Doctor Saeed Khodabakhsh

Doctor Saeed Khodabakhsh

Doctor Saeed Khodabakhsh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Saeed Khodabakhsh in Journals

Position Journal Name
Editor in Chief Applied Sedimentology

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین) (Download Paper) Applied Sedimentology Volume: 5, Issue: 9
2 بررسی اثر منابع جانبی بر روند ریزشوندگی رسوبات به سوی پایین دست حوضه رودخانه حرم آباد (دشت باختری ملایر) (Download Paper) New Findings in Applied Geology Volume: 9, Issue: 17
3 بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب رودخانه شاوور، شوش، استان خوزستان (Download Paper) New Findings in Applied Geology Volume: 11, Issue: 22
4 پتروگرافی و ژیوشیمی تراورتن های کواترنری در برش هایی از شمال و غرب ایران (Download Paper) Journal Of Sedimentary Facies Volume: 6, Issue: 1
5 تحلیل رسوب شناختی سیستم های رودخانه ای (Download Paper) New Findings in Applied Geology Volume: 12, Issue: 24
6 شناخت الگوی کانال رودخانه خررود (جنوب استان قزوین) براساس شاخص های ریخت شناسی و رسوب شناسی (Download Paper) Journal Of Sedimentary Facies Volume: 6, Issue: 2
7 عوامل موثر بر روند ریزشوندگی به سوی پایین دست در رودخانه های با بستر گراولی: نمونه هایی از باختر و شمال ایران (Download Paper) New Findings in Applied Geology Volume: 8, Issue: 16
Conference Papers
row paper title conference name
1 استفاده از سنجش از دور و نمونه برداری محلی جهت بررسی تغییرات دلتای سفیدرود (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
2 اهمیت جریانهای گرانشی در رسوبگذاری مناطق عمیق دریا (Download Paper) 03rd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
3 اهمیت ژئوتوریسمی چشمههای آهک ساز و رسوبات تراورتن، مطالعه موردی از منطقه بابا گرگر (شمال شرق قروه) (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
4 اهمیت شناخت نوع سنگ و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن در ارزیابی انحلال پذیری واحدهای آهکی سازند قم (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
5 برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد نازلوچای با استفاده از مدل MPSIAC (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
6 برآورد فرسایش خاک و تولیدرسوب حوضه آبریز دینور با استفاده ازروش GIS و MPSIAC (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
7 برآورد فرسایش و رسوبزایی در حوضه آبخیز ماهنشان- انگوران با استفاده از مدل MPSIAC در محیط GIS (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
8 بررسی آلودگی ناشی از تغییرات غلظت نیترات و سولفات در رودخانه شاوور، استان خوزستان (Download Paper) 18th Symposium of Geological Society of Iran
9 بررسی آماس پذیری مارن های سازند قم در شرق و شمال شرق همدان (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
10 بررسی الگوی کانال رودخانه قره چای (استان همدان) با تکیه بر ویژگی های زمین شناسی و مورفولوژیکی (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
11 بررسی ایکنوفسیلها و ایکنورخسارههای سازند پابده در منطقه رنو (شمال غرب ایلام) (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
12 بررسی بافتی و ترکیبی رسوبات بخش نزدیک ساحل دلتای سفید رود (Download Paper) 03rd Conference of Applied Geology and the Environment
13 بررسی تغییرات خطوط ساحلی ناحیه کیاشهر- دستک (جنوب غربی دریای خزر) در باره زمانی 1346 تا 1372 با استفاده از GIS (Download Paper) 02nd Conference of Applied Geology and the Environment
14 بررسی حساسیت به فرسایش واحدهای سنگ شناسی در حوضه آبخیز قره چای در همدان (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
15 بررسی خاستگاه رسوبات بستررودخانه کلان (جنوب ملایر) با استفاده از روش میکروسکوپی و آنالیز XRD (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
16 بررسی رخسارههای کلسی توربیدیتی سازند قم در شمالشرق کبودرآهنگ (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
17 بررسی ریخت شناسی رودخانه خمیگان با استفاده از طبقه بندی روسگن (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences
18 بررسی لیتوفاسیسها و محیط رسوبی توالیهای بیتومیندار ژوراسیک در زیر زون رزن (زون سنندج سیرجان) (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
