Doctor Mohammad Reza Monjazeb

Doctor Mohammad Reza Monjazeb Chancellor, Associate professor , University of economic sciences

Doctor Mohammad Reza Monjazeb

Chancellor, Associate professor , University of economic sciences

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad Reza Monjazeb in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آثار تغییر در نظام یارانه ای ایران بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال با استفاده از یک مدل CGE (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 5, Issue: 19
2 اندازه دولت و تورم در کشورهای در حال توسعه: رهیافت پانل دیتا (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 7, Issue: 26
3 برآورد مصرف بهینه برق خانگی ایران به روش مقایسه ای (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 6, Issue: 21
Conference Papers
row paper title conference name
1 آزمون توهم پولی در اقتصاد ایران (Download Paper) Conference on Applied Economics and Management at National Approach
2 ارائه الگویی جهت رابطه کیفیت خدمات و ارتباطات تجاری و تأثیر آن بر وفاداری مشتری(نقش تعدیل کننده اعتماد) (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
3 ارائه مدل مفهومی برندسازی باشاخص ارزش های مصرفی موثر در مدیریت ارتباط با مشتری در کالاهای تابع مد ارتباطی با مورد مطالعاتی: جامعه مشتریان گوشی های همراه شهر کرمانشاه (Download Paper) 02nd Conference on Accounting, Financial Management and Investment
4 ارایه یک مدل سیستم دینامیک جهت تحلیل و آنالیز سرمایه گذاری در سیستم های ساخت و تولید ابری در شرایط نوسان در تقاضای بازار (Download Paper) 4th International Conference on Industrial Engineering and Systems
5 ارزیابی عوامل مزیت رقابتی تولید کننده های داخلی به نسبت تولید کننده های بین المللی) تولید کننده های کالاهای مورد نیاز شرکت های پالایش گاز کشور (Download Paper) The first National Conference on the Place of Management and Accounting in the Modern World of Business, Economy and Culture
6 بازنگری تابع تقاضای واردات کشورهای نفتی خاورمیانه (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering Research New findings
7 برآورد کشش جایگزینی بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در گروه کشورهای ایران، مالزی، ترکیه و مکزیک؛ رهیافت پانل SUR و پانل 3SLS (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
8 بررسی اثر سرایت پذیری تلاطم در شرکت های درمانده مالی واقع در زنجیره تامین.(شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (Download Paper) 4th International Conference on new directions in management, economics and accounting
9 بررسی تأثیر ارتباطات تجاری و کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری از طریق اعتماد به نام تجاری مطالعهی موردی: بانکهای خصوصی استان کرمانشاه (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
10 بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک با بهره وری نیروی انسانی در شرکت پتروشمی بیستون کرمانشاه (Download Paper) 02nd National Conference on Modern Management Sciences
11 بررسی رابطه بین معماری منابع انسانی با بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی شرکت پتروشیمی بیستون استان کرمانشاه) (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
12 بررسی مولفه های CRM در سازمانهای خدمات محور ) مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه (Download Paper) 02nd National Conference on Indurtrial Engineering & Systems
13 تاثیر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش انرژی در ایران (Download Paper) First National Conference on R & D in Management and Resistance Economics
14 تاثیر نرخ تورم بر فاکتور SMB مطالعه موردی:بر بازدهی سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (Download Paper) The Conference on Accounting, Financial Management and Investment
15 تحلیل ویژگی های مورد انتظار مشتری از کیفیت شیرینیهای سنتی کرمانشاه با استفاده از مدل کانو (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
16 مدلسازی نوسان پذیری نرخ ارز با استفاده از داده های ترکیبی و مدل GARCH )مطالعه موردی :کشورهای گروه D8 (Download Paper) 3rd International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach