Doctor Amir Reza Asnafi

Doctor Amir Reza Asnafi

Doctor Amir Reza Asnafi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Amir Reza Asnafi in Journals

Position Journal Name
managing editorUILISA journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثربخشی درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری: مورد پژوهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی (Download Paper) Quarterly Journal of Knowledge and Information Management Volume: 1, Issue: 4
2 بررسی روند پژوهش در حوزه پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس پایگاه اسکوپوس (Download Paper) Caspian Journal of Scientometrics Volume: 1, Issue: 2
3 بررسی شبکه های پیوندی وبسایت های ناجا (Download Paper) Caspian Journal of Scientometrics Volume: 1, Issue: 2
4 بررسی میزان استفاده از آرشیو دیجیتال صدای جمهوری اسلامی ایران توسط برنامه سازان رادیو (Download Paper) Quarterly Journal of Knowledge and Information Management Volume: 2, Issue: 3
5 بررسی میزان همکاریهای علمی پژوهشگران علوم زلزلهشناسی و مهندسی زلزله در مجموعه همایشهای بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزلهSEE طی سالهای 2011-1991 (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 16, Issue: 64
6 بررسی وضعیت موجود نشریه های علمی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استانداردهای نشر موسسه بین المللی ایزو (Download Paper) Quarterly Journal of Knowledge and Information Management Volume: 2, Issue: 1
7 برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه تخصصی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بر اساس روش تحلیل راهبردی SWOT (Download Paper) Quarterly Journal of Knowledge and Information Management Volume: 1, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی وبسایت دانشگاه شهید بهشتی بر اساس معیار محتوا (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress
2 Presence of the Iranian Library and the Information Science Departments in Research Gate (Download Paper) First International Conference of interactive information retrieval
3 بررسی میزان آمادگی گروه مشاوران جوان شهرداری مشهدبرای پیاده سازی مدیریت دانش (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
4 بررسی وضعیت تقریظ های نوشته شده بر کتاب های فارسی دفاع مقدس و تاثیر آن در نشر کتاب در بازه زمانی سال 1360 تا 1397 در ایران (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
5 پیشرفت علمی کشور با نگاهی به انتشار مقالات علمی پراستناد (Download Paper) 10th Congress of the pioneers of progress
6 تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی علمی در مدیریت دانش و گردش اطلاعات (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
7 تاملی بر کاربرد اینترنت اشیا در کتابخانه ها (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
8 تاملی بر کاربرد اینترنت اشیا در کتابخانه ها (Download Paper) 4th International Conference on Modern Studies in Computer Science and Information Technology
9 تحلیل ارتباطات میانرشتهای در علم ایران: مطالعهای جامع در راستای توسعه علمی کشور (Download Paper) 10th Congress of the pioneers of progress
10 تحلیل هم پیوندی و مرئی بودن وبگاه های انجمن های علمی فنی و مهندسی در ایران (Download Paper) 2ND International Conference on Web Research
11 تحلیلی بر میزان مریی بودن وب گاههای بانک های جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از روش های وب سنجی (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress
12 ترسیم نمای کلی پیشرفت بین المللی ایران در تولید علم طی سالهای 1900-2013 (Download Paper) 1st international conference on new findings of science and technology
13 مطالعه و ارزیابی نرم افزارهای نمایه سازی و ارایه الگویی برای طراحی این نرم افزارها (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
14 مطالعه وضعیت طراحی درون سازمانی نرم افزارهای کتابخانه ای در ایران (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
15 میزان آمادگی کتابخانه های مرکزی دانشگاهی در برابر حوادث غیر مترقبه (Download Paper) National Conference on Safety in libraries
16 نقش شبکه های اجتماعی علمی در تبادل اطلاعات پژوهشی و آموزش دانشگاهی (Download Paper) 3rd International Conference on Web Research
17 نگاهی بر میزان مقالات دانشمندان ایرانی حوزه علوم انسانی در بخش مقالات کنفرانسی پایگاه وب آف ساینس طی سالهای 2016-2011 (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress