Doctor Keyvan Asghari

Doctor Keyvan Asghari

Editorial Board

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Keyvan Asghari in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardTechnology Development Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بهینه سازی اجرای پرس وجو ها در پایگاه داده های رابطه ای با الگوریتم تکاملی ترکیبی (Download Paper) Journal of Computer and Robotics Volume: 1, Issue: 1
2 بهینه یابی تکاملی تعداد و ظرفیت مخازن ضربه گیر و قطر لوله ها در یک خط انتقال (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 17, Issue: 59
3 جستجوی حرفه ای و پیشرفته اسناد اختراع (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 5, Issue: 20
Conference Papers
row paper title conference name
1 Aquifer Water Level Prediction Using Support Vector Machines Method (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
2 استفاده از اسناد اختراع در تحلیل کاربردهای جدید نانوتکنولوژی در بهبود انتقال ترکیبات فعال مورداستفاده در کشاورزی و دامپروری (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
3 استفاده از تریز در سنجش و ارزیابی اختراع به عنوان یک دارایی فکری (Download Paper) 2nd International Conference on Intellectual Capital Management (IICM 2010)
4 افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شبکه‌های انتقال آب (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
5 Laboratory Investigation of Migration of Cyanide Discharged by Steel Industries into Groundwater (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
6 NetOD: A GA-Based Decision Support System for Optimization and Uncertainty Analysis of Water Distribution Networks (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
7 RBSDP as a Modified form of SDP for Reservoir Hydropower Optimization (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
8 بررسی انتشار آلودگی سینانور ناشی از تخلیه پساب های صنایع آهن و فولاد در سفره های آبزیرزمینی (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
9 بررسی پیاده سازی و اجرای سیستم های پشتیبان از تصمیم گیری در سازمانها (Download Paper) The Conference on Accounting, Financial Management and Investment
10 بررسی و مطالعه پیاده سازی و به کارگیری مدیریت دانش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهان (Download Paper) 05th Conference of Industries and Mines R&D Centers
11 بهره برداری بهنگام و ترتیبی مخازن با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
12 به‌کارگیری روش‌های درون‌یابی غیر‌خطی در روش مشخصه‌ها برای مسائل ضربه قوچ (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
13 بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های چندمخزنه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی: حوضه زاینده‌رود (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
14 پردازش موازی برای مدل سازی مسأله ی شکست سد با استفاده از روشSPH (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
15 پروفیلهای سرعت بر روی سازه ی تبدیل رژیم فوق بحرانی به زیربحرانی بدون پرش هیدرولیکی (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
16 پیش بینی انتقال آلاینده آلی (BOD) در رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
17 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه زاینده رود) (Download Paper) 03rd Water Resources Management
18 تحلیل پدیدة ضربه قوچ یک بعدی به روش اجزاء محدود با شرایط مرزی پیچیده (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
19 تحلیل روش های حمایت مالی از کارآفرینان و موسسات نوپا (SMEs) (Download Paper) 01st National Conference on Venture Capital
20 تعیین شاخص های مکان یابی جهت ایجاد سد زیرزمینی و شبیه سازی مدل ریاضی جریان در سد زیرزمینی (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
21 جستجوی مدارهامیلتونی درگراف با استفاده ازروش های تکاملی (Download Paper) 02nd Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
22 حل مسئله زمانبندی کمینه سازی مجموع تاخیرات و زندار کارها روی یک ماشین با استفاده از اتاماتای یادگیر و ترکیب آن با الگوریتم ژنتیکی (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
23 روش هیبریدی ماشین‌های بردار پشتیبان و جستجوگر هارمونی در پیش‌بینی عملکرد بهینه مخازن (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
24 رویکرد نوین مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در کمینه کردن هزینه اجرای عملگرهای پیوند در پایگاه داده (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
25 سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی با استفاده از خوشه بندی فازی در پیش بینی رواناب (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
26 سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت تحلیل مبتنی بر فشار در شبکه های توزیع آب (Download Paper) 1st national conference on demand and supply of drinking water and sanitation, Challenges and Solutions
27 شبیه سازی بهره برداری از مخازن سدها به صورت سیستم چند سدی مطالعه موردی: سیستم چند سدی زاینده رود، کوهرنگ و چشمه لنگان (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
28 شبیه سازی تنظیم آب در سیستم چندسدی زاینده رود، کوهرنگ و چشمه لنگان (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
29 شبیه سازی سه بعدی جریان برروی شیب شکن قایم با تبدیلهای همگرا وواگرا با استفاده ازنرم افزار OpenFOAM (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
30 قابلیت اعتماد تلفیقی هیدرولیکی و مکانیکی شبکه توزیع آب شهری (Download Paper) Water and Wastewater Engineering Science Congress and Iran
31 کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل ضربه قوچ (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
32 مدل سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی از نوع کلید پیانویی (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
33 مدلسازی بهره برداری بهینه از سیستم دوسدی متوالی (Download Paper) 01st Water Resources Management
34 مدلسازی عددی میدان جریان در محدوده ی سرریزهای کناری منقاری در حضور صفحات هادی (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
35 مدیریت تلفیقی منابع آب به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار منطقه ای (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
36 مقایسه اثر داده های اقلیمی زمینی و ماهواره ای در شبیه سازی بارش-رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT، مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قلعه شاهرخ-چلگرد (Download Paper) 1st conference on the use of water and soil management tools (SWAT) in water resources management in the country
37 مقایسه عملکرد سه الگوریتم آموزش مومنتم، گرادیان مزدوج و لونبرگ در ساختار ANN برای پیش بینی رواناب روزانه (Download Paper) 02nd Water Resources Management
38 مقایسه مدلسازی فرایند رواناب با استفاده از روشهای هوشمند مطالعه موردی: حوزه آبریز کارده واقع در استان خراسان رضوی (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
39 مقایسهی شاخص خشکسالی منابع آب زیرزمینی GRI با شاخص بارش استاندارد SPIمطالعه موردی: آبخوان کوهپایه سگزی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
40 یک روش ترکیبی مبتنی بر خوشه بندی برای حل مساله فروشنده دوره گرد با مقیاس بزرگ (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran