Professor Ali Moradzadeh

Professor Ali  Moradzadeh Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics University of Shahrood, Shahrood, Iran

Professor Ali Moradzadeh

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics University of Shahrood, Shahrood, Iran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Ali Moradzadeh in Journals

Position Journal Name
managing editorJournal of Mining and Environment

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آشکار سازی مرزهای آنومالی های میدان پتانسیل با روش گرادیان افقی (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
2 آنالیز احتمال رخداد شاخص های غنی شدگی جهت شناسائی نواحی امید بخش معدنی در ورقه ۱:۵۰۰۰۰ خوسف (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
3 اثر تعداد لایه ها در مدل سازی معکوس یک بعدی دایک قائم حاصل از داده های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس توسط روش تجزیه ی مقادیر تکین (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
4 ارائه روشی برای تعیین مدول یانگ بااستفاده از نگارهای چاه- مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در جنوب ایران (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
5 ارائه سیستم مهندسی سنگ برای ارزیابی پتانسیل تولید ماسه درچاه ها (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
6 ارائه یک الگوریتم مناسب در محاسبه مقاومت ویژه و عمق داد ههای الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزه فرکانس (Download Paper) 13th Geophysics Conference of Iran
7 ارزیابی تعیین بعد ساختارهای ژئوالکتریک زیرسطحی با استفاده از پارامترهای مگنتوتلوریک (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
8 ارزیابی زون مخزنی میدان گازی کنگان و بررسی و بهینه سازی پارامترهای پتروفیزیکی آن (Download Paper) 2nd National Conference On Oil,Gas and petrochemicals
9 ارزیابی ناحیه قم از نظر تشکیل تله های نفتی با استفاده از تفسیر و مدلسازی داده های گرانی و مغناطیسی (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
10 استفاده از پارامترهای پلاریزاسیون القایی طیفی (SIP) در کنار پارامترهای مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی برای تفسیر شبه مقاطع حاصل از براشتهای دو بعدی. (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
11 استفاده از روش عمق مرکزی سنگپیل به عنوان مدل اولیه روش لونبرگ - مارکوارت در معکوس سازی یک بعدی داده های الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزه فرکانس (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
12 استفاده از مدل سازی ریاضی برای تخمین مشکلات ناشی از نشست خاک در معادن سطحی نواری (Download Paper) 06th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
13 اکتشاف تله های هیدروکربوری منطقه طبس بکمک داده های گرانی (Download Paper) Iranian Mining Engineering Conference
14 اکتشاف ذخایر زمین گرمایی از نقشه عمق کوری (Download Paper) National Conference on Mineral Sciences
15 اکتشاف شکستگی های مدفون آبدار با روش مقاومت ویژه آرایه مربعی (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
16 اکتشاف طلای اپی ترمال با تلفیق داده های مغناطیس و الکترومغناطیس هوایی در منطقه کلاته- رشم دامغان (Download Paper) 13th Geophysics Conference of Iran
17 اکتشاف گسل های پنهان به روش مقاومت سنجی الکتریکی در منطقه توس مشهد (Download Paper) National Conference of Civil and Geological Engineering
18 انتخاب متغیرهای موثر در برآورد تخلخل با استفاده از تعیین ضریب همبستگی و روش شبکه بیزی (Download Paper) Underground Oil and Gas Storage
19 اهمیت آنالیز مدل های هم ارز در مدل سازی داده های سونداژ الکتریکی (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
20 اهمیت ارزیابی ریسک در معادن زیر زمینی بر اساس سیستمهای مدیریت ایمنی (Download Paper) 03rd Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
21 اهمیت بکارگیری آرایه مربعی در سونداژ زنی الکتریکی و روش تفسیر داده های آن (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
22 بررسی آلتراسیون کانی سازی مس - مولییدن پورفیری با روش های نوین، مطالعه موردی محدوده ظفرقند استان اصفهان (Download Paper) 3rd National Geology and Mining Exploration Symposium
23 بررسی آلودگی ناشی از کارخانه زغالشویی البرز شرقی با استفاده از معکوس سازی داده های VLF (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
24 بررسی آنومالی های مغناطیسی کانسار آهن اُجت آباد سمنان با استفاده از گرادیان کل نرمال (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
25 بررسی آنومالی های مغناطیسی کانسار آهن اُجت آباد سمنان با استفاده از گرادیان کل نرمال (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
26 بررسی اثر هیسترسیس بر تخلخل سنگ مخازن کربناته (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
27 بررسی امکان مدل سازی معکوس دو بعدی داده های مگنتوتلوریک با شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
28 بررسی تاثیر پارامترهای حفاری با کف بر نرخ نفوذ مته با استفاده از آنالیز فاکتوریال (Download Paper) Petroleum Technical Conference and Exhibition
29 بررسی تاثیر شفافیت سیستم بانکی از طریق نظارت های کمیته حسابرسی داخلی بر افزایش عملکرد بانکی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st National Conference on Accounting, Economics and Management
30 بررسی تغییرات اکسایشی پیریت باطله های زغال سنگ به روش جذب اتمی (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
31 بررسی زیست محیطی تاثیر چشمههای آب گرم منطقه مشکین شهر بر روی رودخانه خیاو (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
32 بررسی وضعیت حوضه رسوبی منطقه رودان بندر عباس و احتمال نفوذ گنبد نمکی در منطقه به کمک تلفیق داده های گرانی و مغناطیس (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
33 بکارگیری ابزار شبیه سازی زمین آماری چند نقطه ای در شبیه سازی مابین نمونه ها و مقایسه با روش SIS (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
34 بکارگیری روشی موثر برای تخمین پارامتر منظم سازی در مدل سازی معکوس دوبعدی داده های مگنتوتلوریک (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
35 بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری با گاز به کمک الگوریتم بهینه سازی SELA (Download Paper) Petroleum Technical Conference and Exhibition
36 پیشبینی افت فشار اصطکاکی سیالات سه فازی در دالیز چاه شیبدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 04th Iranian Mining Engineering Conference
37 پیشبینی مقاومت فشاری تک محوره با استفاده از نگارههای چاه و ماشین برداری پشتیبان- مطالعه مورد در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (Download Paper) Petroleum Technical Conference and Exhibition
38 تحلیل پایداری سرریزهای تونلی سد کوثر (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
39 تحلیل پایداریمخزن بالادستنیروگاه تلمبه ذخیرهای سد آزاد با استفاده ازتصاویر استریوگرافیک (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
40 تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی آبراهه ای ورقه 1:50000 خوسف جهت اکتشاف نواحی امید بخش معدنی (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
41 تحلیل های طیفی مقیاس بندی شده: ابزار جدیدی برای تفسیر داده های میدان پتانسیل (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
42 تخمین سرعت حفاری با سیال کف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون عمومی (Download Paper) The Second Scientific Conference of Hydrocarbon Reservoir Engineering, Science and Related Industries
43 تخمین سرعت سقوط ذرات در سیالات حفاری نیوتنی و غیرنیوتنی با شبکه عصبی (Download Paper) 3rd Iranian Petroleum Engineering Congress
44 تخمین موج برشی با استفاده از نگارهای چاه و ماشین برداری پشتیبان در مخازن کربناته- مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در جنوب ایران (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
45 تشخیص گنبدهای نمکی به روش گرادیان کل نرمال آنومالیهای گرانی (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
46 تعبیر و تفسیر و ارائه مقاطع رسانندگی - عمق داده های الکترومغناطیسی هیلیکوپتری حوزه فرکانس در منطقه کلاته رشم (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
47 تعیین بعد ساختارهای زیرسطحی در منطقه بوشلی سبلان با استفاده از پارامترهای مگنوتلوریک به منظور اکتشاف منابع ژئوترمال (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
