Doctor Reza Mohamadi

Doctor Reza Mohamadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Reza Mohamadi in Journals

Position Journal Name
managing editorJournal of Educational Measurement & Evaiuation Studies

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه دانهال (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 19, Issue: 2
2 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی دانشجویان یک مرکز نظامی (Download Paper) Journal of Police Medicine Volume: 6, Issue: 1
3 ارائه مدل مفهومی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 10, Issue: 35
4 ارتباط تحمل آشفتگی و شفقت به خود با علائم شخصیت مرزی در بیماران مبتلا به شخصیت مرزی مراجعه کننده به بیک بیمارستان انتظامی (Download Paper) Journal of Police Medicine Volume: 4, Issue: 3
5 ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی در گروه های آموزشی مهندسی (بر مبنای گزارش های ارزیابی درونی) (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 17, Issue: 67
6 ارزیابی ارقام و توده های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 3
7 ارزیابی تنوع, ارتباط صفات و تعیین فاصله ژنتیکی در جمعیتهای فسکیوی بلندFestuca arundinacea (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
8 ارزیابی درونی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران مطالعه موردی (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 1, Issue: 21
9 ارزیابی درونی و بهبود کیفیت برنامه درسی در گروه های آموزش مهندسی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 18, Issue: 72
10 ارزیابی عملکرد بخش آموزش عالی در سال ۱۳۸۵: فرایند، نتایج و دستاوردها (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 10, Issue: 39
11 بررسی اثرات افزودن نمک، طعم دهنده و گاز دی اکسید کربن بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی، قابلیت زیستی و حسی دوغ پروبیوتیک در طی دوره نگهداری یخچالی (Download Paper) Applied microbiology in food industry Volume: 1, Issue: 2
12 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (Download Paper) Journal of Police Medicine Volume: 5, Issue: 2
13 بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز (Download Paper) Journal of Veterinary Research Volume: 52, Issue: 1
14 بررسی تطبیقی نظام های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش های کاربردی در جهان (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 10, Issue: 34
15 بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور (Download Paper) Applied Studies in Management Sciences and Development Volume: 2, Issue: 1
16 بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور (Download Paper) Shebak Volume: 4, Issue: 3
17 بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های گندم دوروم تحت شرایط دیم با استفاده از GGE بای پلات و AMMI (Download Paper) Environmental Stresses in Crop Sciences Volume: 11, Issue: 2
18 بررسی عددی عوامل موثر بر توزیع فشار در ناحیه تماس دیسک و سنگ در فرآیندبرش خطی سنگ (Download Paper) Tunneling & underground spaces Engineering Volume: 6, Issue: 1
19 بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها (Download Paper) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی Volume: 5, Issue: 1
20 بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی (Download Paper) Plant Production Research Volume: 25, Issue: 4
21 پایایی، روایی و هنجاریابی پرسشنامه مهارت های تنظیم هیجانی بر کینگ در دانشجویان دانشگاه پلیس (Download Paper) Journal of Police Medicine Volume: 4, Issue: 2
22 تأثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئیدها، قابلیت نطفه داری و جوجه دراوری مرغهای مادر گوشتی (Download Paper) Journal of Veterinary Research Volume: 56, Issue: 3
23 جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران (Download Paper) Historical Study of War Volume: 3, Issue: 3
24 رده بندی شناختی سوالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 11, Issue: 39
25 روشی نوین برای کنترل UPFC به کمک سوییچینگ باند هیسترزیس (Download Paper) Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers Volume: 5, Issue: 1
26 سنت و استعداد فردی از دیدگاه الیوت و ادونیس (Download Paper) Journal of Arabic Language and Literature Volume: 7, Issue: 13
27 ضابطه مندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تاکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی (Download Paper) Quarterly Journal of public law knowledge Volume: 5, Issue: 15
28 ضرورت طراحی و استقرار ساختار تضمین کیفیت در رشته های علوم مهندسی (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 9, Issue: 34
29 طبقه بندی اطلاعات مربوط به اختلالات روانی و رفتاری با رویکرد طبقه بندی بین المللی بیماری ها (Download Paper) Journal of Police Medicine Volume: 5, Issue: 4
30 مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه علوفه ای- مرتعی علف گندمیAgropyron elongatum از طریق بررسی کلونی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
31 نقد و واکاوی کاربرد درون ساختی نماد، در شعر پیشگامان نمادپردازی نوین؛ تی. اس. الیوت و بدر شاکر السیاب (Download Paper) Journal of comparative litrature Volume: 5, Issue: 9
32 نقش تاشی خاتون در توسعه حرم حضرت احمدبن موسی شاه چراغ(ع) (Download Paper) religious culture approach Volume: 1, Issue: 2
33 واکاوی استنادات قرآنی مسلمانان صدر اسلام (با تاکید بر رخدادهای نظامی) (11-40ه.ق) (Download Paper) Historical Study of War Volume: 2, Issue: 3
34 وراثت پذیری عملکرد و صفات مرتبط با تولید در ژنوتیپهای بروم گراس نرمBromus inermis (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 1
35 یک روش کارآمد جهت مقابله با حمله بارکشی رایگان درشبکه های مبتنی بر نرم افزار (Download Paper) علوم و فناوری های پدافند نوین Volume: 9, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آلایندههای موجود در گاز ترش و بررسی سیستمهای تصفیه گاز با انواع آمینها (Download Paper) 2nd national conference on new research in Science and Chemical Engineering
2 آموزش عالی و توسعه انسانی (Download Paper) The 5th International Conference on Management,Psychology & Humanities with Sustainable development approahc
3 آنالیز بیوانفورماتیکی توالی های ساده تکراری بیان شده (EST-SSR)و طراحی آغازگر در ریزجلبک Dunaliella (Download Paper) The Third International and 15th National Genetics Congress
4 آنالیز بیوانفورماتیکی توالی های ساده تکراری بیان شده (EST-SSR)و طراحی آغازگر در ریزجلبک Dunaliella salina (Download Paper) The Third International and 15th National Genetics Congress
5 آینده شهرسازی و معماری پایدار شهرهای اسلامی ایرانی (راهبردها وچالشها) نمونه مورد مطالعه کلان شهر زاهدان (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
6 آینده نگاری استراتژیک در سازمان (Download Paper) 02nd national futures studies conference
7 اثر استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس روی باند شدن آفلاتوکسینM 1درشیر،PBS و ماست (Download Paper) The 2nd National Congress of Milk Safety from Production to Consumption and Its Role in Human Nutrition
8 اثر پولشویی بر اقتصاد و نقش حسابرسان جهت مبارزه با پولشویی (Download Paper) First National Conference on Accounting and Management
9 اثر تقسیط دوزهای مختلف گلایفوسیت بر رویش مجدد علف هرز شیرین بیان (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
10 اثر کود آلی و تقسیط اوره بر عملکرد و اجزا آن در برنج (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
11 ارائه الگوریتمی برای تعیین الگوی خروج منابع تولید پراکنده جهت کاهش اثرات آنها برحفاظت شبکه های توزیع (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
12 ارائه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر برنامه درسی، بکارگیری فناوری اطلاعات در تدریس و مهارتهای مطالعه (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
13 ارائه یک راهکار مبتنی بر بلوم فیلتر برای تشخیص ومقابله با حمله DNS Amplification در SDN (Download Paper) 10th Information and Knowledge Technology Conference (ICIKT2019)
14 ارائه یک روش بهینه و جدید جهت بهبود کیفیت سرویس در کاربردهای جراحی از راه دور با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
15 ارتباط بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی واندازه شرکت، بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) International Conference on Management and Humanities
16 ارتقاء سواد اطلاعاتی پیش بایست بهره گیری از ICT در دست یابی به آموزش و پرورش پیش رو (Download Paper) 03rd International Conference on Information and Knowledge Technology
17 ارزشگذاری اقتصادی پارک جنگلی چای باغ در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
18 ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی با استفاده از پودر لاستیک به شیوه اختلاط تر (Download Paper) 10th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
19 ارزیابی الگوی چینش سخت کننده ها و ضخامت آنها بر سختی دیوار برشی فولادی (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
20 ارزیابی تحمل خشکی درژنوتیپ های گندم دوروم درشرایط آزمایشگاه (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
21 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکرISSR (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
22 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکر (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
23 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکر ISSR (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
24 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای گندم دوروم با استفاده از مارکر ISSR (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
25 ارزیابی تنوع فنوتیپی لاینهای اصلاحی گندم دوروم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
26 ارزیابی خصوصیات آگرو- فیزیولوژیک ژنوتیپهای گندم دوروم در شرایط دیم (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
27 ارزیابی درونی دانشکده فلسفه دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم و ارایه چهارچوب کاربست نتایج (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
28 ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از صفات آگرو- فیزیولوژیک در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
29 ارزیابی ژنوتیپهای گندم دوروم براساس شاخصهای مقاومت به خشکی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
30 ارزیابی ژنوتیپهای گندم دوروم براساس شاخصهای مقاومت به خشکی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
31 ارزیابی سمیت اسانس اندام های بنه Pistachio atlantica subsp. kurdica (Anacardiaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Pistachio atlantica subsp. kurdica (Anacardiaceae) در شرایط آزمایشگاهی (Download Paper) 1st National Conference on Recent Findings in Agricultural and Natural Resources Research
32 ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM (Download Paper) 2nd international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
33 ارزیابی قابلیت فتوسنتز خوشه ژنوتیب های پیشرفته گندم دروم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
34 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
35 ارزیابی مواد اولیه هسته و پوشش مقره های کامپوزیتی بر اساس آخرین ویرایش استاندارد IEC (Download Paper) International Congress of Science and Engineering
36 ارزیابی نقش عوامل فیزیکی محیط کار ( ارگونومی) بر سلامت و افزایش بازدهی کارکنان بانک سپه منطقه غرب تهران (Download Paper) 2nd Conference on Management and Humanities Research in Iran
37 ارزیابی نمونه های آسفالتی حاوی پودر لاستیک مرطوب با استفاده از آزمایش خستگی کششی غیرمستقیم (قطری) (Download Paper) 10th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
38 استخراج و بهنگام رسانی خودکار اطلاعات توصیفی راه از داده های خط سیر با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (Download Paper) 1st National Conference on Geospatial Information Technology Engineering
39 استراتژی کنترلی عبور از ولتاژهای پایین (LVRT) بهبودیافته برای توربینهای بادی با DFIG حین وقوع خطاهای متقارن و نامتقارن شبکه (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
40 استفاده از نور خورشید در معماری داخلی بوسیله نسل جدید فیبرهای نوری (Download Paper) 3rd National Conference on Interior Design & Decoration
41 استمرار نظام پیشنهادها و توسعه مدیریت مشارکتی در آموزش عالی بر مبنای نتایج ارزیابی درونی (Download Paper)
42 افزایش تحمل به خشکی در چمن فسکیوی بلند با استفاده از قارچ‌های همزیست اندوفایت (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
43 الگوریتمی جهت خوشه بندی توزیع شده جریان های داده در یک شبکه حسگر (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
44 الودگی های ناشی ازصنایع نفت گاز پتروشیمی بر روی محیط زیست (Download Paper)  5th International Conference onThe new findings of the  Chemistry and Chemical Engineering
45 امام حسین(ع)حقیقتی بر گونه پلورالیسم (Download Paper) The First Resistance Literacy Conference with the Focus of the Student Martyrs of North Khorasan Province
46 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت های پیمانکاری (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
47 انتخاب بهینه نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا جهت بازیابی هماهنگی رله های جریان زیاد با حضور تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع (Download Paper) 25th International Power System Conference
48 انرژی های تجدید پذیر درطراحی شهر پایدار (Download Paper) 5th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
49 INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL AND ECONOMIC STATUS OF THE FAMILY AND THE TENDENCY OF ADOLESCENTS (12-18 YEARS OLD) TO THE CENTER OF REFORMING QOM PROVINCE TO ADDICTION (Download Paper) 13th annual international addiction science congress
50 بازشناسی نظریه چشم اسفندیار و پاشنه آشیل در شاهنامه فردوسی و ایلیاد هومر (Download Paper) 2nd National Conference on the Recognition of Khorasan Celebrities in Persian Literature
51 بازطراحی ساختار ارتفاعی کوی ولیعصر اصفهان (با دیدگاه پارامتریک، بوسیله نرم افزار Grass Hopper ) (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
52 بررسی آلایندههای شیمیایی خودرو و روشهای کاهش این آلودگیها (Download Paper) 2nd national conference on new research in Science and Chemical Engineering
53 بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی درون شهری منجر به فوت در استان خراسان جنوبی، سال های 1368تا1391 (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
54 بررسی اثر دما بر روی واحد شیرین سازی گاز ترش با نرم افزار هایسیس (Download Paper) 1st national conference on new research in chemistry, chemical engineering and oil
55 بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی سنگهای مارنی در شمال شرق استان همدان (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
56 بررسی اثر شکل نانوذرات فلزی غیرکروی و ضریب شکست محیط اطراف بر پلاسمونهای سطحی آنها (Download Paper) 09th Conference on Condensed Matter
57 بررسی اثر غلظت DEA بر واحد شیرین سازی گاز ترش با نرم افزار هایسیس (Download Paper) 1st national conference on new research in chemistry, chemical engineering and oil
58 بررسی اثر ویتامین E و سلنیوم بر شاخص های کیفی اسپرم گاو هلشتاین پس از انجماد– یخ گشایی (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Development in Agriculture and Natural Resources, Focusing on Environmental Culture
59 بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
60 بررسی استقرار درختچه زالزالک بومی منطقه آذربایجان در سه محیط کشت بافت مختلف LP, MS و WPM (Download Paper) National Conference of Biology and Environmental Science
61 بررسی برخی الزامات برچسب گذاری در فرآورده های لبنی، گوشتی و آبمیوه عرضه شده در شهر تهران (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
62 بررسی پارامترهای تحکیمی خاک رس واگرای تثبیت شده با سولفات الومینیم (Download Paper) National Civil Engineering Conference
63 بررسی تاثیر الگوهای مختلف سخت کننده بر مقاومت دیوار برشی فولادی (Download Paper) Elite International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
64 بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر اثربخشی سازمانی(بانک سپه شعب منطقه غرب تهران) (Download Paper) 2nd Conference on Management and Humanities Research in Iran
65 بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بنگاه های زود بازده بر اشتغال زایی در استان اردبیل (Download Paper) First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences
66 بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی و سخت کننده ها بر رفتار غیرخطی دیوار برشی فولادی (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
67 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر فرایندهای مدیریت دانش (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
68 بررسی تاثیر کلرید سدیم بر کارآیی و مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Engineering
69 بررسی تاثیر معماری بر کودکان برای طراحی فضای بازی در اقامتگاه روستایی (Download Paper) First National Conference on New Horizons in empowerment and sustainable development, architecture, construction, tourism, energy and environment, urban and rural
70 بررسی تاثیرات پایدار استفاده گیاهان در محوطه سازی خانه سالمندان برای دستیابی به معماری پایدار (Download Paper) First National Conference on New Horizons in empowerment and sustainable development, architecture, construction, tourism, energy and environment, urban and rural
71 بررسی تاثیرسیستم اطلاعات رایانه ای حسابداری بر تصمیم گیری مدیران دولتی (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
72 بررسی تاثیرکمیته حسابرسی بربهبود فرایندگزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) Integrated Conference Management Sciences and Accounting
73 بررسی تاثیرملاحظات اندرکنش خاک و سازه بر بهینه شدن سازه فلزی با سیستم بادبندی (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
74 بررسی تحلیلی سیاست های ارزشیابی و بهبود کیفیت در اسناد بالادستی (Download Paper) 1st Conference on Governance and Public Policy
75 بررسی تربیت اجتماعی در سیره امام سجاد (ع) (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
76 بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از سویه های ایرانی ریزجلبکDunaliellaبا استفاده از نشانگر مولکولیRAPD (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
77 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم دوروم با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
78 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
79 بررسی تنوع ژنتیکی سویه های ایرانی جلبک شورپسند Dunaliella به روش PCR-RFLP (Download Paper) 01st National Conference on Salinity Stress in Plants and Developing Strategies for Saline Agriculture
80 بررسی جایگاه های کروموزومی چاودار برای تحمل به خشکی از طریق ترکیب اجزا عملکرد (Download Paper)
81 بررسی جستجوی معنایی و محتوایی تصاویر در موتور جستجو (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
82 بررسی چالشهای موثر در آموزش و پژوهش حسابداری در ایران (Download Paper) Regional conference of Innovative Issues in Accounting
83 بررسی چگونگی تاثیر شبکه های انتقال نیروی هوشمندSmart Grids بر پدافند غیر عامل در نظام شهر سازی شهرهای اینده (Download Paper) National conference on civil engineering, architecture, urban planning and energy management
84 بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی در سازمانهای پروژه محور (Download Paper) 2nd Annual Economics, Management and Accounting Conference
85 بررسی رابطه تمرکز مالکیت و سیاست سود سهام تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) National Congress on Fundamental Research in Economics and Accounting
86 بررسی رابطه سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با هزینه های نمایندگی (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
87 بررسی رابطه هزینه نمایندگی بااهرم عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) The First National Conference on Accounting and Management
88 بررسی روند بروز حوادث ناشی ازخشونت در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای1391-1394 (Download Paper) 8th meeting of the Asian community a safe and secure community first regional meeting of Mashhad 2017
89 بررسی سیستم های مهاربندی بر بهینه شدن طراحی سازه های فلزی (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
90 بررسی شاخص های حرارتی جهت کاهش مصرف انرزی و توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر کاشان) (Download Paper) First National Conference on New Horizons in empowerment and sustainable development, architecture, construction, tourism, energy and environment, urban and rural
91 بررسی شاخص های زیستی به خصوص گلسنگ ها در شناخت و ارزشابی انواع آلاینده های هوا (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
92 بررسی شاخص های زیستی به خصوصگلسنگ ها در شناخت و ارزشیابی انواع آلاینده های هوا (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
93 بررسی شرایط پخت کامپوزیت های پایه فنولیکی (Download Paper) 2nd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
94 بررسی صفات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم (Download Paper) The first national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
95 بررسی صفات مورفولوژیک ارقام گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم (Download Paper) The first national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
96 بررسی عوامل مرتبط با اجرای مطلوب ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی (مروری بر یک دهه تجربه گذشته در ایران) (Download Paper) Conference on Quality Assessment in University Systems
97 بررسی فعالیت خاک رس واگرای تثبیت شده با سولفات الومینیم (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
98 بررسی کاربردی تغذیه ترکیبی انرژی بادو خوشید در نورهای روشنایی شهری با استفاده از تکنولوژیLED (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
99 بررسی میزان بروز حوادث ناشی از خودکشی درشهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394 (Download Paper) 8th meeting of the Asian community a safe and secure community first regional meeting of Mashhad 2017
100 بررسی نقش پناهندگان افغانی ساکن شهرستان گرمسار درآسیب های اجتماعی (Download Paper) 7th Congress of Iranian geopolitics ( geopolitics City)
101 بررسی و ارزیابی پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم زیرآبی (Download Paper) National Conference on Computer Science and Engineering
102 بررسی و تحلیل قصیده من صور الاحتلال الصهیونی از فدوی طوقان (Download Paper) The First Resistance Literacy Conference with the Focus of the Student Martyrs of North Khorasan Province
103 بررسی وضعیت گردشگران در پناهگاه حیات وحش قمیشلو در راستای توسعه پایدار منطقه (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
104 برگشت پذیری واگرای، خاک رس واگرای تثبیت شده با سولفات آلومینیوم، با هگزا متافسفات سدیم و کلرید سدیم (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
105 برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب و توسعه پایدار در مناطق خشک (مطالعه موردی استان قم) (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
106 به روز رسانی سریع اندازه الگو در ردیابی شی مبتنی بر انطباق الگو (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Sustainable Development, with a focus on computer networks, modeling and system security
107 بهبودپروتکل DBR با روش هوشمنددرشبکه های حسگر بی سیم درزیرآب (Download Paper) Information Technology and Economic Jihad National Conference
108 بهره گیری شادی سازمانی در نظام آموزش و پرورش (Download Paper) 1st National e-Conference on  strategies and applications of research in the humanities and management
109 پهنه بندی اقلیم آسایشتوریسم در منطقه حفاظت شده کرکسبه منظور توسعه پایدار گردشگری (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
110 پیش بینی خواص مکانیکی فولاد دو فازی تولید شده به روش نورد کنترلی با تعیین پارامترهای تاثیر گذار فرایند و استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
111 پیش بینی منحنی رشد ترک در چند لایه های کامپوزیتی به روش نشرآوایی (Download Paper) 25th Annual Conference of Mechanical Engineering
112 پیکربندی پویا در FPGA جهت افزایش سرعت سیستم تشخیص هویت (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
113 پیوستگی متقابل مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت استراتژیک، چرا و چگونه؟ (Download Paper) 10th International Conference on Strategic Management
114 تاثیر اصلاح عملکرد رفتاری در جذب گردشگر، با تکیه برنظریه تقویت و اصلاح رفتار و نظریه انتظار (Download Paper) 1st International Conference on Arts, Crafts and Tourism
115 تاثیر UPFC بر تنظیمات رله دیستانس (Download Paper) 22nd International Power System Conference
116 تاثیر تجویز کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین B12 بر برخی فراسنجه های خون شناسی در گوساله های شیرخوار (Download Paper) 1st national conference on modern research in livestock science focused on environmental stress
117 تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
118 تاثیر مطالبات معوق بر اقتصاد (Download Paper) First National Conference on Accounting and Management
119 تاثیر مفاهیم عاشورا بر جنگتحمیلی با تکیه بر سخنان امام خمینی و شعر دفاع مقدس (Download Paper) 1st International Conference on the Development and Promotion of the Humanities in Society
120 تاثیر موسیقی بریادگیری ریاضی درکودکان (Download Paper) 2nd National Conference on nursing, psychology, health promotion and healthy environment
121 تاثیرات استفاده از پسماندهای ساخت و ساز در راه های شهری بر توسعه پایدار (Download Paper) 10th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
122 تاثیرات فضاهای سبز شهری بر شهروندان (Download Paper) 5th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
123 تاثیز تعداد سینیهای برج جذب و دفع بر روی واحد شیرین سازی گاز تزش با نرم افزار هایسیس (Download Paper) 1st national conference on new research in chemistry, chemical engineering and oil
124 تأثیر نرخ نمونه‌برداری در الگوریتم‌های محاسبه امپدانس در رله‌های دیستانس دیجیتال (Download Paper)
125 تبیین عدالت آموزشی از منظر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان (Download Paper) 3rd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
126 تبیین نقش نظام ارزشیابی آموزش عالی درتحقق اقتصادمقاومتی (Download Paper) National Conference on Higher Education and Resistance Economics
127 تحلیل بررسی ونقش تجارت الکترونیک دربازاریابی سبز (Download Paper) 4th National Conference on New Technologies and Technologies of Iran
128 تحلیل جهت گیری فلسفی ارزیابان درونی (Download Paper) 1st Iranian International Conference of Management, Futurism, Entrepreneurship and industry in Higher Education
129 تحلیل صورت های مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مورد مطالعه : شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی حاضر در بورس) (Download Paper) 8th International Conference on Accounting and Management and 5th Conference on Entrepreneurship and Innovations
130 تحلیل مبانی نظری و پژوهشی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان ها (Download Paper) International Conference on new challenges in the management of
131 تحلیل و بررسی نقش تجارت الکترونیک در بازاریابی سبز (Download Paper) The 2nd International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting
132 تشخیص آسیب در چند لایه های کامپوزیتی به روش نشرآوایی (Download Paper) 25th Annual Conference of Mechanical Engineering
133 تصفیه پساب های آلوده به فلزات سنگین به کمک نانو جاذب معدنی دیاتومیت مغناطیسی شده (Download Paper) National Congress of innovative design engineering approach to sustainable development and environmental protection
134 تضمین کیفیت آموزش عالی نوین: رویکرد جهتدهی دانشگاه به سمت توسعه پایدار (Download Paper) International Conference on Management
135 تضمین کیفیت در آموزش عالی مفاهیم، اصول، تجربیات (Download Paper) 01st Conference on Knowledge Based Development
136 تعامل بین جریان نقدی، آزاد سیاست بدهی و ساختار حاکمیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
137 تعیین پارامترهای دینامیکی توربین و گاورنر واحد گازی BBC نیروگاه مشهد و اعتبارسنجی مدل یکپارچه نیروگاه (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering
138 تعیین سریع دامنه و فرکانس ولتاژ وجریان درمحیطهای هارمونیکی و فرکانس متغیر جهت کنترل و حفاظت مناسب (Download Paper) 03rd Power Systems Protection & Control Conference
139 تعیین شاخص زیست اقلیم آسایش توریسم در منطقه حفاظت شده کرکس (Download Paper) Regional Congress on Application of Physical Geography in Environmental Planning
140 تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور تامین برق پایداروبهبود کیفیت توان در روستای غیزانیه از توابع شهراهواز توسط نرم افزار هومر انرژی (Download Paper) International Conference on the Development of Mass Media Infrastructure
141 تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده با در نظر گرفتن مدل های مختلف و تغییرات سالیانه و شبانه روزی انواع بار (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
142 تعیین مکانیزمهای خرابی در کامپوزیتهای شیشه/ اپوکسی به روشآکوستیک امیشن (Download Paper) 3rd international conference on new findings of science and technology
143 تغییرات بیلی روبین متعاقب یک جلسه شنا در مردان شناگر نخبه (Download Paper) 1st National Conference on Physical Education and Sport Sciences
144 تکنولوژی و پایداری پروبیوتیک ها در فرآورده های شیر تخمیری (Download Paper) First National Conference of Probiotic and Functional Foods
145 تکنولوژی و پایداری پروبیوتیک ها در فرآورده های شیر تخمیری (Download Paper) First National Conference of Probiotic and Functional Foods
146 تکنولوژی و پایداری دسرهای لبنی پروبیوتیک (Download Paper) First National Conference of Probiotic and Functional Foods
147 توانمندسازی پدافند غیر عامل در برنامه_ریزی و مدیریت تاسیسات و زیر ساختهای راهبردی شهر با استفاده از شبکه های هوشمند تولید و انتقال نیروی برق (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
148 توزیع اقتصادی بار میان نیروگاهها با توابع هزینه ی ناصاف با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
149 توسعه کیفی فرایند تدریس- یادگیری در آموزش مهندسی بر مبنای ارزیابی درونی (Download Paper) Conference of Engineering Education in 2025
150 تولید آزمایشگاهی بیوگاز با استفاده از کود حیوانی (Download Paper) National Congress of New Ideas in Engineering & Technology, Electrical & Computer Science
151 تولید الکتریسیته از پیل سوختی دو محفظه ای با رابط پل نمکی از فاضلاب شهر تهران (Download Paper) National Congress of New Ideas in Engineering & Technology, Electrical & Computer Science
152 جابجایی فیلد الکترومغناطیسی بین خطوط برق و خطوط لوله فلزی نزدیک دراثراصابت رعد و برق مستقیم شهرستان گلبهار (Download Paper) National Conference on the Application of New Technologies in Science and Engineering, Electrical and Computer and IT
153 چالش ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (Download Paper) Conference on Quality Assessment in University Systems
154 چگونگی توسع کارآفرینی در دانشگاه ها با تأکید بر موانع و راهبردها (Download Paper) 1st Regional Conference on Entrepreneurship and Commercialization
155 حیات مصنوعی و اتوماتای سلولی (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
156 داده کاوی در سیستم های تشخیص نفوذ (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
157 در نظر گیری پایداری شبکه قدرت در هماهنگی رله های جریان زیاد در شبکه های فوق توزیع به هم پیوسته (Download Paper) 2nd Power Systems Protection & Control Conference
158 درس پژوهی ، فرایند استراتژیک تغییر( در راستای توسعه ی حرفه ای معلم ) (Download Paper) 2nd National Conference for Teachers
159 دریچه تامین هوای هوشمند خورشیدی در ساختمان (Download Paper) 5th Iranian Conference on Knowledge and Technology of Mechanical Engineering
160 راهکارهای توسعه گردشگری بامحوریت گردشگری مذهبی درایران (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
161 رایانش ابری و کاربرد آن در تجارت الکترونیک (Download Paper) 4th International Conference on Modern Studies in Computer Science and Information Technology
162 ردیابی جزیره ای شدن در سیستم های قدرت با بکاربردن اندازه گیری های گسترده (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
163 ردیابی هدف مبتنی بر لبه یابی فازی و براساس انطباق الگو در تصاویر ویدئویی خاکستری (Download Paper) 08th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
164 روش اسپلاین نمایی برای حل عددی مسأله اختیار خرید اروپایی (Download Paper) 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
165 روش جدید برای تنظیم رله های دیستانس در شبکه های به هم پیوسته (Download Paper) 2nd Power Systems Protection & Control Conference
166 روش جدید برای هماهنگی رله های جریان زیاد با در نظر گرفتن حالت گذرا (Download Paper) 2nd Power Systems Protection & Control Conference
167 روشی نوین مبتنی بر حذف هارمونیک ها جهت محاسبه امپدانسدر حفاظت دیستانس دیجیتال (Download Paper) 23rd International Power System Conference
168 ریشه زایی و سازگاری زالزالک بومی آذربایجان در سه محیط کشت MS ، LP ،WPM (Download Paper) 2nd National  Congress on Biology and Natural Sciences in iran
169 زمینه گرایی در خلق معماری (Download Paper) 5th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
170 سبک زندگی اسلامی و تجلی اخلاص و بندگی در نماز (Download Paper) Congress of Scientific Research lifestyle
171 سمیت تنفسی اسانس پسته وحشی (Anacardiaceae) pistacia mutica fisch جمع‌آوری شده از شهرستان پاوه روی حشرات کامل شپشه آرد tribolium castaneum )(herbst) (coleoptera tenebrioonidea) (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
172 سناریوی کیفیت در آموزش عالی ایران (Download Paper) Higher Education Organizing Conference: Scenarios Ahead
173 سنتز وارزیابی هیدروژل های برپایه ی پلی اسید متاکریلیک کوپلیمر با آکریل آمید حاوی نانوذرات خاک رس برای جداسازی ماده ی رنگزا متیل بنفش از پساب های صنعتی (Download Paper) 9th National Conference on Modern Research in Chemical Science and Engineering
174 سنجش تفکر استراتژیک مدیران پروژه با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (Download Paper) 7th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
175 سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش شرکتها (Download Paper) 2nd International Conference on Modern Horizons in Management and Accounting Sciences, Economics and Entrepreneurship of Iran
176 شبکه های حسگر بی سیم زیرزمینی : فرصت ها و چالش ها (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Sustainable Development, with a focus on computer networks, modeling and system security
177 شبیه سازی بکار گیری فیبر های نوری POF در تامین روشنایی ساختمان بوسیله نور خورشید توسط نرم افزار Dialux در نیل به سوی معماری پایدار (Download Paper) First Regional Conference of Civil and Architecture
178 شبیه سازی توربو اکسپندر با شیر ژول تامسون و مقایسه آنها با یکدیگر در بازیابی اتان در واحد اتان زدایی پالایش گاز با استفاده از نرم افزار هایسیس، مطالعه موردی پالایشگاه گازایلام (Download Paper) The 5th International Conference on Oil, Gas, Refining and Petrochemicals, Developing the Relationship between Government, University and Industry
179 شبیه سازی عددی جریان سیال غیر نیوتنی و انتقال حرارت حول دسته لوله با نرم افزار FLUENT (Download Paper) National Congress of New Ideas in Engineering & Technology, Electrical & Computer Science
180 شبیه سازی و برآورد رسوب گذاری مخزن سد با استفاده از مدل HEC-RAS4.1.0 (مطالعه موردی: سد دودر لادیز) (Download Paper) 7th Iranian National Water Resources Management Conference
181 شکاف انتظارات بین حسابرسان، سرمایه گذاران نهادی و اعضاء هیئت مدیره در خصوص کشف تقلب (Download Paper) International Conference on Accounting and Management
182 شهر مرزی ، امنیت اجتماعی ، راهکارهای ایجاد امنیت در مرز (Download Paper) 7th Congress of Iranian geopolitics ( geopolitics City)
183 صکوک و رشد ابزارهای مشتقه اسلامی (Download Paper) International Conference on Accounting and Management
184 ضرورت بکارگیری روش زنجیره بحرانی در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی (Download Paper) 4th International Conference on New Findings of Science and Technology
185 طراحی داشبورد مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور (Download Paper) rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management (secm2019)
186 طراحی فضای شهری با رویکرد سیال (نمونه موردی : گذر سپاهان در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان) (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
187 طراحی مدل معادله ساختاری مدیریت دانش و فرمول بندی استراتژی در شرکت های پیمانکاری (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting Techniques
188 طراحی یک سیستم نظارت با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم زیر آب در خلیج فارس (Download Paper) 13th National Symposium of Marine Industries
189 کاربرد توربواکسپندر در خط لوله های گاز پالایشگاه گاز ایلام (Download Paper) The 5th International Conference on Oil, Gas, Refining and Petrochemicals, Developing the Relationship between Government, University and Industry
190 محاسبه شاخصهای احتمال موفقیت و احتمال دستگیری مهاجم در مدل درخت حمله به روش رسمی (Download Paper) 2nd National conference on Soft Computing and Information Technology
191 محاسبه نرخ خطای حفاظت از صاعقه خطوط انتقالHVDC با استفاده از روش شاخه پیش رونده (Download Paper) National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
192 مدل تصادفی چند هدفه مکانیابی - توزیع برای لجستیک بحران (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
193 مدل سازی تحلیلی سیستم تحریک واحدهای گازی نیروگاه مشهد و ارزیابی آن (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering
194 مدل سازی تحلیلی سیستم واحدهای گازی نیروگاه مشهد و ارزیابی آن (Download Paper) 1st National Conference on New approaches in Electrical and Computer Engineering
195 مدل سازی ضریب اصطکاک در بسترهای ثابت کربن فعال تحت شرایط فشار خلاء با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) International Symposium on Chemical Engineering and Materials Research
196 مدلسازی فیوز برای استفاده در هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد و فیوز ها در شبکه توزیع (Download Paper) 13th Conference on Electrical Power Distribution Networks
197 مدلسازی و ارزیابی اگزرژتیک پمپ حرارتی زمین گرمایی تلفیق شده با انرژی خورشیدی جهت مصارف خانگی (Download Paper) 7th conference of specialized renewable energy, clean and efficient
198 مدلسازی و بهینه سازی فرایند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب لبنی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) International Symposium on Chemical Engineering and Materials Research
199 مدیریت ارزشیابی سازمانی در آموزش عالی (Download Paper) Conference on Quality Assessment in University Systems
200 مدیریت زباله های قابل بازیافت شهر قائم شهر با استفاده از کاربرد نظام ودیعه – بازپرداخت (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
201 مدیریت شهری وارتقای حقوق شهروندان (Download Paper) 5th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
202 مروری بر اصول و روشهای ارزیابی حسی در صنایع غذایی؛ آزمونهای محصولگرا (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
203 مروری بر خصوصیات صمغ درختان خانواده گل سرخیان و کاربردهای آن در صنایع غذایی (Download Paper) The 2nd National Conference on New Achievements in Health and Nutrition
204 مطالعه اقلیم گردشگری استان کهکیلویه و بویر احمد به منظور توسعه پایدار اکوتوریسم (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
205 مطالعه تاثیر تنش خشکی بر القاء تنش اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
206 مطالعه ترمودینامیکی فرآیند جذب سطحی یون فلزات سرب (II) و کادمیوم (II) از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال تهیه شده از مخروط کاج (Download Paper) The 5th International Conference on Advanced Research in Engineering and Technology
207 مطالعه خواص مهندسی مارنهای شمال شرق استان همدان (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
208 مطالعه رابطه بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
209 مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون مس II از فاضلاب سنتزی با استفاده از کربن تولید شده از ضایعات گوجه فرنگی (Download Paper) 3rd International Conference on Environmental Engineering
210 مطالعه طرح جدایی اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر جغرافیای سیاسی منطقه و امنیت ایران (Download Paper) National Conference on the Millennium and Humanities
211 مطالعه طرح جدایی اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر جغرافیای سیاسی منطقه و امنیت ایران (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
212 معیارهای انتخاب در گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی در گندم دوروم (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
213 مقایسه انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آن ها در عملکرد دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در شرایط دیم (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
214 مقایسه تنوع ژنتیکی گندم نان با ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای مولکولی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
215 مقایسهی مدل پیشرفتهی مدل الکتریکی هندسی و روش مدل شاخه ی پیشرونده برای محاسبه قطعی های ناشی از برخورد صاعقه به خطوط انتقال (Download Paper) National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
216 مکانیابی خطا در ریزشبکهها با استفاده از یک روش پردازش مرکزی مبتنی بر تغییرات ولتاژ (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
217 مکانیابی هاب با تخصیص تکی و با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت نرم (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
218 مولفه های موثردرطراحی نظام جامع مدیریت کیفیت آموزش عالی (Download Paper) 1st Conference on QM in Higher Education & Research with the Approach of Pattern Islamic/Iranian
219 نقش سرای دانشجویی در سرمایه اجتماعی دانشجویان (Download Paper) Student Life issues, Opportunities and treats with the emphasis on students living in dormitories
220 نقش قارچهای همزیست اندوفایت در افزایش مقاومت چمن ها در برابر تنش شوری (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Landscape and Greenspace
221 نقش کانیهای رسی در شاخص دوام وارفتگی سنگهای مارنی (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
222 نقش محیط زیست در توسعه خلیج فارس (Download Paper)
223 نگاهی به آسیب شناسی عملکرد مراکز پژوهشی (Download Paper) Second National Conference on Research and Technology
224 واکاوی مفهوم مقاومت از منظر ادوارد سعید (Download Paper) The First Resistance Literacy Conference with the Focus of the Student Martyrs of North Khorasan Province
225 هنر مثبت نگری برای زندگی معنا دار در میان چالش های ترکیبی جهان معاصر (Download Paper) The 5th National Conference on Psychological New Positives