Professor Karim Soleimani

Professor Karim Soleimani

Professor Karim Soleimani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Karim Soleimani in Journals

Scientific positions of MR. Professor Karim Soleimani in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 1st National Conference on Role & Urban Planning & Design on Urban Flood Amol 2014

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف (Download Paper) Irrigation and water engineering scientific research journal Volume: 7, Issue: 3
2 برآورد عمق خاک با استفاده از متغیرهای محیطی به دست آمده از مدل رقومی ارتفاع و داده های سنجش از دور (Download Paper) Journal of Water and Soil Science Volume: 21, Issue: 4
3 بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی های ریخت سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه زارم رود، استان مازندران) (Download Paper) Journal of Water and Soil Science Volume: 21, Issue: 3
4 بررسی ارتباط تغییرات کاربری اراضی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: شهرستان مریوان (Download Paper) Geography and Development Iranian Journal Volume: 17, Issue: 54
5 بررسی فلزات سنگ نزولات جوی در حوضه آبخیز شهری بجنورد (Download Paper) Iranian Journal Of Health and Environment Volume: 10, Issue: 4
6 پایش خشکسالی منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست - منطقه مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 28, Issue: 109
7 تاثیر شاخص های گیاهی و خصوصیات سطح شهری بر تغییرات دمای سطح زمین (مطالعه موردی : شهرستان سنندج) (Download Paper) Journal of RS and GIS for Natural Resources Volume: 10, Issue: 1
8 تعیین سهم رسوب واحدهای کاربری اراضی در حوضه آبخیز کند با استفاده از رویکرد منشایابی (Download Paper) Journal of Water and Soil Science Volume: 21, Issue: 2
9 چگونگی تشکیل جمعیت فداکاران آذربایجان به رهبری محمد دیهیم و رویکرد آن درقبال دولت ملی دکتر مصدق (Download Paper) The Quarterly Journal of History of Islam and Iran Volume: 24, Issue: 22
10 ظهور شهر و شهرنشینی در قرون وسطی از برابری خواهی اصناف پیشه وری تا تسلط اصناف تجاری (Download Paper) Journal of Socialhistory Studies Volume: 5, Issue: 10
11 کاربرد تصاویر ماهواره ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز قزل اوزن با استفاده از تکنیک فیوژن و پردازش شی گرا (Download Paper) Application Geographic Information system(GIS) and Remote Sensing (R.S)in Planning Volume: 8, Issue: 3
12 گروه بندی حوضه آبخیز کرخه براساس شاخص های فیزیکی مکانی با استفاده از رویکرد فازی (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 27, Issue: 107
13 مدل شبکه عصبی مصنوعی برآورد غلظت رسوب معلق رودخان های به کمک تصاویر سنجندهمودیس (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ملاثانی - رودخانه کارون) (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 27, Issue: 1
14 مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، مطالعه موردی: دشت رفسنجان (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 22, Issue: 78
15 معرفی یک مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا به منظور پیش بینی حساسیت زمین لغزش های سطحی اطراف شهر بیجار (Download Paper) Geography and Development Iranian Journal Volume: 15, Issue: 46
16 واکاوی عوامل تاثیرگذار بر خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی حوضه های آبخیز استان لرستان) (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 5, Issue: 16
Conference Papers
row paper title conference name
1 آمایش سرزمین به منظور توسعه روستایی و اکوتوریسم با استفاده از GIS(مطالعه موردی: حوضه تیل آباد استان گلستان) (Download Paper) 02nd National Congress of Ecological Agriculture
2 آمایش سرزمین به منظور توسعه کاربری گردشگری و توریسم (مطالعه موردی حوزه دولبندی سد قشلاق سنندج) (Download Paper) The first national conference on environmental research
3 آنالیز حساسیت CN بر روی هیدروگراف حاصل ازسیل توسط مدل WMS (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
4 آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان فارس (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
5 آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان لرستان (Download Paper)
6 اثر اقدامات بیولوژیکی بر فرسایش و رسوب حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان (Download Paper) The 5th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology
7 اثر شدت باران بر نرخ فرسایش پاشمانی (Download Paper) 3rd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
8 اثر نانوزیولیت بر زمان شروع، خاتمه و ضریب رواناب در شرایط آزمایشگاهی (Download Paper) 3rd National Congress on the Development and Promotion of Iranian Agricultural Engineering and Soil Science
9 اثرات برداشت مصالح رودخانه ای از نواحی مرکزی کانال اصلی رودخانه هراز بر رفتار هیدرولیکی جریان (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
10 ارزیابی بعد عینی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهرستان رباط کریم) (Download Paper) The 5th Scientific Conference on Modern Horizons in Geography and Urban Planning in Iran
11 ارزیابی تاثیر جاده سازی بر فرسایش آبکندی منطقه چشمه سرده الشتر، لرستان (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
12 ارزیابی تاثیرکاربری اراضی بر مناطق مستعد فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز الوند، استان کرمانشاه) (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
13 ارزیابی چند شاخص خشکسالی هواشناسی و تعیین مناسب ترین شاخص در حوضه آبخیز هراز (Download Paper) 11th National Seminar on Watershed Management
14 ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل آماری وزن واقعه (مطالعه موردی : حوزه آبخیز گرمی چای، اردبیل) (Download Paper) 2nd Conference on Protection of Natural Resources and Environment
15 ارزیابی حساسیت ناشی از سیلاب در شهر آمل با استفاده از تکنیک GIS (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
16 ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه فاکتور فرسایش پذیری خاک(مطالعه موردی:حوضه آبخیز دولت آباد) (Download Paper) The Second National Conference on Environmental Research
17 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: زیرحوضه لکشا، حوضه نکارود) (Download Paper) The 5th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology
18 ارزیابی شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI) در فرسایش آبکندی (مطالعه موردی: حوضه الوند، استان کرمانشاه) (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
19 ارزیابی طبقهبندی بصری اشکال فرسایش حوزه آبخیز نوررود هراز در تصاویر PAN ماهوارة IRS-1D (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
20 ارزیابی عملکرد طرح های آبخیزداری اجرا شده در حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان (Download Paper) The 5th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology
21 ارزیابی عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تغییرات شوری آبخوان ساحلی دریای خزر (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
22 ارزیابی قابلیت اراضی در حوزه آبخیز سد سلیمان تنگه ساری با استفاده از GIS (Download Paper)
23 ارزیابی کارایی روش نسبت فراوانی در تهیه نقشه ی حساسیت به زمین لغزش )مطالعه ی موردی: بخشی از حوضه آبخیز دگاگا (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
24 ارزیابی کارایی روش های آماری چند متغیره و AHP در پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان(شهرستان اقلید) (Download Paper) 2nd Conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources, environment and food science
25 ارزیابی مدل MPSIAC دربراورد میزان فرسایش خاک درمناطق خشک و نیمه خشک با استفاده ازآماررسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیزتهم استان زنجان (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
26 استفاده از GIS در مکان یابی فضای سبز شهری به روش VIKOR (منطقه مورد مطالعه: شهرستان محمودآباد) (Download Paper) The 2nd National Conference on Geospatial Information Technology
27 استفاده از مدل مفهومی SIMHYD برای شبیه سازی جریان رودخانه حوزه آبخیز قرهسو (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
28 استفاده مجدد از آب دریا با بکارگیری برخی از ترکیبات زیستی و معدنی (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
29 الویت بندی فرسایش پذیری درمحیط gis مطالعه موردی حوضه بابل رود (Download Paper) 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
30 انتخاب مدل بهینه برآورد باررسوبی معلق رودخانه مطالعه موردی: رودخانه هراز، استان مازندران (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
31 انتقال اب بین حوزه ای (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
32 اولویت بندی سه فرمول انیشتین، بگنولد و توفالتی دررودخانه بازفت با استفاده از AHP (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
33 اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش بر پایه (مطالعه موردی : حوزه آبخیز گرمی چای ، اردبیل) (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
34 اولویت بندی معیارهای تعیین پتاسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره Entropy و TOPSIS (Download Paper) National Conference on Modern Research in Agricultural Engineering, Environment and Natural Resources
35 اهمیت واحدهای سنگ شناسی در مطالعات فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زارم رود) (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
36 برآورد بار کل رسوبی و تعیین ظرفیت برداشت مصالح بستر رودخانه زارم رود(استان مازندران) (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
37 برآورد بار معلق رسوب ایستگاه هیدرومتری آبلو - نکارود با استفاده ازمنحنی سنجه رسوب وشبکه عصبی مصنوعی (Download Paper)
38 برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: بخش شرقی زیر حوزه املا لاسم ازحوزه آبخیز هراز مازندران) (Download Paper) 03rd Erosion and Sediment National Conference
39 برآورد هیدرولیکی بار رسوبی در رودخانه ها با مواد بستری درشت دانه با استفاده از مدل انتقال رسوب STM-CBR (مطالعه موردی: رودخانه افین قائن در استان خراسان جنوبی) (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
40 بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر رفتار هیدرولوژیکی با استفاده از مدل L-THIA (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهری بابلسر) (Download Paper) 1st  Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
41 بررسی اثر خشکسالی برتغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه رودخانه نازلو چای (مطالعه موردی : آذربایجان غربی) (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
42 بررسی اثرات زیست محیطی تغییرات­کاربری اراضی برپوشش گیاهی باکاربرد سنجش از دور RS (Download Paper) 2nd International Symposium on Environmental Engineering
43 بررسی امکان تولید آب با استفاده از رطوبت هوا (مطالعه موردی: استان بوشهر) (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
44 بررسی ایزوترم های جذب تعادلی نمک سدیم کلراید از محلول آبی توسط کلینوپتیولیت (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
45 بررسی پتانسیل تولید سیل در حوضه های آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) (Download Paper) 01st Regional Conference of Water
46 بررسی پیامدهای مداخلات بشر در سامانه رودخانه ( مطالعه موردی : رودخانه بشار، سرشاخه اصلی رودخانه کارون ) (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
47 بررسی تئوری مدلهای تغییرات کاربری اراضی (Download Paper) 6th National Seminar on Watershed Management
48 بررسی تغییر اقلیم با استفاده از مدلLARS-WG حوزه آبخیز قره سو-استان اردبیل (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
49 بررسی تغییر کاربری اراضی و اهمیت آن بر منابع آب با استفاده از تکنیکهای RS و GIS ؛ منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز شهر سورک واقع در استان مازندران (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
50 بررسی تغییرات اقلیمی شهرستان کاشمربا استفادها ز مدل جهانی ا قلیم CGCM3 تا انتهای سال 2100 (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
51 بررسی تغییرات خط ساحلی مبتنی بر داده های سنجش از دور در بخش مرکزی خزر جنوبی (Download Paper) Natioanl Conference on Spatial Sustainable Development in the Caspian Sea Coasts
52 بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل و ارتباط آن با تغییرات رواناب در حوزه آبخیزتجن، مازندران (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
53 بررسی تغییرات شاخص NDVI در محدوده شهرستان رشتخوار، با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat8 در محیط نرم افزار ArcGIS (Download Paper) The first national conference on the new opportunities for agricultural production and employment in the east of the country (in pursuit of the objectives of the
54 بررسی تغییرات ضریب رواناب دوره بازگشت های مختلفدر حوزه آبخیز شهری بابلسر (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
55 بررسی تغییرات فرکانس بارندگی با استفاده از مدل اقلیمی CGCM3 (Download Paper) 1st National Conference on Agrometeorology and Agricultural Water Management
56 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و GIS، مطالعه موردی (حوضه آبخیزکسیلیان) (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
57 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر دمای سطح محیط شهری تهران (Download Paper) The 5th Scientific Conference on Modern Horizons in Geography and Urban Planning in Iran
58 بررسی تغییرات کمی آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: دشت دهگلان (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development of Renewable Natural Resources
59 بررسی جریان های کمینه با تداوم مختلف در حوزه های آبخیز خراسان رضوی (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
60 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI در پایین دست حوضه آبخیز هراز در استانمازندران (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
61 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های موجود و تعیین گستره آن در دشت لردگان (Download Paper) 13th National Seminar on Watershed Management
62 بررسی دبی موثر رسوب معلق (مطالعه موردی رودخانههای طرق و کارده مشهد) (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
63 بررسی راه کارهای افزایش دقّت و صحت منحنی سنجه رسوب در رودخانه های تلوار و چم شوردر استان کردستان (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
64 بررسی روند برخی شاخصهای کیفی اب زیرزمینی با استفاده از امار ناپارامتریک مطالعه موردی: دشت قائم شهر - جویبار (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
65 بررسی روند تغییرات شرایط هیدرواقلیمی حوزه ابخیز مهارلو با استفاده از آزمون های من کندال و شیب سن (Download Paper) 11th National Seminar on Watershed Management
66 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از RSو GIS(مطالعه موردی:حوضه چهل چای استان گلستان) (Download Paper) 1st National Congress of the development and promotion of agricultural engineering and soil science in Iran
67 بررسی روند خشکسالی در استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص بارش استاندارد ( SPI ) (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
68 بررسی شاخص NDVI در شهر مشهد و حومه، با استفاده از تصاویر ماهواره ای Sentinel در محیط نرم افزار ArcGIS (Download Paper) The first national conference on the new opportunities for agricultural production and employment in the east of the country (in pursuit of the objectives of the
69 بررسی ظرفیت جذب نمک توسط زیولیت از محلول آبی با بکارگیری معادلات ایزوترمی (Download Paper) 3rd International Conference on Modern Horizons in Agricultural Science, Natural Resources and the Environment
70 بررسی فرسایش پذیری رودخانه ای واحدهای سنگی ابراهه اصلی حوزههای بالا دست ابخیزشهری مطالعه موردی: حوزه ابخیز واز رود مازندران (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
71 بررسی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشت خاوه استان لرستان) (Download Paper) 03rd Water Resources Management
72 بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از آزمون من - کندال ( مطالعه موردی : پایین دست حوضه هراز ) (Download Paper) 3rd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
73 بررسی کیفیت آب زیرزمینی جهت کشاورزی با استفاده از زمین آمار و GIS (مطالعه موردی: دشت زرند) (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
74 بررسی کیفیت آب زیرزمینی مخروطه افکنه هراز با استفاده از شاخص GQI (Download Paper) The first national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
75 بررسی معیارهای کارآمد در مکانیابی فضاهای سبز شهری با نگرش توسعه پایدارشهری (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
76 بررسی مقایسه ای رفتار هیدرولوژیکی زیرحوزه یالرود هراز (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
77 بررسی مناطق مستعد سیستم های میکروکچمنت استحصال آب با استفاده از GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز نازلو چای آذربایجان غربی (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
78 بررسی مناطق مستعد سیستم های میکروکچمنت استحصال آب با استفاده ازGIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز نازلو چای، آذربایجان غربی) (Download Paper)
79 بررسی میزان تغییرات پوشش گیاهی منابع طبیعی در بازه زمانی دهه 50 تا 90 با استفاده سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی حوزه یل چشمه بزرگ) (Download Paper) 2nd International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences, Natural Resources and the Environment
80 بررسی نقش بافت خاک در رسوبزایی آبکندهای منطقه چشمه سرده الشتر،لرستان (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
81 بررسی نقش سازندهای زمین شناسی برنوع آبکندهای تشکیل شده درمنطقه چشمه سرده الشترلرستان (Download Paper) The first regional conference on sustainable development of natural resources in the West: Challenges and Solutions
82 بررسی نقش مدیریت بهرهبرداری از اراضی بر رسوبزایی آبکندها(مطالعه موردی: منطقه چشمه سرده الشتر، لرستان) (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
83 بررسی وجود روند در بارش سالانه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش من کندال (Download Paper) 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
84 بررسی وضعیت فرسایش و رسوبدهی حوزه آبخیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS با کاربرد مدل MPSIAC مطالعه موردی: حوزه آبخیز زارم رود،استان مازندران (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
85 بررسی ویژگیهای فرسایش خندقی در اراضی کشاورزی ومرتعی (مطالعه موردی: استان بوشهر) (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
86 بکارگیری الگوریتم سبال و تصاویر لندست در برآورد تبخیر و تعرق شهر کرمانشاه (Download Paper) Third National Conference on Modern Research in Agricultural Engineering, Environment and Natural Resources
87 بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از سدهای زیرزمینی (Download Paper)
88 پایش تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آب از نظر آبیاری با استفاده از طبقه بندی ویلکوکس Wilcox)منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز شهر سورک واقع در استان مازندران) (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
89 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی: استان مازندران) (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
90 پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در دشت سیستان (Download Paper) National Conference on Modern Research in Agricultural Engineering, Environment and Natural Resources
91 پایش مدیریت مناسب مصرف اب با کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوزه آبخیز تجن ، ساری (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
92 پهنه بندی حساسیت سیلاب شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: آمل) (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
93 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی؛ حوضه آبخیز تجن ساری ) (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
94 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان (شهرستان اقلید) (Download Paper) 11th National Seminar on Watershed Management
95 پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافییی GIS (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
96 پهنه بندی خطر سیل در حوضه هراز (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
97 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تحلیل اماری نسبت فراوانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
98 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص همپوشانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
99 پهنه بندی سیلاب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
100 پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدلHEC- RAS مطالعه موردی: نکارود( (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
101 پیش بینی سطح تراز آب زیرزمینی در ابخوان ساحلی دریای خزر با استفاده از ماشین بردار پشتیبان مطالعه موردی: حوزه تالار و بابلرود (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
102 تاثیر افزودنی های مختلف معدنی و زیستی بر کارایی غشای پلی سولفون در حذف نمک از محلول آبی (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Agricultural Sciences, Natural Resources and the Environment
103 تاثیر برداشت شن و ماسه بربرخی خصوصیات فیزیکی رسوبات بستررودخانه (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
104 تاثیر پوشش گیاهی ( NDVI ) در میزان فرسایش حوضه آبخیز بابلرود در محیط GIS (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
105 تاثیر عوامل اقلیمی بر روند تغییرات عملکرد محصول کیوی (مطالعه موردی استانمازندران) (Download Paper) 1st National Conference on Agrometeorology and Agricultural Water Management
106 تاثیر عوامل فرسایندگی باران ( R) و مشخصه توپوگرافی ( LS ) بر میزان فرسایش خاک در محیط GIS (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
107 تاثیرات برداشت بیرویه آب زیرزمینی بر کیفیت آب، مطالعه موردی در دشت رفسنجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 01st International Conference on Water Crisis
108 تاثیرتغییر کاربری اراضی بر سیل و رواناب (مطالعه موردی:حوضه چهل چای استان گلستان) (Download Paper) 2nd international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
109 تحلیل اثر عوامل موثر در فرسایش با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی حوزه آبخیز نورود) (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
110 تعیین اورد سالانه و خصوصیات فیزیوگرافی حوزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) Geomatics 1389
111 تعیین حساسیت شریان های آبی نسبت به پدیده ی زمین لغزش (مطالعه ی موردی: شریان های انتقال آب از سدهای طالقان، امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو به استان تهران) (Download Paper) 3rd National Conference on Disaster Management & HSE
112 تعیین مناسبترین سری مقادیر بارندگی در برازش با توزیعهای آماری(مطالعه موردی: ایستگاه ریگچشمه- استان مازندران) (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
113 تهیه نقشه CN با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز لکشای نکارود) (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
114 تهیه نقشه حساسیت وقوع لند اسلاید با استفاده از مدل های نسبت فراوانی و فازی گاما در خزر جنوبی، جاده ساری-کیاسر (Download Paper) Natioanl Conference on Spatial Sustainable Development in the Caspian Sea Coasts
115 تهیه نقشه حساسیت وقوع لنداسلاید با استفاده از مدل های نسبت فراوانی و فازی گاما(مطالعه موردی؛ جاده ساری-کیاسر) (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
116 تهیه نقشه ریسک آتش سوزی جنگل با استفاده از مدل Fire Risk درمحیط GIS (مطاله موردی: جنگل های شهرستان کرمانشاه) (Download Paper) The 5th Scientific Conference on Modern Horizons in Geography and Urban Planning in Iran
117 تهیه نقشه شماره منحنی (CN) با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی حوضه آبخیز محمد آباد) (Download Paper) International Conference on Environment and Natural Resources
118 تهیه نقشه فرسایندگی باران با دادههای بارش موجود درایستگاههای حوضه آبخیز نوررود (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
119 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوزه آبخیز همدان – بهار) (Download Paper) 2nd Conference on Protection of Natural Resources and Environment
120 تهیه نقشههای پهنه آبی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و شاخصهای NDWI و MNDWIمطالعه موردی: دریاچه مهارلو، استان فارس (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
121 دلایل خشکسالیو اقدامات صورتگرفته نجات دریاچهارومیه با تاکید بر ارائه راهکارهای تأثیرگذاردرجهت احیاءدریاچه (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
122 راهکارهای ایران و افغانستان برای حل مسئله تقسیم عادلانه آب رودخانه هیرمند در عصر پهلوی اول (Download Paper) International Conference on Traditional Knowledge for Water Resources Management
123 ریخت شناسی بار کف با استفاده ازروش های آماری و میدانی (مطالعه موردی: پایین دست رودخانه تالار) (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
124 شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن درمدلسازی در ابخیزداری (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
125 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
126 شناخت مناطق مناسب احداث سیستمهای استحصال اب به روش کاربرد مدل مفهومی منطق فازی (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
127 شناسایی مناطق مولد سیل در حوضه آبخیز رودخانه باراجین با استفاده از GIS (Download Paper) National Conference on Flood Management
128 طبقه بندی حساسیت ژنتیکی واحدهای سنگی نسبت به فرسایش ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز نوررود هراز ) (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
129 طبقه بندی و بررسی مدل های مختلف ارزیابی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان آزادشهر (Download Paper) International Conference on Agricultural Science, Environment, Urban and Rural Development
130 قابلیت جمع آوری رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM(مطالعه موردی: شهر بابلسر) (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
131 قابلیت داده های تصاویر سنجنده MODIS جهت برآورد دمای هوا(مطالعه موردی:استان مازندران) (Download Paper) The 5th Scientific Conference on Modern Horizons in Geography and Urban Planning in Iran
132 کاربرد GIS و سنجش از دور در مدل سازی تغییرات کاربری اراضی برای توسعه پایدار زیست محیطی (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
133 کاربرد تکنیکهای دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی با هدف شبیه سازی توسعه شهری(مطالعه موردی : شهر نیشابور ) (Download Paper) 2nd First National Conference on Urbanism, Geography, Urban Planning and Tourism
134 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه عملکرد مصرف آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بادآور نورآباد لرستان) (Download Paper) 03rd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
135 کاربرد سامانه اطلاعات مکانی و مدل نسبت فراوانی در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش مطالعه موردی، حوزه آبخیز سیاه بیشه، مازندران (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
136 کاربرد سنجش از دور GIS در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی حوزه ابخیز نوراباد لرستان (Download Paper) Geomatics 1389
137 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در شهرسازی (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
138 کاربردروشهای زمین آماری درتحلیل منحنی های عمق،سطح وتداوم بارندگی درمناطق خشک و نیمه خشک (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
139 مبانی و اصول طراحی بندهای مشبک (permeable dams) به منظور کنترل سیلاب (مطالعه موردی: بند مشبک درویشان حوزه آبخیز نکاء رود مازندران) (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
140 مدل سازی الگوی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل CLUE-S (مطالعه موردی: شهر نیشابور ) (Download Paper) 2nd First National Conference on Urbanism, Geography, Urban Planning and Tourism
141 مدل سازی تخمین غلظت رسوبات معلق رودخانه ای با استفاده از سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 2nd International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
142 مدلسازی اقلیم حوزه آبخیز قره سو (کرمانشاه) در اثر تغییر اقلیم در 20 سال آینده (Download Paper) 03rd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
143 مدلسازی و تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود بااستفاده از مدل رگرسیون لجستیک (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
144 مرروی بر مطالعات اثرات باران اسیدی بر فرسایش و خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
145 مروری برتحقیقات انجام شده روی روند کیفیت منابع آب زیرزمینی (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
146 مطالعه خشکسالی در شهرستان همدان با استفاده از شاخص SPI (Download Paper) 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
147 مطالعه فلورستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان مراتع اکوسیستمهای خزری مطالعه موردی : مراتع وازرود (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
148 مطالعه و بررسی اثرات زیست محیطی سد تبارک بر روی رودخانه تبارک در استان خراسان رضوی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
149 معرفی مدل LCM (Land Change Modeler) برای مدیریت پایدار محیط زیست (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
150 مقایسه رسوب تولیدی در خاکهای تحت پوشش کاربریهای جنگل، زراعی و باغ (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
151 مقایسه روش های زمین آمار در مدل سازی فاکتور فرسایندگی باران در حوضه آبخیز دولت آباد کردستان (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
152 مقایسه مناطق مستعد سیستم های استحصال آب با رویکرد مقابله با فرسایش مطالعه موردی: حوضه آبخیز نازلوچای، آذربایجان غربی (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
153 مقایسه و واسنجی روشهای تجربی MPSIAC و EPM در برآورد فرسایش و رسوبدهی بخشی از حوضه آبخیز زنجانرود (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
154 مکان یابی مناطق مستعد جمع آوری آب باران(RWH) جهت اصلاح مراتع با استفاده ازGIS (مطالعه موردی حوضه سر تنگ رمون جیرفت) (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
155 نظارت و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش ازدور (مطالعه موردی:حوضه هراز) (Download Paper) 13th National Seminar on Watershed Management
156 نقش سدهای لاستیکی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه بابلرود، مازندران) (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration