل تحت اثربارهای چرخه ای (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
21 بررسی تاثیر فولاد LYP نسبت به فولاد معمولی در دیوار برشی فولادی بمنظور بهسازی لرزه ای سازه ها (Download Paper) 01st National Conference on Retrofiting of Iran
22 بررسی تأ ثیرات خروج از مرکزیت تصادفی نابرابر در طبقات سازه (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
23 بررسی تأثیر اتصالات در پاسخ قابهای سازهای ویراندیل تحت اثر تحریکات لرزهای (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
24 بررسی تأثیر رسوب کف مخزن بر فشار هیدرودینامیک بروی سدهای قوسی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
25 بررسی تحلیلی فشار هیدرو دینامیک وارد بر سدهای بتنی قوسی تحت نیروی زلزله (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
26 بررسی تحلیلی فشار هیدرودینامیک وارد بر سدهای بتنی قوسی تحت نیروی زلزله (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
27 بررسی جداشدگی FRP از اتصال خارجی تیر - ستون بتنی تحت بارگذاری افزایشی (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
28 بررسی خصوصیات بتن ساخته شده بااستفاده از سرباره مجتمع معدن مس سرچشمه به عنوان جایگزین بخشی از مواد سیمانی (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
29 بررسی شکل پذیری ساندویچ پانل با رفتار برشی (Download Paper) National Seminar of Earthquake and Retrofit of Structures
30 بررسی عددی رفتار پانل های ساندویجی بتنی سبک با قابلیت استفاده در مناطق زلزله خیز تحت بار محوری (Download Paper) 02nd National Conference on Retrofiting of Iran
31 بررسی عوامل مؤثر در شکل پذیری اتصالات دال- ستون بتن آرمه (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
32 بررسی فشار هیدرودینامیک ناشی از نیروی زلزله بروی سدهای قوسی بتنی به روش نیمه عددی - نیمه تحلیلی (Download Paper) 02nd National Conference on Hydropower
33 بررسی میزان تاثیر مولفه قائم زلزله بر روی پاسخ سازه های جداسازی شده با جداگرهایDCFP (Download Paper) 1st National Conference on Stracture, Earthquake and Geotechnics
34 بهینه سازی جایگاه سنسورها در شبکه آب رسانی شهری (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
35 بهینه سازی سکوهای در یایی با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
36 بهینه سازی سکوی نیمه مغروق با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
37 بهینه سازی فشار شبکه های ثقلی آبرسانی شهری موجود با الگوریتم مورچگان (Download Paper) The Conference on Commercialization, National Development and Engineering Sciences
38 بهینه سازی موج شکنهای بتنی با استفاده از تئوری موجکها برای تقری بسازی نیروهای دینامیکی (Download Paper) 02nd International Conference on Concrete and Development
39 بهینه‌سازی پایه‌ی سکوهای دریایی با الگوریتم ژنتیک اصلاح شده وتقریب‌ساز شبکه‌های عصبی موجکی (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
40 تا ثیر تفاوتهای ویرایش دوم و سوم آئین نامه 2800 در طراحی و نحوه ی بهسازی لرزه ای سازه های فولادی (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
41 تاثیر تفاوتهای ویرایش دوم و سوم آئین نامه 2800در طراحی و نحوه بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح (Download Paper) 01st National Conference on Retrofiting of Iran
42 تاثیر رزین ا ستایرن- بوتیل آکریلات بر ناتراوایی بتن و مقاومت فشاری (Download Paper) 1st International Conference in Non osmosis concretes - Water storage Tank
43 تاثیر نوع سیستم باربر جانبی در روند پیشرفت خرابی برای ساختمانهای فولادی (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
44 تأثیر اندرکنش خاک - سازه بر سطح عملکرد قابهای فولادی با مهاربندی برون محور (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
45 تحلیل تقریبی سکوهای دریایی با استفاده از شبکه های موجکی (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
46 تحلیل و طراحی سازههای متشکل از ستونهای فلزی پر شده با بتن با استفاده از نرم افزارهای طراحی سازه (Download Paper) 1st National Conference on Stracture, Earthquake and Geotechnics
47 تخمین پارامترهای مودال سازه بر اساس روش های شناسایی سیستم ( براساس مطالعه موردی سازه نوار نقاله شماره 2 مس سرچشمه) (Download Paper) 4th National Conference on Civil Engineering and Architecture with emphasis on indigenous technologies of Iran
48 تخمین میزان رسوب ایجاد شده بر اثر حرکت کشتی ها در رودخانه (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
49 تعیین ضریب رفتار بادبندهای دروازه ای تحت بارهای دینامیکی زلزله (Download Paper) 02nd Thin-Walled Structures Conference
50 تعیین ضریب رفتار پانل های ساندویچی با رفتار خمشی (Download Paper) National Seminar of Earthquake and Retrofit of Structures
51 شکل‌پذیری پانلهای 3D شاتکریتی با رفتار برشی (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
52 شکل‌پذیری پانلهای 3D شاتکریتی با رفتار خمشی (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
53 طرح بهینه سکوهای دریایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی موجکی (Download Paper) 06th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
54 طرح بهینه سکوهای دریایی تحت اثر نیروی زلزله (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
55 عوامل موثردرجداشدگی FRP دراتصالات بتنی مسلح شده تحت بارهای لرزه ای (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
56 فروشکنی سکوهای دریایی تحت اثر نیروهای تکراری ناشی از امواج (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
57 قابلیت اعتماد سازه ها با استفاده از مدل جانشین سطح پاسخ بر پایه روش گرادیان مزدوج غیرخطی (Download Paper) 4th National Conference on Civil Engineering and Architecture with emphasis on indigenous technologies of Iran
58 قرارگیری بهینه دیوارهای برشی در پلان و در ارتفاع ساختمان (Download Paper) 1st National Conference on Stracture, Earthquake and Geotechnics
59 کاربرد موجک در تحلیل دینامیکی خطی و غیر خطی قاب های دوبعدی (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
60 کاهش هدررفت آب در شبکه های آبرسانی موجود از طریق بهینه سازی فشار (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
61 کنترل فعال ارتعاش سازه های بلند با استفاده ازلایه های پیزوالکتریک (Download Paper) National Confenrence on Earthquake, Structure and Computational Methods
62 مبانی تعین آرماتور کششی حداقل برای اعضای خمشی سازه های بتن مسلح (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
63 محاسبه بار خرابی سازه های قابی دو بعدی با استفاده از شبکه های عصبی (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
64 مطالعه عددی رفتار اتصالات در ساختمان های نیمه پیش ساخته با قابلیت استفاده در مناطق زلزله خیز (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
65 مقاوم سازی ساختمان های با مصالح بنایی غیر مسلح موجود در برابر زلزله با استفاده از میلگرد و پروفیل های فولادی (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
66 مقاومسازی مناره های بنای شاه نعمت اله ولی ماهان با استفاده از شبکه فولادی (Download Paper) 3rd International Conference on Seismic Retrofitting
67 مقایسه تحلیل نیروی جانبی معادل و تحلیل طیف واکنش درآیین نامه های IBC2009,UBC97 (Download Paper) Third National Conference on Earthquake and Structure
68 مقایسه روش ضرائب لنگر با روش مستقیم در طراحی دالهای بتن مسلح (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
69 نقش اتصال دهنده های برشی بر رفتار خمشی پانل های ساندویچی بتنی پیش ساخته ( PCSP ) (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering