Doctor Esmaiil Kazempour

Doctor Esmaiil Kazempour

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تاثیر آموزش مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی (Download Paper) Educational Psychology Volume: 8, Issue: 23
2 تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان (Download Paper) Journal innovation and creativity in the humanities Volume: 6, Issue: 1
3 طراحی الگوی برنامه درسی فناوری اطلاعات وارتباطات و تأثیر آن بر عملکرد شناختی، عاطفی و مهارتی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 2, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه مدل برنامه درسی پایه مشترک دوره دوم متوسطه (Download Paper) The 5th International Conference on Psychology, Education and Lifestyle
2 ارایه مدل برنامه درسی پایه مشترک دوره دوم متوسطه (Download Paper) 3rd international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
3 بررسی اثربخشی آموزش به روش چند حسی فرنالد بر مهارتهای خواندن (سرعت،درستی و درک مطلب) دانشآموزان دیرآموز (Download Paper) 4th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
4 بررسی رعایت دبیران اصول آزمون سازی در طراحی سوال های پایان سال تحصیلی (Download Paper) 3rd  national conference of modern management and sustainable planning in Iran
5 بررسی عامل ثبات شغلی بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
6 بررسی عامل ماهیت شغلی یا حرفه ای بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
7 بررسی عامل مدرس، بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
8 بررسی عامل ویژگی های کارکنان سازمان، بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
9 بررسی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت حرارت از توربین ها (Download Paper) 2nd international conference on new approaches to science, engineering and technology
10 بررسی هدف تاسیس مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده از نظر صاحب نظران (Download Paper) 5th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
11 تاثیر آموزش اندیشه ورزی بر بهبود مهارت راهبردشناختی دانش آموزان (Download Paper) 3rd  national conference of modern management and sustainable planning in Iran
12 تاثیر آموزش برنامه انضباط مثبت بر مهارت خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) 3rd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
13 تاثیر آموزش تفکر خلاق بر مهارت بهبودگری دانش آموزان (Download Paper) 3rd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
14 تاثیر آموزش صلح بر مسیولیت پذیری و خودبازداری دانش آموزان (Download Paper) 3rd National Conference on Science and New Technologies of Iran
15 تاثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی (Download Paper) 2nd National Conference on Media, communication and citizenship education
16 تأثیر آموزش بزرگسالان در استفاده بهینه از پساب ها در حوزه کشاورزی (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
17 تأثیر برگزاری دوره آموزش کار آفرینی بر خودکارآمدی شغلی مددجویان بهزیستی (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Educational Sciences
18 تأثیرآموزش ضمن خدمت بر توانمندی تدریس خلاقانه ی معلمان (Download Paper) International Conference on Accounting and Management
19 تحلیل مولفه های حقوق زنان در محتوای کتاب علوم اجتماعی دوم متوسطه علوم انسانی (Download Paper) National Conference on Science and Technology, Psychology, Education and Psychology Comprehensive Iran
20 تقویت مهارت خواندن دردانشآموزان دیرآموز (Download Paper) 1st international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
21 طراحی مدل عدالت آموزشی مبتنی برتفاوت های فردی وتغییر برنامه درسی (Download Paper) National Conference on the academic curriculum Education
22 طرح کالبدی در حس مکان در مسجد گوهرشاد (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Cultural Management of Cities
23 کارآموزی و تجاری سازی دانش در عصر جهانی شدن (Download Paper) Training, a Window to Effective Communication Industry and Academia
24 مطالعه هوش فرهنگی و ارتباط آن با رعایت اخلاق کاری معلمین مدارس رودبار (Download Paper) Annual Conference on Research in Humanities and Social Studies
25 مقایسه ی تاثیر آموزش هنر مبتنی برتدریس مشارکتی، بدیعه پردازی و بارش مغزی، بر تربیت هنری دانش آموزان پسر پایه ی هشتم شهرستان رامسر (Download Paper) The 4th provincial scientific conference From the Teacher s Point
26 مقایسه ی شایستگی های عاطفی یادگیری دانش آموزان دختردوره ی راهنمایی تحصیلی مدارس عادی با هوشمند (Download Paper) 3rd International Conference on Psychology and Educational Sciences
27 نقش اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش و تاثیر آن در تربیت نیروی انسانی (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Development in Management and Accounting Sciences and the Culture of Resistance Economics