Doctor Khashayar Shakibi

Doctor Khashayar Shakibi

Doctor Khashayar Shakibi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Khashayar Shakibi in Journals

Scientific positions of MR. Doctor Khashayar Shakibi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
executive Secretary Fourth National Conference on industrial burners and furnaces Tehran 2014

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 استفاده از کلکتورهای لوله خلاء شده بخار - مایع لوله گرمایی در کلکتورهای خورشیدی (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 4, Issue: 29
2 استفاده از کلکتورهای لوله خلاء شده بخار-مایع(لوله گرمایی)در کلکتورهای خورشیدی (Download Paper) Journal of Heat Exchanger Volume: 2, Issue: 12
3 برآورد گاز سبک تولیدی در کوره قوس الکتریک صنایع فولاد ضد زنگ با استفاده از بالانس جرم و انرژی (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 1, Issue: 5
4 بررسی تصفیه آب برج های خنک کننده توسط فرآیند ازن زنی (Download Paper) Journal of chiller and cooling tower Volume: 1, Issue: 3
5 تجزیه و تحلیل حرارتی کلکتورهای خورشیدی ناودانی سهموی برای تولید الکتریسیته (Download Paper) Journal of Heat Exchanger Volume: 3, Issue: 14
6 تجزیه و تحلیل حرارتی کلکتورهای خورشیدی ناودانی سهموی برای تولید الکتریسیته (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 4, Issue: 33
7 تجزیه و تحلیل کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت دارای لوله گرمایی (Download Paper) Journal of Heat Exchanger Volume: 2, Issue: 13
8 تجزیه و تحلیل کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت دارای لوله گرمایی (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 4, Issue: 31
9 تکامل لوله های حرارتی حلقه ای با استفاده از فتیله های سیلیکونی چسبناک (Download Paper) Journal of Heat Exchanger Volume: 2, Issue: 11
10 چیلرها در خدمت گرمایش مراکز آبی (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 1, Issue: 2
11 چیلرهای جذبی خورشیدی با استفاده از لوله های گرمایی مدور (Download Paper) Journal of Heat Exchanger Volume: 2, Issue: 10
12 چیلرهای جذبی خورشیدی با استفاده از لوله های گرمایی مدور (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 3, Issue: 26
13 رسوب زدایی برج های خنک کننده (Download Paper) Journal of chiller and cooling tower Volume: 1, Issue: 8
14 شیوه های مختلف تولید آهن و فولاد (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 1, Issue: 4
15 مدلسازی فرآیند نرم کردن آب سخت توسط غشاهای نانوفیلتراسیون (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 6, Issue: 57
16 مروری بر عملکرد و انواع پیل های سوختی (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 5, Issue: 46
17 معرفی لوله های گرمایی (Download Paper) Journal of Heat Exchanger Volume: 2, Issue: 9
18 معرفی لوله های گرمایی (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 3, Issue: 25
Conference Papers
row paper title conference name
1 آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد (Download Paper) 02nd conference on safety and inspection in oil and energy industries
2 ارائه راهکارهای کنترلی آلاینده های هوا در واحد پیش خوراک مجتمع آروماتیک سوم (بوعلی سینا) (Download Paper) 4th Energy Management Conference
3 ارزیابی پیامد انتشار گاز اتان با استفاده از نرم افزار ALOHA (Download Paper) First conference on safety and inspection in oil and energy industries
4 ارزیابی عملکرد ماده شیمیایی Energy 8503 جهت بهسازی آب برجهای خنک کننده با استفاده از واحد پیشتاز ساخته شده (Download Paper) 03rd International Conference on Chiller and Cooling Tower
5 ارزیابی کمی ریسک واحدPVCپتروشیمی بندر امام (Download Paper) 2nd Conference on Process Engineering
6 اصلاح الگوی مصرف انرژی در صنایع نفتی (Download Paper) 1st Energy Management Conference
7 اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی توسط تکنولوژی پینچ (Download Paper) 2nd International Conference on Heat Exchange Application in Oil and Energy Industries
8 امکان سنجی و طراحی مفهومی احداث نیروگاه زیست توده با سوخت زباله شهری (Download Paper) 1st National Conference of Thermal Power plants (Gas, Combined Cycle, Steam)
9 بررسی استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در سلول های خورشیدی (Download Paper) 05th Specialty Conference of the wind and sun
10 بررسی اقتصادی و زیست محیطی استفاده از بیواتانول (Download Paper) 2nd Iranian Bioenergy Conference
11 بررسی امکان تولید بیوگاز از لجن خروجی چاه های جذبی در شرایط مزوفیلیک جهت استفاده در یک نیروگاه بیوگازی (Download Paper) 1st National Conference of Thermal Power plants (Gas, Combined Cycle, Steam)
12 بررسی انتقال حرارت در کوره های مورد استفاده در صنایع (Download Paper) 2nd conference on industrial furnaces and burners
13 بررسی انواع پسماندهای تولیدی واحدهای پلیمری شرکتهای موجود در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر (Download Paper) The first national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
14 بررسی انواع کوره های رایج در صنعت (Download Paper) The first conference on industrial furnaces and burners
15 بررسی تامین آب تغذیه برجهای خنک کننده شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با استفاده از واحد پیشتازساخته شده در واحد تصفیه پساب (Download Paper) 02nd International Conference on Chiller and Cooling Tower
16 بررسی تصفیه فیزیکی و شیمیایی آب جهت پیشگیری از تشکیل رسوب در دیگهای بخار و مبدلهای حرارتی (Download Paper) 03rd International Conference on Heat Exchange Application
17 بررسی تهیه آب خنک کننده مورد نیاز واحدهای فرآیندی در شرکت پتروشیمی مبین (Download Paper) 02nd International Conference on Chiller and Cooling Tower
18 بررسی رعایت اصول ایمنی در فضاهای محصور (Download Paper) 02nd conference on safety and inspection in oil and energy industries
19 بررسی سیستم غشایی تصفیه پساب آروماتیکی (Download Paper) 5th Conference on water, wastewater and solid waste
20 بررسی فنی تولید انرژی از پسماندهای آلی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ایران در راکتورهای بی هوازی ( مطالعه موردی لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری در یک منطقه صنعتی) (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
21 بررسی فنی-اقتصادی احداث یک نیروگاه بیوگازی در شهر ساوه (Download Paper) 1st National Conference of Thermal Power plants (Gas, Combined Cycle, Steam)
22 بررسی کاهش مصرف انرژی واحدهای کلرآلکالی توسط مدلسازی ولتاژ کاتدهای تزریق اکسیژن (Download Paper) 03rd Conference on Process Engineering Conference (oil, gas, refining and petrochemicals)
23 بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای کلرآلکالی (Download Paper) 03rd Conference on Process Engineering Conference (oil, gas, refining and petrochemicals)
24 پمپ های حرارتی زمین گرمایی (Download Paper) 03rd Conference on Energy Conservation in Building
25 پمپهای حرارتی منبع زمینی (ژئوترمال) (Download Paper) 02nd Conference on Energy Conservation in Building
26 پیاده سازی اصول ایمنی برق در صنعت (Download Paper) 02nd conference on safety and inspection in oil and energy industries
27 رسوب زدایی برجهای خنک کننده (Download Paper) 02nd International Conference on Chiller and Cooling Tower
28 شبیه سازی مبدل جوش آور برج تقطیر واکنشی در فرآیند تهیه اتیل استات (Download Paper) 4th International Conference on Heat Exchange Application
29 شبیه سازی نیروگاه قم با سوخت بیوگاز حاصل از زباله های شهری (Download Paper) 4th Energy Management Conference
30 شستشوی شیمیایی مبدل های حرارتی (Download Paper) 03rd International Conference on Heat Exchange Application
31 شناسایی عوامل آلاینده هوا در مجتمع آروماتیک سوم (بوعلی سینا) (Download Paper) 4th Energy Management Conference
32 مدلسازی حذف سختی آب مورد نیاز برجهای خنک کننده (Download Paper) 02nd International Conference on Chiller and Cooling Tower
33 مدیریت مصرف انرژی در فرآیند تولید اوره (Download Paper) 1st Energy Management Conference
34 نتایج تحقیقات پایه و طراحی مفهومی احداث نیروگاه بیوگازی در شهر ساوه (Download Paper) 04th Conference of Geology and the Environment