Professor Farhad Hosein zadeh lotfi

Professor Farhad Hosein zadeh lotfi

Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Farhad Hosein zadeh lotfi in Journals

Scientific positions of MR. Professor Farhad Hosein zadeh lotfi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary International Conference on Management, Economics, Financial System 2015
Scientific Secretary 7National Conference on Data Envelopment Analysis Kermanshah 2015

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 1, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آزمون آماری برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده باداده های جدول سکستون (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
2 ارائه ساختاری بهبود یافته برمدل حاصلضربی برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای (Download Paper) International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization
3 ارائه ساختاری بهبود یافته در تحلیل پوششی داده ها به منظور محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
4 ارائه ساختاری بهبودیافته درتحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای (Download Paper) International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization
5 ارائه شاخص بهره وری مالم کوئیست برای واحد های تصمیم گیرنده با ساختار شبکه ای (Download Paper) The 12th International Conference of Iranian Operations Research Society
6 ارائه مدلی برای درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده مطالعه موردی بانک ملت (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
7 ارایه مدل استوار تحلیل پوششی داده های بازه ای به منظور اندازه گیری کارایی در شرایط عدم قطعیت (Download Paper) 9th International Conference on DEA
8 ارایه مدل بدبینانه جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده در بدترین شرایط (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
9 ارایه مدل جمعی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای و دومرحله ای در شرایط عدم قطعیت (Download Paper) 9th International Conference on DEA
10 ارایه یک مدل فازی شبکه ای بر پایه متغیرهای کمبود در تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 9th International Conference on DEA
11 ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 1st International Conference on Industrial Engineering, Management and Accounting
12 ارزیابی کارایی خطوط درمساله مکانیابی خط بااستفاده از مدل SBM (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
13 ارزیابی کارایی وبهره وری شعب بانک ملت استان تهران بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها dea (Download Paper) The First International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach
14 ارزیابی مالی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار به کمک تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
15 استفاده از الگوریتم C4.5 برای تخمین مقادیر مجهول در ورودی ها و خروجی های واحد های تصمیم گیرنده (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
16 استفاده از روند متعامدسازی گرام اشمیت جهت کاهش بعد در محاسبه کارایی در تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
17 الگوریتم ابتکاری جهت محاسبه کارایی سیستم های دو محله ای با ورودی ها و خروجی های مشترک (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
18 اندازه گیری کارایی زیست محیطی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
19 بدست آوردن وزن برای ماتریس های زوجی بازده ای AHP با ساتفاده از روش DEA با ناحیه اطمینان (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
20 بررسی روش رتبه بندی مونت کارلو (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
21 بررسی کاربرد تطبیق هویت بیومتریک MOC درارائه خدمات بانکی امن (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
22 بکارگیری تصمیم گیری گروهی فازی در اولویت بندی و انتخاب پروژه های تعریف شده در زمینه مقابله با ریزگردها (Download Paper) National Conference on Geology and Exploration of Resources
23 بکارگیری دیدگاه مدیریتی جهت ارزیابی کارایی سیستم های دو مرحله ای با ورودی مشترک در حضور داده های بازه ای (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
24 بکارگیری سیستم های نرم افزاری IREMS و RETScreen ، GIS جهت توسعه سیستم مدیریت انرژی در نواحی روستایی (Download Paper) 24nd International Power System Conference
25 به کارگیری تحلیل پوششی داده ها DEA در تحلیل ممیز DA و کاربرد آن در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک ملت (Download Paper) The First International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach
26 بهینه سازی دو سطحی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدمات غیر متمرکز (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
27 پایداری مدلهای CCR و BCC با داده های فازی نسبت به تبدیلات آفینی مثبت (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
28 تحلیل حساسیت و پایداری روی رتبه بندی در تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 9th International Conference on DEA
29 تحلیل کارایی پویای بانک ملت با رویکرد سودآوری (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
30 تخصیص مجدد منابع متمرکز مبتنی بر در آمد –هزینه (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
31 تراکم در تحلیل پوششی داده ها با ورودی و خروجی نامطلوب (Download Paper) 9th International Conference on DEA
32 تراکم در واحدهای چندمرحله ای (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
33 تعیین بازده به مقیاس با استفاده از مدل SBM (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
34 تعیین بازده به مقیاس داده های قطعی و فازی با استفاده از مدل جمعی پیشنهادی (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
35 حل یک مرحله ای مدل ترکیبی DEA و جایگزینی اپسیلون بی نهایت کوچک غیرارشمیدسی با یک مقدار کوچک متناهی (Download Paper) 9th International Conference on DEA
36 درجه بندی DMU ها از نظر کارایی و مقیاس (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
37 درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی فازی کاربرد آن در شعب بانک (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
38 دسترسی ضعیف و قوی خروجی های نامطلوب بر اساس تحلیل پوششی داده ها در حضور داده های بازه ای (Download Paper) 9th International Conference on DEA
39 رتبه بندی شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای با ورودی و خروجی فازی (مطالعهموردی: شعب بانک ملت تهران) (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
40 رتبه بندی مدل تحلیل پوششی داده های چند دوره ای با اختلاف زمانی با روش کارایی متقاطع (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
41 رتبه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان ساری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 9th International Conference on DEA
42 رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده فازی با استفاده از تعریف نرم چبیشف فازی (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
43 رتبه بندی واحدها با وزنهای مشترک با DMU آنتی ایده ال (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
44 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از مقادیر خوش بینانه و بدبینانه کارایی متقاطع (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
45 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا با استفاده از نرم بیضی (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
46 روش های تعاملی برای حل MOLP با استفاده از DEA (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
47 روش هایی برای تعمیم مدل DEA/DA برای جداسازی سه مجموعه به همراه تعیین درجه عضویت نقطه ی جدید (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
48 روشی برای شناسایی تراکم با داد ه ای بازه ای بر مبنای نقاط ایده ال و انتی ایده ال (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
49 روشی برای شناسایی تراکم با داده های بازه ای (Download Paper) 9th International Conference on DEA
50 روشی برای یافتن ابرصفحه های سازای یک مجموعه امکان تولید (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
51 روشی جدید برای رتبه بندی واحدها با استفاده از داده های بازه ای (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
52 روشی جهت تشخیص تراکم در مدلهای تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 9th International Conference on DEA
53 کارایی کلی و دو مرحله ای شعب بانک به کمک مجموعه مشترک وزن با روش فازی (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
54 کارایی متقاطع و کاربرد آن در رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی های فازی (مطالعه بر روی ده شرکت تولید کننده محصولات لبنی) (Download Paper) 1st National Conference on Fuzzy Systems Management
55 کارایی و اثربخشی در شرکتهای پتروشیمی به کمک تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 9th International Conference on DEA
56 کارایی و ارائه الگو برای واحد های تصمیم گیرنده بر پایه برنامه ریزی خطی چند هدفی (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
57 کاربرد الگوریتم چندهدفه جستجوی داخلی در مدل دو مرحله ای از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (Download Paper) 9th International Conference on DEA
58 کاربرد تحلیل پوششی داده ها DEA و تحلیل ممیز DA در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in Management and Industrial Engineering
59 کاربرد قواعد اگر آنگاه فازی برای محاسبه کارایی (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
60 کاهش ورودی و خروجی در اندازه کارایی با استفاده از داده های بازه ای (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
61 محاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست با استفاده از مدل غیر شعاعی راسل اصلاح شده با داده های فازی (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
62 محاسبه کارایی و رتبه بندی دانشگاههای پیام نور استان مازندران با استفاده از روشتحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 03rd International Conference of Iranian Operations Research Society
63 محاسبه کارایی ورتبه بندی فدراسیون های ورزشی بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها DEA (Download Paper) Annual Conference on Research in Humanities and Social Studies
64 مدل بهبود یافته برای یافتن کاراترین واحد (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
65 مدل تحلیل پوششی داده های غیر قطعی به منظور ارزیابی عملکرد واحد ها تحت عدم قطعیت گسسته (Download Paper) The 12th International Conference of Iranian Operations Research Society
66 مدل جدیدی به کمک بازی دسته جمعی Nash برای اندازه گیری عملکرد ساختارهای شبکه دو مرحله ای (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
67 مدلی با رویکرد جمعی برای محاسبه کارایی سیستم های دو مرحله ای چند دوره ای (Download Paper) 11th International Conference of Iranian Operations Research Society
68 مکان یابی به کمک تئوری تصمیم گیری با داده های فازی ( نمونه موردی : شهرستان تنکابن ) (Download Paper) 1st International Conference on Industrial Engineering, Management and Accounting
69 مکان یابی- تخصیص واحدهای کارا بر اساس تحلیل پوششی داده های بازه ای (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
70 نقش و کاربرد امضای دیجیتال و گواهی هویت الکترونیکی دربانکداری الکترونیک (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
71 وزن مشترک در حضور ورودی های قابل کنترل و غیر قابل کنترل (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
72 یادداشتی برمقاله تعمیم محدودیت های زائد متقاطع درمسائل تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis