Doctor Neda Kafash

Doctor Neda Kafash

Doctor Neda Kafash

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Neda Kafash in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 پیش بینی داده های جا افتاده ایستگاه های پایش آلودگی هوا به کمک فیلتر کالمن (Download Paper) New Approaches in Civil Engineering Volume: 3, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی و مقایسه عملکرد الگوریتم های بهینه سبزی کلونی مورچه ها و ژنتیک درحل مسئله ی فروشنده ی دوره گرد (Download Paper) Geomatics 1390
2 استفاده از روش PROMETHEE برای جانمایی ایستگاههای پایش آلودگی هوا (Download Paper) Geomatics 1390
3 انتخاب مسیر بهینه برای مترو به کمک GIS و روش های فرا بتکاری (مطالعه موردی: شهرک جدید خاوران تبریز) (Download Paper) The 2nd National Conference on Geospatial Information Technology
4 بررسی توسعه شهری ارومیه با استفاده از GIS با مقایسه روشهای تاپسیس وanp (Download Paper) National Conference on Technologies and New Geomatics
5 بررسی منظر شهر تبریز از دیدگاه گردشگران (Download Paper) National Conference on Technologies and New Geomatics
6 پهنه بندی آلودگی هوای داخلی بازار تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و شبکه عصبی (Download Paper) 4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran
7 پهنه بندی خطر اتش سوزی و مدل سازی ان برای جنگل های ارسباران (Download Paper) National Conference on Technologies and New Geomatics
8 طراحی نقشهی آسیبپذیری فازی برای بحران زمینلرزه و تحلیل قوانین استنتاج برای بهبود دقت (Download Paper) Geomatics 1389
9 مسیریابی زمینه آگاه در بستر جغرافیای پزشکی (مطالعه موردی: گراف ناوبری بازار تبریز) (Download Paper) 4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran
10 مقایسه روش های تصمیم گیری برای مکان یابی بیمارستان با استفاده از معیارهای جدید (Download Paper) 1st National Conference on Geospatial Information Technology Engineering
11 مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش آلودگی هوای شهرتبریز (Download Paper) National Conference on Technologies and New Geomatics