Doctor Javad Taghizadeh

Doctor Javad Taghizadeh

Doctor Javad Taghizadeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Javad Taghizadeh in Journals

Position Journal Name
managing editorJournal of Comparative Law

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی ادعای برتری نظام پارلمانی و عملکرد آن در ایران و فرانسه (Download Paper) Journal of Comparative Law Volume: 3, Issue: 1
2 بیانیه امضایی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا (Download Paper) Comparative law Volume: 6, Issue: 1
3 تاملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان (Download Paper) Quarterly Journal of public law knowledge Volume: 3, Issue: 7
4 تبیین حقوقی حل معضلات نظام در نظم اساسی ایران (Download Paper) Quarterly Journal of public law knowledge Volume: 6, Issue: 18
5 تحول قانون طبیعی و تاثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی (Download Paper) Human Rights Volume: 9, Issue: 17
6 تصویرسازی از هدف متحرک زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با منابع مجازی (Download Paper) Radar Magazine Volume: 2, Issue: 4
7 تصویرسازی در سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با استفاده از روش پس تابش فیلترشده (Download Paper) Tabriz Journal of Electrical Engineering Volume: 46, Issue: 1
8 حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان (Download Paper) Quarterly Journal of public law knowledge Volume: 4, Issue: 12
9 مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) Quarterly Journal of public law knowledge Volume: 5, Issue: 16
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه بستر نرم افزاری چابک به منظور ساخت شبیه سازهای آموزشی و کاربرد آن در طراحی شبیه ساز قطار شهری مشهد (Download Paper) The 1st National Conference on Simulator Systems
2 ارائه سیستم پشتیبان نرم افزار ی برای سیستم حرکتی سامانه های شبیه سازبا استفاده از مدل مخفی مارکوف (Download Paper) The 1st National Conference on Simulator Systems
3 بررسی عوامل انسانی در آموزش به وسیله شبیه سازها (Download Paper) The 1st National Conference on Simulator Systems
4 بررسی میزان انطباق شبیه سازی با واقعیت در شبیه سازها (Download Paper) 01st Conference on Flight Simulation
5 بهبود بلادرنگ پارامترهای خروجی رادار به منظور کاربرد خاص (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
6 پایش و تحلیل روند تولید تصویر بلادرنگ و قابل کنترل شبیه سازهای آموزشی (Download Paper) The 1st National Conference on Simulator Systems
7 پایش و مراقبت زیر اب در آبهای کم عمق بااستفاده از سونار پیشنهادی (Download Paper) 18th Conference on Marine Industries
8 تاثیر خطاهای انسانی در حوادث دریایی و نقش شبی هسازهای آموزشی در کاهش آنها (Download Paper) 12th National Symposium of Marine Industries
9 تست و ارزیابی سیستم موقعیت یاب اپتیکی طراحی شده (Download Paper) 03rd Iranian Conference on Photonics Engineering
10 تصویربرداری زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی (Download Paper) 15th Conference on Marine Industries
11 تولید و نمایش تصاویر گرافیکی سه بعدی بلادرنگ برروی سطح کروی بااستفاده از ارایه ای از پروژکتورها به منظور ایجاد یک شبیه ساز اموزشی با پرده نمایش گنبدی (Download Paper) 06th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
12 راهکار مدیریت دانش برای سازمانهای جزیرهای (Download Paper) 1st international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
13 مطالعه میزان تسهیم دانش خبرگان در شبکه های اجتماعی با استفاده از نتونوگرافی موردی پیام رسان تلگرام (Download Paper) First International Conference of interactive information retrieval
14 معماری ساختار سازمانی دفتر طراحی با رویکرد مهندسی سیستم (Download Paper) Systems Thinking In Practice
15 معیار بلوغ سیستم ها برای چرخه عمر محصولات در مهندسی سیستم و پیاده سازی آن برای شبیه سازآموزش راهبری قطار شهری مشهد (Download Paper) The 1st National Conference on Simulator Systems