Doctor Shahrivar Roostaei

Doctor Shahrivar Roostaei Assistant Professor, University of Tabriz

Doctor Shahrivar Roostaei

Assistant Professor, University of Tabriz

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Shahrivar Roostaei in Journals

Position Journal Name
Scientific EditorInternational Journal of Geoscience and Environment Planning

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی آسی بپذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه 1 شهرتبریز (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 24, Issue: 95
2 ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر رقابت پذیری شهری با رویکرد دیمتل فازی (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 6, Issue: 23
3 ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری. مطالعه موردی کلان شهر تبریز (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 3, Issue: 10
4 ارزیابی میزان سازگاری و مطلوبیت پارک های محله ای با استفاده از GIS (مورد نمونه: پارک های محله ای منطقه 2 شهرداری تبریز) (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 5, Issue: 15
5 تحلیل فضایی پراکنش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه نشین نمونه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز (Download Paper) Urban and Regional Development Planning Volume: 1, Issue: 1
6 تحلیلی فضایی بر نابرابری های آموزشی و نقش آن درپایداری اجتماعی شهریبا روش های آمار فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز)) (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 7, Issue: 26
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی آسیب پذیری تراکمی شهرها در برابر زلزله با استفاده از GIS (نمونه موردی: منطقه 1 شهر تبریز) (Download Paper) 5th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
2 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه و گسترش اینفضاها در شهر تبریز (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
3 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه وگسترش این فضاها (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
4 بررسی تأثیر مالکیت مسکن در توان مشارکت زنان در ایجاد کاربریهای عمومی شهری (مطالعه موردی: سنندج) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
5 بررسی توزیع خدمات شهری در فضاهای شهری با رویکرد عدالت فضایی (Download Paper) 7th Congress of Iranian geopolitics ( geopolitics City)
6 بررسی مفهوم عدالت در مکاتب مختلف (Download Paper) International Conference on New Approaches to the Humanities in the 21st Century
7 بررسی نقش توسعه دانایی محوردر مدیریت شهری کلانشهرها (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
8 بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تابآوری حوضه دریاچه ارومیه با تاکید بر رویکرد CBO (Download Paper) International Conference on geographical implications and environmental impact with the Orumieh Lake
9 تئوری شهری هوشمند و مدیریت هوشمندانه پرداخت الکترونیک در سیستمهای حمل و نقل (Download Paper) 1st National Conference on Smart City
10 تحلیل تاثیر پراکنش فضایی خدمات شهری در تامین عدالت توزیعی مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
11 تحلیل فضایی نابرابریها بر پایه شاخص های اقتصادی در کلانشهر تبریز (Download Paper) 7th Congress of Iranian geopolitics ( geopolitics City)
12 تحلیلی از تأثیر گذاری پارادایمهای اقتصادی – اجتماعی بر شهرها (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
13 تحلیلی بر فرایند بروکراسی اداری در ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه دانایی محور (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
14 تحلیلی بر نقش استراتژی توسعه شهری در تحقق اهداف مناطق آزاد کشور:مورد: منطقه آزاد ارس شهر جلفا (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
15 چالشهای برنامه ریزی شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
16 سطح بندی شهرستان های استان کردستان از لحاظ زیرساخت های گردشگری در محیط GIS با استفاده از مدل های AHP فازی و Topsis فازی (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
17 شهر الکترونیک راهکاری برای رسیدن به مدیریت واحد در مناطق آزاد کشور، با تاکید بر ارس (Download Paper) 1st national conference on urban management in Iran
18 عدالت فضایی راهبرد عدالت اجتماعی در برنامهریزی شهری شهرهای اسلامی (Download Paper) 5th International Congress of The Islamic World Geographers
19 مدلسازی مکانیابی کاربری پارگینگ های عمومی محله ای با استفاده از مدل تحلیل شبکه 1 نمونه مورد مطالعه: منطقه 3شهرداری تبریز (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
20 مدیریت بحران زلزله با بررسی کاربری اراضی مطالعه موردی: تبریز (Download Paper) The First National Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
21 نقش شهرداری الکترونیکی در گستردگی شهری با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد: مرند (Download Paper) 02nd International Conference on Electronic Municipality
22 نگرش سیستمی در تغیرات کاربری اراضی با مدل DPSIR (Download Paper) 1th National Conference on System Approach