48 تعیین بعد ساختارهای ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل سازی یک بعدی داده های مگنوتلوریک منطقه شمال سبلان (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
49 تعیین بعد ساختارهای نفتی زیرسطحی در منطقه Oklahoma با استفاده از پارامترهای مگنتوتلوریک (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
50 تعیین ضریب پیچاپیچی قانون آرچی با استفاده از امواج استونلی در یکی از مخازن کربناته جنوب (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
51 تعیین عمق کف یک لندفیل به کمک گرادیان کل نرمال داده های گرانی (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
52 تعیین غلظت حجمی کندههای حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 3rd Iranian Petroleum Engineering Congress
53 تعیین محدوده مخازن زمین گرمایی با استفاده از مدل سازی وارون داده ای ریزلرزه ها در یک میدان زمین گرمایی (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
54 تعیین مدول الاستیک حجمی بهینه به عنوان نشانگری ازابعاد حفرات در یکی از مخازن کربناته ایران (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
55 تعیین مشخصات تله های هیدروکربوری منطقه بابلسر به کمک مدلسازی داده های گرانی (Download Paper) 13th Geophysics Conference of Iran
56 تعیین نفوذی پذیری سازند با استفاده از روش تشدید مغناطیسی پروتون (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
57 تعیین وزن بهینه گل با استفاده از معیار شکست موهر- کلمب جهت پایداری چاههای نفتی- مطالعه موردی یکی از میادین جنوب ایران (Download Paper) Petroleum Technical Conference and Exhibition
58 تفسیر کیفی داده های مغناطیسی کانسار آهن اجت آباد سمنان (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
59 تفسیر ناهنجاریهای مغناطیس حاصل از دادههای مغناطیس هوایی منطقه زمینگرمایی محلات (Download Paper) 4th Conference of Iranian Society of Economic Geology
60 تلفیق مدلسازی ریاضی و مطالعات ژئوفیزیکی زیست محیطی مواد حاصل از شستشوی کارخانه زغالشویی البرز شرقی (Download Paper) 2nd National Iranian Coal Congress
61 تهیه مدل هیدروژئولوژیکی آبخوان ها با تفسیر و مدل سازی داده های ژئوفیزیکی (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
62 حساسیتسنجی سنگهای کربناته بر نوع نمک در فرآیند آشام خودبخودی (Download Paper) 1st biennial conference in oil, gas and petrochemical  of Persian Gulf
63 خنثی سازی اثر مولفه سنژنتیک داده های ورقه 1:50000 خوسف با روش تفکیک جوامع سنگیو محاسبه مقادیر شاخص غنی شدگی (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
64 روشهای غیر مستقیم تعیین نفوذپذیری مخزن- مورد مطالعاتی میدان گازی پارس جنوبی (Download Paper) 13th Geophysics Conference of Iran
65 شبیه سازی زمین آماری سه بعدی داده های مقاومت صوتی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی متوالی مستقیم بهبودیافته (Download Paper) 3rd National Iranian Petroleum Conference & Related Industries
66 شناسایی آلودگی حاصل از پسماندهای اسیدی محل انباشت باطله های زغالشویی البرز شرقی با استفاده از روش ژئوفیزیکی VLF (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
67 شناسایی محل و تعیین راستای شکستگی های مدفون با آرایه مربعی متقاطع (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
68 شناسایی واحدهای کربناتی با استفاده از تصاویرASTER (Download Paper) First National Virtual Conference on Earth Sciences
69 طراحی پوشش بتن مسلح تونل آب بر بالایی سدگتوند بر مبنای اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش بتنی (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
70 طرح احداث یک لندفیل برای جلوگیری از انتشار آلودگی زیست محیطی ناشی از باطله های کارخانه زغال شویی البرز شرقی شاهرود (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
71 طرح نگهداری تونل های آب بر بالایی نیروگاه سد گتوند (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
72 کاربرد الکترومغناطیس هلیکوپتری در طراحی، ساخت و نگهداری خطوط لوله (Download Paper) 02nd Iranian Pipe and Pipeline Conference
73 کاربرد برداشت های لرزه ای پروفیل لرزه ای قائم چند مولفه ای با افست نزدیک در پیش بینی فشار منفذی مخزن (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
74 کاربرد روش نوین جداسازی امواج در برداشت های پروفیل لرزه ای قائم چند مولفه ای از چاههای منحرف (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
75 کاربرد شبکه عصبی پس انتشار خطا در شناسایی رخساره های لرزه ای (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
76 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی نمودارهای پتروفیزیکی (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
77 کشف آنومالی ژیوشیمیایی مس - مولیبدن پورفیری براساس روش های تلفیقی تک متغیره و چند متغیره در محدوده ظفرند، استان اصفهان (Download Paper) 3rd National Geology and Mining Exploration Symposium
78 محاسبه زمان تکمیل پروژه در شبکه های پرت احتمالی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (Download Paper) 01st Conference on Executive MBA
79 محاسبه ضریب سیمان شدگی قانون آرچی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
80 محاسبه کیفی تخلخل، آبدهی ویژه و آب قابل استحصال سفره آب زیرزمینی با استفاده از نتایج مدل سازی مقاومت ویژه (Download Paper) 13th Geophysics Conference of Iran
81 مد لسازی معکوس دو و سه بعدی آنومالی های گرانی منطقه رسوبی ساوه جهت تعیین تله نفتی احتمالی در تشکیلات قم (Download Paper) 13th Geophysics Conference of Iran
82 مدل سازی پتانسیل تولید ماسه به کمک نگارهای پتروفیزیکی و روابط شکست برشی سنگ (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
83 مدل سازی داده های EM34 و VLF برداشت شده در اندیس مس دو چیله جهت شناسایی مناطق دارای مس (Download Paper) 2nd International Congress of Applied Geology
84 مدل سازی دو بعدی معکوس داده های گرانی منطقه طبس (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
85 مدل سازی معکوس پارامتری داده های پلاریزاسیون و مقاومت ویژه اندیس معدنی پاینده (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
86 مدل سازی معکوس داده های سونداژ مقاومت ویژه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
87 مدل سازی معکوس سه بعدی داده های مگنتوتلوریک مصنوعی تولید شده بر اساس یک مدل مفهومی برای منابع زمین گرمایی (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
88 مدل سازی وارون دو بعدی داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی برای اکتشاف سرب و روی منطقه بالاکوه زنجان (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
89 مدل سازی وارون و تفسیر داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی کانسار سرب و روی تاش (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
90 مدلسازی دوبعدی معکوس پارامتری داده های گرانی منطقه نفتی دهنو (Download Paper) 01st Iranian Petroleum Engineering Congress
91 مدلسازی زمین آماری مدول های الاستیک ژیومکانیکی به کمک تلفیق داده های چاه و لرزه (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
92 مدلسازی سهبعدی دادههای هدایت الکتریکیEM 34جهت ردیابی آلودگی- مطالعه موردی (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
93 مطالعات ایزوتوپی چشمههای آبگرم منطقه شمال غرب سبلان، مشکین شهر (Download Paper) 04th Iranian Mining Engineering Conference
94 مطالعات زیست محیطی دپو باطله های زغال شویی البرز شرقی با استفاده از برداشت و مدلسازی سه بعدی داده های ژئوالکتریک (Download Paper) 13th Geophysics Conference of Iran
95 مطالعات ژئوالکتریکی دشت هادیشهر جهت اکتشاف آب زیرزمینی (Download Paper) 01st National Conference on Hydrogeology
96 مطالعه خواص سیال غیرنیوتنی کف و تعیین پارامترهای رئولوژیکی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) Petroleum Technical Conference and Exhibition
97 مطالعه سفره آبهای زیرزمینی منطقه شمال سمنان با تفسیر و مدلسازی داده‌های ژئوفیزیکی (Download Paper) International Conference on Water Resources: Emphasis on Regional Development
98 مطالعه محدوده آلودگی ناشی از معدنکاری سرب و روی تاش با روشهای ژئوفیزیکی IP ،VLF و مقاومت ویژه (Download Paper) 13th Geophysics Conference of Iran
99 مطالعه مخزن زمین گرمایی سبلان با استفاده از معکوس سازی دوبعدی داده های مگنتوتلوریک (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
100 مقایسه شبه مقطع حاصل از تصحیح موقعیت و شبه مقطع و مدل بدست آمده توسط نرم افزار RES2DINV برای آرایه دوقطبی-دوقطبی (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran