Professor Njaf Hedayat

Professor Njaf Hedayat

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Njaf Hedayat in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 برآورد غلظت زهاب‌های خروجی از سامانه‌های زهکشی زیرزمینی در اراضی شور (Download Paper)
2 برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی غالب توسط مدل CropWat در منطقه شرق دز (کانال E4) (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
3 بررسی آزمایشگاهی اثر دبی جریان بر آبشستگی موضعی پایین دست سازه ی درآپ (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
4 بررسی اثر ارتفاع آب روی سازه ی درآپ بر حداکثر عمق حفره ی آبشستگی پایین دست (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
5 بررسی اثر ارتفاع سازه ی درآپ بر آبشستگی موضعی پایین دست (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
6 بررسی اثر شبیه سازی فیلتر و زهکش در برآورد نشت در سدهای خاکی - مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستان (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
7 بررسی اثر شبیه سازی فیلتر و زهکش در براورد نشت در سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستان (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
8 بررسی اثر طول مخزن بر تنش های وارد به بدنه سد های بتنی در تحلیل دینامیکی (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
9 بررسی اثر طول مخزن برتنشهای وارد به بدنه سدهای بتنی درتحلیل دینامیکی (Download Paper) National Conference on Structure, road, Architecture
10 بررسی الگوی جریان در دهانه آبگیرها توسط نرم افزار Flow3D (مطالعه موردی آبگیرهای وصیله و قدس سد انحرافی حمیدیه) (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
11 بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریزهای پلکانی با استفاده از کدهای عددی با دو روشVOF و Mixture (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
12 بررسی تاثیر شبیه سازی خاک نیمه اشباع در برآورد نشت در سدهای خاکی - مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستان (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
13 بررسی تاثیر شبیه سازی خاک نیمه اشباع در برآورد نشت در سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستان (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
14 بررسی تاثیر عمق آب موجود در پایاب سازه ی درآپ بر میزان آبشستگی (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
15 بررسی تاثیر نسبت دبی بر میزان آبگیری جانبی از مسیر مستقیم با استفاده از مدل عددی سه بعدی (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
16 بررسی تأثیر چند عامل مؤثر بر میزان آبگیری جانبی از مسیر مستقیم با استفاده از مدل سه بعدی عددی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
17 بررسی تأثیر رسوبگذاری بالادست کانال های آبگیر شرق و غرب سد انحرافی دز بر شبکه آبیاری و مزارع پایین دست (Download Paper) 1st national conference on water resources and agricultural challenges
18 بررسی تغییرات شیب کف مخزن بر تنش های وارد به بدنه سد های بتنی وزنی در تحلیل های دینامیکی (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
19 بررسی تغییرات شیب کف مخزن برتنشهای وارد به بدنه سدهای بتنی وزنی درتحلیل های دینامیکی (Download Paper) National Conference on Structure, road, Architecture
20 بررسی روند رسوبگذاری و علل و عوامل آن در سد انحرافی دز (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
21 بررسی شاخص های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری و رهکشی دز کانال E4 منطقه شرق دز (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
22 بررسی عددی اثر شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه پل با استفاده از مدلFlow- D (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
23 بررسی عددی و سه بعدی الگوی جریان در آبگیری جانبی با زوایای مختلف از مسیر مستقیم (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
24 بررسی عددی و سه بعدی تأثیر پارامتر نسبت دبی بر میزان آبگیری جانبی (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
25 بررسی عملکرد هسته ی مرکزی سد خاکی البرز در مقابل با نشت با استفاده از seep/w و مقایسه با نتایج ابزار دقیق (Download Paper) National Conference on optimal utilization of water resources
26 بررسی عملی مورفولوژی بستر رودخانه در پایین دست سد تنظیمی دز وارائه پیشنهادات نوین کاربردی (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
27 بررسی عوامل و تخریب سازه های مهمدر شبکه آبیاری دز و راهکارهای اصلاح سازه ها (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
28 بررسی مدلهای مختلف آشفتگی k-ε در جت جریبن دایره ای با استفاده از برنامه FLUENT (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
29 بررسی میزان رسوب در کانال سبیلی دزفول و مقایسه آن با کانال غرب دز با استفاده از نرم افزار (Sharc) (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
30 بررسی میزان رسوب در کانال های بتونی توسط نرم افزار شارک (SHARC) مطالعه موردی کانال غرب دز (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
31 بررسی نشت در بدنه ی سد خاکی البرز با استفاده از seep/w (Download Paper) National Conference on optimal utilization of water resources
32 بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریزسد با استفاده از سیاست پنج مرحله ای (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
33 بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریزسد با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 3rd National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
34 بهینه سازی وکنترل دریچه های سرریزسد به منظورتنظیم سیلاب (Download Paper) National Conference on Civil and Architectural applied research in new horizons
35 پیش بینی روند رسوبگذاری درمخزن سد کرخه با استفاده از مدل ریاضی GSTARS-3 (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
36 تأثیرات دما بر رفتار سازه ای سدهای بتنی قوسی مطالعه موردی سد دز (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
37 تحلیل پدیده ترسیب در مقاطع مختلف کانال ها و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دز در ایران) (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
38 تحلیل فرآیند فرسایش و ترسیب در بالا دست سازه های آبگیر ت مطالعه ی موردی کانالهای آبگیر شرق و غرب بند انحرافی دز در خوزستان (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
39 تحلیل نشت در سدهای خاکی با هسته رسی با استفاده از نرم افزار seep/w مطالعه موردی سد کرخه در استان خوزستان (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
40 تحلیلی بر روند رسوبگذاری و میزان آورد رسوب رودخانه ها به مخازن سدها بر اساس روش های FAO و USBR(مطالعه موردی: سد مخزنی کرخه در شمال غربی خوزستان) (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
41 تصویر تأسیسات آب‌رسانی سنتی به عنوان جایگزین برای قنوات در شکوفایی دزفول بزرگ (Download Paper)
42 تعیین پهنه بندی سیل گیر با استفاده از نرم افزار WMS در محیط GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز گاماسیاب استان کرمانشاه) (Download Paper) National Conference on optimal utilization of water resources
43 تعیین راندمان تله اندازی در آبگیرسد تنظیمی دز با استفاده از مدل شارک (Download Paper) National Conference on optimal utilization of water resources
44 تعیین راندمان تله اندازی درآبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده از مدلشارک (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
45 تعیین راندمان حل تله اندازی در آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول (Download Paper)
46 تعیین مدل بهینه عددی برای بررسی جریان بر روی سرریزهای پلکانی با نرم افزار Fluent (Download Paper) National Conference on optimal utilization of water resources
47 تعیین میزان رسوب در آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده از مدل شارک (بررسی سال‌های 1380 تا 1390) (Download Paper)
48 تعیین میزان رسوب درآبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده ازمدل شارک بررسی سالهای 1380-1390 (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
49 تعیین نیاز آبی چمن گرمسیری درخاک زراعی و مقایسه آن با نیاز ابی چمن مرجع درمنطقه زاهدان (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
50 تنظیم سیلاب با استفاده از بهینه سازی دریچه های سرریزسد (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
51 شبیه سازی اثر طوق بر الگوی سرعت جریان اطراف پایه پل با استفاده از مدلFlow- D (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
52 شبیه سازی الگوی جریان با استفاده از مدل FLOW 3D در محل سد انحرافی دز (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
53 شبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف پایه پل در کانال قوسی با استفاده از Fluent (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
54 شبیه سازی عددی الگوی جریان در سازه های آبگیر و مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر واحیای نهرقدیمی داریون با استفاده از نرم افزار Flow3d (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
55 شبیه سازی عددی شکست سد در کانال ها به روش حجم محدود (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
56 شبیه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدها با استفاده از مدل شبیه ساز HEC-ResSim (مطالعه موردی: سد مخزنی دز) (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
57 کنترل رسوب پشت بند انحرافی دز (Download Paper) 1st national conference on water resources and agricultural challenges
58 مدلسازی عددی سه بعدی از الگوی جریان در آبگیری جانبی با نسبتهای عرض مختلف (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
59 مدیریت بهنگام سیلاب درمخازن سد با استفاده از بهینه سازی دریچه های سرریز (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
60 مش بندی رودخانه ها با استفاده از نرم افزار Gridmeister، مطالعه موردی رودخانه دز (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
61 مطالعه تحلیلی برآورد انتقال رسوب در کانالهای بتونی مطالعه موردی کانال غرب دز با استفاده از برنامه کامپیوتری SHARC (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
62 مطالعه تحلیلی برآوردانتقال رسوب درکانال اصلی سبیلی دزفول و مقایسه آن با کانال غرب سد انحرافی دز با استفاده از برنامه کامپیوتری SHARC (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
63 مکان یابی کاویتاسیون در سرریزهای اوجی با استفاده از روش احجام محدود (Download Paper) 02nd Irrigation and Drainage Network Management National Conference
64 مکان‌یابی محل مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی به کمک (مطالعه موردی دزفول) GIS (Download Paper) 02nd National Conference on Water