Doctor Hosein Akbari

Doctor Hosein Akbari Assistant Professor, Kashan University of Medical Sciences, Iran

Doctor Hosein Akbari

Assistant Professor, Kashan University of Medical Sciences, Iran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hosein Akbari in Journals

Scientific positions of MR. Doctor Hosein Akbari in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary 7th iranian conference on electrical and electronic engineering Gonabad 2015
Committee 8th Iranian conference on electrical and electronic engineering Gonabad 2016

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی انتخاب نوع روش زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مراغه (Download Paper) Journal of Knowledge & Health Volume: 4, Issue: 1
2 بررسی تاثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان (Download Paper) Journal of Social Sciences (Biannual) Volume: 12, Issue: 1
3 بررسی دیدگاه غرفه داران از کیفیت امکانات و خدمات رفاهی در پایانه های مسافربری برون شهری مشهد (Download Paper) Journal of Research in Management and Accounting Volume: 4, Issue: 5
4 بررسی وضعیت و ابعاد سازنده هویت ملی (Download Paper) Journal of Social Sciences (Biannual) Volume: 10, Issue: 1
5 تخمین تابع تقاضای آب شرب در شهر کرمان (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 2, Issue: 7
6 سنجش تساهل سیاسی و عوامل موثر بر آننمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (Download Paper) Strategic Research of Politics Volume: 5, Issue: 18
7 فراتحلیل پژوهش های سبک زندگی با تاکید بر میزان اثرپذیری از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان (بازه زمانی 1396 1380) (Download Paper) Communicatin Research Volume: 25, Issue: 94
8 فردگرایی در بازی های تلفن همراه؛ یک تحلیل نشانه شناختی (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 11, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر فرآیند الکتروشیمیایی بر مصرف مواد منعقد کننده در تصفیه خانه آب کن تهران (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
2 اثرات تغییر در نوع مالکیت شرکتهای دولتی و نیمه دولتی ایران بر بهبود عملکرد ، کارایی مالی و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) آنها (Download Paper) 4th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
3 اثربخشی ایماگوتراپی بر احساس مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل (Download Paper) International Conference on Psychology, Consultation, Education
4 اثربخشی ایماگوتراپی بر صمیمیت زناشویی در زنان متاهل (Download Paper) International Conference on Psychology, Consultation, Education
5 ارزیابی و مقایسه ترمودینامیکی و ترمو اکونومیکی واحد جداسازی گاز (Download Paper) The First Conference on Process Engineering in Oil, Gas and Energy
6 امکان سنجی احداث مجتمع های ایستگاهی در مجاورت ایستگاه های قطار شهری مبتنی بر نظریه TOD (نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد) (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
7 برآورد نشت در سد سنگریزه ای گتوندعلیا با استفاده از روش FEM (Download Paper) 6th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
8 بررسى تغییرات هیستوپاتولوژیک و مارکرهاى بیوشیمیایى فاز Bone formation درمدل تاخیرى روند التیام شکستگى در خرگوش (Download Paper) 12th Congress of Iranian Veterinary Students
9 بررسی اثر بخشی مدیریت دانش و تاثیر فرآیند های آن در سازمان ها و مؤسسات آموزشی (Download Paper) International Conference on Business: Opportunities and Challenges
10 بررسی ارتباط بین حجاب با امنیت فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (Download Paper) Conference on Scientific and Applied Approaches to Chastity and Hijab
11 بررسی ارتباط حاشیه نشینی و سرقت، مطالعه موردی در شهرستان خرمشهر (Download Paper) National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies
12 بررسی بار ذهنی کار و فرسودگی شغلی و ارتباط آنها با یکدیگر در پرسنل مراکز بهداشت شهری کاشان ، سال 1397 (Download Paper) Third Biennial of Ergonomics in Iran
13 بررسی تمایل مشتریان به استفاده از بازاریابی الکترونیکی از حیث متغیرهای جمعیت شناختی (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی استان ایلام) (Download Paper) First National Conference on Business, Entrepreneurship and Accounting
14 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودپنداره با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
15 بررسی مولفه های رفتارفردی کارکنان پایور ستادآجا وچگونگی ارتقاء بهره وری آنان (Download Paper) 1st International Conference on Advances research in management, accounting and economy
16 بررسی میزان آگاهی زنان خانه دار شهر کاشان در زمینه بازیافت مواد جامد در سال 82 (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
17 بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان در سال 80- 1379 (Download Paper) 04th National Congress On Environmental Health
18 بررسی میزان استحکام خانه های روستایی ویدوج در برابر زلزله در اسفند ماه 1383 (Download Paper) 03rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster
19 بررسی و تحلیل مفاهیم و کاربرد های اینترنت اشیاء (Download Paper) 2nd National Conference on Management Information and Communication Technology
20 بررسی همبستگی بین رضایت شغلی با بروز اعمال ناایمن در کارگران صنایع ذوب فلزکاشان در سال 1396 (Download Paper) Third Biennial of Ergonomics in Iran
21 بررسی هم‌بستگی تراز فشار صوت و فشار خون کارگران شرکت گالوانیزه فجر سپاهان کاشان در سال 82 (Download Paper) 04th Congress of Occupational Health and Safety
22 بهینه سازی تولید مخلوط پودر برنزCu10 Sn وگرافیت از روش متالورژی پودر درجا (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
23 پرعیارسازی ثقلی نمونه هماتیت معدن تنگزاغ توسط میز لرزان با استفاده از مدل طراحی آزمایش Box-Behnken (Download Paper) 10th Students Mining Engineering Conference
24 تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب امتحان و انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستان های دوره دوم دولتی ناحیه 7 شهر مشهد (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
25 تاثیر شاخص بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت( CPFA )و بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها( CPTA ) بر شاخص های سودآوری ، کارایی مالی و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ) در شرکت های عضو بورساوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd International Management Conference, culture and economic development
26 تاثیر فلوکولانت کروزین در افزایش بازیابی نرمه های گالن خط فلوتاسیون سرب و روی لکان (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
27 تاثیرشاخص رقابت پذیری نیروی کارLCC و بهره وری نیروی انسانی LPP برشاخصهای سودآوری، عملکرد مالی وارزش افزوده اقتصادی EVA شرکت های عضوبورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) 1st International Conference on Advances research in management, accounting and economy
28 تجربه برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با لگوی BSC در شرکت صنعتی سردساز خودرو (Download Paper) 05th International Management Conference
29 تجزیه و تحلیل نتایج ابزارهای یک خوشه فشارسنجی در بدنه سد خاکی با نگرشی بر نتایج ابزارهای نصب شده در بدنه سد گتوند (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
30 تحلیل جابه جایی های قائم (نشست) بدنه سد گتوند در زمان قبل از آبگیری مقدماتی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
31 تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل (Download Paper) 1st national conference on new research in the humanities and social studies
32 تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
33 تحلیل نشت در بدنه سد سنگریزه ای با استفاده از نرم افزار seep/w (سدگتوند علیا) (Download Paper) National Conference on optimal utilization of water resources
34 روش تحلیل شبکه (Download Paper) 2nd national conference on new research in law and social sciences
35 روشی برای ارزیابی کارایی تعاونی های مسافربری بین شهری(مطالعه موردی: تعاونی 3پایانه تهران جنوب استان تهران) (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
36 ساختار سرمایه در شرکت ها (Download Paper) Third Annual National Economic, Management and Accounting Conference
37 سرمایه فکری تاثیرات آن در سازمان ها (Download Paper) Third Annual National Economic, Management and Accounting Conference
38 شبکه های اجتماعی و کاریابی مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور (Download Paper) 6th International Conference on Psychology and Social Sciences
39 شناسایی و ارزیابی خطرات اتاق های عمل بیمارستان شهید بهشتی کاشان با استفاده از تکنیک های PHL ، JSA و FMEA و ارتباط آن با کنترل های اولویت بندی شده مهندسی و مدیریتی (Download Paper) The 19th Annual Congress of Medical Students of Iran
40 طراحی بهینه کنترل کننده منطقی فازی به کمک الگوریتم تصادفی هوشمند اجتماع ذرات برای تنظیم ولتاژ توربین بادی آهن ربا دایم (Download Paper) 4th  national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
41 طراحی و ارزیابی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد ناشی از فتق دیسک بین مهرهای در ایران (Download Paper) The 2nd Medical Informatics Conference and the 7th Electronic Health Conference and ICT Applications in Iranian Medicine
42 عوامل اجتماعی موثر برگرایش به روابط خارج از زندگی زناشویی زنان متاهل (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
43 فنای افعال در مثنوی معنوی (Download Paper) International Congress on Language and Literature
44 مدل سازی پراکنش و تعیین عوامل موثر بر توزیع گربه وحشی Felis silvestris در استان اصفهان (Download Paper) 19th National and 7th International Congress on Biology of Iran
45 مروری بر جهان های مجازی با هدف ارتقای سبک زندگی ، نظم و امنیت (Download Paper) national Conference lifestyle, order and security
46 مزایای تغییر و تحول مدیریت در سازمانها (Download Paper) 3rd International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
47 معیارهای بازآفرینی نظام ارتباطی محلات سنتی باتاکید برطراحی مراکزمحله ای (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
48 مقایسه روش های ارائه شده برای محاسبه پارامترهای تیکنر در متد C&C (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
49 مقایسه سینتیک واجذب فسفردرشرایط ظرفیت مزرعه و غرقاب دریک خاک آهکی (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
50 نظریه توسعه حمل و نقل محور و معیارهای برای شناسایی و بررسی پتانسیل مراکز آن نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد (Download Paper) 1st International Conference on Sustainability and Urban Development
51 نظریه توسعه حمل و نقل محور و معیارهایی برای شناسایی و بررسی پتانسیل مراکز آن نمونه موردی خط یک قطارشهری مشهد (Download Paper) National Conference of Sustainable Development and Urban Construction
52 نقش حرفه حسابرسی در شفافیت گزارشگری مالی فرصت های سرمایه گزاری (Download Paper) Third Annual National Economic, Management and Accounting Conference
53 نقش فناوری های جدید در گردآوری و تحلیل داده های پزشکی؛ مورد مطالعه: سامانه شبکه هوشمند تحقیقات اجتماعی (شهتا) (Download Paper) The 2nd Medical Informatics Conference and the 7th Electronic Health Conference and ICT Applications in Iranian Medicine
54 ویژگیهای شخصیتی جهان پهلوان رستم (Download Paper) International Congress on Language and Literature
55 هدفمندی یارانه حامل های انرژی، مصرف حامل های مختلف انرژی و حمل ونقل توسط خانوارها و آلودگی هوا (Download Paper) Economical Jihad International Conference