Doctor Mehrdad Fathi

Doctor Mehrdad Fathi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mehrdad Fathi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال (Download Paper) The Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences Volume: 58, Issue: 9
2 اثر هشت هفته مصرف چای سبز، تمرین هوازی و ترکیب آن ها بر آنزیم های کبدی و آپولیپوپروتیین های سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال (Download Paper) The Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences Volume: 59, Issue: 2
3 Comparison between the body type and personality type of student athletes the Imam Reza University in Mashhad (Download Paper) Research in Sport Management and Psychology Volume: 5, Issue: 1
4 Comparison between the body type and personality type of student athletes the Imam Reza University in Mashhad (Download Paper) Volume: , Issue:
5 بررسی و ارزیابی جایگاه عامل فرهنگی در اساس نامه شرکت های ایرانی به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی (Download Paper) Shebak Volume: 2, Issue: 12
6 تاثیر 12 جلسه تمرین مقاومتی بر برخی از عوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال (Download Paper) journal of practical studies at Biosciences in Sport Volume: 3, Issue: 5
7 تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا و پروتئین واکنشی C در زنان (Download Paper) journal of practical studies at Biosciences in Sport Volume: 6, Issue: 12
8 تاثیر مصرف آب زرشک بر مقادیر سرمی آنزیم های کبدی به دنبال فعالیت خسته کننده در دختران فعال (Download Paper) The "Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility" Volume: 22, Issue: 2
9 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین، ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجوی دارای اضافه وزن (Download Paper) Journal of Knowledge & Health Volume: 12, Issue: 2
10 تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین A و پروتیین تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحی (Download Paper) Journal of Sport and Biomotor Sciences Volume: 4, Issue: 8
11 تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص های پیکر سنجی و آمادگی قلبی تنفسی زنان میان سال مبتلا به سرطان پستان (Download Paper) Journal of Ergonomics Volume: 3, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تمرینات ورزشی متفاوت بر مشکلات ناشی از بارداری: مروری بر شواهد (Download Paper) 2nd national conference on sports science and training body in Iran
2 اثر حاد تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی کورتیزول زنان جوان دارای اضافه وزن (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
3 بررسی جایگاه حسابداری مدیریت مالی رفتاری در اقتصاد مقاومتی ایجاد اشتغال (Download Paper)
4 بررسی فراوانی وعلل بروز انواع آسیب ها درمیان بانوان و آقایان کوهنورد صعودهای مرتفع (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
5 بررسی کیفی انزوای ارزشی رشته علوم ورزشی نسبت به سایر رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
6 بررسی میزان انگیزش دانش آموزان پسر ورزشکار مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
7 بررسی نقش مزاج بر میزان شاخص های توان بی هوازی دانشجویان پسردانشگاه فردوسی مشهد (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
8 بررسی و ارزیابی جایگاه حسابداری و حسابرسی از دیدگاه اخلاق اسلامی (Download Paper) The First Regional Conference New Research and Solutions in Accounting and Management
9 بررسی و ارزیابی جایگاه عامل فرهنگی در اساسنامه شرکتهای ایرانی به منظور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (Download Paper) The First Regional Conference New Research and Solutions in Accounting and Management
10 بررسی و ارزیابی حسابداری، مالی و اقتصاد رفتاری در اقتصاد مقاومتی (Download Paper) The 5th National Conference on Resistance Economics with Production and Employment Approach
11 بررسی و مقایسه سلامت و رضایت شغلی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار خراسان شمالی (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
12 بررسی و مقایسه قدرت بیشینه نسبی و آستانه بی هوازی افراد غیر ورزشکار با گروه های مزاجی متفاوت (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
13 پاسخ سطح پروتیین غشایی فیبرونکتین (FNDC5) به دو شدت تمرین هوازی با شدت های متوسط و زیاد (Download Paper) 2nd National Conference on the Accomplishments of  Sports Science and Health PNU
14 پاسخ سطوح سرمی لپتین و اینترلوکین-6 در زنان سالمند غیرفعال به یک دوره تمرین هوازی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Science of Sport and Health
15 پاسخ هورمون پاراتورمون، استروژن و برخی نشانگرهای متابولیزم استخوان زنان چاق یایسه به تمرین هوازی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Science of Sport and Health
16 تاثیر حاد یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف ال-کارنیتین بر روی گلوکز و لاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال (Download Paper) 3rd national conference on sports science and training body in Iran
17 تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمر دردهای ناشی از دیسکوپاتی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
18 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر توان هوازی و افسردگی در زنان جوان معلم (Download Paper) First National Conference on Applied Sciences in Sport
19 تاثیر یک برنامه منتخب کار با وزنه به دو روش هرمی و هرمی معکوس بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی دختران کاراته کا (Download Paper) 2n National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
20 تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی-مقاومتی و استقامتی تداومی- مقاومتی بر سطوحفیبرینوژن و D-dimerپلاسمای مردان دارای اضافه وزن (Download Paper) 1st national conference on sports science developments in the field of health, prevention and heroism
21 تعیین اثر حاد تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی عامل رشد فیبروبلاست 12 در زنان جوان دارای اضافه وزن (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
22 تغییرات سطوح ای- سلکتین و پی- سلکتین در زنان چاق به هشت هفته تمرین تناوبی شدید (Download Paper) 2n National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
23 حسابداری، دیدگاه فرهنگی و تکنولوژی (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
24 راهکارهای افزایش کیفیت کالبدی روستاهای اقلیم گرم و خشک با رویکرد توسعه پایدار گردشگری؛ مورد مطالعه: روستای بیابانک، سمنان (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
25 مقایسه ویژگی ها و شاخص های روان شناختی استعدادیابی در کاراته کاران نخبه استان خراسان شمالی (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
26 نقش زبان های گزارشگری مالیXARL و XBRLدر حسابداری (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting