Doctor hasan Hashemi

Doctor hasan Hashemi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor hasan Hashemi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury 3rd International Conference on Health, Treatment and Health Promotion 2020

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 Evaluation the Quality of Health Services Based on SERVQUAL Model in Ahvaz Health Care Centers, Iran (Download Paper) Caspian journal of health research Volume: 4, Issue: 1
2 بررسی تاثیر MRI بر رشد جنین موش (Download Paper) Journal of Kashan University of Medical Sciences Volume: 2, Issue: 1
3 بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی دستگاه های آب شیرین کن با فرایند اسمز معکوس در شهر قشم (Download Paper) Journal of Health and Development Volume: 2, Issue: 1
4 پیش بینی میزان تولید پسماند شهری با استفاده از روش سری زمانی (تکنیک ARMA) و مدل سازی پویایی سیستم (نرم افزار Vensim) (Download Paper) Iranian Journal Of Health and Environment Volume: 9, Issue: 1
5 کاربرد سیستم تلفیقی فیلتراسیون و اشعه فرابنفش در گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 22, Issue: 78
6 گندزدایی آب تصفیه خانه آب و پساب تصفیه خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 21, Issue: 76
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی ابزار های مشتقه (Download Paper) The 4th International Conference on the Humanities and Cultural Studies
2 ارزیابی ریسک های بحرانی پروژه های مهندسی با استفاده از روش DEMATEL (مطالعه موردی پروژه فازی 17و 18 پارس جنوبی) (Download Paper) 05th International Project Management Conference
3 ارزیابی کارایی بسترهای تهیه شده از خرده شیشه های بازیافتی در مقایسه با سایر بسترهای متداول در صافی شنی کند (Download Paper) 10th National Congress On Environmental Health
4 ارزیابی کارایی بسترهای تهیه شده از خرده شیشه های بازیافتی در مقایسه با سایر بسترهای متداول در صافی های شنی (Download Paper) 03rd National Congress of Recycling and Reuse of Renewable Organic Resources in Agriculture
5 ارزیابی نقش سیستم هوادهی عمقی در کاهش مقدار BOD و میزان COD لازم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب (Download Paper) Third National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
6 استخراج تغییرات حرکت طولی دیواره شریان کاروتید مشترک در افراد سالم و بیماران مبتلابه ام اس، با استفاده از تصاویر فراصوتی (Download Paper) 16th iranian international congress on multiple sclerosis
7 امکان سنجی استفاده از اتوکلاو و زباله سوز جهت امحای زباله های بیمارستانی استان چهار محال و بختیاری (Download Paper) 5th National Congress on Waste Management
8 امکان سنجی گندزدایی پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با فناوریهای مختلف فرابنفش (Download Paper) 14th National Congress On Environmental Health
9 انتخاب روش بهینه تبدیل پسماند به انرژی در کلان شهر اصفهان (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
10 اندازه گیری شاخص های فساد روغن مصرفی قنادی ها و اغذیه فروشی های شهرستان برخوار و میمه استان اصفهان (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
11 برآورد گاز متان و LFGتولیدی در لندفیل (مطالعه موردی:لندفیل شهر کرد) (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
12 بررسی پراکنش فرمالدوئید در شهر زرقان به کمک GIS (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
13 بررسی تأثیر آنتی بیوتیکهای اکسی تتراسایکلین، تایلوزین و آموکسی سیلین بر فعالیت متان سازی ویژه بیومس بی هوازی (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
14 بررسی جنبه های بهداشتی، زیست محیطی ، اقتصادی و فنی گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با استفاده از اشعه UV به جای کلر براساس مطالعه پایلوت (Download Paper)
15 بررسی عملکرد رأکتور بافلدار بی هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
16 بررسی عملکرد سیستم زلال ساز اکسیلاتور در حذف کدورت با استفاده از منعقد کننده های شیمیایی در مقیاس پایلوت (Download Paper) 13th National Congress On Environmental Health
17 بررسی کارایی سیستم تلفیقی زلال سازی، فیلتراسیون و اشعه فرا بنفش ( UV) درگندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
18 بررسی کارایی فرایند الکتروکوآگولاسیون در تصفیه شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
19 بررسی کمیت و کیفیت شیرابه خروجی از مراحل مختلف فرایند تولید کمپوست زباله شهری به روش ویندرو (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
20 بررسی کیفیت شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی آب ورودی و خروجی فرآیندهای اسمز معکوس و تبخیر ناگهانی چند مرحله ای شهر قشم (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
21 بررسی مقدار آلومینیوم باقی مانده ناشی از انعقاد متداول و پیشرفته با استفاده از پلی آلومینیم کلراید (PACL) در آب تصفیه شده (Download Paper) 15th National Congress On Environmental Health
22 تاثیر افزایش کیفیت و بهرهوری صنعت بستهبندی در به وجود آوردن فضای رقابت پذیری و توانمند سازی جامعه کشاورزی ، دامپروری و صنعتی کشور ایران (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
23 تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کیفیت آب و غذا (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
24 تأثیرات معماری غرب خصوصاً انگلیس در بناهای شهر بیرجند (نمونه موردی کنسولگری انگلیس در بیرجند) (Download Paper) 2nd National Conference on Archaeology of Iran
25 تعیین الگوی فشار صوت ایجاد شده توسط عملگرهای پیزوالکتریک در یک محیط دو بعدی (Download Paper) 4th Broadcasting Engineering Conference
26 طراحی بهینه سد های بتنی وزنی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه اجزا (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
27 طراحی بهینه صفحات وب موبایل جهت استفاده در آموزش الکترونیکی همراه (Download Paper) 01st Students Conference on E-learning
28 فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
29 فواید طرح جامع خصوصی سازی در بنادر ایران (Download Paper) 16th Conference on Marine Industries
30 کاربرد سیستم تلفیقی فیلتراسیون و اشعه فرا بنفش در تصفیه و گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (Download Paper) 03rd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
31 کاهش شاخصهایTSS و TDS پساب خروجی با مطالعه نرخ بارگذاری واحدهای هوادهی و تهنشینی ثانویه – مطالعه موردی : تصفیه خانه اصفهان (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
32 گندزدایی آب و پساب تصفیه خانه های آب و فاضلاب اصفهان با استفاده از اشعه گاما (Download Paper) 13th National Congress On Environmental Health
33 گندزدایی آب وپساب تصفیه خانه های آب وفاضلاب اصفهان با استفاده از اشعه گاما (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
34 مدیریت مواد زائد جامد صنعتی تولیدی در شهرک صنعتی بروجن (Download Paper) 1st International Conference on Sustainability and Urban Development
35 مدیریت مواد زائد جامد صنعتی تولیدی درشهرک صنعتی بروجن (Download Paper) National Conference of Sustainable Development and Urban Construction
36 مدیریت یکپارچه بهرهبرداری از سد های مخزنی و تخصیص بهینه آب در شرایط اعمال کم آبیاری با استفاده از الگوریتم بهینهسازی انبوه اجزا (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
37 مطالعه قابلیت فعالیت مجدد نوری Photo reactivation باکتریهای شاخص در پساب پرتوتابی شده تصفیه خانه فاضلاب شهری (Download Paper) 14th National Congress On Environmental Health
38 مقایسه بهینه سازی برنامه بهره برداری از مخازن سدهای چند منظوره با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتمPSO (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
39 مقایسه تاثیر دستگاه الکترولیز تجاری رسوب دهنده املاح آب(Dual Precipitator) ( با الکترودهای آهن و آلومینیوم) با الکترودهای زغالی بر کیفیت فیزیکو شیمیایی آب آشامیدنی (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
40 مقایسه مدل حاصل از رگرسیون و مدل کینتیکی اصلاح شده مونود در پیش بینی راندمان حذف فرمالدوئید توسط بیوفیلتر (Download Paper) 15th National Congress On Environmental Health
41 ناحیه بندی و تعیین حجم رحم در تصاویر MRI مربوط به بیماران دارای فیبروم رحمی با استفاده از روش FCM و عملگرهای مورفولوژی (Download Paper) 16th Iranian conference on Biomedical Engineering