Doctor Mohsen Rostami malkhalifeh

Doctor Mohsen Rostami malkhalifeh

Doctor Mohsen Rostami malkhalifeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohsen Rostami malkhalifeh in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Policy Council 12th National Conference on Data Envelopment Analysis 2020

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 Apply the best direction for ranking DWU bye Nonlinear algorithm (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
2 ارائه شاخص بهره وری مالم کوئیست برای واحد های تصمیم گیرنده با ساختار شبکه ای (Download Paper) The 12th International Conference of Iranian Operations Research Society
3 ارائه یک مدل جهت رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده به کمک بهترین وبدترین رتبه های واحدهای تصمیم گیرنده (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
4 ارایه الگویی جهت تخصیص مجدد منابع در ساختار شعبه های بانک پاسارگاد با تاکید بر کارایی و بهره وری (Download Paper) 9th International Conference on DEA
5 ارایه مدل استوار تحلیل پوششی داده های بازه ای به منظور اندازه گیری کارایی در شرایط عدم قطعیت (Download Paper) 9th International Conference on DEA
6 ارایه مدل بدبینانه جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده در بدترین شرایط (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
7 ارزیابی پایداری انواع لوله های مورد استفاده در شبکه فاضلاب (Download Paper) Fourth International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management
8 ارزیابی تراکم در واحدهایی با داده های منفی (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
9 ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی دادههای دو مرحلهای با داده های فازی (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
10 ارزیابی کارایی با استفاده از روش حاصل ضربی در سیستم های دومرحله ای با خروجی های نامطلوب (Download Paper) 9th International Conference on DEA
11 ارزیابی کارایی سیستم های دومرحله ای با خروجی نامطلوب با استفاده از میانگین هندسی (Download Paper) 11th International Conference of Iranian Operations Research Society
12 ارزیابی کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها بر اساس خروجی نامطلوب، رتبه بندی اولیه (Download Paper) 9th International Conference on DEA
13 ارزیابی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از روش FDH در حضور داده های تصادفی (Download Paper) 9th International Conference on DEA
14 استفاده از الگوریتم C4.5 برای تخمین مقادیر مجهول در ورودی ها و خروجی های واحد های تصمیم گیرنده (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
15 استفاده از روند متعامدسازی گرام اشمیت جهت کاهش بعد در محاسبه کارایی در تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
16 استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی به منظور تولید وزن های غیر صفر در روش کارایی متقاطع (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
17 انتخاب بهترین DMU با استفاده از روش TOPSIS و OWA و مقایسه دو روش (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
18 انتخاب سیستم تحویل پروژه در پروژه های ساخت و ساز به کمک تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development
19 انتخاب مسیرهای الگو با وزن دار کردن واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
20 اندازه گیری کارایی زیست محیطی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
21 اندازه گیری کارایی هتل ها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
22 Review of the progress and regression of tax offices of Tehran province based on Malmquist index (Download Paper) The Third International Conference on Intelligent Decision Science
23 بررسی اثربخشی نسبی شرکت های بندرعباس در بخش ساخت و ساز براساس رویکرد DEA (Download Paper) 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development
24 بررسی دقیق تخصیص مجدد منابع در بین واحدها با اعمال محدودیت های تخصیص مجدد و تخصیص همزمان هزینه ثابت (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
25 بررسی دو دوره مدیریتی به کمک شاخص مالم کوئیست (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
26 بررسی روش رتبه بندی مونت کارلو (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
27 بررسی کارایی به کمک واحدهای تصمیم گیرنده ی ایده آل و آنتی ایده آل در تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
28 بررسی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده شبکه با داده های بازهای (Download Paper) 9th International Conference on DEA
29 بررسی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده شبکه با مدل غیرشعاعی (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
30 بررسی وجود تراکم در محصولات میانی یک زنجیره تامین (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
31 بهبود پوششی در تحلیل پوششی داده های نا دقیق(بازه ای) تحت بازده به مقیاس متغیر (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
32 بهبود کارایی متقاطع با وجود داده های بازه ای (Download Paper) 9th International Conference on DEA
33 بهینه سازی استوار سبد سهام با استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطی (Download Paper) 9th International Conference on DEA
34 پیدا کردن هزینه مناسب جهت کارا شدن واحد تحت ارزیابی در DEA به کمک بهینه سازی معکوس (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
35 تخصیص هزینه ثابت جهت حفظ رتبه واحدهای تصمیم گیرنده (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
36 تخصیص هزینه ثابت جهت کسب بهترین رتبه (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
37 تخصیصمجدد در سیستم تولیدات موازی بر پایه DEA با داده های فازی (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
38 تخمین بهتر مقدار کارایی با استفاده از روش STEM (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
39 تراکم در تحلیل پوششی داده ها با ورودی و خروجی نامطلوب (Download Paper) 9th International Conference on DEA
40 تعیین بازه های پیشرفت و پسرفت با استفاده از مالمکوئیست و استفاده از بهترین و بدترین رتبه هر واحد (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
41 حل مسایل برنامه ریزی غیرخطی و تصادفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization
42 حل یک مرحله ای مدل ترکیبی DEA و جایگزینی اپسیلون بی نهایت کوچک غیرارشمیدسی با یک مقدار کوچک متناهی (Download Paper) 9th International Conference on DEA
43 رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده با داده های تصادفی از توزیع نرمال با کمک DEA (Download Paper) 9th International Conference on DEA
44 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از قویترین ابر صفحه MPSS (Download Paper) 9th International Conference on DEA
45 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا با استفاده از نرم بیضی (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
46 رفع نشدنی بودن در مدل ابرکارایی با داده های صفر با تکنولوژی بازده به مقیاس ثابت (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
47 روشی برای یافتن ابرصفحه های سازای یک مجموعه امکان تولید (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
48 شاخص مالم کوئیست بازه ای واحدهای تصمیم گیرنده (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
49 شاخص های مالم کوئیست هزینه در حضور داده های منفی (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
50 طبقه بندی و تشخیص بافت های سرطانی از کیست های سینه با استفاده از تبدیل موجک و برنامه سازی ژنتیک (Download Paper) Comprehensive International Computer Conference, Information Technology and Electrical Engineering
51 کارایی چند مرحله ای و شاخص بهره وری مالمکوئیست در سیستمهای تولید دو مرحله ای با داده های بازه ای (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
52 کارایی غیر شعاعی زیست محیطی (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
53 کاهش ورودی و خروجی در اندازه کارایی با استفاده از داده های بازه ای (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
54 محاسبه بازده به مقیاس DMU ها با ورودی و خروجی منفی در DEA (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
55 محاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست با استفاده از مدل غیر شعاعی راسل اصلاح شده با داده های فازی (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
56 محاسبه کارایی در ساختارهای گسترش یافته ای شبکه ی دو مرحله ای با داده های فازی بازه ای نوع دوم (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
57 محاسبه کارایی متقاطع واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی وخروجی بازه ای به کمک واحدهای ایده ال و انتی ایده ال (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
58 محاسبه کارایی واحد های تصمیم گیرنده دو مرحله ای با داده های فازی (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
59 محاسبه ی بازده به مقیاس به کمک مدل های غیر شعاعی در تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
60 محاسبه ی بازه ی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده دارای ورودی و خروجی های بازه ای با حضور دادههای منفی (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
61 مدل برنامه ریزی خطی صحیح با استفاده از مدل های چند هدفه (Download Paper) 9th International Conference on DEA
62 مدل تحلیل پوششی داده های غیر قطعی به منظور ارزیابی عملکرد واحد ها تحت عدم قطعیت گسسته (Download Paper) The 12th International Conference of Iranian Operations Research Society
63 مسایل واگذاری شبکه های دو مرحله ای تحلیل پوششی داده ها با وردی و خروجی های چندگانه (Download Paper) 11th International Conference of Iranian Operations Research Society
64 مکان یابی- تخصیص واحدهای کارا بر اساس تحلیل پوششی داده های بازه ای (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
65 یافتن واحد کارامد در تحلیل پوششی داده ها به کمک الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 9th International Conference on DEA
66 یک روش جدید برای ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای نادقیق (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
67 یک مدل MOLP جهت تخصیص هزینه ثابت از نوع ورودی خاص و بودجه ثابت از نوع خروجی خاص باحفظ کارایی هرواحد (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
68 یک مدل MOLP جهت تخصیص هزینه ثابت باحفظ کارایی هرواحد (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
69 یک مدل غیر شعاعی برای تعیین بازده به مقیاس (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis