Doctor Masoud Amelsakhi

Doctor Masoud Amelsakhi

Doctor Masoud Amelsakhi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Masoud Amelsakhi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary 2st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering Qom 2015

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی اندرکنش سد پی در بررسی موردی سد خاکی- سنگریزه ای مسجد سلیمان با استفاده از رکوردهای ثبت شده زلزله (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 3, Issue: 2
2 بررسی بزرگ نمایی امواج زلزله ناشی از تپه ذوزنقه ای شکل در حالت یک بعدی و دوبعدی در حوزه زمان (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 8, Issue: 4
3 بررسی عددی رفتار دینامیکی مخلوط خاک-تراشه لاستیک فرسوده (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 4, Issue: 2
4 تحلیل پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی شیروانیهای خاکی مسلح به ژئوفابریک (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 43, Issue: 73
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز دینامیکی پله ای تخت در اثر زلزله های حوزه نزدیک و دور (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
2 ارزیابی پتانسیل تورم خاکها در امتداد خط 2 متروی تبریز با استفاده از شبکه عصبی (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
3 ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی با هسته رسی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
4 ارزیابی رفتار سازه ای ساختمانها و اماکنعمومی در مقابل زلزله مطالعه موردی: زلزله وان ترکیه (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
5 استخراج فرکانس های مودی سد مسجد سلیمان توسط روش پردازش متقاطع در حوزه زمان- فرکانس (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
6 استفاده از دو روش متفاوت توزیع زمان - فرکانس در پردازش رکوردهای انفجار جهت براورد فرکانسهای مودی سد سنگریزه ای مسجد سلیمان (Download Paper) 06th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
7 استفاده از روشهای نوین پردازش سیگنال در شناسایی پارامترهای دینامیکی سدها (Download Paper) 02nd National Conference on Hydropower
8 استفاده از مخلوط خاک-لاستیک فرسوده به عنوان میراگر در زیر پی ساختمانهای واقع بر خاک رس (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
9 استفادهاز پردازش متقاطع نگاشتهای ثبت شده انفجار در حوزه زمان - فرکانس به منظور استخراج فرکانسهای مودی سدهای خاکی - سنگریزه ای (Download Paper) 1st Conference on Passive Defense and Resistant Structures
10 برآورد گسترش جانبی ناشی از روانگرایی در حاشیه جنوبی دریای کاسپین (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
11 بررسی بزرگنمایی پارامترهای مختلف در سدهای خاکی سنگریزهای تحت زلزله های حوزه نزدیک (Download Paper) The First National Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
12 بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیونها (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
13 بررسی تاثیر زلزله شهریورماه سال 1389 استان سمنان بر ساختمانهای روستایی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
14 بررسی تاثیر عوامل هندسی بر میزان جا به جایی های تونل (Download Paper) International Conference on Engineering and Applied Sciences
15 بررسی تاثیر مدل رفتاری خاک برپاسخ دیواره حائل انعطاف پذیردرزمین های ماسه ای با استفاده ازداده های موجود آزمایش بزرگ مقیاس (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
16 بررسی تاثیر نوع خاک بر جابه جایی های ناشی از گسلش نرمال و معکوس بر فونداسیون ها (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
17 بررسی تاثیر ویژگیهای ساختگاه بر عملکرد دیوارهای حایل با خاکریز ازجنس مخلوط خاک و خرده های لاستیک فرسوده (Download Paper) The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering
18 بررسی تغییر شکل افقی دیواره ی گود حفاظت شده به روش میخ کوبی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزاء محدود (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
19 بررسی خصوصیات تثبیت خاک ها با سیمان جهت افزایش مقاومت خاک (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
20 بررسی دینامیکی پایداری دیواره ی گود حفاظت شده به روش میخ کوبی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزاء محدود (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
21 بررسی رفتار استاتیکی و شبه استاتیکی مصالح ژئوسنتتیک و تامین پایداری شیبهای خاکی در دو حالت اجرای روش رویه (پوششی) و خاک مسلح (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
22 بررسی رفتار دینامیکی دیواره گود میخ کوبی شده تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزاء محدود (Download Paper) The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering
23 بررسی رفتار دینامیکی سازه های فولادی با طبقات مختلف با بادبند برون محور تحت تاثیر زلزله های حوزه نزدیک و دور (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
24 بررسی رفتار سازه های بتنی و فولادی دراثرزلزله 21 مرداد 1391اهر، هریس و ورزقان (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
25 بررسی رفتار سازه های خشتی و مصالح بنایی در اثر زلزله مرداد ماه آذربایجان شرقی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
26 بررسی ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر ماسه مسلح به تراشه لاستیک های فرسوده بااستفاده از تحلیل شبه استاتیکی (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
27 بررسی عددی تاثیر استفاده از ژئوفابریک در پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی شیروانی های خاکی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
28 بررسی عددی عملکرد جداسازلرزه ای با استفاده از مخلوط خاک و تراشه لاستیکهای فرسوده (Download Paper) National Confenrence on Earthquake, Structure and Computational Methods
29 بررسی عددی عملکرد مخلوط خاک-لاستیک فرسوده به عنوان میراگر در زیر پی ساختمانها (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
30 بررسی عملکرد تونل راه آهن تیپ Aبدون رادیه در مقابل تغییر شکل حاصل از بارگذاریزلزله مطالعه موردی آخرین تونل راه آهن ایران در مرز ترکیه (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
31 بررسی عملکرد شمع های مبدل انرژی به عنوان سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
32 بررسی عوامل موثردرنیروی بیرون کشیدگی میخ ها دردیواره گود حفاظت شده به روش میخ کوبی تحت زلزله های حوزه دورونزدیک گسل به روش اجزاء محدود (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
33 بررسی فشار های پیزومتری پی سد ماکو و ارزیابی عملکرد پرده تزریق (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
34 بررسی مسائل ژئوتکنیکی و ابنیه فنی در زلزله 21 مرداد 1391 آذربایجان شرقی (Download Paper) The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering
35 بررسی نتایج حاصل از تحلیل شبه استاتیکی تونل های دایره ای و تونل های نعل اسبی اصلاح شده (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
36 بررسی نشت پی سطحی مستقر بر ماسه مسلح به تراشه لاستیکهای فرسوده (Download Paper) 04th National Conference on Retrofiting
37 بررسی نکات ژئوتکنیکی تونل شماره 4 راه جایگزین سد کارون 4 (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
38 بررسی و مطالعه لرزه خیزی استان آذربایجان غربی باتوجه ویژه به شهرهای ارومیه وخوی (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
39 بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای سد بتنی وزنی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
40 بهسازی خاک با استفاده از بیوآنزیم ها (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
41 تاثیر جرم پی سدهای خاکی دراندرکنش دینامیکی جسم سدوپی براساس شتابنگاشت های ثبت شده زلزله مطالعه موردی سدکرخه (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
42 تحلیل استاتیکی تونل های دایره ای و نعل اسبی اصلاح شده (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
43 تحلیل استاتیکی دیواره های گود میخ کوبی شده (Nailing) (Download Paper) The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering
44 تحلیل شبه استاتیکی دیواره های گودمیخ کوبی شده (Nailing) (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
45 تحلیل عدم قطعیت پایداری سد خاکی ساروق به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه با روش تعادل حدی (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
46 تحلیل و بررسی عددی پایداری شیروانی های مسلح شده باتراشه لاستیک های فرسوده (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
47 تعیین ظرفیت باربری پی گسترده مستقر بر ریزشمع با استفاده از روش اجزای محدود (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
48 تغییرات فشار آب منفذی در هسته سدهای خاکی در طی دوران بهره برداری مطالعه موردی: سد ماکو (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
49 رفتار دینامیکی سد خاکی سنگریزه ای با رویه بتنی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
50 مروری بر خصوصیات حرارتی خاک و روش های تعییه آن (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
51 مقایسه حداقل فشار سینهکار در حفاری مکانیزه با ماشین EPBS درتونلهای شهری به روشهای تحلیلی تجربی و عددی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
52 مقایسه رفتار لرزه ای سد سنگریزه ای با رویه بتنی تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management