Engineer Hamed Hoseinzadeh

Engineer Hamed Hoseinzadeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Engineer Hamed Hoseinzadeh in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary The 6th National Conference on Optimization in Science and Engineering Babol 2020
Conference Executive Committee member The 10th National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences Babol 2020
Member of the Scientific Committee - Jury The 10th National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences Babol 2020
Member of the Scientific Committee - Jury The 11th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development Babol 2020

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارتباط بین رضایت شغلی با استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1393 (Download Paper) Journal of Neyshabur University of Medical Sciences Volume: 3, Issue: 3
2 بررسی راهبردهای مدیریتی جهت جذب، توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب (Download Paper) Journal of Management Studies and Accounting Volume: 2, Issue: 2
3 بررسی نگرش پرستاران بیمارستان آیت ا... روحانی بابل از تاثیر بکارگیری سیستم اطلاعات بالینی بر بازدهی و کیفیت خدمات پرستاری (Download Paper) Journal of Neyshabur University of Medical Sciences Volume: 2, Issue: 3
4 میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات کتابخانه ای: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی بابل (Download Paper) Caspian Journal of Scientometrics Volume: 2, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارتباط میان مصرف انرژی، رشداقتصادی وآلودگی هوا (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
2 ارزیابی احداث نیروگاه برق با سوخت دی سولفید اویل (DSO) جهت بازیافت انرژی (Download Paper) First National Conference Clean Energy
3 ارزیابی اقتصادی طرح تولید پراکنده بر در پست 63/20 کیلوولت مینودر (قزوین) (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
4 ارزیابی انرژی بهینه ژئوترمال ساختار، مکانیزم و کاربرد های آن (Download Paper) National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
5 ارزیابی خواص ضد هوازدگی نانواکسید روی (Download Paper) 1st National Conference on Nano Science and Technology
6 ارزیابی فنی و اقتصادی احداث مولد مقیاس کوچک برق ( تولید پراکنده ) مطالعه موردی : شهرک صنعتی سپیدان (Download Paper) 2nd National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
7 اصول لوله های گرمایی، ساخت آنها و کاربردها برای انتقال گرما در دماهای بالا (Download Paper) 2nd National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
8 امکان سنجی اقتصادی احداث نیروگاه مقیاس کوچک CHP درکارخانه ریسندگی املش (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
9 امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی احداث نیروگاه زباله سوز در کشور ایران (Download Paper) 4th National Conference on Optimization in Science and Engineering
10 امکانسنجی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه جزر و مد در سواحل جنوبی ایران (مطالعه موردی بندر ماهشهر) (Download Paper) 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
11 بررسی اثر رقیق سازی مخلوط سوخت و هوا در فرآیند احتراق برای کاهش آلاینده ها (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
12 بررسی استراتژی های نوین مدیریتی جهت جذب ، توانمندی سازی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی در شرکت پخش و فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب (Download Paper) Conference on Applied Research in Accounting and Management
13 بررسی استراتژی های نوین مدیریتی جهت جذب،توانمندسازی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ای میاندوآب (Download Paper) 5th National Conference on Management techniques and stable economy
14 بررسی اصول بسترهای سیال و استفاده ازآنها دراحتراق سوختهای سخت (Download Paper) national Conference on Science and Chemical Engineering
15 بررسی انواع تکنولوژی های استحصال انرژی از امواج و جزر و مد اقیانوس/ دریا (Download Paper) First National Conference Clean Energy
16 بررسی اهمیت و ضرورت توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در ساختمان (Download Paper) Fourth National Conference on Modern Approaches to Education and Research
17 بررسی تأثیر نقش مصرف کنندگان در میزان فروش محصولات و تأثیر متقابل آن در عملکرد مدیران و کارکنان شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب (Download Paper) Conference on Applied Research in Accounting and Management
18 بررسی تغییر استاندارد ملی تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی یخچال فریزر (Download Paper) The Second National Conference on Climate, Building and Energy Efficiency
19 بررسی توسعه اقتصادی کارآفرینی هنر در کشور (Download Paper) National conference on entrepreneurship and management of knowledge based bussiness
20 بررسی توسعه بیمه های انرژی:چالشها و راهکارها (Download Paper) National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
21 بررسی توسعه کارآفرینی در صنعت بیمه کشور ایران (Download Paper) National Conference of Entrepreneurs University
22 بررسی راهبردهای مدیریتی جهت جذب، توانمند سازی و نگهداشت منابع انسانی در شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه میاندوآب (Download Paper) Conference on Applied Research in Accounting and Management
23 بررسی راهبردهای مدیریتی جهت جذب،توانمندسازی و نگهداشت منابعانسانی در شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه میاندوآب (Download Paper) National Conference on Education and Development of Human Resources
24 بررسی شیوه های نوین مدیریتی جهت توانمندسازی و افزایش بازده منابع انسانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ای میاندوآب (Download Paper) 5th National Conference on Management techniques and stable economy
25 بررسی عوامل کارآفرینی زنان در توسعه اقتصادی کشور ایران (Download Paper) National conference on entrepreneurship and management of knowledge based bussiness
26 بررسی فقهی و حقوقی حقوق متقابل زن و شوهر با تاکید بر فرمایشات امام رضا (ع) (Download Paper) National Conference on Scientific Research in the World in Management, Accounting, Law and Social Sciences
27 بررسی فنی و اقتصادی استفاده از میکرو توربین ها برای تولید همزمان برق و حرارت در مجتمع های مسکونی (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
28 بررسی قابلیت ها و کاربردهای سیستم هوش مصنوعی (Download Paper) Fourth National Conference on Modern Approaches to Education and Research
29 بررسی لزوم آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان (Download Paper) National Conference on Scientific Research in the World in Management, Accounting, Law and Social Sciences
30 بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام (Download Paper) The First National Conference on Good Needs (Study and Evaluation of Good Things in Iran)
31 بررسی نقش کارآفرینی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی:چالش ها و راهکارها (Download Paper) National conference on entrepreneurship and management of knowledge based bussiness
32 بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط با هدف توسعه کارآفرینی در کشور (Download Paper) National conference on entrepreneurship and management of knowledge based bussiness
33 بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی انواع سیستم های گرمایشی درساختمان مسکونی (Download Paper) The second international conference on interdisciplinary research in electrical engineering, computers, mechanics and mechatronics in Iran and the Islamic world.
34 بکارگیری مدیریت ناب برای عملکرد بهتر پروژه های ساختمانی در کشور (Download Paper) Fourth National Conference on Modern Approaches to Education and Research
35 بهبود عملکرد شبکه های بی سیم مش با استفاده از الگوریتم زمان بندی و مسیریابی پس فشار (Download Paper) Sixth National Congress on Electrical Engineering and Computer Engineering of Iran with a New Approach to New Energy
36 بهینه‌ سازی حذف نیترات از آب‌های آلوده به کمک نانوفیلترهای تجاری (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
37 پروتکل شکل دهی پرتو همزمان در زیر لایه کنترل دسترسی متوسط برای شبکه امواج میلیمتری (Download Paper) Forth National Conference on Electrical and Computer Engineering
38 تبدیل مستقیم انرژی با استفاده از فن آوری های ترموالکتریک و ترمویونیک (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
39 تحلیل و بررسی استفاده از سوخت هیدروژن در بخش حمل و نقل خودرو (Download Paper) National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
40 روشهای کنترل NOx ، SOx و CO2 درنیروگاه های حرارتی (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
41 روشهایه کنترل آلاینده های هوادرخودرو (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
42 کاربرد مواد نانو ساختار برای تبدیل و ذخیره سازی انرژی (Download Paper) First National Conference Clean Energy
43 مدلسازی اپتیکی، حرارتی ، اگزرژی و اقتصادی کلکتور سهموی خورشیدی (Download Paper) 12th International Energy Conference
44 مدیریت مصرف و بهینه سازی سیستم روشنایی در دفاتر اداری (Download Paper) National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
45 نقش مشارکتی مشتریان در فروش محصولات واثر رفتار شهروندان درعملکرد کارکنان ورضایت مندی وتعهد طرفین (Download Paper) National Conference on Education and Development of Human Resources
46 همسانه سازی ژن PA20 در باکتری E. Coli سوش DH5α (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since