Doctor Ahmad Mansurian

Doctor Ahmad Mansurian

Doctor Ahmad Mansurian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ahmad Mansurian in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardRoad Journal

Scientific positions of MR. Doctor Ahmad Mansurian in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 12th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes Tehran 2020

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تاثیر مواد یخ زدا بر حساسیت رطوبتی و مقاومت شکست نمونه های آسفالتی در دمای پایین (Download Paper) Transportation Research Journal Volume: 15, Issue: 4
2 استفاده ازآزمایش کشش غیرمستقیم جهت ارایه مدلی برای پیش بینی عمرخستگی نمونه های آسفالتی (Download Paper) Transportation Research Journal Volume: 4, Issue: 1
3 انتخاب نمونه آزمایشگاهی مناسب برای انجام آزمایش چقرمگی شکست آسفالت (Download Paper) Road Journal Volume: 26, Issue: 70
4 بررسی آزمایشگاهی تاثیردمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بربرخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم (Download Paper) Transportation Research Journal Volume: 4, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 آزمایش بازگشت خزشی در چند سطح تنش (MSCR) (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
2 ارایه مدل ریاضی بین مسافت توقف ترمزگیری و عدد آونگ انگلیسی در روسازی راه ها (Download Paper) First National Conference on Road and Transportation Engineering
3 ارزیابی آزمایشگاهی عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی گرم به همراه مواد ضدعریان شدگی (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
4 ارزیابی اثر استفاده از ولاستونیت به عنوان فیلر بر مدیریت هزینه های مرمت و بازسازی روسازی آسفالتی (Download Paper) rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management (secm2019)
5 ارزیابی اثر ناهمواری روسازی راه بر میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه (Download Paper) 11th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
6 ارزیابی الزامات طراحی هندسی درترازهای ترکیبی مسیربرای کنترل مسافت دید (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
7 ارزیابی تاثیر ارتفاع دید راننده در تعیین طول قوس قائم و ارائه رابطه مناسب برای طراحی قوس قائم در ایران (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
8 ارزیابی تاثیر مواد یخ زدا روی عملکرد آسفالت در دماهای پایین (Download Paper) 10th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
9 ارزیابی تاثیر میراگرهای LRB بر رفتار دینامیکی سازه های بلند مرتبه (Download Paper) international conference of civil engineering,architecture and urbanism islamic iran
10 ارزیابی تثبیت خاک های نامرغوب منطقه بلوچستان با استفاده از سیمان و الیاف نخل (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
11 ارزیابی مصالح محلی جهت استفاده درلایههای روسازی راههای کم ترافیک با استفاده از نرم افزار Fps21 (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
12 ارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی حاوی تراشه آسفالت (Download Paper) 8th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
13 ارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی نیم دیسکی حاوی تراشه آسفالتدر مودهای خالص و ترکیبی I/II (Download Paper) The 9th Iranian Bitumen and Asphalt Workshop
14 ارزیابی مقاومت لغزندگی روسازی های آسفالتی با استفاده از روش المان محدود (Download Paper) The 9th Iranian Bitumen and Asphalt Workshop
15 ارزیابی میزان تأثیر ترکیب مصالح بازالتی در افزایش PSV مصالح آهکی (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
16 بر روی قیرهای اصلاح شده با نانو کامپوزیت DSR و MSCR مقایسه نتایج آزمایش های پلیمری (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
17 بررسی آزمایشگاهی چقرمگی شکست مخلوطهای آسفالتی نیمه گرم حاوی تراشه آسفالتی (Download Paper) 8th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
18 بررسی اثر روش تراکم بر مقاومت کششی، مدول برجهندگی و عمر خستگی نمونه های آسفالتی با استفاده از آزمایش کشش غیر مستقیم (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
19 بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های ضدعریان شدگی در حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت گرم (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
20 بررسی دانه بندی های مورداستفاده در آسفالت متخلخل و ارایه دانه بندی مناسب برای ایران (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
21 بررسی روشهای تولیدواجرای آسفالت سرددرراه های ایران (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
22 بررسی روشهای طراحی برای راههای کم ترافیک با رویکرد تثبیت راهها، با شیوههای مختلف تثبیت (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
23 بررسی روشهای طراحی راههای کم ترافیک، با هدف استفاده از مصالح با کیفیت پایین محلی (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
24 بررسی ضرایب شدت تنش آسفالت گرم و نیمه گرم در دما های پایین با استفاده از روش المان محدود (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
25 بررسی علل خرابی زودرس رویه های آسفالتی درمناطق سردسیر مطالعه موردی درمنطقه ارسباران (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
26 بررسی مقاومت شکست بتن آسفالتی گرم در دماهای پایین (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
27 بررسی مقاومت شکست بتن آسفالتی گرم در دماهای پایین (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
28 تحلیل اثر متوسط تابع شیب در محاسبه فاصله دید توقف قوسهای قائم محدب (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
29 تحلیل سه بعدی مسافت دید توقف در ترکیب قوس افقی و قوس قائم شبیه‌سازی شده با توابع SPLINE (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
30 تحلیل عددی عملکرد ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار و روسازی آسفالتی (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
31 تحلیل عددی عملکرد ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار وروسازی آسفالتی (Download Paper) 7th International Conference on Sustainable Development and Urban
32 تحلیل عمر خستگی روسازی آسفالتی در سطوح شیبدار به روش المان محدود (Download Paper) 2nd Annual National Civil Engineering Congress
33 تحلیل مقاطع روسازی معکوس و روسازی انعطاف پذیر معادل از نظرهزینهساخت (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
34 تدوین سناریوهای بودجه ای در مدیریت روسازی در سطح شبکه با تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره و روش پیش بینی مارکوفی (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
35 تدوین سناریوهای بودجه ای درمدیریت روسازی باتلفیق تصمیم گیری چندمعیاره ومارکوفی (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
36 تعیین نواحی قرمز مسافت دید در ترکیب قوس افقی و قوس قائم مقعر (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
37 کاهش مخاطرات زیست محیطی باطله های معدنی ولاستونیت با بررسی آزمایشگاهی کاربرد نانو ابعاد آن در اصلاح قیرها (Download Paper) The first National Conference on the Role of Civil Engineering Hazard Mitigations
38 مروری بر روش های طراحی روسازی بتنی مرکب (Download Paper) 7th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
39 معرفی نرمافزار ابداعی برای محاسبه جریمه وسایل نقلیه حامل اضافهبار بر اساس خسارات وارده بر روسازی جادههای کشور (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
40 مقایسه فاصله دید سبقت حاصل از مشاهدات میدانی در راههای دوخطه کشور و روش آشتو(مطالعه موردی راههای استان مازندران) (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
41 مقایسه فنی و اقتصادی آسفالت متخلخل و آسفالت معمولی (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
42 مقایسه هزینه ساخت روسازی بامقطع معکوس و روسازی انعطاف پذیرمتداول درشرایط اقتصادی کشورایران (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium