Doctor Abdolhosein Baghlani

Doctor Abdolhosein Baghlani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abdolhosein Baghlani in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 حداقل سازی نوسانات سطح آب در کانال های انتقال با استفاده زا بسط فوریه و الگوریتم حرکت دسته جمعی ذرات (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 25, Issue: 93
2 کاربرد روش گرادیان تراز آب در روش تفکیک تفاضل بردار فلاکس در حل عددی معادلات آبهای کم عمق (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 21, Issue: 74
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی خسارات وارده و راهکارهای علاج بخشی سد انحرافی فهلیان (Download Paper) 04th Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
2 آنالیز یک تیر ساده با استفاده از روش اجزای محدود تصادفی طیفی (Download Paper) The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering
3 آنالیزدینامیکی دیوارساحلی بتنی باتوجه به اندرکنش آب، خاک و سازه (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
4 ارزیابی مقاومت فشاری بتن سبکدانه توسط آزمایش اولتراسونیک به روش برازش تابع نمایی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
5 ارزیابی میزان خطای حاصل از آنالیز استاتیکی معادل ساختمان های نامنظم در ارتفاع بر اساس ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (Download Paper) 2nd congress of National Building Regulations
6 ارزیابی هدررفت واقعی شهر یاسوج به روش حداقل جریان شبانه (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
7 بررسی اثر شرایط مرزی دوردست بر فشار هیدرودینامیکی سیال درون مخزن سد (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
8 بررسی پاسخ لرزه ای سدهای قوسی با در نظر گیری میرایی مصالح(جرم) و میرایی انتشار در مرزهای دور پی با اعمال المانهای نامحدود (Download Paper) 3rd international conference on new findings of science and technology
9 بررسی پایداری سدهای بتنی وزنی براساس آنالیز بارگذاری افزایشی (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
10 بررسی تاثیر تعداد سیکل سرریزهای کنگره ای مثلثی برروی ضریب گذردهی جریان با استفاده از مدلهای عددی (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
11 بررسی تاثیر تغییر ابعاد مخزن میراگر ستون مایع هماهنگ در کنترل ارتعاش سازه (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
12 بررسی تاثیر تغییر فرکانس میراگر های ستون مایع هماهنگ در کنترل ارتعاش سازه (Download Paper) 6th National Conference of Steel Structure
13 بررسی تاثیر تغییر مشخصات هندسی موانع و زبری حوضچه بر فشار دینامیکی بااستفاده از روش CFD (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
14 بررسی تاثیر تغییر مشخصات هندسی موانع و زبری حوضچه بر نرخ استهلاک انرژی با استفاده از روش CFD (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
15 بررسی تاثیر شیب سرریزهای کنگره ای مثلثی درپلان برروی ضریب گذردهی جریان با استفاده ازمدلهای عددی (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
16 بررسی تاثیر عدم قطعیت بر مدول یانگ قاب های برشی فولادی با استفاده از روش اجزای محدود تصادفی طیفی(SSFEM) (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
17 بررسی جریان هیدرولیکی سرریز اوجی و پلکانی با استفاده از مدل های عددی (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
18 بررسی رفتار لرزه ای تونل های مقاوم سازی شده با FRP مطالعه موردی ایستگاه مترو شهر کرج (Download Paper) 2nd National Conference on Earthquake
19 بررسی رفتار لرزهای تونل های بهسازی شده با FRP با استفاده از تحلیل بارافزون (Download Paper) 1ST International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
20 بررسی عددی و مقایسه الگوی جریان حول آبشکن های L شکل و T شکل در قوس 90 درجه (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
21 بررسی عددی و مقایسه الگوی جریان حول آبشکن های Lشکل در قوس 90 درجه (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
22 بررسی عدم قطعیت مدول یانگ برپاسخ قابهای برشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی بااستفاده ازروش اجزای محدود تصادفی طیفی (SSFEM) (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
23 بررسی نوع آسیب دیدگی ها و بتن مصرفی درعلاج بخشی سدانحرافی فهلیان (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
24 بهینه یابی قاب های فولادی مهاربندی تحت قید فرکانس (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
25 تاثیر فاصله از مرکز گسل بررفتار لرزه ای سازه های فولادی با نامنظمی جرمی (Download Paper) 1st International Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
26 تأثیر نحوه اتصال رویه بتنی و بدنه سنگریز روی پاسخ لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی در حالت های مخزن خالی و مخزن پر (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
27 تحلیل حد پایین ظرفیت باربری پی نواری با استفاده از روش بدون شبکه و برنامه ریزی غیرخطی (Download Paper) The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering
28 تحلیل دینامیکی پاسخ مخزن سد با در نظر گرفتن اثر رسوبات کف (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
29 تحلیل دینامیکی مخازن هوایی با در نظر گرفتن اندرکنش سیال و سازه (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
30 تحلیل عملکرد لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی با لحاظ نحوه اتصال رویه بتنی (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
31 تحلیل قابلیت اطمینان سدهای بتنی وزنی با استفاده ازشبیه سازی مونت کارلو (Download Paper) Third National Conference on Earthquake and Structure
32 تحلیل لرزه ای سرریز نیلوفری با در نظر گرفتن اندرکنش خاک_سازهو آب_ سازه، تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک و دور از گسل (Download Paper) 3rd international conference on new findings of science and technology
33 تحلیل وبررسی پاسخ استاتیکی پل ها تحت عبوربارهای متحرک (وسایل نقلیه) ، بابکارگیری روش المان محدود تصادفی طیفی(SSFEM) (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
34 توسعه روشهای با قابلیت تفکیک بالا در شبکه های غیر سازمان یافته به منظور تسخیر شوک در جریان کانالهای باز (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
35 حل عددی معادلات آب های کم عمق با استفاده از شبکه های غیرسازمان یافته مثلثی (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
36 حل عددی معادله ی برگرز باروش بدون مش خطوط واستفاده ازروش ترتیبی منطقی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
37 حل عددی معادله ی غیرخطی ریچاردز با استفاده از روش بدون شبکه ی خطوط (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
38 حل معادلات دو بعدی حاکم بر جریان کانالهای باز با استفاده از روش حجم های محدود (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
39 درس هایی از مشکلات به وجود آمده در راه ماهی سد انحرافی فهلیان و ارائه راهکارهایی برای بهبود آنها (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
40 راه کارهایی برای افزایش ارتفاع سدهای بتنی وزنی با نگاه موردی به استفاده از کابل های پس تنیده (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
41 شکست دو بعدی سد و تأثیر نسبت عمق و زبری بستر بر آن (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
42 شناسایی آسیب در تیربتنی با استفاده از روش بروزرسانی اجزاء محدود بر اساس فرکانس طبیعی و شکل حالت (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
43 طراحی بهینه پل های خرپایی با استفاده از الگوریتم کرم ابریشم (Download Paper) 03rd Conference of Steel and Structures
44 محاسبه فرکانس های ارتعاشی میله با استفاده از روش اجزای محدود طیفی و مقایسه آن با روش اجزایم حدود (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
45 مقایسه اثر جداسازهای پایه LRB و یونیورسال بر روی پاسخ لرزهای ساختمانهای فولادی با قاب خمشی ویژه (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
46 مقایسه استفاده از ماتریس سختی دینامیکی و روش اجزای محدود در محاسبه فرکانسهای ارتعاشی تیر اولر برنولی (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
47 یافتن محل جرم متمرکز تعبیه شده در سازهها به روش انتشار موج با استفاده از المانهای محدود طیفی (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran