Doctor Musa Abedini

Doctor Musa Abedini Associated Professor, University of Mohaghegh Ardabili

Doctor Musa Abedini

Associated Professor, University of Mohaghegh Ardabili

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Musa Abedini in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم آبشار آفرینه شهرستان پلدختر و تنگه شیرز شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل پرالونگ (استان لرستان) (Download Paper) 1st National Conference on Science, Geography
2 ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم آبشار بیشه شهرستان درود و تنگه شیرز شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل پرالونگ (استان لرستان) (Download Paper) 1st National Conference on Science, Geography
3 ارزیابی تغییرات خط ساحلی دریاچه ارومیه با پردازش داده های ماهواره ای (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
4 ارزیابی توانمندی های ژئو توریستی شهرستان رامیان با استفاده از مدل swot (Download Paper) The first national conference on tourism and green tourism
5 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل پرالونگ (مطالعه ی موردی: شهرستان رامیان) (Download Paper) National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
6 ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریستی شهرستان آذرشهر با استفاده از تکنیکSWOT (Download Paper) 01st national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
7 ارزیابی توانهای گردشگری منطقه نمونه گردشگری حماملوی ورزقان در آذربایجانشرقی به روش SWOT (Download Paper) 12th Congress with a focus on land use geographic Iran, Islamic-Iranian model of progress
8 ارزیابی کمی فعالیت های تکتونیکی با استفاده از شاخصهای ژئومورفومتری ونقش آن درمدیریت و توسعه پایدار شهرستان بیجار (Download Paper) 1st Annual Conference on Modern Management Sciences
9 ارزیابی کمی فعالیت های تکتونیکی با استفاده ازشاخص های ژئومورفومتری و نقش آن درتوسعه پایدارشهرستان بیجار (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
10 ارزیابی و پهنه بندی احتمال خطر زمین لغزشهای منطقه ی گلستان شهرستان خلخال با استفاده از مدل LIM (Download Paper) The 2d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
11 انتخاب جهت توسعه شهر با استفاده از GIS نمونه موردی: شهر اهر (Download Paper) 4th Iranian Geography Student Congress
12 انتخاب مکان بهینه برای توسعه فیزیکی آتی شهر نمین با استفاده از مدل همپوشانی وزنی در محیط GIS (Download Paper) 4th Urban Planing and Management Conference
13 برآورد پتانسیل رسوبدهی در حوضه آبخیز آق لاقان چای با استفاده ازمدل هیدرولوژیکی (Download Paper) National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
14 برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب در هر حوزه آبخیز عنبرآن با استفاده از مدل WEPP و GIS (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
15 برآورد مقدار رسوب حوضه آبخیز سولاچای با استفاده از دو مدل EPM و Fournier در محیط نرم افزار ArcGIS (Download Paper) First National Virtual Conference on Earth Sciences
16 برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز آق لاقان چای با استفاده از مدل EPM (Download Paper) National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
17 بررسی اثرات خشکسالی بر آبخوان دشت ایذه (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
18 بررسی ارتباط فرونشست زمین و افت سطح آب های زیرزمینی در شهرستان کرج با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط GIS (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
19 بررسی برآورد رواناب در حوضه آبریز حویق با استفاده از GIS ARC (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
20 بررسی پتانسیل رسوبدهی و شدت فرسایش حوضه آبخیز سولاچای-اردبیل با استفاده از مدل هیدروفیزیکی در محیط GIS (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
21 بررسی پتانسیل فرونشست شهرستان کرج با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط GIS (Download Paper) 3Rd National Conference of the urban development & 1st Conference on Art, Architecture and Urban Management
22 بررسی پتانسیل های گردشگری در پهنه های کارستی با تاکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی ناهمواری های بیستون - پرآو) (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
23 بررسی پیدایش و تحول مخروط افکنه های دامنه ی جنوبی میشو داغ آذربایجان شرقی با تاکید بر فعالیتهای نیوتکتونیکی (Download Paper) 3Rd National Conference of the urban development & 1st Conference on Art, Architecture and Urban Management
24 بررسی توسعه ی فیزیکی شهرستان بیجار بر پایه معیارهای طبیعی و مکان یابی (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
25 بررسی عوامل موثر بر وقوع سیل در حوضه حویق با استفاده ازمدل ANP (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
26 بررسی عوامل موثر بر وقوع سیل در حوضه زنجانرود با استفاده از GIS (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
27 بررسی عوامل موثر در خاکزائی و فرسایش خاک حوضه آبریز دریاچه توریستی نئور و راهکارهای کنترل فرسایش خاک و مدیریت محیط از طریق و روشها و تکنیکهای کمی(جنوبشرق اردبیل) (Download Paper) Soil Environment and Sustainable Development Conference
28 بررسی عوامل موثر در کاهش بیلان منابع آب زیرزمینی در دشت مریوان (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
29 بررسی فرسایش خاک و تولیل رسوب در حوضه آبخیر بالا دست سد یامچی با استغاده از روشEPM ‏و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
30 بررسی کاربردی مقاومت لیتولوژیکی و ویژگیهای فیزیکی سازند های زمین شناسی و سطحی در جهت پایداری توسعه فیزیکی شهر (Download Paper) National Seminar on GIS in the planning of economic, social and urban
31 بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک منطقه شهرکوثر(گیوی) جهت مکانیابی بهینه برای توسعه فیزیکی آتی آن (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
32 بررسی مسائل ناشی از کاربریهای غیراصولی و شتابان در اراضی بخش جنوب شهر اردبیل(ناحیه دریاچه توریستی شورابیل) و ارزیابی توانهای محیطی آن جهت ارائه راهکارهای صحیح کاربری اراضی (Download Paper) 1st Urban Planing and Management Conference
33 بررسی مسائل هیدروژئومورفولوژی نشستگاه( Site) شهر گرمی و ممیزی مناطق پایدار و ناپایدارجهت کاربری متناسب (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
34 بررسی مسائل هیدروژئومورلوژی و فرونشست ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت اردبیل و راهکارها (Download Paper)
35 بررسی نقش مخاطرات هیدروژئومورفولوژی در ناپایداری ساخت و سازه های شهر توریستی سرعین (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
36 بررسی نقش عامل توپوگرافی و زمین شناسی در توسعه کالبدی شهر سنندج با استفاده از Arc GIS (Download Paper) National Seminar on GIS in the planning of economic, social and urban
37 بررسی نقش مخاطرات هیدورژئومورفولوژی و ویژگی سازندهای سطحی در تعیین کاربری اراضی شهری و پایداری وناپایداری بسترهای طبیعی (زیر ساخت ها) در فونداسیون ساخت و سازها (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
38 بررسی و تحلیل مخاطرات ژئومورفولوژیکی مؤثر در توسعه محدوده شهر مشگین شهر با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط Arc GIS (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
39 بررسی و تحلیل ویژگیهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز سولاچای با استفاده ازGIS (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
40 پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش با مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه قوری چای) (Download Paper) Iranian Conference of Geographical Sciences
41 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP و نرم افزار های EC و GIS(مطالعه موردی: حوضه آبخیز نوژیان) (Download Paper) First National Virtual Conference on Earth Sciences
42 پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه زنجانرود با استفاده ازGIS (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
43 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه های آبخیز شهری با استفاده از مدل WLC (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهر ایذه- خوزستان) (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
44 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIG (Download Paper) The 9th Agricultural and Sustainable Natural Resources Conference
45 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (Download Paper) The 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
46 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه رضی چای با استفاده از مدل ANP (Download Paper) 13th National Seminar on Watershed Management
47 پهنه بندی خطرزمین لغزش با مدل AHP و نقش آن در برنامه ریزی شهری« مطالعه موردی شهرستان بیجار: (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
48 پهنه بندی فرسایش پذیری خاک با استفاده ازمدل تاپسیس درحوضه آبخیز نیرچای (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
49 تاثیر اقلیم برمعماری و توسعه گردشگری شهرستان یزد (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
50 تاثیر تغییر کاربری اراضی در افزایش میزان فرسایش و تولید رسوب و پیشنهاد کاربری مناسب با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی، حوزه آبخیز خیاوچای، اردبیل) (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
51 تأثیر توریسم بر سرانه کاربریهای اراضی شهر توریستی سرعین (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
52 تجزیه و تحلیل ژئوموفولوژی کرانه های جنوبی اهرچای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان آذریایجان شرقی (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
53 تجزیه و تحلیل کمی نقش فرسایش خندقی در میزان فرسایش خاک و رسوبدهی در حوضه آبخیز گوجا قیه با بهره مندی از روشها و تکنیکهای جدید به منظور مدیریت بهینه حوضه ( شمال غرب زنجان) (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
54 تجزیه و تحلیل کمی هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز اسکو چای با تاکید بر فرسایش خاک و رسوبدهی و راهکارهای آبخیزداری جهت کنترل فرسایش خاک و مدیریت آن ( جنوب تبریز ) (Download Paper)
55 تجزیه و تحلیل مسائل ژئومورفولوژی گسل و زیر ساخت کلان شهر تبریر (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
56 تحلیل و بررسی وضعیت نئوتکتونیکی حوضه آبخیز سولاچای با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک و تکنیک GIS (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
57 تحلیل و پهنه بندی خطر سیلاب درحوضه آبخیز شهر ایذه با استفاده از مدل های تجربی و سلسله مراتبی (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
58 تحلیلی بر اثرات ژیومورفیکی گسل تبریز با پردازش دادههای ماهوارهای (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
59 تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت روانسر - سنجابی با استفاده از AHP,GIS (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
60 تهیه نقشه ی حساسیت به خطر وقوع زمین لغزش(LSI) با استفاده از روش نسبت فراوانی (FR) در محیط ArcGIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز نوژیان) (Download Paper) First National Virtual Conference on Earth Sciences
61 تهیهی نقشه ی ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره ی چالابی حوزه ی آبخیز خیاوچای با استفاده از مدل WETSPA (Download Paper) 2nd International Conference on Environment and Natural Resources
62 تهیهی نقشهی پارامترهای مرتبط با کاربری اراضی حوزهی آبخیز خیاوچای با استفاده از مدل WETSPA و سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 2nd International Conference on Environment and Natural Resources
63 رویکرد بنچ مارکینگ در طرح مسکن سازگاربا اقلیم (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
64 رویکردهای آشکارسازی زمین لغزش و راهکارهای پایدارسازی دامنه ها (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
65 ژئو توریسم شهرستان کرمانشاه با رویکرد توسعه پایدار (Download Paper) 01st national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
66 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل WetSpa حوزه ی آبخیز خیاوچای مشکین شهر (Download Paper) 11th National Seminar on Watershed Management
67 شناسائی پدیده های توریستی شهرکرمانشاه ونقش آن در توسعه پایدارمنطقه (Download Paper) 01st national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
68 کاربرد پردازش تصویر شیءگرا در سنجش از دور (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
69 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه خیاوچای) (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
70 کاربرد فناوری GIS در پهنه بندی و براورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوزه آبخیز دهکده سفید (Download Paper) Iranian Conference of Geographical Sciences
71 کاربرد مدل LIM در پهنه بندی احتمال خطر زمین لغزش های منطقه ی علی آباد خلخال (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
72 کاربردGISدر تحلیل و بررسی عناصر فیزیوگرافی حوضههای آبخیز شهری مطالعه موری: حوضه شهری ایذه – خوزستان (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
73 کاربردGISدر شناسایی و پهنه بندی مخاطرات محیطی شهرها (مطالعه موردی حوضه شهری ایذه خوزستان) (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
74 مدیریت شهری با تاکید برتوسعه فیزیکی شهر با استفاده از GIS نمونه موردی شهرماکو (Download Paper) 1st Annual Conference on Modern Management Sciences
75 مطالعه موردی مخاطرات هیدروژئومورفولوژی و مورفودینامیک فعال در ناپایداری فونداسیون ساخت و سازها درکلان شهر تبریز (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
76 مطالعه موردی: شهر توریستی سرعین پژوهشی در پتانسیل های محیطی و اثرات آن بر گردشگری و کاربری اراضی با استفاده ازGIS (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
77 مقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیز صوفی چای با استفاده از GIS (Download Paper) The 9th Agricultural and Sustainable Natural Resources Conference
78 مقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیزصوفی چای با استفاده از GIS (Download Paper) The 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
79 مکان یابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر سرعین با استفاده از مدل فازی و همپوشانی (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
80 نقش ژئومورفولوژی در مکانیابی بهینه جهت برنامه ریزی متناسب و مدیریت پایدار شهری (Download Paper) National Seminar on GIS in the planning of economic, social and urban