Doctor Mohamadreza Lotfalipour

Doctor Mohamadreza Lotfalipour

Doctor Mohamadreza Lotfalipour

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohamadreza Lotfalipour in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته هایی جدید با رویکرد غیرخطی (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 4, Issue: 4
2 اثررشداقتصادی، تجارت و توسعه مالی برکیفیت محیط زیست درایران براساس شاخص ترکیبی (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 4, Issue: 15
3 ارایه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوییچینگ گارچ (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 2, Issue: 4
4 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهر هوری نهاده های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس (Download Paper) FINANCIAL MONETARY ECONOMICS Volume: 16, Issue: 29
5 بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 7, Issue: 25
6 بررسی تاثیر شوک های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 9, Issue: 33
7 بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 26, Issue: 2
8 بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران تحلیل مبتنی بر داده های پانل (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 6, Issue: 24
9 بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی) (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 7, Issue: 27
10 بررسی نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با استفاده از نظریه بازی ها (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 3, Issue: 4
11 بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه) (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 1, Issue: 3
12 تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) FINANCIAL MONETARY ECONOMICS Volume: 23, Issue: 12
13 تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی مصارف خانگی شهر تهران (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 5, Issue: 16
14 مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدلهای ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا (Download Paper) FINANCIAL MONETARY ECONOMICS Volume: 24, Issue: 13
15 مطالعه عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تاکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا (Download Paper) Journal of Iran s Economic Essays Volume: 13, Issue: 25
16 مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC ) با استفاده از مدل برنامه ریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی (Download Paper) Iranian Energy Economics Research Volume: 6, Issue: 23
17 مقایسه الگوهای رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش بینی مصرف برق بخش های اقتصادی در ایران (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 1, Issue: 3
18 مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC): مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 4, Issue: 1
19 نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطق های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (Download Paper) Journal of Economy and Regional Development Volume: 20, Issue: 5
Conference Papers
row paper title conference name
1 ابزار نوین افزایشاعتبار مالی در تأمین بودجه پروژههای شهری و تجارب جهانیمرتبط (Download Paper) 3rd Municipality Finance Conference
2 اثر اقتصاد دانش بنیان بر کیفیت محیط زیست در ایران (Download Paper) 1st National Conference on Modern Management Studies in Iran
3 بررسی اثر رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست بررشد اقتصادی در ایران (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
4 بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بیکاری در ایران (Download Paper) National Conference on Value Added Tax: Opportunities and Challenges
5 بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران (Download Paper) National Conference on Value Added Tax: Opportunities and Challenges
6 بررسی اثر مخارج دولت بر کیفیت محیط زیست در ایران (Download Paper) 1st National Conference on Modern Management Studies in Iran
7 بررسی پیوند بخش نفت با سایر بخش های اقتصادی در منطقه غرب خوزستان (Download Paper) Third Annual National Economic, Management and Accounting Conference
8 بررسی تاثیر برند سازی جایگاه های سوخت بر الگوی عرضه فراورده های نفتی و مدیریت مصرف مشتریان (Download Paper) National Conference on Industrial Engineering and Management
9 بررسی تاثیر سطح مهارت (به تفکیک جنسیت) بر ارزش افزوده صنایع بزرگ ایران (Download Paper) 10th Congress of the pioneers of progress
10 بررسی تاثیر گرایش بازار، قابلیت بازاریابی برنوآوری پایدار (مطالعه موردی شرکت های تعاونی شهرستان بجنورد) (Download Paper) 1st National Science and Technology Conference of Third Millennium of Economics, Management and Accounting of Iran
11 بررسی تاثیرمالیات بر ارزش افزوده بر اشتغال در استان های ایران ( رهیافت اقتصاد سنجی فضایی ) (Download Paper) National Conference on Value Added Tax: Opportunities and Challenges
12 بررسی تأثیر شاخصهای سلامت بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو ECO (Download Paper) 2ND International Management Conference, culture and economic development
13 بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر حجم تسهیلات بانکی دریافتی توسط شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
14 بررسی رابطه بین صنعتی شدن، مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
15 بررسی رابطه درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
16 بررسی ظرفیت توسعه اقتصادی مناطق نفت خیز با استفاده از جدول داده-ستانده منطقه ای (Download Paper) National Conference on Economics, Development Management and Entrepreneurship with the Approach of Iranian Product Support
17 بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس شرکت‌های توزیع برق استان خراسان رضوی درسال 1391 به روش تابع مرزی تصادفی ( SFA) (Download Paper) 28th International Power System Conference
18 بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی آستانه درآمد و انتشار آلودگی در اقتصاد ایران (Download Paper) International Conference on Green Economy
19 بررسی مسائل زیست محیطی و راهکارهای بهره برداری پایدار آن (Download Paper) First National Conference on Ecosystem and Sustainable Development
20 بررسی و مقایسه تاثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران (Download Paper) 3rd World Conference on Management, Economics and humanities accounting at the beginning of the third millennium
21 بررسیاقتصادیهزینه برق تولیدی در نیروگاههای سیکل ترکیبی نیشابور وبادی بینالود با توجه به ملاحظات زیست محیطی (Download Paper) 2nd Annual International Clean Energy Conference
22 تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی (Download Paper) The first National Conference on the Place of Management and Accounting in the Modern World of Business, Economy and Culture
23 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه (Download Paper) National Conference on Value Added Tax: Opportunities and Challenges
24 جایگاه و نقش کارآفرینی زنان در رشد اقتصادی و توسعه پایدار (Download Paper) 3RD national conference on entrepreneurship and business management knowledge
25 شیوه های نوین تامین مالی پروژه های توسعه شهری در هند (Download Paper) 6th Conference on Development of Financing System in Iran
26 نقش دولت در تامین منابع مالی احیای بافت های فرسوده (Download Paper) 04th Municipality Finance Conference