Doctor Mohammadali Najafi

Doctor Mohammadali Najafi

Doctor Mohammadali Najafi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تهیه کنسانتره پروتیینی از کنجاله پنبه دانه جهت مصرف انسان به روش مخلوط حلال ها (آب؛ استن؛ هگزان) (Download Paper) Journal of Agricultural Volume: 7, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آلودگی هوای شهرتهران به الیاف آزبست (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
2 اثر اسید لاکتیک، کیتوزان و بستهبندی در اتمسفر تغییر یافته برروی عوامل فساد میکروبی لاشه بلدرچین در دمای نگهداری 4درجه سانتیگراد (Download Paper) 2nd National Conference on Science and New Technologies of Iran
3 ارزیابی اثر اسید لاکتیک، کیتوزان و بستهبندی در اتمسفر تغییریافته بر روی ویژگیهای شیمیایی لاشه بلدرچین در دماینگهداری 4 درجه سانتیگراد (Download Paper) 2nd National Conference on Science and New Technologies of Iran
4 انواع حسابرسی و تفاوت آنها (Download Paper) 4th Conference on Accounting, Financial Management and Investment
5 بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای مختلف کرچک در منطقه بروجرد (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
6 بررسی تاثیر درصدهای مختلفی از سبوس معمولی و تخمیر شده با سایزهای متفاوت در نانهای با فیبر بالا (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
7 بررسی چگونگی مدیریت بر اصلاح بودجه بعد از تصویب بودجه برای دولت (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management and 2nd Conference on Entrepreneurship and Open Innovation
8 بررسی نقش بودجه ریزی عملیاتی در بهبود مسئولیت پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی (Download Paper) 5th conference on modern management sciences
9 تاثیر اسیدهای آلی(سیتریک، استیک و لاکتیک)، نمک طعام و هیدروژن پراکسید برغیرفعالسازی باکتری اشریشیاکلی در سبزی ریحان (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
10 تاثیر ترکیبات اسانس پرتقال (لینالول و اوکتانول) بر برخی خواص کمی پرتقال تامسون ناول (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
11 تاثیر مشروط کردن با آب ازون دار بر روی خصو صیات انتخابی آرد گىذم های سخت و نرم (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
12 حسابداری مسئولیتهای اجتماعی (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management and 2nd Conference on Entrepreneurship and Open Innovation
13 حسابداری منابع انسانی (Download Paper) 5th conference on modern management sciences
14 خصوصیات فیزیکی و ضد میکروبی فیلمهای متیل سلولز و کازیینات سدیم حاوی لاکتوباسیلوس کازیی 1608 (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
15 دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در حسابرسی (Download Paper) 4th Conference on Accounting, Financial Management and Investment
16 شناسایی ذرات پراکنده شده در فرایند 2H(p,d)H ،آشکارسازی شده توسط بینا (Download Paper) Iranian Physics Conference 1388
17 فعالیت ضدمیکروبی باکتریوسین لاکتوباسیلوس ساکی و لاکتوباسیلوس دلبروکی دربرابر لیستریا اینوکووا در شرایط آزمایشگاهی (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
18 کاربرد فرآیند غشایی توامان در صنعت تولید عصاره و کنسانتره میوه ها و سبزیجات (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
19 کنترل های داخلی چیست و اجزای آن کدامند و نقش آن در سلامت مالی چیست؟ (Download Paper) 4th Conference on Accounting, Financial Management and Investment
20 مایه ترش لاکتیکی بعنوان بهبود دهنده درنان (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
21 مروری بر خواص کاربردی مایه ترش لاکتیکی در انواع نان (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
22 مطالعه ویژگی نوری هواویزهای جو در روزهای پاک و همراه با غبار با استفاده ازداده های شیدسنج خورشیدی در یک منطقه نیمه خشک (Download Paper) 5th conference on air and noise pollution management
23 مطالعه ویژگی نوری هواویزهایجو در روزهای پاک و همراه با غبار با استفاده از داده های شیدسنج خورشیدی در یک منطقه نیمه خشک (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
24 نقش مدیریت دانش در بهره وری کارکنان (Download Paper) 5th conference on modern management sciences
25 نقش و جایگاه نظام مالی در تجهیز سرمایه (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management and 2nd Conference on Entrepreneurship and Open Innovation