Doctor Hadi Nazarpour

Doctor Hadi Nazarpour

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hadi Nazarpour in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardRoad Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه عملکرد انبوه سازی مسکن به روش قالب تونلی در ترکیه و مقایسه با آیین نامه های ایران (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
2 ارزیابی عملکرد نانوسیلیس برروی دوام بتن خودتراکم حاوی خاکستر پوسته برنج درشرایط یخبندان (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
3 استفاده انرژی خورشیدی در ساختمانها (Download Paper) 02nd Conference on Energy Conservation in Building
4 اقدامات پایداری محیطی و اجتماعی در زنجیره تامین (Download Paper) Fourth National Conference on Applied Research in Management Science, Economics and Accounting of Iran
5 انتخاب سیستم پیشبرد پروژه مناسب برای پروژه های عمرانی اداره نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس با رویکرد امتیازدهی چند شاخصه ساده SMARTS (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
6 بتن خود متراکم (بدون نیاز به ویبره) و دلایل گسترش استفاده روزافزون آن (Download Paper) 01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture
7 بتن فوق توانمند و بتن فوق توانمند الیافی، خصوصیات و کاربردها (Download Paper) The first international congress and international exhibition of science and technology
8 بررسی اثر طبقه نرم در قاب های ساختمانی بتنی دارای دیوار برشی (Download Paper) 2nd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
9 بررسی اثرافزودن نانوذرات رس برنفوذپذیری خاک ماسه لای دار (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
10 بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
11 بررسی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در مدیریت بحران شهر تهران (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
12 بررسی رفتارلرزه ای و ضریب رفتاریک سازه بیست طبقه بتن مسلح ساخته شده به روش قالب تونلی و مقایسه ضریب رفتار آن با استاندارد 2800 ایران (Download Paper) First National Conference on Advances in Materials and Structural Engineering
13 بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار برروی زمان، هزینه و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن با رویکرد مبتنی بر استاندارد PMBOK (به همراه مطالعه میدانی در استان تهران) (Download Paper) 05th International Project Management Conference
14 بهینه سازی منحنی فرمان بهره برداری از سدهای کرج، لار و لتیان بمنظور تامین آب شرب تهران (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
15 تحلیل هزینه های ساخت روسازیهای بتنی و آسفالتی با رویکرد تحلیل هزینه های چرخه عمر روسازی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
16 تعیین ضریب رفتار یک سازه بیست طبقه بتن مسلح ساخته شده به روش قالب تونلی و مقایسه ضریب رفتار آن با استاندارد 2800 ایران (Download Paper) The First Regional Conference of Civil Engineering With Sustainable Development Approach
17 تعیین مقطع بهینه سدهای وزنی، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تأثیر تعیین تنش درترازهای مختلف سازه بر آن (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
18 تقویت و پایدارسازی سدهای بتنی وزنی به روش پس تنیدگی (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
19 شناسایی علل بروز افزایش هزینه در پروژه های عمرانی با استفاده از روش FMEA و ارائه راهکار در جهت بهبود آن (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
20 طراحی بهینه مقطع سدهای وزنی با استفاده از مدل شبیهسازی - بهینهسازی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک با رویکرد پویایی در اعمال قیود هندسی و مکانیکی (Download Paper) 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
21 کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار و معماری پایدار (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
22 کاربرد پس کشیدگی در تقویت پل های قوسی بنایی (Download Paper) 01st conference on seismic retrofitting of structures
23 کاربرد روشهای آماری جهت کنترل کیفیت آسفالت گرم (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
24 کاربرد مدیریت پروژه در بهبود شرایط استفاده از شیوه قالب تونلی در انبوه سازی مسکن (Download Paper) 7th International Project Management Conference
25 مدل ریاضی طراحی سدهای بتنی وزنی با قابلیت گرافیکی (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
26 مطالعات آزمایشگاهی رفتار زمانمند ستون های بنایی در سه شرایط محیطی مختلف (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
27 معماری پایدار با رویکرد بکارگیری انرژی خورشیدی (Download Paper) 1st regional conference on architecture, civil engineering, mapping