Doctor Hamid Hassan Pour

Doctor Hamid Hassan Pour Professor, School of Computer Engineering & Information Technology, Shahrood University of Technology

Doctor Hamid Hassan Pour

Professor, School of Computer Engineering & Information Technology, Shahrood University of Technology

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hamid Hassan Pour in Journals

Scientific positions of MR. Doctor Hamid Hassan Pour in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary The 6th Conference on Information and Knowledge Technology Shahrud 2014

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه روشى براى پیش پردازش تصویر جهت بهبود عملکردJPEd 2MMM در فشرده سازى تصویر (Download Paper) Journal Of Modeling in Engineering Volume: 15, Issue: 48
2 استخراج ویژگی های مکان- فرکانسی جهت بازیابی تصویر چهره از پایگاه داده حجیم تصاویر (Download Paper) Tabriz Journal of Electrical Engineering Volume: 48, Issue: 2
3 استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی برای شناسایی میزان شدت بیماری کبد چرب غیر الکلی توسط شاخص های بالینی (Download Paper) Journal of Knowledge & Health Volume: 11, Issue: 3
4 استفاده از مشخصه های آماری داده ها و پردازش بلوکی برای قطعه بندی تصاویر (Download Paper) Tabriz Journal of Electrical Engineering Volume: 39, Issue: 1
5 تنوع فیتوشیمیایی، بیوشیمایی و مولکولی انجیر (Ficus carica L.) در استان آذربایجان شرقی (Download Paper) Vegetative environmental physiology Volume: 13, Issue: 52
6 ردیابی و شناسایی مجدد افراد در شبکه ای از دوربین ها با دید مجزا بر مبنای سیستم فازی در محیط های بسته (Download Paper) Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers Volume: 13, Issue: 2
7 شبیه سازی شتاب نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری های زمانی (Download Paper) Journal of Structural Engineering and Construction Volume: 4, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه روشی برای حذف عبارات متقاطع از توزیع زمان-فرکانس ویگنر-وایل براساس تکنیک های دوبعدی پردازش سیگنال (Download Paper) 1st International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems
2 ارائه یک معیار بدون مرجع مقاوم به نویز برای تخمین تاری تصویر (Download Paper) 1st International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems
3 ارایه روشی برای طبقه بندی سیگنال های MEG برای بازیابی حافظه (Download Paper) National Science and Computer Engineering Research Conference on the future of sustainable land
4 ارایه روشی هوشمند بر مبنای دسته بندی متن جهت تشخیص کدهای مخرب ناشناخته (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
5 ارزیابی خسارات ناشی از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع با استفاده از تکنیک های پردازش تصوی (Download Paper) The First Iranian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis
6 استفاده از ساختار پیکسونی جهت بهبود روش Fuzzy C-means در قطعه بندی تصاویر (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
7 استفاده از مشخصه های آماری برای قطعه بندی تصویر (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
8 استفاده ازضریب انتشاربرای بزرگنمایی تصویربااستفاده ازمعادلات مشتقات جزئی (Download Paper) 5th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
9 افزایش وضوح تک تصویری با استفاده از تقریب منیفلد و k-means (Download Paper) 5th International Conference on Computer Engineering, Electrical and Electronics
10 افزایش وضوح تک تصویری با در نظر گرفتن بخش های مجاور بازسازی شده (Download Paper) International Conference on Computer Engineering and Information Technology
11 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از هیستوگرام رنگ (Download Paper) 2nd International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems
12 بررسی اثر تیمار گاما آمینو بوتریک اسید بر روی کیفیت پس از برداشت گیلاس رقم «تک دانه مشهد» (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
13 بررسی عملکرد شبکه عصبی مصنوعیRBFدر تحلیل و تولید سیگنال زلزله (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer Engineering
14 بررسی فعالیت پاداکسایشی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از نژادگان های ازگیل (Mespilus germanica L.) در استان آذربایجان شرقی (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
15 بررسی فعالیت پاداکسایشی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از نژادگان های سنجد در استان های آذربایجان شرقی وغربی (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
16 بررسی نقش موتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات وب الگوریتم ها و چالش ها (Download Paper) First National Conference on Information and Communication Technology
17 بررسی و مقایسه عملکرد روشهای موجود بزرگنمایی تصاویر دیجیتال (Download Paper) The First Iranian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis
18 بهبود اتوماتیک روشنایی تصویر براساس اصلاح محلی گاما (Download Paper) 3rd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
19 تاثیر زمان برداشت بر برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی ارقام سیب رد دلیشیز و گلدن دلیشیز در شرایط ارومیه (Download Paper) Global Conference on Agricultural Research, Natural Resources and Environment
20 تأثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر مقاومت به سرمای زمستانه جوانه های انگور رقم بیدانه قرمز در مرحله تکمیلی سازگاری (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
21 تشخیص کلاه ایمنی در موتورسواران با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر (Download Paper) The first international congress and international exhibition of science and technology
22 تشخیص محل پلاک خودرو در تصاویر با کیفیت نامناسب (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Sustainable Development, with a focus on computer networks, modeling and system security
23 تشخیص نفوذ به شبکه های ویژه سیار با استفاده از شبکه های عصبی- فازی (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
24 تغییرات در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در کشت ریشه مویین بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus) تحت تأثیر سیلیکون (Download Paper) 3rd National Conference of medicinal plants and sustainable agriculture
25 حذف نویز تصاویر با استفاده از ضریب نفوذ تطبیقی در معادلات مشتقات جزئی (Download Paper) 16th Iranian Conference on Electric Engineering
26 دسته بندی حودکار اسناد فارسی به کمک هستان شناسی فارسی نت (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
27 دسته بندی صحنه تصویر بر پایه روش ناحیه کاندیدا و شبکه های Boosting (Download Paper) The first international congress and international exhibition of science and technology
28 روش جدید فشرده سازی سیگنال الکتروکاردیوگرام بااستفاده از آستانه گذاری ضرایب تبدیل موجک دو بعدی و RLC (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
29 روشی برای تخمین هسته تاری جهت بهبود کارایی الگوریتم های ابرتفکیک پذیری (Download Paper) The first international congress and international exhibition of science and technology
30 روشی جدید برای کاهش نویز تصاویر با استفاده از معادلات نفوذ گرما (Download Paper) 13th Iranian conference on Biomedical Engineering
31 زمان سنجی فعالیت های پرستاران : مدیریت نیروی انسانی (Download Paper) 2nd International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business
32 شناسایی ترافیک شبکه در مسیریاب ها با حفظ حریم خصوصی کاربران (Download Paper) 3rd Conference on Signal Processing and Smart Systems of Iran
33 شناسایی زبان اشاره با استفاده از استخراج ویژگی بر پایه تبدیل موجک و تصاویر عمقی (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
34 شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با ترکیبی از مدل های مبتنی بر بخش (Download Paper) 2nd International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems
35 شناسایی هوشمند زون های شکسته با استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
36 کاربرد پس از برداشت سالیسیلیک اسید بر ماندگاری و برخی شاخص های کیفی میوه آلوی رقم شابلون (Download Paper) 2nd  National Congress of the development and promotion of agricultural engineering and soil science in Iran
37 کاهش اثر بلوکی در فشرده سازی فراکتالی تصاویر با استفاده از معادلات گرما (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
38 کاهش نویزتصاویر با استفاده از معادلات نفوذ گرما (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
39 کشف افعال ناهنجار در خانه های هوشمند با استفاده از یادگیری عمیق (Download Paper) 4TH IRANIAN CONFERENCE ON SIGNAL PROCESSING AND INTELLIGENT SYSTEMS
40 کشف وقایع صوتی محیطی براساس مدل پارامتریک بدون نظرات (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
41 مروری بر خواص دارویی و آنتی اکسیدانی میوه ذغال اخته (Download Paper) Second National Conference on Iranian Medicinal Herbs
42 یک معیار اندازه گیری کیفیت تصویر بر مبنای صفحات بیتی (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer Engineering (TEC-2018)