Doctor Mahdi Keshmiri

Doctor Mahdi Keshmiri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mahdi Keshmiri in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardTechnology Development Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 جایگاه کریدورهای علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش محور (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 10, Issue: 38
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه یک مدل تماسی و تحلیل دینامیکی یک ربات دوپای صفحه ای (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
2 استفاده ازتبدیل هیلبرت هانگ به منظوراستخراج پارامترهای مودال ازپاسخ ارتعاشات آازد سیستم های خطی متغیر با زمان پریودیک (Download Paper) 2nd International Conference on Acoustics and Vibration
3 بررسی دینامیک و کنترل لغزش در پنجه بازوها در یک سیستم همکار در حمل یک جسم با سطوح منحنی (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
4 بررسی دینامیک وکنترل فرآیند سرهم سازی دوسازه بزرگ توسط دو ربات پایه آزاد (Download Paper) 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering
5 بررسی کارایی کنترل کننده مجزا در کنترل بازوهای همکار، مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
6 بهینه سازی دینامیکی مسیر رباتهای با افزودگی درجات آزادی و عملگر (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
7 بهینه سازی سینماتیکی مسیر رباتهای با افزودگی درجات آزادی (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
8 پارک های علم و فناوری و نقش آنها در فعالیتهای تحقیق و توسعه (Download Paper) 04th Conference of Industries and Mines R&D Centers
9 تجزیه و تحلیل مانورپذیری سیستم رباتهای همکار با مفاصل فعال و غیرفعال (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
10 تحلیل دینامیک غیر خطی بویه موج نگار با مهار شناور (Download Paper) 03rd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
11 تحلیل، طراحی و ساخت روبات ماژولار با قابلیت تبدیل به پیکربندی های متفاوت (Download Paper) 15th Annual Conference of Mechanical Engineering
12 تشخیص و شناسایی خطا در سیستم رباتهای همکار (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
13 تصحیح الگوریتم Fast-SLAM برای مکان یابی سه بعدی و تشکیل نقشه ی دو بعدی صحیح (Download Paper) 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering
14 توسعه منطقه ای، ماموریت اصلی پارکهای علم و فناوری مطالعه موردی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (Download Paper) 01st Conference on Knowledge Based Development
15 طراحی بهینه کنترلکننده PIDمبتنی برالگوریتم ژنتیکبرای ربات موازی شبیهسازهای حرکتی با محرکهای دورانی (Download Paper) 19th Annual Conference of Mechanical Engineering
16 طراحی کنترلر فازی برای کنترل ربات پاندول معکوس چرخ دار با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
17 طراحی مسیر با حداقل زمان برای حرکت بازوهای ربات در محیط کار با مانع (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
18 طراحی مسیر بهینه برای بازوهای ربات در حضور موانع (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
19 طراحی مسیر پایدار برای یک ربات دوپای صفحه‌ای انسان‌نما و بررسی اثر تغییر پارامترها روی پایداری ربات (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
20 طراحی و اعمال الگوی حرکتی پایدار بر روی ربات انسان نما (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
21 طراحی و پیاده سازی عملی کنترل کننده فازی برای کنترل موقعیت یک جسم برروی یک سیستم انتقال دهنده توزیع شده (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
22 طراحی و پیاده سازی کنترل کننده فازی برای یک ربات موازی 3 درجه آزادی آزمایشگاهی (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
23 طراحی و ساخت ربات شبیه ساز موج سه درجه آزادی با محدود کنندۀ تماسی غلتشی (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
24 طراحی، تحلیل و ساخت مکانیزم شش درجه آزادی استوارت با محرکهای دورانی (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
25 طراحی، تحلیل وساخت پلتفورم رباتی متحرک زمینی (UGV) برون جاده‌ای با قابلیت بالارفتن از سطوح شیبدار و پله ها (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
26 کنترل تطبیقی بازوهای همکار با در نظر گرفتن امکان لغزشهای ناخواسته در پنجه بازوها (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
27 کنترل دو سطحی بازوی سه درجه آزادی گردشی جهت تعقیب مسیر جسم با حرکت تصادفی در فضا (Download Paper) 15th Annual Conference of Mechanical Engineering
28 هفت نظریه برای تبیین توسعه فناوری در اقتصاد مبتنی بر دانائی (Download Paper) 01st Conference on Knowledge Based Development