Doctor Rajab Chookan

Doctor Rajab Chookan

Doctor Rajab Chookan

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Rajab Chookan in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی روابط هورمون های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در شرایط تنش خشکی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 2
2 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (Download Paper) Environmental Stresses in Crop Sciences Volume: 11, Issue: 3
3 بررسی تنوع توده های خربزه و طالبی Cucumis melo L برای مقاومت به پژمردگی فوزاریومی بر مبنای فعالیت آنزیم های بیوشیمیایی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 46, Issue: 2
4 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های خربزه و طالبی آلوده به پژمردگی آوندی فوزاریومی از نظر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 2
5 تاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه PGPR برتسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 4
6 تعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای عملکرد علوفه و صفات زراعی یونجه (Medicago sativa L.) در تلاقی دی آلل (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 3
7 واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون های سیتوکینین و اکسین (Download Paper) Environmental Stresses in Crop Sciences Volume: 12, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آینده تحقیقات ذرت در استان گلستان مثالی بارز از کشاورزی ارگانیک (Download Paper) 02nd National Congress of Ecological Agriculture
2 اثر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر الگوی تسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
3 ارزیابی خودباروری در تعدادی از اکوتیپها و ارقام یونجه (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
4 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرت (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
5 ارزیابی منابع ذرت حاره ای و نیمه حاره ای درترکیب با لاین های معتدله (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
6 اصلاح و بیوتکنولوژی انار تجزیه ارتباط برای صفات پومولوژیک در انار Punica geranatum L با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (Download Paper)
7 انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های اینبرد ذرت به کمک آب حفظ شده گیاهچه های تحت تنش (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
8 بررسی پایداری عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت دانه ای در مناطق مختلف (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
9 بررسی تاثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه(PGPR) بر ظهور واستقرار گیاهچه در مزرعه و برخی ویژگیهای مرتبط دورگهای دیررس ذرت. (Download Paper) 02nd National Congress of Ecological Agriculture
10 بررسی ترکیب پذیری خصوصی چهارده لاین ذرت با استفاده ازمدل امی ammi اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
11 بررسی ترکیب پذیری عمومی لاینها و ارزیابی هیبریدهای ذرت برای تحمل به خشکی (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
12 بررسی سازگاری و پایداری عملکرددانه درهیبریدهای پیشرفته ذرت دانه ای دیررس و متوسط رس (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
13 بررسی شاخص های رشدی و عملکردی 4 رقم کلزای بهاره در شرایط رقابت با علف های هرز در منطقه رودان هرمزگان (Download Paper) 2nd International Conference on Engineering and Applied Sciences
14 بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای (Download Paper) 7th congress of new technologies to achieve sustainable development
15 بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای (Download Paper) 7th Agricultural and Sustainable Natural Resources Conference
16 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
17 بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای (Download Paper) 3rd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
18 بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف درژنوتیپ های نخود (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
19 بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف زراعی درذرت ازطریق تجزیه گرافیکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
20 بررسی مقدماتی عملکردوپایداری هیبریدهای متوسط رس ذرت دانه ای (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
21 بررسی هیبریدهای امیدبخش ذرت دانه ای دیررس و متوسط رس درفارس (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
22 تاثیرباکتریهای افزاینده رشد PGPR برروندتجمع ماده خشک دورگ های دیررس ذرت (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
23 تأثیر باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگیهای مرتبط ذرت (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
24 تأثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جنبه های مختلف رشد و نمو ذرت در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
25 تجزیه خوشه ای هیبریدهای دیررس و متوسط رس ذرت ازنظر خصوصیات زراعی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
26 تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی درذرت ازطریق تجزیه میانگین نسلها (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
27 تجزیه میانگین نسل ها برای عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
28 تعیین گروه های هتروتیک لاین های ذرت ایرانی با استفاده ازGGE biplot (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
29 تعیین نیاز حرارتی مراحل مختلف فنولوژی هیبرید های ذرت بر اساس سیستم واحد حرارتی گیاه (CHU) در تاریخ کشت های مختلف (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
30 روابط لاین های ذرت ایرانی با لاین های استاندارد و انتساب آن ها به گرو ه های هتروتیک شناخته شده (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
31 مطالعه نحوه توارث و عمل ژن مقاومت به سیاهک معمولی در ذرت (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
32 مقایسه جمعیت های دو گونه آگروپیرون (A. desertorum و A. cristatum) از نظر عملکرد بذر و تولید علوفه (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
33 مقایسه عملکرد و اجزاءعملکرد 11 هیبرید ذرت درشرایط آب و هوایی کرج (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
34 میزان ترکیب پذیری، وراثت سیتوپلاسمی و هتروزیس در ذرت به روش تلاقی های دای آلل (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress