Doctor Esmail Fatehifar

Doctor Esmail Fatehifar

Doctor Esmail Fatehifar

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Esmail Fatehifar in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارائه راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 6, Issue: 23
2 برآورد میزان گازهای CO.CO2.SO2 در یکی از واحدهای بهره برداری نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با استفاده از ضرایب انتشار EPA (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 4, Issue: 36
3 بررسی و شناسایی منابع تولید کننده آلایند ه های گازی CO.CO2.SO2 در واحدهای بهره برداری و تقویت فشار گاز شرکت ملی نفت ایران (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 5, Issue: 39
4 پیش بینی غلظت آلاینده های گازی در هوای شهر تبریز با استفاده از شبکه عصبی (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 46, Issue: 83
5 حذف سولفید هیدروژن از فاضلاب صنعتی با استفاده از راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 43, Issue: 73
6 شبیه سازی پخش آلاینده های گازی ازدودکش های صنعتی بادرنظرگرفتن ساختمان های اطراف (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 39, Issue: 4
7 شناسایی و معرفی منابع آلاینده های گازی هوا در واحدهای فرآورش منتخب شرکت ملی نفت ایران (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 4, Issue: 35
8 کاربرد فرآیند ازناسیون در تصفیه شیرابه حاصل از زباله گاه (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 44, Issue: 76
9 مدلسازی پخش آلودگی هوا با استفاده از نرمافزار ISCST در اطراف شرکت پالایش نفت تبریز (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 44, Issue: 77
Conference Papers
row paper title conference name
1 آلودگی هوا در محیط های بسته و راهکارهای کاهش آن (Download Paper) Air Flow and Pollution national conference
2 اجرای سیستم نوین مدیریت هزینه یابی جریان مواد در واحد بازیافت شرکت پالایش نفت تبریز برای کاهش ضایعات و افزایش بهره وری (Download Paper) 2nd International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
3 ارائه راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی (Download Paper) 01st Symposium of National Resources Loss Prevention
4 ارائه روش بهینه برای حذف سولفید هیدروژن از فاضلاب پالایشگاهی در شرایط بحرانی (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
5 ارائه مکانیزم سینتیک شیمیایی مفصل بهینه برای احتراق مخلوط سوخت های گاز طبیعی و هپتان نرمال در موتورهای HCCI دوگانه سوز با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 06th International Conference on Internal Combustion Engines
6 ارزیابی اثرات زیست محیطی آلودگی هوای طرح توسعه واحد ABS (Download Paper) 1st International Conference on Environmental Engineering
7 ارزیابی اثرات زیست محیطی آلودگی هوای واحد تصفیه ذرات معلق (Download Paper) 1st national conference on oil, gas, petrochemical and sustainable development
8 ارزیابی ترکیبات آلی فرار در هوای جایگاه های پمپ بنزین شهر تبریز (Download Paper) 8th Conference of Environmental Engineering
9 ارزیابی خطرات راکتور واحد آیزوماکس پالایشگاه تبریز با استفاده از روش مطالعه HAZOP (Download Paper) 01st International Conference of Iranian Operations Research Society
10 الگوی پخش آلاینده SO2 دراطراف پالایشگاه تبریز (Download Paper) 15th Iranian Natioanl Congress of Chimical Engineering
11 امکان سنجی استفاده از بامهای سبز در شهرها (Download Paper) 03rd Conference of Environmental Engineering
12 امکان سنجی استفاده از شیرابه تصفیه شده با ازن در مصارف کشاورزی (Download Paper)
13 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب واحد EPS شرکت پتروشیمی تبریز (Download Paper) 3rd national conference and the 1st International Conference on applied research in chemistry and chemical engineering, and the 3rd national conference and the 1st International Conference on Applied Research in Biology
14 امکان سنجی تصفیه کاستیک مستعمل به روش اکسیداسیون فنتون (Download Paper) 1st Conference on Environment, Energy and Clean Industry
15 انتخاب روش بهینه تولید و طراحی واحد نیمه صنعتی برای تولید نمکهای باریم از سنگ معدن باریت (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
16 بازیابی پلاتین از کاتالیزورهای مستعمل واحد ریفورمینگ کاتالیزوری با استفاده از فرایند Gemini (Download Paper) 8th National Iranian Chemical Engineering Congress
17 برآورد میزان CO2 در یک واحد منتخب گاز و گاز مایع شرکت ملی نفت ایران بر اساس آنالیز سوخت (Download Paper) 2nd International Symposium on Environmental Engineering
18 بررسی اثرات استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه پتروشیمی بر کیفیت خاک (Download Paper) 1st Conference on Environment, Energy and Clean Industry
19 بررسی امکان اکسیداسیون هیدروکربن های اشباع خطی بوسیله ازن (Download Paper) The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering
20 بررسی پسماند های جامد واحد تصفیه پساب صنعت داروسازی و امکان سنجی دفع آن (Download Paper) 15th Iranian Natioanl Congress of Chimical Engineering
21 بررسی روشهای مختلف جذب دی اکسیدکربن ازگازهای خروجی نیروگاهها، انتخاب روش بهینه جذب و طراحی واحدی برای تولید 2CO مورد نیاز صنایع نوشابه سازی (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
22 بررسی عملکرد تصفیه خانه های آب آشامیدنی (بررسی موردی) (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
23 بررسی عملکردموادافزودنی درکاهش ویسکوزیته و گوگرد جهت ارتقاء ترکیبات سنگین نفتی (Download Paper) The First National Conference of New Technologies in Chemical and Petrochemical
24 بررسی غیر فعال شدن و احیا مجدد کاتالیست صنعتی هیدروژن زدایی ازاتیل بنزن (Download Paper) The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering
