Doctor Abas Rezaii

Doctor Abas Rezaii

Doctor Abas Rezaii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abas Rezaii in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary 15th National Conference on Irrigation and Evaporation Reduction Kerman 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آیا نیترات در رآکتورهای بیوالکتریکی و در حضور ترکیبات دارویی احیا میشود (Download Paper) Hozan Journal Volume: 2, Issue: 2
2 ارتقاء پارامترهای فیزیکی سلولز باکتریایی به منظور تولید جاذب آلاینده های هوا (Download Paper) Iranian Journal of Medical Microbiology Volume: 6, Issue: 4
3 امکان سنجی حذف کروم (VI) از محلول آبی به روش انعقاد الکتریکی به صورت دوقطبی آلومینیوم - آلومینیوم (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 24, Issue: 86
4 بررسی اثر مداخله ای پرسولفات پتاسیم و پراکسید هیدروژن در میزا اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 19, Issue: 66
5 تاثیر مواد پروتیینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتیین لاشه،پرورش نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی (Apis mellifera) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 46, Issue: 3
6 حذف اندوتوکسین از آب با فرایند ازن زنی کاتالیتیکی غیرهمگن در حضور خاکستر استخوان (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 22, Issue: 79
7 حذف سودوموناس آئروژینوزا از هوای بیمارستانها و مراکز درمانی با استفاده از امواج ریزموج (Download Paper) Iranian Journal of Medical Microbiology Volume: 7, Issue: 2
8 خلاقیت و نوآوری در سازمان های دفاعی دانش بنیان (مطالعه موردی: اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) (Download Paper) Teaching on Marine Sciences Volume: 5, Issue: 4
9 رابطه ابتلا به هیپرتانسیون با (C(3 سرم (Download Paper) Journal of Kashan University of Medical Sciences Volume: 5, Issue: 1
10 طراحی و پیاده سازی گیت های NOT، AND و XOR برگشت پذیر در سیستم های مبتنی بر نانو تکنولوژی (Download Paper) Journal of Science and Engineering Elites Volume: 4, Issue: 1
11 عوامل اثرگذار بر کارایی و اثربخشی کارکنان ناوگروه های رزمی در ماموریت های دریانوردی دوردست (Download Paper) Teaching on Marine Sciences Volume: 3, Issue: 6
Conference Papers
row paper title conference name
1 آرسنیک در آب آشامیدنی: نگرانیها، جنبه های بهداشتی - زیست محیطی و روشهای حذف (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
2 آسفالت و ترکیبات PCB (Download Paper) 01st International Bitumen Conference
3 اثر برخی مواد شیمیایی بر روی خصوصیات رویشی، و عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
4 اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Download Paper) National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
5 اثرات طرح آموزش الگوهای صحیح مصرف آب در بین زنان توسط بانوان بسیجی (Download Paper) 03rd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
6 احیای مراتع فرسوده و افزایش سرسبزی چشم انداز شهرستان مراغه (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Management of Soil and Environmental Resources
7 ارائه یک تکینک ترکیبی برای الویت بندی مورد آزمون با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچه (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
8 ارائه یک رویکرد جدید جهت اولویت بندی موارد آزمون با استافده از معیارهای چندگانه (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
9 ارایه یک روش جدید جهت ایجاد مسیرهای آزمون در تست نرم افزارهای تحت وب (Download Paper) National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering
10 ارایه یک رویکرد جدید جهت کاهش دنباله موارد آزمون با استفاده از الگوریتم TLBO (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer Engineering (TEC-2018)
11 ارزیابی ارزش اقتصادی آب روستایی براساس محاسبه هزینه سرانه تولید آن در استان کرمان (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
12 ارزیابی تحمل به خشکی ذرت تحت تیمار اسید سالیسیلیک و آترازین (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
13 ارزیابی روشهای مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از سنجشهای لایسیمتری (مطالعه موردی: شهر کرمان) (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
14 ارزیابی کمیت آب های زیرزمینی دشت رفسنجان به کمک PMWIN (Download Paper) 03rd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
15 ارزیابی کیفی آب زیرزمینی از نظر تغییرات کلر با استفاده از مدل ریاضی MT3DMS (مطالعه موردی: دشت رفسنجان) (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
16 ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی جهت تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی با استفاده از روش کریجینگ و نرمافزار+ GS (مطالعه موردی دشت زرند ) (Download Paper) 03rd Water Resources Management
17 استخراج تابع تقاضای آب از تابع تولید (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
18 استفاده از ویدیومتری و سونداژ در بررسی وضعیت چاههای آب شرب شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان در آبخوانهای سطح استان (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
19 انتخاب مورد آزمون جهت اجرای آزمون رگرسیون با استفاده از اتوماتای یادگیرتوزیعی (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
20 اولویت بندی حالت های آزمون با استفاده از الگوریتم بهینه ساز جستجوی گروهی (Download Paper) First National Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Communications Technology
21 اولویت بندی عوامل ایجاد تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی روستایی شهرستان اراک با استفاده از مدل AHP (Download Paper) National Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
22 iranian exhaust ventilation design software (IEVDS) نرم افزاری جامع جهت طراحی سیستم های تهویه صنعتی موضعی (Download Paper) 01st National Industrial Ventilation & Hygeine Conference
23 باران اسیدی و اثرات آن بر رشد و نمو گیاهان (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
24 بازسازی داده های گمشده در متغیرهای هواشناسی مورداستفاده جهت برآورد تبخیر و تعرق روزانه (Download Paper) 2nd National Iranian Climate Conference
25 برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق نیمه مرطوب در شرایط کمبود داده های هواشناسی (Download Paper) 3rd National Conference on Water Management in the Field (Water Demand Demand)
26 بررسی ارزشیابی و اهمیت دارایی های نامشهىد از دیدگاه مدیران مالی و صاحب نظران دانشگاهی (Download Paper) National New Ideas in Accounting and Auditing Conference
27 بررسی تابع تولید محصول ذرت نسبت به آب (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
28 بررسی تاثیر نگرش فرهنگ ارزشی برسبک های رهبری در سازمان های دولتی (Download Paper) International economic conference management, psychology
29 بررسی تجربی رفع رسوب به کمک موج انفجار ناشی از پدیده گذر احتراق به انفجار (Download Paper) The first National Conference on Computational and Experimental Mechanics
30 بررسی تکنیک های اولویت بندی موارد آزمون (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer Engineering (TEC-2018)
31 بررسی تکنیک های کاهش دنباله موارد آزمون (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer Engineering (TEC-2018)
32 بررسی جهت گیری تیغه در ضریب انتقال حرارت مبدل پوسته لوله (Download Paper) Fourth National Conference on Mechanical Engineering, Civil Engineering and Advanced Technology
33 بررسی حذف اسپور باسیلوس سوبتی لیس از آب آشامیدنی شهری به روش الکتروشیمیایی (Download Paper) 14th National Congress On Environmental Health
34 بررسی حذف سولفات از آب آشامیدنی به روش الکتروشیمیایی (Download Paper) Iranian Water Conference, Clean Water
35 بررسی حذف نیترات از آب آشامیدنی به روش الکتروشیمیایی (Download Paper) 13th National Congress On Environmental Health
36 بررسی حذف نیترات از آب آشامیدنی شهری به روش انعقاد الکتریکی : رآکتور ناپیوسته (Download Paper) 15th National Congress On Environmental Health
37 بررسی داده های هواشناسی ایستگاه های نزدیک و دور به مناطق مرطوب در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (Download Paper) 3rd National Conference on Water Management in the Field (Water Demand Demand)
38 بررسی رابطه بین خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان کرمانشاه) (Download Paper) 1st national conference on new research in the field of Education and Psychology Iran
39 بررسی راندمان آبیاری نواری (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
