Professor Shahram Rostaei

Professor Shahram Rostaei Full Professor, University of Tabriz

Professor Shahram Rostaei

Full Professor, University of Tabriz

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Shahram Rostaei in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری و رشد شهر زنجان با استفاده از GIS و RS (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
2 آشکارسازی سطح پوشش برف حوضه آبریز تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ایNOAA-AVHRR (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
3 ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان کلیبر به منظور توسعه توریسم با استفاده از GIS (Download Paper) 1st scientific seminar of specialized tourist attraction and repulsion of East Azerbaijan
4 ارزیابی توانمندی ژئوتوریمی ژئومورفوسایت آبشار گنجنامه استان همدان با استفاده از روش ارزش علمی و ارزش افزوده (Download Paper) 01st National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability
5 ارزیابی دقت روشهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی MLP) در پهنه بندی خطر ناپایداریهای دامنهای در جادههای کوهستانی مطالعه موردی: تنگه دره دیز (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
6 ارزیابی روشهای طبقه بندی نظارت شده تصاویرماهواره ای جهت استخراج کاربری اراضی مطالعه موردی: حوضه آبریز نهندچای (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
7 ارزیابی کیفی آب های زیر زمینی دشت شیرامین از نظر مصارف کشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
8 ارزیابی میزان فرسایش پذیری در حوضه آبخیز دربند با رویکرد تکنیک منطق فازی و مدل پسیاک اصلاح شده (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
9 ارزیاتی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش درمحدوده محور و مخزن سد، مطالعه موردی: سد قلعه چای (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
10 اشکار سازی سطح پوشش برف حوضه آبریز تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای NOAA-AVHRR (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
11 اولویت بندی قوت هاضعفها فرصت ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی با استفاده ازتکنیک ahp (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
12 بحران آب و خاک وچالشهای فراروی کشورهای خاورمیانه درقرن بیست و یکم مورد ایران (Download Paper) 5th International Congress of The Islamic World Geographers
13 بررسی پتانسیلهای ژئوتوریستی اشکال کارست در منطقه نهاوند (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
14 بررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی در برابر فرسایش (مطالعه موردی: حوضه کلیجانرستاق) (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
15 بررسی وضعیت کمی و کیفی آب کشاورزی در دشت جهرم از گذشته تا کنون و پیش بینی وضعیت آینده (Download Paper) 03rd Water Resources Management
16 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش هم پوشانی شاخص وزنی مطالعه موردی شهرستان چاراویماق (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
17 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه سد قشلاق (Download Paper) 11th Soil Science Congress of Iran
18 پهنه بندی خطرزلزله درشهرتبریز بااستفاده ازروش میانگین وزنی مرتب شده OWA درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
19 پیش بینی نوسانات سالانه کیفیت آب های زیرزمینی دشت شیرامین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
20 تجزیه و تحلیل ژئوموفولوژی کرانه های جنوبی اهرچای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان آذریایجان شرقی (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
21 تخمین دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال در محیط GIS و RS (مطالعه موردی: شهر تهران) (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
22 تعیین موقعیت بهینه ی کلانترهای پلیس با رویکرد MCDM-GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز) (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
23 رویکردهای آشکارسازی زمین لغزش و راهکارهای پایدارسازی دامنه ها (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
24 شبیه سازی تاثیر وقوع زمین لغزش ها بر افزایش بار رسوبی حوزه با استفاده از مدل WEPP (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
25 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه دلیچای با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RAS (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
26 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه زیاران با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RAS (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
27 کاربرد پردازش تصویر شیءگرا در سنجش از دور (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
28 مخاطرات ناشی از شهر نشینی و فعالیت های مهندسی در مجاری رودخانه های شهری و مدیریت آن (Download Paper)
29 مکان یابی دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک های اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی: مطالعهی موردی شهرستان هریس (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
30 نقش ژئومورفولوژی کاربردی در شناخت الگوی ناپایداری شهر تبریز (Download Paper) 2nd International Conference on Engineering and Applied Sciences