Doctor Musa Mahmoodi Sahebi

Doctor Musa Mahmoodi Sahebi

Doctor Musa Mahmoodi Sahebi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Musa Mahmoodi Sahebi in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Experimental Research in Civil Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی پایداری قاب های خمشی فولادی در برابر خرابی های پیش رونده (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 46, Issue: 82
2 ارزیابی زمان تناوب قائم ارتعاش سازه ناشی از حذف ستون و تاثیر آن بر پاسخ سازه در خرابیپیشرونده (Download Paper) Journal of Solid and Fluid Mechanics Volume: 4, Issue: 3
3 ارزیابی ضرایب تبدیل شتاب زلزله ی طرح به شتاب های سطوح مختلف زلزله برای شهرستان های ساری و فریدون شهر (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 30, Issue: 3
4 تعیین خصوصیات دینامیکی سازه ها با استفاده از دستگاه جی پی اس (Download Paper) Journal of Civil Engineering Volume: 27, Issue: 2
5 شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید برآموزش مهندسی (Download Paper) Journal of technology of education Volume: 7, Issue: 3
6 شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید برآموزش مهندسی (Download Paper) Journal of technology of education Volume: 7, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های متداول شهری (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
2 ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های متداول ساخته شده در استان مازندران (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بناهای ضروری با سیستم قاب خمشی بتنی ویژه در سطوح مختلف زلزله (Download Paper) 1st National Conference on Stracture, Earthquake and Geotechnics
4 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بناهای ضروری با سیستم قاب خمشی بتنی ویژه در سطوح مختلف زلزله (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Management and Construction Stability
5 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه های با اهمیت زیاد (Download Paper) The First National Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
6 ارزیابی اهداف طراحی لرزه ای بناهای ضروری در آئین نامه 2800 (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
7 ارزیابی پایداری قاب های خمشی فولادی در برابر خرابی های پیشرونده (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
8 ارزیابی تاثیر اتصالات فنلجی در بهبود عملکرد اتصال میانی مهاربندهایی ضربدری (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
9 ارزیابی تأثیر فاصله آزاد انتهایی بر عملکرد فشاری مهاربندهای قطری (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
10 ارزیابی تأثیر ورق پوششی در بهبود عملکرد اتصال میانی مهاربندهای ضربدری (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
11 ارزیابی توزیع نیروی زلزله در ارتفاع با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی اعضا (Download Paper) National Conference on Urban Development and tourism sustainable development of urban architecture
12 ارزیابی سیستم مهاربند ضربدری با پانل برشی در بهبود عملکرد قاب های فولادی (Download Paper) International Conference on Civil Engineering
13 ارزیابی شکل پذیری مهاربندهای هم محور ضربدری مجهز به میراگر تسلیمی خمشی (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
14 ارزیابی ضریب C0 در محاسبه تغییر مکان هذف در انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
15 ارزیابی عملکرد اتصال خمشی WUF-W درجلوگیری از خرابی پیشرونده ی قاب های خمشی فولادی (Download Paper) 2nd National Conference on Structural Engineering Iran
16 ارزیابی لرزهای ساختمانهای با قابهای خمشی فولادی منظم با شکلپذیری متوسط براساس روشهای تغییر مکان مستقیم و رخداد مفصل پلاستیک در مقادیر میرایی مختلف (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
17 ارزیابی لرزهای ساختمانهای صنعتی در مناطق لرزهخیز شدید (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
18 استحکام بخشی و تقویت دیوارهای بنایی دارای بازشو با شاتکریت در ساخت و سازها (Download Paper) First National Conference on Sustainable Building
19 استفاده از شاخص عمر مفید باقی مانده ساختمان در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
20 استفاده از کیسه هوا در هنگام زلزله (Download Paper) 02nd Conference on Search and Rescue Management
21 Evaluation of structure’s Seismic behavior with and without frictional Pall dampers (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
22 بررسی اهداف طراحی لرزه ای بناهای ضروری بتنی در آئین نامه 2800 (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
23 بررسی تاثیر ارتعاشات ناهم فاز بر روی لوله های مدفون دارای انحنای افقی (Download Paper) 3th International Conference on Structural Engineering
24 بررسی تأثیر میراگرهای تسلیمی ADAS برنیازهای لرزه ای سازه ها (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
25 بررسی توزیع ارتفاعی بارگذاری زلزله در سازه های کوتاه مرتبه با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی اعضا (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
26 بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای زانویی ساخته شده از فولاد کم مقاومت (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
27 بررسی ضریب بزرگنمائی تغییرمکان در استاندارد 2800 (Download Paper) 04th Seismic Resistant Design of Buildings (Standard 2800)
28 بررسی ظرفیت شکل پذیری قاب های فولادی با میراگر جاری شونده مستطیلی (Download Paper) 2nd Conference of Steel and Structures
29 بررسی عملکرد لرزهای ساختمانهای با قابهای خمشی فولادی منظم با شکلپذیری متوسط براساس روشهای نیرو و انرژی تحت زلزله حوزه نزدیک (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
30 بررسی میزان تاثیراستفاده ازوسایل کمک آموزشی درارتقاء کیفیت آموزش مهندسی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
31 بهبود ظزفیت بزگشت پذیزی قاب های فولادی به کمک مهاربندهای زانویی و آلیاژهای حافظه دار شکلی (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
32 بهبود عملکرد لرزهای مهاربندهای تسلیمی به کمک آلیاژهای هوشمند (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
33 تاثیر پیوند قایم با فولاد EGS بر روی رفتار لرزه ای سیستم مهاربندی واگرا (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
34 تاثیر روشهای مقابله با نیروی نامتعادل در مهاربندهای شورون بر روی پارامترهای لرزهای سازه ها (Download Paper) national Conference on Social Psychology and Educational and Social Sciences
35 تاثیر کاربرد فولاد کم مقاومت بر پارامترهای لرزهای قابهای فولادی با لینکهای قابل تعویض پلاستیک خمشی (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
36 تاثیر مشخصات زلزله حوزه نزدیک و دور بر پاسخ لرزه ای مخازن آب زمینی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
37 تحلیل آسیب پذیری ساختمان های بنایی و ارائه ی راهکار تیپ برای تقویت آنها (Download Paper) 1st Conference on Passive Defense and Resistant Structures
38 تعیین ضریب رفتار (Rw) قابهای خمشی بتن مسلح با توجه به عوامل موثر بر آن (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
39 تعیین ضریب رفتار مخازن بتنی آب مستطیلی شکل با استفاده تحلیل استاتیکی غیر خطی (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
40 تعیین نسبت میرائی سازه ها با استفاده ازدستگاه جی پی اس (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
41 تغییرات مقاومت افزون قابهای خمشی فولادی بر حسب میزان شکل پذیری سازه (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
42 تهیه خطوط هم شتاب طراحی در سطوح مختلف زلزله برای گستره شهرستان ساری (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
43 جایگاه ارزیابی کیفیت تدریس در فرایند ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی (Download Paper) Iran's first national conference on education in 1404
44 دسته بندی و مقایسه ی روشهای مختلف مقاوم سازی ساختمان های بنایی (Download Paper) 1st Conference on Passive Defense and Resistant Structures
45 روش نوین در بهسازی لرزه ای ساختمان های کوتاه مرتبه (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
46 ضریب بزرگنمایی تغییر مکان در آئین نامه 2800 (Download Paper) International Conference on Earthquake (A Memorial of Bam Disaster)
47 طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از ضریب رفتار و ضریب بزرگنمائی تغییرمکان برای قابهای خمشی بتن مسلح (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
48 کاربرد شمع - ستون لوله ای در بهسازی لرزه ای ساختمان های کوتاه (Download Paper) Conference of New Technologies of Retrofiting
49 کاربرد مصالح هوشمند در کاهش آسیب پذیری لرزه ای (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
50 کاربرد موجک و مورفولوژی پردازش تصاویر دیجیتال در آشکارسازی ترک های سطحی بتن با هدف کاربرد تشخیصی در رویه های بتنی (Download Paper) 2nd National Conference on Concrete Procedures
51 مدلسازی دیوارهای برشی فولادی دارای بازشو برای تحلیل استاتیکی (Download Paper) 3th International Conference on Structural Engineering
52 مشکلات و موانع ایمن سازی سازه ها در برابر زلزله (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
53 مقایسه اثزات جابجایی ناگهانی و تحت بارگذاری دینامیکی فزاینده گسلها بر روی تنشهای برشی و محوری خطوط لوله مدفون با استفاده ازمدل اجزاء محدود (Download Paper) 01st National and International Conference on Crisis Management for Pipelines and Plant Systems
54 مقایسه بهسازی ساختمان های بتن مسلح با سه نوع مهاربند فلزی هفتی، هشتی و ضربدری و بررسی مشکلات آنها (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
55 مقایسه روشهای مختلف طراحی لرزهای برای قابهای خمشی بتن مسلح (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
56 مقایسه میزان جذب انرژی قاب خمشی بتنی دارای میراگر تسلیمی فولادی با قاب بتنی معمولی (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
57 میزان اثربخشی استاندارد 2800 درایمن سازی بیمارستانها در برابر زلزله (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
58 نگاه انتقادی به روش طراحی ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد در استاندارد 2800 (Download Paper) 04th Seismic Resistant Design of Buildings (Standard 2800)