Doctor Ebrahim Behrozian

Doctor Ebrahim Behrozian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آموزش الکترونیکی طرحی نوین در فناوری های آموزشی برپایه فناوری اطلاعات (Download Paper) 2nd Information Technology, Present, Futur,
2 ارائه روشی ترکیبی برای هم ترازیابی هستان شناسی ها (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
3 ارائه روشی سریالی جهت دسته بندی خودکار متون مبتنی بر تکنیک های داده کاوی و یادگیری ماشین (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer north Iran (Bandar anzali)
4 ارایه راهکار ترکیبی جهت تخصیص بهینه منابع و ایجاد تعادل بار در زیرساخت ابری (Download Paper) Computerized National Conference, Information Technology and AI Applications
5 ارایه روشی کارآمد جهت جایابی ماشینهای مجازی در سیستم های محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی کلونی زنبورعسل و جستجوی فاخته (Download Paper) Computerized National Conference, Information Technology and AI Applications
6 ارایه یک روش جدید جهت افزایش کارایی و امنیت در سرویس ذخیره سازی ابری (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
7 ارزیابی بار ترافیکی جاده های بین شهری بر اساس پردازش تصاویر سنجش از دور (Download Paper) 01st International Conference on Industrial Automation
8 ارزیابی کارایی مدلهای دسته بندی خودکار متون (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
9 استراتژی های الگوریتم های تکاملی برای زمان بندی کارها در رایانش ابری (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
10 استفاده از اتوماتاهای یادگیر در زمانبندی گره ها با رویکرد انرژی کارایی در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) National Conference on Computer Science and Engineering
11 افزایش کیفیت خدمات در رایانش ابری به کمک زمان بندی حریصانه ی وب سرویس ها (Download Paper) Computerized National Conference, Information Technology and AI Applications
12 الگوریتم مسیریابی Fault-on-Neighbor و مقایسه آن با الگوریتم های DYAD، OE،XY در شبکه های روی تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
13 الگوریتم های مسیریابی و تحمل پذیری خطا در شبکه های روی تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
14 امنیت انتقال داده های پزشکی در شبکه های حسگر بدن با استفاده از بیومتریک پویا و رمزنگاری تصویری (استگنوگرافی) (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
15 امنیت یارانش ابری،بررسی دو راه حل جهت بهبود امنیت در یارانش ابری (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
16 اندازه گیری پارامترهای ترافیکی جاده های بین شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با تفکیک پذیری بالا (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
17 بانکداری الکترونیکی E-Banking شیوه نوین ارایه خدمات بانکی (Download Paper) 2nd Information Technology, Present, Futur,
18 بررسی الگوریتم های انتخاب سر خوشه در شبکه هایحسگر بی سیم براساس منطق فازیی به منظور افزایشطول عمر شبکه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
19 بررسی الگوریتم های زمان بندی مبتنی بر تعادل باردرمحیط محاسبات ابری (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
20 بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های روی تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
21 بررسی الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر تراشه ( NOC ) به منظور رسیدن به ترافیک یکنواخت در شبکه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
22 بررسی برخی روش های تلفیقی برای بهبود قابلیت اطمینان در شبکه بر روی تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
23 بررسی پروتکل های مسیریابی جهت تحمل پذیری خطا در شبکه بر تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
24 بررسی تحلیلی یک روش مؤثر رتبه بندی فازی برای جستجوی کلید در گراف (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
25 بررسی تکنیک های نگاشت در شبکه بر روی تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
26 بررسی توپولوژی مش در شبکه های روی تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
27 بررسی توپولوژی های مورد استفاده در شبکه بر روی تراشه های نوری (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
28 بررسی تهدیدات امنیتی انتقال داده در رایانش ابری (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
29 بررسی چند نمونه از سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه عصبی (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
30 بررسی دو مدل مسیر یابی تحمل پذیر خطا و عاری از بن بست در NOC (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
31 بررسی روش های مختلف امنیت مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
32 بررسی رویکردهایی جهت افزایش تحمل پذیری خطا در شبکه روی تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
33 بررسی سیاست جذب؛ الگوریتم رقابت استعماری در خوشه بندی شبکه های حسگربی سیم (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
34 بررسی سیستم رمزنگاری جویباری مبتنی بر شیفت رجیسترهای با فیدبک نقلی جهت تامین امنیت داده ها در مبادلات الکترونیکی (Download Paper) 12th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
35 بررسی سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر تکنیک های داده کاوی (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
36 بررسی شبیه ساز های گرید (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
37 بررسی عملکرد انواع همبندی و الگوریتم های مسیریابی مورد استفاده در شبکه برروی تراشه (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
38 بررسی عملکرد وشناخت الگوریتم های زمانبندی در رایانش ابری (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
39 بررسی کارآیی الگوریتمهای مسیریابی قطعی و نیمهتطبیقی در شبکه های روی تراشه NOC (Download Paper) 2nd Information Technology, Present, Futur,
40 بررسی کارائی سیستم در استفاده از الگوریتم های مختلف رمزگذاری (متد رمزگذاری TDE) (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
41 بررسی کاربرد کنترل کننده فازی در علوم مختلف (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
42 بررسی مروری روشهای توازن بار در محاسبات ابری (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
43 بررسی معیارهای دسته بندی متن بر روی سه دسته بندNaive Bayes و J و 48 SVM (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer north Iran (Bandar anzali)
44 بررسی مکانیزم های تحمل پذیری خطا در شبکه بر تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
45 بررسی موانع، محدودیت ها و زیرساختهای پیاده سازی و توسعه آموزش مجازی در ایران (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
46 بررسی مهاجرت ماشین های مجازی در مراکز داده رایانش ابری (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
47 بررسی و مقایسه الگوریتم های مسیریابی با تحمل پذیری خطا در شبکه روی تراشه (Download Paper) International Conference on Nonlinear Systems and Optimization of Electrical and Computer Engineering
48 بررسی و مقایسه تکنیک های سوئیچینگ بسته درمعماری شبکه روی تراشه (Download Paper) International Conference on Nonlinear Systems and Optimization of Electrical and Computer Engineering
49 بکارگیری الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان جهت بهبود مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
50 بهره گیری نسل جدید سیستم های کامپیوتری و هوشمندی آنان بوسیله فناوریهای نوین کوانتومی (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer South Iran
51 پروتکلهای خوشه بندی PADCP,DEEAC برای افزایش عمر شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) National e-Conference on Advances in Basic Science and Engineering
52 تجمیع امن داده ها در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
53 تحلیل سه روش متفاوت برای امنیت در رایانش ابری (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
54 تشخیص نفوذ با شناخت تکرار غیر عادی درخواست ها از طریق الگو سازی تابع چگالی درخواست (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering and Information Technology
55 حملات عمده در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
56 خوشه بندی داده ها با استفاده از تکنیک های داده کاوی (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
57 روش ها و ابزارهای هم ترازیابی هستان شناسی ها (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
58 روشی های نوین برای کنترل میانی موتورهای پله ای (Download Paper) 09th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
59 زمان بندی وظایف توسط الگوریتم های اکتشافی مبتنی بر تعادل بار درمحیط محاسبات ابری (Download Paper) 1st international conference on electronic Challenge 2016
60 زمان بندی وظایف مستقل در سیستم های محاسباتی گرید با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات و رقابت استعماری (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
61 زمانبندی بهینه وب سرویس ها برای بالا بردن کیفیت خدمات در پردازش ابری (Download Paper) 4th International Congress on Technology, Communication and Knowledge
62 زمانبندی دررایانش ابری (Download Paper) First National Conference on Advances in computer science and information retrieval approaches
63 زمانبندی فازی جهت بهبوداطمینان دررایانش ابری (Download Paper) First National Conference on Advances in computer science and information retrieval approaches
64 زمانبندی وظایف در گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و کرم شب تاب (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
65 سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
66 شبکه بر تراشه: بررسی الگوریتم های مسیریابی از دیدگاه کارآیی ومیزان تاخیر (Download Paper) The first regional conference on new approaches in computer engineering and information technology
67 طراحی روشهای کاهش مصرف انرژی و تعداد ماشین های فیزیکی در سیستم محاسبات ابری (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
68 طراحی سیستم هوشمند تشخیص تصادف با استفاده از فناوری اطلاعات و تکنیکهای پردازش تصویر (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
69 طراحی و ساخت سیستم دنده تعویض کن اتوماتیک برای دوچرخه (Download Paper) 09th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
70 کاربرد الگوریتم ژنتیک در مکان یابی گره های شبکه حسگر بی سیم (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
71 کاربرد محاسبات ابری در گرید هوشمند (Download Paper) International Conference on Nonlinear Systems and Optimization of Electrical and Computer Engineering
72 کاهش مصرف انرژی و تأخیر در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از دوره فعالیت وفقی در لایه MAC (Download Paper) National Conference on Computer Science and Engineering
73 محاسبات ابری تلفن همراه (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
74 مروری بر الگوریتم های زمان بندی در محاسبات ابری (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
75 مروری بر الگوریتم های زمان بندی هوشمند در محیط های محاسباتی گرید (Download Paper) National Science and Computer Engineering Research Conference on the future of sustainable land
76 مروری بر الگوریتم های زمانبندی کارها در گرید محاسباتی (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
77 مروری بر الگوریتم های مسیریابی NARCO ، FON ،CBHR در شبکه های روی تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
78 مروری بر الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
79 مروری بر پروتکل های انتقال قابل اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
80 مروری بر پروتکل های کنترل دسترسی رسانه در شبکه های حسگر بیسیم (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
81 مروری بر روشهای تخصیص منابع در محاسبات ابری با هدف کاهش زمان (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
82 مروری بر روشهای تعیین برنده در حراج ترکیبی با استفاده از الگوریتم های فرا اکتشافی (Download Paper) 2nd National Conference on new Technology in Electrical and Computer Engineering
83 مروری بر معماری های جدید شبکه بر روی تراشه سه بعدی (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
84 مروری برعلل رویکردازمعماری سیستم برروی تراشه به شبکه برروی تراشه و انواع همبندی های شبکه برروی تراشه دوبعدی (Download Paper) First National Conference on Advances in computer science and information retrieval approaches
85 مروری برمفاهیم موانع و محدودیت های تجارت الکترونیک درایران (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
86 مسیریابی در شبکه ادهاک بین خودرویی VANET (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
87 معرفی فیبرهای بلور فوتونی (Download Paper) 12th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
88 معرفی و ارزیابی توپولوژی های شبکه روی تراشه (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
89 مقدمه ای بر امنیتی شبکه های حسگر بی سیم در مقابل حملات با استفاده از پروتکل دانش صفر (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology