Doctor Alireza Kochaki

Doctor Alireza Kochaki

Doctor Alireza Kochaki

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Alireza Kochaki in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 1
2 اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 1
3 اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) و لوبیا چشم بلبلی (.Vigna unguiculata L) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 3
4 اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 3
5 اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
6 اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 18, Issue: 4
7 اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونه تازه وارد سوروف آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 4
8 اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 2
9 اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت ها در مزارع گندم استان های خراسان رضوی و شمالی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 26, Issue: 2
10 اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 2, Issue: 4
11 اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 3
12 اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گلانگیزی زعفران (Crocus Sativus L.) در سال دوم (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 1, Issue: 1
13 اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 2
14 اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 1
15 اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 4
16 اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 5, Issue: 1
17 اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 1
18 ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 4
19 ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 4
20 ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 2, Issue: 4
21 ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگوهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 2
22 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 1
23 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
24 ارزیابی تنوع علف های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند کشتی و تک کشتی ارزن دم روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 2
25 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 1, Issue: 1
26 ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
27 ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 3
28 ارزیابی عملکرد و شاخص های کیفی جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) و رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیک (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 2
29 ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 4
30 ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرت (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 2
31 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 1, Issue: 1
32 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده های غذایی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 1, Issue: 2
33 استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به منظور بررسی رقابت در تراکم ها و ترکیب های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 3
34 امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 6, Issue: 2
35 برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای دانه های روغنی در ایران (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 29, Issue: 3
36 برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیرهای مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 3
37 برآورد هزینه اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای حبوبات در ایران (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 7, Issue: 2
38 بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 3
39 بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 1
40 بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 1
41 بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلز (Brassica napus) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 4
42 بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 2, Issue: 3
43 بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (مقاله مروری) (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 5, Issue: 2
44 بررسی تاثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 3
45 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش ‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 4
46 بررسی تاثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 3
47 بررسی تاثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 2
48 بررسی تاثیر نظام های زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 1
49 بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه ای (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 28, Issue: 2
50 بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم شرق مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 3
51 بررسی تنوع حبوبات در بوم نظام های زراعی ایران (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 6, Issue: 2
52 بررسی چرخه دراز مدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 3
53 بررسی خصوصیات بنه های دختری زعفران Crocus sativus L در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 4, Issue: 1
54 بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوط (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 2, Issue: 3
55 بررسی شاخص های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 1
56 بررسی عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 1
57 بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 3
58 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخصهای مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Phaseolus vulgaris L.)لوبیا و) Sesamum indicum) (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 6, Issue: 2
59 بررسی عوامل موثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 27, Issue: 3
60 بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندر قند (Beta vulgaris) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 4
61 بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوع و تراکم علف های هرز (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 1
62 بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 2
63 بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 2
64 بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus Sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 3, Issue: 3
65 پاسخ جوانه زنی دو گونه سوروف به دما و دوره نوری با تاکید برقابلیت تهاجم در گونه تازه وارد (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 45, Issue: 4
66 پژوهش های زراعی زعفران در ایران: روند گذشته و نگاهی به آینده (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 1, Issue: 1
67 تاثیر ترکیب های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (.Helianthus annus L)، لوبیا قرمز (.Phaseolus calcaratus L) و کنجد (.Sesamum indicum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 2
68 تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 1
69 تاثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 1
70 تاثیر روش های خاک ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی اکسید کربن از خاک تحت کشت ذرت Zea mays L (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 29, Issue: 2
71 تاثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهایهرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند (Beta vulgaris) و (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 1, Issue: 1
72 تاثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 1
73 تاثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 3
74 تاثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 3, Issue: 1
75 تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 1, Issue: 2
76 تاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز،عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 3
77 تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران (Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 5, Issue: 2
78 تاثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 3
79 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 4
80 تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان های استان خراسان (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 2
81 شبیه سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 2
82 شبیه سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (Beta vulgaris L.) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 3
83 فراتحلیل پژوهش های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) با تاکید بر مصرف کودهای آلی و عملیات زراعی در ایران (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 5, Issue: 4
84 فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 3
85 کاربرد نیمرخ ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه ی موردی چغندر قند) (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 3, Issue: 3
86 مطالعه جنبههای اکولوژیکی کشت مخلوط کنجد (.L indicum Sesamum )و ماش سبز (.L radiata Vigna) تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علفهای هرز (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 7, Issue: 2
87 مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مولفه اصلی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 1
88 مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 29, Issue: 5
89 مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 1
90 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 2
91 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 2
92 مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 3
93 مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران دربسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 1, Issue: 2
94 نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 2, Issue: 4
95 نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلولپاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر درزعفران (Crocus sativus L.) (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 2, Issue: 1
96 نگاهی جامع به کارآیی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران Crocus sativus L (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 4, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد ریشه و شکر چغندرقند (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
3 اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه داروییگاوزبان اروپایی (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
4 اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار (Download Paper) 3rd National Conference of medicinal plants and sustainable agriculture
5 اثر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوط (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
6 اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکارقام دیررس و زودرس ذرت (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
7 اثر کاربرد منابع مختلف تغذیه ای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
8 اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارآیی جذب و مصرف نور (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
9 اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
10 اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
11 اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارآیی مصرف و کارآیی بهره وری نیتروژن در ذرت سیلویی (Download Paper) 2nd National Symposium on Agriculture and Sustainable Development
12 اثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
13 اثرآفتابدهی و بقایای گیاهی برجمعیت علفهای هرز (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
14 اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی (Download Paper) National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
15 اثرسطوح مختلف وزن بنه مادری برعملکردگل و کلاله زعفران (Crocus sativus L درشرایط استفاده ازاسید هیومیک (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
16 اثرسطوح مختلف هیومیک اسید و وزن بنه مادری بربرخی خصوصیات کمی بنه های خواهری زعفران Crocus Sativus L باتاکید برعملیات زراعی اکولوژیک (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
17 اثرمقدار نیتروژن مصرفی برعملکردوکارآیی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن سیب زمینی رقم سانته (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
18 ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Download Paper) 1st Regional Congress on Medical Plants of North of Iran
19 ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
20 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (Download Paper) 03rd Regional Conference on Research Achievements of Agricultural and Natural Resource
21 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه (Nigella sativa L.) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
22 ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
23 ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه ( Foeniculum vulgar Mill ) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش ( Vigna radiata L. Wilczek ) (Download Paper) 6th National Conference on cereals of Iran
24 ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش (Vigna radiate L. Wilczek) در کشت مخلوط جایگزینی ب رازیانه (Foeniculum vulgar Mill) (Download Paper) 3rd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
25 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (ocimumbasilicum L) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (Download Paper) 3rd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
26 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی دارویی مختلف (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
27 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تاثیر نسبت های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
28 ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا Phaseolus vulgaris L (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
29 ارزیابی عملکردواجزای عملکردلوبیا درکشت مخلوط افزایشی با ذرت (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
30 ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) با کاربرد نهاده های آلی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
31 استفاده از پساب تصفیه شده شهری ضرورتی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد (Download Paper) 03rd National Congress of Recycling and Reuse of Renewable Organic Resources in Agriculture
32 اندازه گیری فلزات سنگین در خوراک دام و تولیدات دامی (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
33 برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای غلات در ایران (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
34 برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای کلزا در ایران (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
35 برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
36 بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علف های هرز (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
37 بررسی اثر شدت و زمان برگ زدایی بر عملکرد ذرت (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
38 بررسی اثرات تلقیح سویه های ریزوبیوم(Mesorhizobium ciceri) بومی و خارجی بر گره زایی و عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) در منطقه مشهد (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
39 بررسی اثرفواصل آبیاری و نوع کود برعملکرد اندام هوائی سه گیاه داروئی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia رزماری Rosemarinus officinalis وزوفا (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
40 بررسی اثرکشت مخلوط جایگزینی و افزایشی برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دوگیاه ماریتیغال Silybum marianum L ورازیانه Foeniculum vulgare Mill (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
41 بررسی احتمال ایجاد مسمومیت نیتراتی در هفت نمونه سورگوم علوفه ای (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
42 بررسی امکان کنترل زیستی انگل سس Cuscuta campestrisبا استفاده از عوامل بیماری زای قارچی (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
43 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla) (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
44 بررسی تأثیر کشت مخلوط ردیفی گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
45 بررسی رشد قسمت هوایی و ریشه سویا در رقابت با علف های هرز C3 و C4 در شرایط افزایش غلظت CO2 نسبت به غلظت طبیعی CO2 در شرایط گلخانه (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
46 بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ ماریتیغال (Silybum marianum L.) و شاخص سطح سبزرازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در مخلوط های جایگزینی و افزایشی (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
47 بررسی عملکرد دانه ذرت و لوبیا در نسبت های مختلف کشت مخلوط (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
48 بررسی عملکرد دانه، در صد و عملکرد روغن سیاه کنجد در ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط (Download Paper)
49 بررسی عملکرد کنترلر طراحی شده برپایه مدل کامل مبدل باک- بوست مستقیم متصل به آرایه خورشیدی (Download Paper) 29th International Power System Conference
50 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تأثیر دوره بحرانی علف های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد (Download Paper) 3rd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
51 بررسی قابلیت رقابت ارزن در مقابل علف های هرز تاج خروس و سلمه در شرایط افزایش غلظت CO2 در شرایط گلخانه (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
52 بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در استان خراسان شمالی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
53 بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
54 بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک (Download Paper)
55 تاثیر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا برقابلیت جذب و کارایی مصرف نور (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
56 تاثیر دما وتنش شوری برخصوصیات جوانه زنی بذرآویشن خراسانی L. Thymus transcuspicus (Download Paper) National Conference on medicinal plants used in traditional medicine and lifestyle
57 تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
58 تاثیر مدیریت آبیاری و تغذیه بر برخی خصوصیات زراعی بنه زعفران Crocus sativus L (Download Paper) 4th national Symposium on Saffron
59 تاثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف برکارایی مصرف نوردرذرت (Zea mays L.) (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
60 تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزای عملکر گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (ziziphora clinopodioides lam) (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
61 تأثیر تنوع کاتابولیکی ذاتی خاک بر مقاومت جوامع میکروبی خاک به تنش یا مداخله (Download Paper) Soil Environment and Sustainable Development Conference
62 تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom .esculentum L) (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
63 تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
64 تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
65 تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L با استفاده از روش آنالیز مسیر (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
66 ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
67 جایگاه تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن (Download Paper) Comprehensive Agricultural Science Conference on Natural Resources and Sustainable Environment
68 شبیه سازی جذب وتوزیع نوردرکانوپی مخلوط ارزن Setaria italica L و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) درحضورعلفهای هرز (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
69 طراحی و مدیریت بوم نظام در کشاورزی پایدار (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
70 فراتحلیل پژوهش های زعفران: اثر آبیاری بر عملکرد زعفران در ایران (Download Paper) 4th national Symposium on Saffron
71 فراتحلیل پژوهش های کیفی(قدرت رنگ دهی) زعفران ایران و جهان (Download Paper) 4th national Symposium on Saffron
72 فراتحلیل پژوهشهای اثر تراکم، روش، تاریخ و عمق کاشت بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایران (Download Paper) 3th National Conference on the latest scientific research achievements of saffron
73 فراتحلیل تأثیر مقادیر کودهای دامی، بیولوژیک و کمپوست بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایران (Download Paper) 3th National Conference on the latest scientific research achievements of saffron
74 کاربرد آنالیز مسیر جهت تجلیل عملکرد کنجد(Sesamum indicum L) (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
75 کشاورزی پایدار متضمن کاهش مصرف نهاده های شیمیایی، کاهش آلودگی آب و خاک و نیل به سلامت اگرواکوسیستم ها (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
76 مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند دراستان خراسان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
77 مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
78 مطالع ه مدیریت های کارا در کنترل علفهای هرز سیب زمینی جهت کاهش آلودگی زیست محیطی (Download Paper)
79 مطالعه اثرات تاریخ کاشت و آبیاری بهاره، تابستانه و پاییزه به همراه استفاده از گیاهان پوششی بر عملکرد علوفه زعفران (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
80 مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
81 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع بهارکیش قوچان (Download Paper) 1st International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
82 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کاخک گناباد (Download Paper) 2nd international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
83 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کوشک آباد مشهد (Download Paper) 2nd International Conference on Environment and Natural Resources
84 مطالعه مقایسهای کارآیی تشعشع در نظامهای کشت خالص و مخلوطسه گیاه زراعی (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
85 مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده (Download Paper) 02nd National Congress of Ecological Agriculture
86 مقایسه اثر محیط های مختلف کشت درون شیشه بر باززایی مستقیم شاخساره از تک گره ساقه گیاه دارویی گل اروانه بزقی (Hymenocrater platystegius Rech) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
87 مقایسه جذب و کارایی مصرف نوردرکشت مخلوط و خالص دوگیاه لوبیا و ریحان بذری (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
88 نقش اراضی تحت آیش بر سلامت اگرواکوسیستم ها و کشاورزی پایدار(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Management of Soil and Environmental Resources
89 نقش استفاده از آب خاکستری بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
90 نقش بازارهای محلی در تولید غذا، مصرف آن در محل و اقتصاد روستایی (Download Paper) First National Conference on Agriculture, Environment and Food Security
91 نقش بیابان زدائی بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
92 نقش تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر سلامت اگرواکوسیستم ها(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Management of Soil and Environmental Resources
93 نقش توسعه کشاورزی ارگانیک دررشدکشاورزی پایداری وسلامت اگرواکوسیستم ها (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
94 نقش فضای سبز شهری در دستیابی به سلامت اگرواکوسیستمهای منطقه بیرجند (Download Paper) 2nd National Student Conference of Forest Sciences
95 واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference