Doctor Mohammad Rahmati

Doctor Mohammad Rahmati Associate Professor of Computer Engineering Dept. Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)

Doctor Mohammad Rahmati

Associate Professor of Computer Engineering Dept. Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad Rahmati in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Computer and Robotics
Editorial BoardJournal Of Management, Accounting and Economics

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 A New Method for Eye Detection in Color Images (Download Paper) Journal of Advances in Computer Research Volume: 1, Issue: 2
2 تحلیل راهبردهای کلان جهت پیشگیری از بحران های مالی در اقتصاد ایران (Download Paper) Journal of Iran s Economic Essays Volume: 13, Issue: 25
3 تحلیل قیام پانزده خرداد در قالب نظریه جنبش اجتماعی اسملسر (Download Paper) Social Sciences Volume: 18, Issue: 53
4 شیوه های عضوگیری هیات های موتلفه اسلامی در انقلاب اسلامی (57-1342) (Download Paper) Social Sciences Volume: 19, Issue: 57
Conference Papers
row paper title conference name
1 A New Classification Approach Using Fuzzy Association Rules (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran
2 An Improved Heuristic Method for Solving Label Correspondence in Cluster Ensembles (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
3 آشکارسازی علائم ترافیکی مثلثی شکل در تصاویر با استفاده از روش هاف (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
4 اثر کورونوپیلین لود شده روی نانوذره MAA-NIPAAm بر رده سلولی T47D (Download Paper) 9th International Breast Cancer Congress
5 ارائه الگوریتم جدید FRUC جهت بهبود جبران حرکت در دنباله های ویدئویی (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
6 ارائه یک معماری جدید برای نشانه‌گذاری پنهان اطلاعات اثر انگشت در تصویر چهره (Download Paper) 05th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
7 ارایه روشی جدید جهت تعیین و تأیید هویت نویسنده مبتنی بر متون دستنویس فارسی (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
8 ارایه یک سیستم نوین تشخیص عابر پیاده برای خودروهای هوشمند (Download Paper) 8th AIO and Robotics Conference and the 10th Open Freedom Free Iran International Symposium 2018
9 ارزیابی کیفیت تصاویر مبتنی بر نوع اعوجاج با استفاد از تجزیه مقدار منفرد (Download Paper) 07th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
10 استخراج و انتخاب ویژگی براساس روش آنالیز واریانس چند متغیره و کاربرد آن در تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
11 استفاده از ترکیب طبقه بندی کننده ی Adaboost و الگوریتم های ژنتیک در روش های تحلیل نهان نگاری کور (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
12 استفاده از روشهای MLC و کوانتیزاسیون برداری یادگیر برای قطعه بندی بی نظارت تصاویر سنجشاز دور (Download Paper) 02nd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
13 استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) در سه مساله شناسایی الگو (Download Paper) 01st International Conference on Information and Knowledge Technology
14 استفاده ازروش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله بم و زلزله Izmit در ترکیه (Download Paper) Geomatics 1384
15 افزایش مقاومت درواترمارکینگ تصاویردیجیتال رنگی با استفاده از تبدیل متعامد والش هادامارد (Download Paper) 2nd National Conference Computer and Electrical and IT
16 الگوریتم کلاس بندی وفقی تفاضل پیکسلها، برای بکارگیری در تخمین حرکت (Download Paper) 08th Annual Conference of Computer Society of Iran
17 انتقال ویدئو بر روی شبکه های موردی چندگامه با بهره گیری از کاش ههای ویدئویی (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
18 COMBINATION OF MULTIPLE CLASSIFIERS WITH FUZZY INTEGRAL METHOD FOR CLASSIFING THE EEG SIGNALS IN BRAIN-COMPUTER INTERFACE (Download Paper) 09th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
19 Content Based Video Retrieval Using Information Theory (Download Paper) 08th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
20 Coronopilin-loaded PLGA-PEG nanoparticles as breast cancer drug-delivery system (Download Paper) 9th International Breast Cancer Congress
21 Effect of Coronopilin-loaded NIPAAm-MAA nanoparticle onT47D cell line (Download Paper) 9th International Breast Cancer Congress
22 Facial Expression Recognition Using Sparse Coding (Download Paper) 08th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
23 fMRI در تصاویر BOLD بررسی تاثیر تکرار محرکهای تصویری در میزان پاسخ استفاده از روش مورفومتری مبتنی بر وکسل (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
24 بازشناسی عبارات ریاضی با استفاده از گراف اتصالات مجازی نمادها (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
25 بازیابی تصاویر jpeg برپایه محتوا (Download Paper) 03rd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
26 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ترکیب دستهبندها (Download Paper) 4th international conference on applied research, computer engineering and signal processing
27 بررسی جوشکاری GTAW همراه با تکنیک های LPW, HSW و LPHSW برای تنش های پسماند آلیاژ مونل 400 (Download Paper) 08th Iranian National Conference on Welding and Inspection
28 بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی مجتمع های پتروشیمی جنوب غرب خوزستان بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
29 بررسی و مطالعه ی سیستم یکپارچه ی برنامه ریزی منابع سازمانی قابل حمل (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
30 برنامه ریزی منابع سازمانی ابری _ مدلی چاره ساز (Download Paper) 2nd national conference and the first International Conference on new research in the humanities
31 بکارگیری شاخص SPI جهت ارزیابی خشکسالی هواشناسی در توده بیستون پرآو (Download Paper) First National Conference on the Environment
32 بهبود الگوریتم تخمین حرکت WMBPM و ارائه یک معماری کارآمد برای پیاده سازی سخ تافزاری آن (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
33 بهبود تخمین حرکت دو طرفه برای تولید اطلاعات جانبی در کد گذاری توزیع شده ی ویدیو (Download Paper) First Internal Conference on Computer Engineering and Information Technology
34 بهبود عملکرد آموزش در مدیریت منابع انسانی پروژه های عمرانی با استفاده ازماتریس SWOT مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب مشهد (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
35 بهبود مولفه نوآوری در دانشگاه های فرهنگیان با استفاده از مدلیابی تاثیر مولفه های رفتار سازمانی (Download Paper) 3rd international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
36 تأیید هویت مبتنی بر امضای فارسی با استفاده از یک رشته تصویر (Download Paper) 02nd International Conference on Information and Knowledge Technology
37 تجزیه و تحلیل خودکار تصاوی ویدیویی مسابقات فوتبال (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
38 تخمین وضعیت دو بعدی بدن فرد در دنباله تصاویر ویدئویی با کیفیت پایین مبتنی بر الگوریتم های تکاملی (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
39 ترکیب ویژگی های استخراج شده از کانال های مختلف EEG برای تحلیل و طبقه بندی تصور حرکت ایجاد شده در مغز برای سیستم های واسط مغز (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
40 تشخیص برخط مکان پلاک خودرو در تصاویر با پس زمینه پیچیده با استفاده از مورفولوژی ریاضی فازی (Download Paper) 05th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
41 تشخیص مستقیم اختلاف سطح با استفاده از یک رشته تصویر (Download Paper) 03rd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
42 تشخیص وضعیت بدن انسان در تصاویر ویدوئویی بکمک ماشین بردارهای پشتیبان (SVM) (Download Paper) 12th Iranian Conference on Electric Engineering
43 تطبیق و شناسایی اشکال به کمک درخت‌های افزایشی (Download Paper) 05th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
44 تطبیقی سازی وب سایت برای کاربران موبایل با تکنیک کاوش کاربری وب (Download Paper) 4th Iran Data Mining Conference
45 تعیین هویت نویسنده مبتنی بر متون دستنویسفارسی (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran
46 خوشه بندی سلسله مراتبی داده های ناقص بدون تخصیص مقدار به مقادیر مفقود شده (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
47 رایانش ابری برای مدیریت زنجیره تامین (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
48 ردیابی خودکار بازیکنان در یک مسابقه فوتبال مبتنی بر استخراج مدل رنگی یکپارچه (Download Paper) 05th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
49 روشی برای ترکیب خوشه بندهای سلسله مراتبی (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
50 روشی جدید برای تشخیص خستگی راننده بوسیله شناسایی و ردیابی چشم در یک رشته تصویر (Download Paper) 09th Annual Conference of Computer Society of Iran
51 روشی جدید برای تشخیص و تطبیق اشکال مبتنی بر اسکلت در حضور عوامل حذف و همپوشانی (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
52 روشی مبتنی بر ساختار برای تشخیص و بازیابی اشکال با استفاده از تابع سرعت (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
53 روشی نوین جهت تقطیع بازیکنان، توپ و خطوط در تصاویر ویدیوئی تلویزیونی فوتبالی (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
54 رهگیری اهداف متحرک بر اساس الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (Download Paper) 2nd National Industrial Mathematics Conference
55 سیستم مدیریت اطلاعات بررسی جهان سوم و مسئله پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات (Download Paper) International Conference on Management and Industrial Engineering
56 شبیه سازی واحد بازیافت CO2کارخانه سیمان به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست (Download Paper) The 7th Conference & Exhibition on Environmental Engineering
57 شناسایی ارقام دستنویس فارسی با استفاده از گرادیان و دسته بندی کننده ماشین بردار پشتیبان (Download Paper) 09th Annual Conference of Computer Society of Iran
58 شناسایی هرزنامه های تصویری با استفاده از ویژگی بافت تصویر (Download Paper) International Conference on Applied Research in Information Technology, Computer & Telecommunications
59 طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت مدارک پزشکی (Download Paper) 02nd International Conference on Information and Knowledge Technology
60 طراحی و پیاده سازی یک نمونه بارکد دو بعدی مبتنی بر فرمت ماتریسی (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
61 کورونوپیلین لود شده روی نانوذرهPLGA-PEG به عنوان سیستم انتقال دارو در سرطان پستان (Download Paper) 9th International Breast Cancer Congress
62 مدلسازی شبکه های تنظیم ساز ژنی با استفاده از خوشه بندی مبتنی بر انتولوژی ژن و ترکیب روش های تکاملی با دانش بیولوژیکی (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
63 مسیر یابی با استفاده از عاملهای هوشمند در نقشه رقومی، جهت سیستم های اطلاع رسانی (Download Paper) 01st International Conference on Information and Knowledge Technology
64 معرفی یکچهارچوب فشرده سازی برای حرکات مدل اسکلتی بدن انسان مبتنی بر تحلیل مولفه اصلی و رگرسیون چندجمله ای دارای قید (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran
65 مقایسه بین گروهی مبتنی بر وکسل تراکم ماده خاکستری در تصاویر MRI افراد سالم و بیماران مبتلا به آلزایمر (Download Paper) 04th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
66 مقایسه ویژگیهای مبتنی بر فیلترهای گابور و ارایه روشی جدید برای تعیین هویت نویسنده براساس دستنوشته فارسی (Download Paper) 04th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
67 نانو پارتیکلها و کاربرد آنها در بیولوژی و پزشکی (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
68 نظارت اتوماتیک ترافیک شهری به منظور تشخیص و ردیابی خودروهای متخلف با استفاده از بینایی کامپیوتر (Download Paper) 01st International Conference on Information and Knowledge Technology
69 نقش بازار سرمایه در تامین مالی ایده ها و طرح های دانش بنیان (Download Paper) 1st National Conference on Knowledge-based Economy of Resistance
70 واترمارکینگتصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک گسسته و تبدیل کسینوسی گسسته (Download Paper) 2nd National Conference Computer and Electrical and IT
71 یک الگوریتم جدید ممتیک مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای حل مساله انتخاب ویژگی (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
72 یک روش پوشیده نگاری مقاوم در برابر حمله های آماری بر روی تصاویر JPEG (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
73 یک روش جدید برای خوشه بندی با استفاده از بافت داده ها (Download Paper) 03rd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
74 یک روش جدید خوشه بندی برای تشخیص اشکال محدب دو بعدی (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
75 یک روش ساختاری برای شناسایی حروف و ارقام دست نویس فارسی (Download Paper) 03rd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
76 یک روش سریع برای خوشه بندی نتایج جستجوی وب (Download Paper) 01st International Conference on Information and Knowledge Technology
77 یک رویکرد مبتنی بر خوش هبندی برای حل مساله "چه کسی به چه [فیلمی] رای داده است؟" (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference