Doctor Ali Kaveh

Doctor Ali Kaveh

Doctor Ali Kaveh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Kaveh in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آموزش طراحی سازه ها در قرن بیست و یکم (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 3, Issue: 12
2 آموزش و فراگیری کارآمد مفهوم پایداری هندسی سازه ها (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 3, Issue: 9
3 ارزیابی آموزش مهندسی عمران (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 1, Issue: 1
4 الگوریتم سیستم ذرات باردار مقیاس شده برای طراحی بهینه قاب های فولادی (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 47, Issue: 86
5 بادگیری مداوم برای مهندسان حرفه ای (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 2, Issue: 5
6 بازسازی برنامه های مراکز آموزش مهندسی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 1, Issue: 2
7 بررسی منابع مهندسی عمران در ایران (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 8, Issue: 30
8 بهینه یابی سریع خرپا با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی تحت قید قابلیت اعتماد با بهبود روش جبری نیروها و هوش مصنوعی (Download Paper) Journal of Civil Engineering Volume: 24, Issue: 2
9 تولید توابع شتاب زمان دوام با استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم های بهینه سازی (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 30, Issue: 1
10 تولید شتاب نگاشت های مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی و ویولت ها (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 28, Issue: 3
11 جایگاه زنان در توسعه علوم مهندسی در ایران (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 7, Issue: 28
12 فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی عمران و مهندسی ساختمان (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 2, Issue: 7
13 کاربرد رایانه ها در آموزش مهندسی عمران (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 1, Issue: 2
14 کاربرد ربات های خودکار برای تعلیم علوم و مهندسی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 1, Issue: 3
15 نوآوری در آموزش مهندسی عمران پیشنهاد تاسیس رشته مهندسی ساختمان (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 2, Issue: 7
16 یک برنامه طرح_محوری با اصلاح محتوای دروس استاتیک و مقاومت مصالح (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 2, Issue: 7
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی استحاله های فازی فولادهای حاوی نیکل، کروم، مولیبدن تحت شرایط سرمایش پیوسته با استفاده از دستگاه دیلاتومتری (Download Paper) 06th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran
2 استفاده از روش های گراف تئوریکی برای بهبود خوش وضعی ماتریس نرمی سازه در تحلیل بهینه سازه ای (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
3 استفاده از سیکل عملیات حرارتی کوئنچ میانی برای حصول فولاد دوفازی (Download Paper) 01st National Symposium of Heat Treatment
4 برآورد میزان آسیب پذیری سازه های بتنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 02nd International Conference on Concrete and Development
5 بررسی اثر نسبت ارتفاع به دهانه در ضریب رفتار سازه های فضاکار انحنادار دولایه (Download Paper) 02nd National Conference on Space Structures
6 بررسی کاربردی علل و عوامل تاخیر در پروژه آب شرب شهر زاهدان و ارایه راهکار (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
7 بهینه سازی شرایط موزونی ماتریس نرمی سازه در روش نیرو (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
8 تحلیل بهینه ی پلاستیک قاب های مسطح با استفاده از الگوریتم پژواک یاب دلفین (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
9 سبک‌سازی بهینه قاب فولادی مهاربندی شده با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌یابی انفجار بزرگ و توده ذرات (Download Paper) International Conference Light Weight Construction and Earthquake
10 طراحی بهینه توپولوژی گنبد لاملا با استفاده ازالگوریتم ترکیبی انفجار بزرگ (Download Paper) 03rd National Conference on Space Structures
11 طراحی بهینه سازه فضاکارگنبدی شکل بااستفاده از الگوریتم انفجار بزرگ (Download Paper) National Confenrence on Earthquake, Structure and Computational Methods
12 طراحی بهینه سازههای فضاکار گنبدیشکل با استفاده از الگوریتم ترکیبی انفجار بزرگ و الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
13 طراحی بهینه شبکه های دولایه تخت با استفاده از الگوریتمهای CS HBB-BC (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
14 کاربرد نگارها در طرح پیکربندی قابهای مهاربندی شده (Download Paper) 04th Seismic Resistant Design of Buildings (Standard 2800)
15 کاربردهای نظریه گروه و گروه­های تقارنی در تحلیل سازه­های فضاکار با تقارن­های پیچیده (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
16 محاسبه بار بحرانی سازه های منظم بدون حرکت جانبی با استفاده از مقادیر ویژه مولد های ضرب کرتزین مدل گراف سازه (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
17 محاسبه مقادیر ویژه گراف های ابر متقارن با استفاده از خاصیت جابجایی ماتریس ها نسبت به عمل ضرب و کاربرد آن در سیستم های دینامیکی (Download Paper) First Regional Conference on Civil Engineering
18 مدل کردن رفتار سیلان فولادی آلیاژی AISI 4340 در فشار گرم (Download Paper) 02nd National Symposium of Heat Treatment
19 مطالعه دگرگونی های فازی فولادهای عملیات حرارتی پذیر با استفاده از تئوری انبساط سنجی (Download Paper) 02nd National Symposium of Heat Treatment
20 مقایسه رفتار دیلاتومتری فولاد AISI 4340 و فولاد 1/6562 ساخت مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان تحت شرایط سرمایش پیوسته (Download Paper) 02nd National Symposium of Heat Treatment