Doctor Mahdi Bahadori Nejad

Doctor Mahdi Bahadori Nejad

Doctor Mahdi Bahadori Nejad

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mahdi Bahadori Nejad in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIranian Journal of Engineering Education

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آموزش موازی مهندسی در دانشگاه و صنعت (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 10, Issue: 39
2 اخلاق در حرفه مهندسی درسی برای دانشجویان مهندسی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 5, Issue: 20
3 اخلاق مهندسی چالشی مهم درتربیت مهندس درکشور (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 12, Issue: 46
4 الگوی شایستگی حرفه ای دانش آموختگان دانشکده های مهندسی نظام آموزش عالی ایران موردپژوهی: دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 12, Issue: 46
5 پیشنهادی برای آموزش مهندسی در ایران (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 1, Issue: 1
6 در فضایل انسانی مهندسان بخش اول:خردمندی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 5, Issue: 17
7 در فضایل انسانی مهندسان بخش دوم:طریقت (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 5, Issue: 17
8 در فضایل انسانی مهندسان بخش سوم:اخلاق حرفه ای (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 5, Issue: 18
9 زمینه سازی برای پیشرفت علم و فناوری و آثار آن در توسعه اجتماعی _اقتصادی کشور (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 6, Issue: 22
10 ویژگی های اجتماعی مهندسان در صنعت (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 6, Issue: 22
Conference Papers
row paper title conference name
1 آب مورد نیاز تولید مصالح و ساخت دو برج مسکونی در تهران با اسکلتهای فولادی و بتنی (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
2 اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق (Download Paper) Conference of Engineering Education in 2025
3 افزایش توان و بازده نیروگاه های گازی با سردکردن هوای ورودی به کمپرسور با ذخیره سازی فصلی آب سرد در لایه های آبدار زیرزمینی (Download Paper) 05th National Energy Congress
4 انرژی مورد نیاز تولید مصالح و ساخت دو برج مسکونی در تهران با اسکلتهای فولادی و بتنی (Download Paper) 02nd Conference on Energy Conservation in Building
5 بادگیر، شاهکار مهندسی ایران (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
6 بررسی تجربی جریان باد اطراف سقفهای گنبدی شکل (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
7 پیشنهادی برای کاهش اتلاف منابع ملی (Download Paper) 01st Symposium of National Resources Loss Prevention
8 تعیین ضریب کارآیی پانل های خورشیدی (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
9 ضریب صافی هوا برای شهرهای مختلف ایران (Download Paper) 03rd Conference on Energy Conservation in Building
10 طراحی بهینه و ساخت یک آبگرمکن خورشیدی با روکش مخصوص صفحه جذب کننده (Download Paper) 15th Annual Conference of Mechanical Engineering
11 طراحی و بررسی اقتصادی سیستم برق خورشیدی برای یک ساختمان اداری در تهران (Download Paper) 21st International Power System Conference
12 طراحی یک ساختمان بی نیاز از انرژی های فسیلی در تهران ( ساختمان سبز) (Download Paper) 02nd Conference on Energy Conservation in Building
13 کاهش انرژی برودتی وحرارتی مجتمع های مسکونی با استفاده از بادبزن های سقفی (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering