Doctor Bijan Vosoghi

Doctor Bijan Vosoghi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Bijan Vosoghi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury 17th Iran"s Electrical Engineering Student Conference Kish Island 2014

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه یک چهار چوب کاربردی جهت نوشتن Device Driver در سیستم عامل ویندوز (Download Paper) 12th Iranian Conference on Electric Engineering
2 ارزیابی عملکرد گرید بر کیفیت تصاویر سیستم های ماموگرافی دیجیتال (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
3 افزایش کیفیت تصاویر حاصل از سیستم های تصویر برداری ماموگرافی و کاهش دز بیمار با استفاده از یک الگوریتم نوین مونت کارلویی (Download Paper) 2nd International Conference on Electrical Engineering
4 افزایش کیفیت تصاویر حاصل از سیستم های تصویربرداری ماموگرافی و کاهش در بیمار با استفاده از یک الگوریتم نوین مونت کارلویی (Download Paper) 1st International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology
5 بازسازی تصویر در تصویر برداری سطح مقطعی نوری با استفاده از روش Broyden Quasi Newton (Download Paper) 10th Iranian conference on Biomedical Engineering
6 بررسی روش های تسریع بازسازی تصویر در سیستم تصویربرداری تشدیدمغناطیسی MRI (Download Paper) 08thternational Conference on New Advances in Engineering Sciences
7 پیاده سازی بلادرنگ کدک G.729 با بهره گیری از ویژگیهای پردازنده TMS320C6416 (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
8 تسریع بازسازی تصویر در سیستم توموگرافی گسیل پوزیترون به روش تکراری MLEM با استفاده از کدنویسی موازی CUDA بر روی واحد پردازنده گرافیکی (Download Paper) 08thternational Conference on New Advances in Engineering Sciences
9 توصیف معادلات در توموگرافی امپدانس الکتریکی به روش بلوکی (Download Paper) 11th Iranian Conference on Electric Engineering
10 روش جدید ردگیری خودکار اسپرم در مقابله با خطاهای شناسایی و پوشیدگی (Download Paper) 19th Iranian conference on Biomedical Engineering
11 طبقه بندی سه انقباض کانسنتریک اکسنتریک و ایزومتریک عضله دوسربازویی با استفاده از شبکه FMMNN (Download Paper) 11th Iranian Conference on Electric Engineering
12 طراحی بهینه ی مذل ماهیچه به منظور پیش بینی نیرو با استفاده از سیگنال الکترومایوگرام (Download Paper) National Conference on Computer Science and Engineering
13 طراحی و تنظیم کنترل کننده بهینه و هوشمند توازن بارمبتنی بر منطق فازی درسیستمهای توزیع شده (Download Paper) The first regional conference on new approaches in computer engineering and information technology
14 طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری ضخامت کفشک ترمز قطار به کمک پردازش تصویر (Download Paper) 02nd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
15 طراحی وتنظیم کنترل کننده بهینه و هوشمند توازن بارمبتنی برمنطق فازی در سیستم های توزیع شده (Download Paper) 6th Trans-Regional Conference On Advances In Engineering Sciences
16 کاهش آرتیفکت سیگنال الکتروگاستروگرام به روش تجزیه چند جمله ای (Download Paper) 11th Iranian conference on Biomedical Engineering
17 کاهش حجم محاسبات در تصویربرداری توموگرافی امپدانس الکتریکی با روش بلوکی به منظور پیاده سازی آن (Download Paper) 14th Iranian Conference on Electric Engineering