25 بررسی کاهش ترکیبات آلی فرار به روش تزریق گاز در حوضچه ورودی (inlet) واحد تصفیه پساب (Download Paper) 1st Iranian Petrochemical Conference
26 بررسی مخاطرات زیست محیطی در هوای آلوده شهرهای بزرگ و ارائه راهکارهایی برای تامین سلامت جانبازان با مشکلات تنفسی (Download Paper) 01st National Conference on Enabling the Urban Environment for the Disabled
27 بررسی میزان ترکیبات آلی فرار در هوای شهر تهران (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
28 بررسی میزان تغییرات نیتریت و نیترات موجود در واحدهای مختلف تصفیه-خانه آب آشامیدنی (مطالعه موردی) (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
29 بررسی میزان غلظت فلزات سنگین آهن و سرب در آب تصفیه شده توسط تصفیهخانه آب شهری (مطالعه موردی) (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
30 تاثیر استفاده از فاضلاب صنعتی در کیفیت خاک (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
31 تصفیه آب خروجی از برج خنک کننده پالایشگاه نفت (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
32 تصفیه فاضلاب پتروشیمی و بررسی کارآیی آن در حذف اکریلونیتریل (Download Paper) 1st Iranian Petrochemical Conference
33 تعیین دمای اولیه و بازدهی تشکیل پترولیوم کک در فرایند کراکینگ حرارتی (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
34 چرخه حیات فرایندها و کاربرد آن در ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع پتروشیمی (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
35 حذف ترکیبات آلی فرار از پساب با روش شناور سازی با هوای محلول (Download Paper) The first conference on air and noise pollution management
36 حذف ترکیبات آلی فرار ازپساب باروش شناورسازی باهوای محلول (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
37 حل عددی معادلات پخش الاینده های اتمسفری با روش بسط طیفی معادلات (spectral expansions) (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
38 دانشگاه سبز و توسعه پایدار (Download Paper) 1st International Conference on Environmental Engineering
39 راهکارهای بازیافت و استفاده مجدد پسماندهای ماسه ای صنایع ریخته گری به منظور کاهش اثرات زیست محیطی و بهداشتی برجوامع انسانی (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
40 روش نمونه برداری و پایش آلاینده های هوا در تهران (Download Paper) 1st International Conference on Environmental Sampling and filtering pollutants
41 روش هزینه یابی جریان مواد، جهت کاهش اثرات زیست محیطی واحد تقطیر در خلاء شرکت پالایش نفت تبریز (Download Paper) 2nd National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
42 روش هزینه یابی جریان مواد، جهت کاهش اثرات زیست محیطی واحد مراکس شرکت پالایش نفت تبریز (Download Paper) 2nd National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
43 سنتز کاتالیست 2 CuO-CeO جهت اکسیداسیون گزینشی CO به 2 CO به روش سونوشیمی (Download Paper) The 1st National Conference for Technology Development in Oil, Gas & Petrochemical Industries
44 سنتز کاتالیست 2CuO-CeO به روش رسوب همگن جهت اکسیداسیون گزینشی CO به 2 CO (Download Paper) 05th Conference of Environmental Engineering
45 سنتز نانوکاتالیست Fe/Si-MCM-41 به روش سل-ژل سورفکتانت/سونوشیمی جهت هیدروژناسیون دی اکسید گوگرد (Download Paper) 1st National Industrial Catalyst Conference
46 سنتز نانوکاتالیست های دو فلزی آهن/نیکل بر پایه ی سیلیکا جهت بکارگیری در فرآیند هیدروژناسیون دی اکسید گوگرد (Download Paper) 1st National Industrial Catalyst Conference
47 سنتز و ارزیابی ساختاری نانو کاتالیست های هیدروژناسیون دی اکسید گوگرد با استفاده از روش التراسونیک (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
48 شبیه سازی عملکرد فلرها برای تبدیل ترکیبات VOCs و H2S (Download Paper) Technical Seminar on Oil, Gas and Environment
49 ضرورت وجود مرکز ایمنی و خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی (Download Paper) 01st National Conference on Safety Egineering, Loss Prevention, and HSE Management
50 کاربرد هیدروژناسیون در حذف دی اکسید گوگرد گازهای انتهای واحدهای بازیافت گوگرد (Download Paper) The first conference on air and noise pollution management
51 کاربرد هیدروژناسیون در حذف دی اکسید گوگرد گازهای انتهایی واحدهای بازیافت گوگرد (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
52 کاهش هزینه ها و اثرات زیست محیطی واحد کاهش گرانروی شرکت پالایش نفت تبریز با استفاده از روش نوین مدیریتی هزینه یابی جریان مواد و انرژی (Download Paper) 2nd International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
53 محاسبه راندمان جاروبی (Target Efficiency) برای تیغه در رژیمهای حرکتی متفاوت برای حرکت سیال (Download Paper) 8th National Iranian Chemical Engineering Congress
54 مدل سازی سه بعدی اختلاط سوخت و هوا در کاربراتور ماشین (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
55 مدلسازی آنالیز حساسیت و بهینه سازی واحد هیدروکراکینگ پالایشگاه تبریز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
56 مدلسازی ترمودینامیکی واکنش هیدروژناسیون دیاکسید گوگرد بمنظور تولید گوگرد عنصری و تعیین روند تغییر ترکیبات گوگرد (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
57 مطالعه و ارزیابی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در فرودگاه های کشور (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
58 مکانیزمدفع به محیط اتیل بنزن در حوضچه هوادهی واحد های تصفیه فاضلاب (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
59 همبستگی بین ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق با قطر کوچک تر از 2.5 میکرون در هوای شهر تهران (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health