19 بررسی نوع رودخانه و روند ریزشوندگی رسوبات حوضه آبریز نکارود (مازندران) (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
20 بهره برداری از منابع شن و ماسه رودخانه ای با در نظر گرفتن پیامدهای زیست محیطی:مطالعه موردی رودخانه قره چای (Download Paper) 2ND National Conference on Geography and geology
21 پتروگرافی و ژئوشیمی تراورتنهای ناحیهی همدان (برشهای ازندریان، دنگله کهریز، سنگران کوه) (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
22 پتروگرافی و فرایندهای دیاژنزی ماسه سنگ های هم ارز سازند شمشک در مرز زون های ایران مرکزی و سنندج-سیرجان (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
23 ترسیم نقشه های کنتوری ساختمانی و ایزومتریک افق های لرزه ای با استفاده از نرم افزار surfeR ® ، مطالعه موردی: حوضه خزر جنوبی (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
24 تغییرات مورفولوژی سرشاخه های شمال شرقی رودخانه قره چای در محدوده استان همدان (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
25 تفسیر و ارزیابی روند تغییرات بافتی و عوامل موثر بر آن در طول رودخانه گاماسیاب پایین استان کرمانشاه (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
26 رخساره های لرزه ای (Seismic Facies) رسوبات ترشیری جنوب دریای خزر در منطقه شمالغرب نوشهر و کاربرد آنها در تفسیر فرآیندهای رسوبی (Download Paper) 03rd Symposium of Geological Society of Iran
27 سیلیسی شدن انتخابی پوسته بازوپایان در سنگهای آهکی پالئوزوییک در منطقه آوج (Download Paper) 04th Symposium of Geological Society of Iran
28 طبقه بندی سواحل استان خوزستان به روش شپارد با استفاده از RS و GIS (Download Paper) 06th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
29 طراحی و ساخت دستگاه مغزه گیر رسوبات بستر حوضه های آبی (Download Paper) 04th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
30 عوامل بروز و شناسایی تشخیص شاخص های تفکیک رسوبات جریان های خرده دار از جریانهای سیلابی: مطالعه موردی در علی آباد دمق (استان همدان) (Download Paper) 03rd Symposium of Geological Society of Iran
31 محاسبه تغییرات پهنه ساحلی کیاشهر - دستک به کمک نقشه های ژئومورفولوژی (Download Paper) 03rd Conference of Applied Geology and the Environment
32 مطالعه پتذوگرافی و ژئوشیمیایی افق‌های زغال دار سازند پابده در جنوب غرب ایوان غرب (Download Paper) 24th Symposium of Geosciences
33 مطالعه پتروگرافی دولومیتهای سازند آسماری در میدان نفتی هفتکل (جنوب غرب ایران) (Download Paper) 15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
34 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای انتقال یافته منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان. (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
35 مطالعه کانی شناسی،  دوام،  سختی و مقاومت سازند قم در شرق و شمال شرق همدان (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
36 مطالعه کانی های سنگین و کاربرد آنها در تعیین منشأ رسوبات رودخانه گاماسیاب جنوبی (شرق استان کرمانشاه) (Download Paper) 16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
37 مطالعه واگرایی خاکهای باقیمانده منطقهی زمان آباد (جنوب شرق همدان) (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
38 معرفی و نامگذاری رسوبات یخچالی قشلاق (شمال شرق مراغه) (Download Paper) 05th Symposium of Geological Society of Iran
39 منطقه بندی رودخانه ی خررود ( جنوب استان قزوین) براساس تیپ اب و ارتباط آن با سازندهای شور (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
40 مورفولوژی و رخساره های رسوبی تپه های ماسه ای سواحل شرق بابلسر (Download Paper) First National Biennial Conference on Geological Survey of Alborz Mountains and Caspian Sea
41 میکروفاسیس بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آسماری میدان نفتی هفتکل (جنوب غرب ایران) (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
42 نقش کانیشناسی و ترکیب شیمیایی در شناخت دوام دینامیکی و استاتیکی مارنهای سازند قم (Download Paper) 16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
43 نقش ویژگی های زمین شناسی ومورفولوژی در الگوی رودخانه خررود، جنوب استان قزوین (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources