Doctor Mehrzad Hamidi

Doctor Mehrzad Hamidi

Doctor Mehrzad Hamidi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 21
2 ارتباط عوامل انگیزشی-بهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان کمیته ملی المپیک ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 19
3 ارزیابی عملکرد تیم های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP وDEA (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 22
4 بازاریابی اینترنتی در باشگاه های فوتبال: ارزیابی کیفیت وب سایت باشگاه های موفق فوتبال ایران و اروپا (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 34
5 بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 25
6 تاثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش مصرف کننده در تبلیغات (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 28
7 تاثیر جاذبه تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف کننده در خدمات ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 30
8 تبیین مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 24
9 تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 42
10 تدوین نقشه استراتژی تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 5, Issue: 12
11 تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 45
12 چرا استراتژی ها در عمل با شکست مواجه میشوند مطالعه ای کیفی در نظام ورزش ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 23
13 رابطه هویت سازمانی و عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی با رفتارشهروندی سازمانی در ورزش (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 9
14 شناسایی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 40
15 طراحی مدل بازاریابی ورزشی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 2, Issue: 5
16 طراحی مدل عوامل تسهیل کننده در پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 38
17 مطالعه اکتشافی معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 20
18 مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری سی.آر.ام در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان ، مدیران و متخصصان (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 27
19 ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران: چشم انداز و راهبردهای توسعه (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 12
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارتباط حمایت مدیریت ارشد با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
2 ارتباط ساختار سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران (Download Paper) International Management Conference, culture and economic development
3 اولویت بندی ومقایسه معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی تنیس روی میزکشور ازنظرنخبگان ورزشی (Download Paper)  international conference on new research in sports science
4 بازاریابی اینترنتی در باشگاه های موفق فوتبال ایران و اروپا (Download Paper) 1st  National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
5 بررسی و شناسایی عوامل استراتژیک )نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید(استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
6 بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی کشتی گیران بزرگسال آزاد کار و فرنگی کار استان گلستان از نحوه عملکرد حوزه مدیریت باشگاههای کشتی استان گلستان (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical
7 بررسی هوش فرهنگی داوطلبان ورزشی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
8 بررسی هویت تیمی تماشاگران فوتبال و نقش آن بر رضایتمندی و نیات رفتاری تماشاگران بر اساس تئوری هویت اجتماعی (Download Paper) 1st National Conference on Personality and Modern Life
9 تبیین استراتژی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جهرم (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
10 تبیین مدل فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) 2n National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
11 تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
12 تدوین برنامه استراتژیک معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامیدر راستای برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) International Conference on Management and Economics in the 21st Century
13 تدوین برنامه راهبردی توسعه المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای استان اصفهان (Download Paper)  international conference on new research in sports science
14 تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
15 تعیین موقعیت استراتژیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی (Download Paper) 10th International Conference on Strategic Management
16 شناسایی تنگناها وچالش های فراروی استعدادیابی درورزش قهرمانی ایران (Download Paper) 1st Talent Sports Identification Congress
17 شناسایی عوامل سازمانی مرتبط با عملکرد کارکنان کمیته ملی المپیک بر اساس مدل و ایزوبورد (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
18 شناسایی و اولویت بندی نیازهای استعداد های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران لیگ حرفه ای شیراز (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
19 طراحی پرسشنامه ارزیابی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان های ورزشی ایران (Download Paper) 2n National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
20 طراحی و تدوین استراتژی استعدادیابی درورزش قهرمانی کشور(ایران) (Download Paper) 1st Talent Sports Identification Congress