Doctor Hadi Nazarpour

Doctor Hadi Nazarpour

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه عملکرد انبوه سازی مسکن به روش قالب تونلی در ترکیه و مقایسه با آیین نامه های ایران (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
2 ارزیابی عملکرد نانوسیلیس برروی دوام بتن خودتراکم حاوی خاکستر پوسته برنج درشرایط یخبندان (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
3 استفاده انرژی خورشیدی در ساختمانها (Download Paper) 02nd Conference on Energy Conservation in Building
4 انتخاب سیستم پیشبرد پروژه مناسب برای پروژه های عمرانی اداره نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس با رویکرد امتیازدهی چند شاخصه ساده SMARTS (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
5 بتن خود متراکم (بدون نیاز به ویبره) و دلایل گسترش استفاده روزافزون آن (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
6 بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی (Download Paper) 2nd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
7 بررسی اثرافزودن نانوذرات رس برنفوذپذیری خاک ماسه لای دار (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
8 بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
9 بررسی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در مدیریت بحران شهر تهران (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
10 بررسی رفتارلرزه ای و ضریب رفتاریک سازه بیست طبقه بتن مسلح ساخته شده به روش قالب تونلی و مقایسه ضریب رفتار آن با استاندارد 2800 ایران (Download Paper) First National Conference on Advances in Materials and Structural Engineering
11 بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار برروی زمان، هزینه و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن با رویکرد مبتنی بر استاندارد PMBOK (به همراه مطالعه میدانی در استان تهران) (Download Paper) 05th International Project Management Conference
12 بهینه سازی منحنی فرمان بهره برداری از سدهای کرج، لار و لتیان بمنظور تامین آب شرب تهران (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
13 تحلیل هزینه های ساخت روسازیهای بتنی و آسفالتی با رویکرد تحلیل هزینه های چرخه عمر روسازی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
14 تعیین ضریب رفتار یک سازه بیست طبقه بتن مسلح ساخته شده به روش قالب تونلی و مقایسه ضریب رفتار آن با استاندارد 2800 ایران (Download Paper) The First Regional Conference of Civil Engineering With Sustainable Development Approach
15 تعیین مقطع بهینه سدهای وزنی، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تأثیر تعیین تنش درترازهای مختلف سازه بر آن (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
16 تقویت و پایدارسازی سدهای بتنی وزنی به روش پس تنیدگی (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
17 شناسایی علل بروز افزایش هزینه در پروژه های عمرانی با استفاده از روش FMEA و ارائه راهکار در جهت بهبود آن (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
18 طراحی بهینه مقطع سدهای وزنی با استفاده از مدل شبیهسازی - بهینهسازی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک با رویکرد پویایی در اعمال قیود هندسی و مکانیکی (Download Paper) 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
19 کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار و معماری پایدار (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
20 کاربرد پس کشیدگی در تقویت پل های قوسی بنایی (Download Paper) 01st conference on seismic retrofitting of structures
21 کاربرد روشهای آماری جهت کنترل کیفیت آسفالت گرم (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
22 کاربرد مدیریت پروژه در بهبود شرایط استفاده از شیوه قالب تونلی در انبوه سازی مسکن (Download Paper) 7th International Project Management Conference
23 مدل ریاضی طراحی سدهای بتنی وزنی با قابلیت گرافیکی (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
24 مطالعات آزمایشگاهی رفتار زمانمند ستون های بنایی در سه شرایط محیطی مختلف (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
25 معماری پایدار با رویکرد بکارگیری انرژی خورشیدی (Download Paper) 1st regional conference on architecture, civil engineering, mapping