Doctor Mohammad Pooyan

Doctor Mohammad  Pooyan

Doctor Mohammad Pooyan

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad Pooyan in Journals

Position Journal Name
managing editorJournal of Communication Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 سنجش استعداد ابتلا به فبیریلاسیون دهلیزی با استفاده از تحلیل های غیرخطی سیگنال الکتروکاردیوگرام (Download Paper) Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers Volume: 12, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 3-D Heart Segmentation on CT Images Using Superellipsoid Model Fitting (Download Paper) 20th Iranian Conference on Electric Engineering
2 A Mathematical Study for a New Electrodes Position in Electrical Impedance Tomography for Early Pulmonary Edema Detection (Download Paper) 4th International Conference on Science and Engineering
3 A Novel Real Time Baseline Wandering Cancelation in ECG Signal Based on Morphological Filters (Download Paper) 3rd International Conference on Science and Engineering
4 اتوماتای سلولی کوانتمی ، جایگزینی برای تکنولوژی CMOS (Download Paper) 1st National Conference on Nano Science and Technology
5 ارائه روشی کارآمد برای استخراج ویژگی در سیستم‌های بازشناسی الگوی عنبیه با استفاده از تبدیل ویولت متعامد (Download Paper) 05th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
6 ارایه یک روش بیاتلاف پنهاننگاری اطلاعات در صوت دیجیتالی مبتنی بر تبدیل موجک مترقی (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
7 ارایه یک روش موثر واترمارکینگ صوت در حوزه زمان (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
8 ارایه یک روش نوین و مقاوم واترمارکینگ صوت مبتنی بر تبدیل موجک (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
9 ارزیابی روش های تقریبی در برآورد جابجایی هدف سازه های با ضریب رفتار معلوم بااستفاده از رکوردهای زلزله های ایران (Download Paper) Eleventh National Congress on Civil Engineering
10 Dynamic Functional Connectivity in Lateralization of Temporal Lobe Epilepsy (Download Paper) 15th International Congress on Epilepsy
11 myocardial ischemia detection with ECG analysis using wavelet transform and suport vector machines (Download Paper) 17th Iranian conference on Biomedical Engineering
12 Robust Cerebellar Controller Design for FES-Cycling Control Systems (Download Paper) Iranian Conference on Bioelectromagnetic
13 بخش بندی تصاویر براساس مدل میدان تصادفی مخفی مارکوف (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
14 به روز رسانی سریع اندازه الگو در ردیابی شی مبتنی بر انطباق الگو (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Sustainable Development, with a focus on computer networks, modeling and system security
15 بهبود فرآیند دنبال کردن شی در مجموعه تصاویر متحرک و پیاده سازی آن بر روی FPGA (Download Paper) 2nd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
16 پنهان نگاری مؤثر و تطبیقی اطلاعات در تصاویر پزشکی در حوزه مکان (Download Paper) 14th Iranian conference on Biomedical Engineering
17 پیاده سازی الگوریتم های حسگری طیفی چندآنتنی کورمبتنی برمقادیرویژه MME,MEMT,ME-GM درشبکه های رادیوی شناختی با استفاده ازمعماری جبری برروی FPGA (Download Paper) First National Conference on Advances in computer science and information retrieval approaches
18 پیاده سازی روشهای حسگری طیفی چندآنتنی کورمبتنی برمقادیرویژه MME,MEMT,ME-GM درسیستم های رادیوی شناختی برروی FPGA (Download Paper) First National Conference on Advances in computer science and information retrieval approaches
19 تشخیص اشیا در تصاویر با استفاده از ویژگی های هندسی (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Sustainable Development, with a focus on computer networks, modeling and system security
20 تشخیص سه نوع حرکت مشابه دست با استفاده از سیگنال الکترو مایوگرام سطحی به منظور افزایش دقت حرکت پروتز دست مصنوعی (Download Paper) National Conference on the Application of New Technologies in Science and Engineering, Electrical and Computer and IT
21 تشخیص نارسایی کم خونی عضلات قلبی از روی شکل موج ECG با استفاده از تبدیل کسینوسی (DCT) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (Download Paper) 15th Iranian conference on Biomedical Engineering
22 تولید انرژی الکتریکی در انرژی حرکتی انسان به هنگام راه رفتن به روش مکانیکی (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
23 جداسازی سیگنال متناوب از پس زمینه تصادفی با استفاده از SSA و کاربرد آن در سیستم BCI مبتنی بر SSVEP (Download Paper) 22th Iranian conference on Biomedical Engineering
24 جداسازی، شمارش و استخراج ویژگیهای اجزای نمونههای خونی در تصاویر میکروسکوپی (Download Paper) 1st Global Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology
25 حذف فورنیکس از نتایج ناحیه بندی کورپس کالوزوم در تصاویر MRI با استفاده از روش اسکلت بندی (Download Paper) 17th Iranian conference on Biomedical Engineering
26 ردیابی هدف مبتنی بر لبه یابی فازی و براساس انطباق الگو در تصاویر ویدئویی خاکستری (Download Paper) 08th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
27 روشی جدید برای فشرده سازی سیگنالهای قلبی بر مبنای اعمال کدینگ درخت های صفرگذار به ضرایب ویولت سه سطحی کوانتیزه شده (Download Paper) 14th Iranian Conference on Electric Engineering
28 شناسایی حالت شادی از چهره با استفاده از روش میدان جهت تصویر و شبکه های عصبی MLP (Download Paper)
29 طبقه بندی تصاویر حرارتی چهره به منظور تشخیص استرس مبتنی بر روشSVM (Download Paper) 12th Iranian Conference on Intelligent Systems
30 طراحی و توسعه یک مدار ایمنی الکتریکی برای دستگاه الکتروکوتر (Download Paper) 20th Iranian Conference on Electric Engineering
31 طراحی و ساخت دستگاه مانیتورینگ تغییرات حجم خون بیمار در دستگاه همودیالیز به روش غیر تهاجمی نوری (Download Paper) 11th Iranian conference on Biomedical Engineering
32 طراحی و شبیه سازی نوسان ساز کنترل شونده با ولتاژ VCO با نویز فاز کم و مصرف توان پایین در تکنولوژی μm 0.18 CMOS در باند MISC (Download Paper) 1st Global Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology
33 طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده کم نویز LNA با توان مصرفی پایین و گین بالا در باند سرویس ارتباطی ادوات پزشکی کاشتنی (Download Paper) 1st Global Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology
34 فضا در معماری (Download Paper) 4th International Conference on New Findings of Science and Technology
35 کاربرد ارتباطات کارکردی دینامیک در جانبی سازی صرع لوب گیجگاهی (Download Paper) 15th International Congress on Epilepsy
36 کاربرد منطق فازی در مدیریت توان مصرفی تراشه های ریزپزدازنده (Download Paper) 02nd Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
37 کاهش نویز از سیگنال ECG با استفاده از روش تحلیل سراسری طیف (Download Paper) 17th Iranian conference on Biomedical Engineering
38 مروری بر مطالعه و شبیه سازی چند مدار ترکیبی و ترتیبی در نانوتکنولوژیQCA (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
39 ناحیه بندی و تعیین حجم رحم در تصاویر MRI مربوط به بیماران دارای فیبروم رحمی با استفاده از روش FCM و عملگرهای مورفولوژی (Download Paper) 16th Iranian conference on Biomedical Engineering
40 ویژگی های بهینه ی آشکارساز خروپف در بازه های کوتاه سیگنال صوتی (Download Paper) National Conference on Modern Computer Engineering in Computer Engineering
41 یک روش پنهان شکنی مبتنی بر الگوریتم F-Score+SVM برای تصاویر پنهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک (Download Paper) 11th Iranian Security Community Conference