40 بررسی روابط متقابل شهروندان و سازمان پایانه هاوپارک سوارها وعوامل تاثیر گذار برآن(مطالعه موردی : پایانه های غرب وجنوب شهر تهران ) (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
41 بررسی روشهای اولویت بندی و کاهش موارد آزمون در تست رگرسیون براساس معیار پوشش (Download Paper) 3rd International Conference on Knowledge Engineering and Innovation
42 بررسی روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای انتخاب موارد آزمون جهت اجرای آزمون رگرسیون (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
43 بررسی سه سناریوی مدیریت داده هواشناسی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه مناطق خشک در شرایط کمبود یا نبود متغیرهای هواشناسی (Download Paper) 8th Scientific Conference on Watershed Management and Water and Soil Management
44 بررسی سه سناریوی های مکانی، مکانی خارج مکانی و خارج مکانی مدیریت داده هواشناسی در مدیریت منابع آب در مناطق خیلی خشک (Download Paper) 8th Scientific Conference on Watershed Management and Water and Soil Management
45 بررسی ضریب یکنواختی پخش آب در دو نوع قطره چکان و تاثیر شیب بر آن (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
46 بررسی عددی تاثیر تعداد حلقه جنس مبدل پوسته لوله مارپیچ بر میزان انتقال حرارت (Download Paper) Fourth National Conference on Mechanical Engineering, Civil Engineering and Advanced Technology
47 بررسی کاربرد فتوکاتالیستها و نانو فتوکاتالیستها در حذف آلایندهای زیست محیطی و مکانیسم اثر آنها (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
48 بررسی کیفی آبهای زیرزمینی دشت زرند از نظر شرب با استفاده از زمین آمار و نرم افزار +GS (Download Paper) 2nd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
49 بررسی متغیرهای هواشناسی ایستگاه های نزدیک و دور (خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق نیمه خشک (Download Paper) 8th Scientific Conference on Watershed Management and Water and Soil Management
50 بررسی مقدماتی استفاده از کربن فعال در حذف سورفاکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات (Download Paper) 10th National Congress On Environmental Health
51 بررسی نقش سیستم دوچرخه سواری درتوسعه حمل ونقل همگانی TOD با رویکرد حمل ونقل پایدارمطالعه موردی منطقه 6 شهر تهران (Download Paper) International Conference on Engineering , Arts and the Environment
52 بررسی و تحلیل مشکلات محافظ تله موج ها بر روی خطوط انتقال و فوق توزیع و ارائه راه حل مناسب جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری در ایستگاه های فشار قوی (Download Paper) 3rd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
53 بررسی هاله های دگرسانی و نقش آنها در ذخیره سرب و روی دره بید، تیران اصفهان (Download Paper) 1st National Sysmposium on Geology of Iran
54 بهبود فرایند تست با استفاده از پیشگویی خطای نرم افسار مبتن یبر رویکرد داده کاوی (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering and Information Technology
55 بهبود ولتاژ شکست در ترانزیستورهای مسفت سیلیکن روی عایق با استفاده از جعبه با ناخالصی نوع p (Download Paper) 4th  national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
56 پسته کرمان و بحران آب (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
57 تاثیر خشکی موضعی ریشه بر عملکرد اجزا عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
58 تاثیر زمان های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت محصول سه رقم کلزا (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
59 تاثیر سطوح مختلف ایستابی بررشد ذرت و تعیین عمق بهینه خاک (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
60 تاثیر کمآبیاری سنتی و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد، اجزاء عملکرد دو رقم ( فرخ،هایسان 33 ) آفتابگردان (Download Paper) 13th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
61 تاثیرات زیست محیطی ابیاری با پساب فاضلاب بر اکوسیستم های زراعی (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
62 تاثیردورآبیاری برعملکردواجزاء عملکردارقام سورگوم درشرایط کرمان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
63 تأثیر مقدار وزنی جاذب خاکستر استخوان در جذب بیوآئروسل اشرشیاکلی (Download Paper) 7th Congress of Occupational Health and Safety
64 تخمین برخی پارامترهای کیفی موجود در آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GS+ و روش کریجینگ (مطالعه موردی دشت زرند) (Download Paper) 01st International Conference on Water Crisis
65 تخمین و ارزیابی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی جهت تامین آب کشاورزی با استفاده از روش کریجینگ و نرم افزار +GS (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
66 ترکیب الگوریتم کرم شب تاب والگوریتم کلونی مورچگان در تست رگرسیون براساس معیار خطا (Download Paper) Computerized National Conference, Information Technology and AI Applications
67 ترکیب الگوریتم کرم شب تاب والگوریتم کلونی مورچگان در تست رگرسیون براساس معیار خطا و زمان (Download Paper) Computerized National Conference, Information Technology and AI Applications
68 تست تعامل ترکیبی: ابزارها و الگوریتم ها (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology
69 تست مبتنی برمدل در بستر اندروید (Download Paper) 3rd National Conference on Computer Engineering, Data Mining and Massive Data
70 تصفیه فاضلاب آلوده و حامی رنگ زیاد صنایع به روش تلفیقی الکترا شیمیایی - تابش اشعه گاما (Download Paper) 04th Congress of Occupational Health and Safety
71 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی سورگوم درمنطقه کرمان (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
72 چشم اندازهای استفاده از انرژی ژئوترمال و هیدروترمال در جهان و امکان سنجی استفاده از آن در فلات ایران (Download Paper) 02nd Conference on Energy Conservation in Building
73 حذف الکتروشیمیایی کروم شش ظرفیتی از فاضلاب با استفاده ازالکترودهای مش استیل (Download Paper) The 12th University Students Conference on Innovation in Health Sciences
74 حذف رنگ Reactive blue باروش الکتروفنتون بی پلار (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
75 حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوی رنگ با پایه آبی با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته فنتون (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
76 حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوی رنگ با پایه آبی با استفاده از فرایند انعقاد (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
77 حذف فتوکاتالیستی استرپتوکوکوس فکالیس از آب با استفاده از نانو ذرات تثبیت شده ZnO (Download Paper) 13th National Congress On Environmental Health
78 حذف نیترات از آب با استفاده از تلفیق روش های بیولوژیکی و استفاده از آهن ظرفیت صفر (Fe0) (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
79 روش جدید انتخاب موارد آزمون مبتنی بر الگوریتم ژنتیک براساس مرتب سازی نامغلوب (Download Paper) Second International Conference on Applied Research in Electrical and Computer Science
80 روش نوین کشت برنج در مواجه با بحران آب (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
81 رهنمودهای قرآن و تعالیم الهی در مورد محیط زیست (Download Paper) 2nd International Congress on Culture and Religious Thought
82 شبیه سازی فیلتر مایکرواستریپ 2 باندی برای کاربردهای بیسیم و وایمکس (Download Paper) 2nd International Conference on Electrical Engineering
83 شبیه سازی فیلتر مایکرواستریپی پهن باند برای کاربردهای بیسیم (Download Paper) National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
84 طبقه بندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم های هوشمند جهت بهبود کارایی خزنده های متمرکز (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
85 طبقه بندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم های هوشمند درخت تصمیم جهت بهبود کارایی خزنده های متمرکز (Download Paper) 1st regional conference on Advances in Computer Engineering
86 طراحی بهینه گیت Toffoli در تکنولوژی QCA و مقایسه آن با تکنولوژی CMOS (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Science and Engineering
87 طراحی تقویت کننده کم نویز میکرواستریپی برای کار در سیستم های WLAN (Download Paper) 2ND International Conference and the 3RD National Conference of ICT in science and engineering
88 طراحی جدید از مالتی پلکسرها در تکنولوژی QCA (Download Paper) 2nd National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
89 طراحی جمع کننده در تکنولوژی QCA (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
90 طراحی گیت های منطقی برگشت پذیر با تکنولوژی آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه ای (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
91 طراحی نرم افزار کاربردی در کنترل آلودگی هوا (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
92 طراحی و پیاده سازی ساختارهایی بهینه از مالتی پلکسرها با تکنولوژی QCA (Download Paper) 4th  national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
93 طراحی و پیاده سازی لچ RS در فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه ای (QCA) (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering
94 طراحی و پیاده سازی مدارات تقسیم کننده در فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه ای (QCA) (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering
95 طراحی و پیاده سازی مقایسه گر کامل تک بیتی در تکنولوژی QCA (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
96 طراحی و پیاده سازی یک سلول حافظه RAM جدید در آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه ای (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Science and Engineering
97 طراحی و مدل سازی تمام جمع کننده مبتنی بر آتوماتای سلولی کوانتومی (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
98 طرح نوین آب شیرین کن خورشیدی همساز با اقلیم ایران (Download Paper) 02nd Conference on Energy Conservation in Building
99 عملکرد کربن فعال تولیدی از پوسته بادام و اصلاح شده با سولفات فریک در حذف نیترات از آب (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
100 عوامل اجتماعی مرتبط با بازگشت به اعتیاد در میان معتادان بهبود یافته نمونه مورد مطالعه: شهر گیلان غرب (Download Paper) 1st National Conference on Future Studies, Humanities and Social Security
101 فاکتور های مهم در تجزیه بیولوژیک (بایور میدیشن) ترکیبات نفتی در خاک (Download Paper) 7th National Congress On Environmental Health
102 کاربرد شبکه پرسپترون چندلایه در تحلیل جریان کانالهای روباز با قوس تند 90 درجه (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
103 کاربرد مواد هیدروفیل در کشاورزی (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
104 کاهش موارد آزمون جهت تست مبتنی برمدل در بستر اندروید (Download Paper) National Conference on New Technologies in Computer and Medical Engineering
105 گندزدایی آب آلوده با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی واجد الکترود مش استیل (Download Paper) Water and Wastewater Engineering Science Congress and Iran
106 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- بررسی روند تغییرات برخی از خصوصیات فیزیکی خاک در سیستم های مختلف خاک ورزی در دوره پساخاک ورزی در منطقه دیم مراغه (Download Paper) 16th Iranian Soil Science Congress
107 مروری بر تاریخچه تکامل تست تعامل ترکیبی نرم افزار و اهمیت آن (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology
108 مروری بر تطبیق فرآیند چابک و توسعه نرم افزار به صورت توزیع شده و چالش های پیش رو (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
109 مروری بر تکنیکهای اولویت بندی و کاهش موارد آزمون در تست رگرسیون نرم افزار مبتنی بر نیازمندیها و تاریخچه موارد آزمون (Download Paper) 3rd International Conference on Knowledge Engineering and Innovation
110 مروری بر سوابق و انواع آزمون های نرم افزارهای تحت وب (Download Paper) National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering
111 مطالعه اثر تیوگلیکولات جهت سنجش آهن در مطالعات بهداشت محیط (Download Paper) The 12th University Students Conference on Innovation in Health Sciences
112 مطالعه ترمودینامیک حذف کروم با استفاده از لجن فعال تثبیت شده (Download Paper) 13th National Congress On Environmental Health
113 مقایسه تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی خون خرگوش پس از قطع مواجهه با امواج مایکروویو تلفن سیار (Download Paper)
114 مکانیسم بارورسازی ابر فوق سرد با تأکید بر بارش در محدوده جنوب شرق کشور و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
115 نقش گسل ها در شکل گیری ذخیره سرب و روی دره بید تیران اصفهان (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences
116 واکنش Sequence -Fenton (فنتون متوالی ) برای کاهش تشکیل فنل طی تبدیل بنزین در محلولهای مائی (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health